Kế hoạch 3489/KH-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
51
lượt xem
7
download

Kế hoạch 3489/KH-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kế hoạch số 3489/KH-UBND về tổ chức đại hội thi đua thành phố và hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kế hoạch 3489/KH-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 3489/KH-UBND TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 7 năm 2009 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI THI ĐUA THÀNH PHỐ VÀ HỘI NGHỊ ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC TOÀN QUỐC LẦN THỨ VIII Thực hiện Chỉ thị số 39/CT-TW ngày 21 tháng 5 năm 2004 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến; Kế hoạch số 25/HĐTĐKT-VI ngày 17 tháng 4 năm 2009 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương về tổ chức Đại hội thi đua và Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII; Chỉ thị số 06/2009/CT-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về phát động phong trào thi đua yêu nước lập thành tích kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2009 - 2010; Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội thi đua và Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp như sau: I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 1. Tổng kết đánh giá đúng kết quả và tác dụng của phong trào thi đua yêu nước từ sau Đại hội thi đua thành phố năm 2005 đến nay, chỉ ra những mặt mạnh để phát huy, những mặt tồn tại hạn chế để khắc phục, đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ đẩy mạnh phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong những năm tới; 2. Biểu dương kết quả của phong trào thi đua yêu nước, các tập thể, cá nhân anh hùng, chiến sĩ thi đua toàn quốc, các gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong các ngành, các cấp, các lĩnh vực, các thành phần kinh tế, các tầng lớp nhân dân, dân tộc... Qua đó tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tính năng động, sáng tạo, lao động cần cù, tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới của Đảng, khơi dậy, cổ vũ sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy mạnh mẽ nội lực, tạo động lực mới cho việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ở từng ngành, từng cấp, từng đơn vị theo tinh thần Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng và kế hoạch 5 năm tiếp theo; 3. Thông qua Đại hội khẳng định các bài học kinh nghiệm về tổ chức, định hướng phong trào thi đua và công tác khen thưởng, kinh nghiệm về xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, nhằm tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh các phong trào thi đua, công tác khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị số 39-CT/TW của Bộ Chính trị và thực hiện tốt Luật Thi đua, Khen thưởng;
  2. 4. Trong quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội, các cấp, các ngành, các đơn vị, doanh nghiệp phát động phong trào hành động cách mạng sôi nổi trong cán bộ, chiến sĩ, nhân dân thành phố, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội có tính bền vững và bước tiến mới về chất lượng, đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao sức cạnh tranh trong hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế, thực hiện tốt chính sách và các chỉ tiêu về xoá đói giảm nghèo, cải thiện đời sống nhân dân; nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, y tế, văn hoá xã hội; chuyển biến mạnh về cải cách hành chính, tăng cường pháp chế, kỷ cương xã hội; ngăn chặn có hiệu quả tệ tham nhũng, lãng phí, quan liêu, sách nhiễu trong bộ máy nhà nước; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, quốc phòng vững chắc và thực hiện có hiệu quả nếp sống văn minh đô thị. 5. Đại hội thi đua và Hội nghị điển hình tiên tiến thành phố sẽ được tổ chức trên tinh thần bảo đảm trang trọng, thiết thực, thực hành tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức. II. NỘI DUNG VÀ CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 1. Những nội dung cần tập trung chỉ đạo từ nay đến Đại hội Thi đua thành phố và Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp: - Phát động phong trào thi đua sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng tâm hợp lực của toàn xã hội, “Người người thi đua, ngành ngành thi đua” thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2009, Nghị quyết của Chính phủ về các giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội… Phong trào thi đua phải tập trung giải quyết những nhiệm vụ cụ thể, thiết thực của từng cấp, từng ngành, từng đơn vị và từng lĩnh vực công tác, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội kế hoạch 5 năm (2006 - 2010) theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VIII và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng. - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về ý nghĩa, tác dụng của phong trào thi đua yêu nước, tuyên truyền phổ biến tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước gắn với thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; đặc biệt tuyên truyền cho phong trào thi đua “Cả nước hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội”; tuyên truyền về Đại hội thi đua, hội nghị điển hình tiên tiến các cấp, biểu dương ghi nhận những thành quả của phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực của đời sống, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của thành phố. Các cơ quan truyền thông mở rộng nhiều hình thức tuyên truyền biểu dương người tốt, việc tốt, các điển hình, nhân tốt mới, tạo nên không khí sôi động, chào mừng các ngày lễ lớn trong hai năm 2009 và 2010, chào mừng Đại hội thi đua thành phố, hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII. - Tiếp tục quán triệt, học tập Luật Thi đua, Khen thưởng; nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm chấp hành các quy định pháp luật về thi đua, khen thưởng. Quá trình thực hiện cần tiếp tục nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Thi đua, Khen thưởng, Nghị định của Chính phủ, các văn bản hướng dẫn của Trung ương và thành phố để hoàn thiện
  3. các văn bản quy phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng, tạo hành lang pháp lý để công tác thi đua, khen thưởng thực sự là động lực thực hiện nhiệm vụ chính trị và ngày càng đi vào cuộc sống của nhân dân. - Nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân về vai trò, tác dụng to lớn của phong trào thi đua yêu nước trong tình hình mới. Trên cơ sở các bài học kinh nghiệm đã được tổng kết, đúc rút từ thực tiễn phong trào thi đua trong các năm qua, cần tiến hành tốt việc phát hiện, giới thiệu, phổ biến và nhân rộng các điển hình tiên tiến theo tinh thần Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 21 tháng 5 năm 2004 của Bộ Chính trị. Bên cạnh việc chăm lo bồi dưỡng các điển hình đã có, cần chú trọng xây dựng, bồi dưỡng các điển hình và nhân tố mới thực sự nổi trội trong các phong trào thi đua được quần chúng, tập thể giới thiệu. - Thông qua phong trào thi đua, để xét chọn đề nghị khen thưởng cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc đảm bảo dân chủ, công khai và đúng qui trình. 2. Nội dung tổng kết Đại hội và Hội nghị điển hình tiên tiến: - Đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân với công tác thi đua, khen thưởng; nhận thức về vai trò, ý nghĩa và tác dụng của công tác thi đua, khen thưởng trong thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các cấp, các ngành và quần chúng nhân dân; các phương thức tổ chức phong trào thi đua có hiệu quả; đánh giá công tác bồi dưỡng, xây dựng và nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua và công tác tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua. - Đánh giá kết quả những việc làm tốt, những hạn chế tồn tại trong công tác thi đua, khen thưởng, xây dựng phong trào thi đua, công tác bồi dưỡng, xây dựng và nhân điển hình tiên tiến, trên cơ sở đó rút ra bài học kinh nghiệm và những giải pháp cho phương hướng nhiệm vụ về công tác thi đua, khen thưởng trong thời gian tới. - Đổi mới nội dung, phương thức tổ chức phong trào thi đua, công tác khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng đáp ứng những đòi hỏi của giai đoạn mới. - Tiếp tục quán triệt các nội dung của Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 21 tháng 5 năm 2004 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn thành phố trong những năm tới. 3. Hình thức, thời gian tổ chức Đại hội thi đua thành phố và Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp: 3.1. Đối với cấp cơ sở:
  4. - Hình thức tổ chức “Hội nghị điển hình tiên tiến” hoặc “Hội nghị biểu dương người tốt, việc tốt”. - Số lượng và thành phần đại biểu tham dự Hội nghị: tùy thuộc vào quy mô tổ chức Hội nghị và điều kiện của cơ quan, đơn vị để triệu tập số lượng đại biểu cho phù hợp; Đại biểu các điển hình tiên tiến và đại diện các tập thể tiên tiến và đại biểu là nhân dân (ở phường - xã, thị trấn) phải chiếm trên 50% số lượng đại biểu dự Hội nghị. - Thời gian hội nghị: 01 buổi. 3.2. Đối với Hội nghị điển hình tiên tiến các sở, ngành, đoàn thể, quận - huyện, cơ quan, đơn vị, Tổng Công ty và Công ty thuộc thành phố: - Hình thức tổ chức: Hội nghị điển hình tiên tiến. - Số lượng và thành phần đại biểu dự Hội nghị điển hình tiên tiến: tùy thuộc vào quy mô tổ chức Hội nghị và điều kiện của cơ quan, đơn vị để triệu tập số lượng đại biểu cho phù hợp; Đại biểu các điển hình tiên tiến và đại diện các tập thể tiên tiến và đại biểu là nhân dân (ở quận - huyện) phải chiếm trên 50% số lượng đại biểu dự Hội nghị. - Thời gian hội nghị: 01 buổi. 3.3. Đối với Đại hội thi đua thành phố (sẽ có kế hoạch riêng). 4. Nội dung, chương trình Đại hội Thi đua và Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp: - Nghi thức khai mạc; - Báo cáo đánh giá, biểu dương phong trào thi đua yêu nước (đây là nội dung quan trọng cần được chuẩn bị công phu, đảm bảo chất lượng, sát với mục đích, yêu cầu của Đại hội và Hội nghị đề ra); - Báo cáo tham luận của các điển hình tiên tiến (tập thể và cá nhân); - Tổ chức các hoạt động giao lưu với các điển hình tiên tiến; - Khen thưởng; - Phát biểu chỉ đạo Hội nghị của Lãnh đạo cấp trên; - Tổng kết, phát động thi đua và bế mạc. 5. Tiến trình tổ chức Đại hội Thi đua thành phố và Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp: - Hội nghị điển hình tiên tiến cấp cơ sở tiến hành trong quý I năm 2010;
  5. - Hội nghị điển hình tiên tiến cấp sở - ngành, quận - huyện trong quý II năm 2010; - Đại hội Thi đua thành phố được tiến hành trong quý III năm 2010. III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 1. Hội đồng Thi đua và Khen thưởng các sở, ngành, đoàn thể thành phố, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, các quận - huyện cần tập trung chỉ đạo, quán triệt và thực hiện tốt mục đích, yêu cầu của Kế hoạch này. 2. Cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua và Khen thưởng thành phố (Ban Thi đua - Sở Nội vụ) giúp Ủy ban nhân dân thành phố và Hội đồng Thi đua và Khen thưởng thành phố phối hợp với các sở - ngành, đoàn thể, quận - huyện, các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố tổ chức nắm tình hình, kiểm tra, theo dõi một số ngành, đơn vị, địa phương, cơ sở, lĩnh vực làm điểm: + 01 quận, 01 huyện; 01 phường, 01 xã; + 01 đơn vị thuộc khối các Ban Đảng thành ủy; + 01 Tổng Công ty, 01 Công ty; + 01 đơn vị quân sự thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố; + 01 đơn vị công an thuộc Công an thành phố; + 01 đơn vị thuộc khối Công nghiệp; + 01 đơn vị thuôc khối Nông nghiệp; + 01 đơn vị thuộc khối Giáo dục - Đào tạo; + 01 đơn vị thuộc Khối Khoa học - Công nghệ; + 01 đơn vị thuộc khối Thông tin và Truyền thông; + 01 đơn vị thuộc khối Thương mại - Dịch vụ; + 01 đơn vị thuộc khối Y tế; + 01 đơn vị thuộc khối Xây dựng; + Các đơn vị sau đây chọn 01 đơn vị trực thuộc: Liên đoàn Lao động thành phố, Thành đoàn, Hội Cựu Chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Nội Nông dân, Hội chữ thập đỏ…
  6. 3. Thường trực Hội đồng Thi đua và Khen thưởng thành phố phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan Báo, Đài Tiếng nói nhân dân, Đài Truyền hình thành phố có kế hoạch tổ chức thông tin, tuyên truyền kịp thời về Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp và Đại hội Thi đua thành phố; biên soạn tài liệu và tập san giới thiệu “Những bông hoa điển hình tiến tiến, gương người tốt việc tốt” nhằm nêu gương, tôn vinh, phổ biến kinh nghiệm, những cách làm hay, những gương điển hình tiêu biểu xuất sắc trong vườn hoa thi đua của thành phố. 4. Về khen thưởng: Ngoài việc xét thành tích khen thưởng hàng năm, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp, các ngành xem xét biểu dương, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố khen thưởng và trình cấp trên khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc, có mô hình, công trình, sáng kiến cải tiến kỹ thuật đạt hiệu quả thiết thực. 5. Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố) có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân thành phố và Hội đồng Thi đua và Khen thưởng thành phố theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch này; tổng hợp tình hình và báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội Thi đua cấp thành phố để thông qua Hội đồng Thi đua và Khen thưởng thành phố sớm trình Ủy ban nhân dân thành phố và Ban Thường vụ Thành ủy để chỉ đạo tổ chức Đại hội Thi đua thành phố vào quý III năm 2009. 6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các Đoàn thể chính trị và tổ chức xã hội phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong việc vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân thành phố tích cực hưởng ứng và thực hiện phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Thi đua thành phố, Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII. Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị, Tổng Giám đốc các Tổng Công ty, Giám đốc các Công ty thuộc thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện tổ chức triển khai nghiêm túc kế hoạch này và thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo định kỳ theo đợt thi đua cho Ủy ban nhân dân thành phố thông qua Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố)./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Nơi nhận: - Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; - Văn phòng Chủ tịch Nước; - Văn phòng Chính phủ; - Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; - Thường trực Thành ủy; - Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố; Lê Hoàng Quân - Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố; - Thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TP; - Văn phòng Thành ủy; Các Ban của Thành ủy; - Các Ban Hội đồng nhân dân thành phố; - Đảng ủy khối cấp trên cơ sở thuộc Thành ủy; - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể TP;
  7. - Sở, ban, ngành thành phố; - Ủy ban nhân dân các quận, huyện; - Các Tổng Công ty, Công ty trực thuộc thành phố; - Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố; - Báo, Đài; - VPUB: CVP, PVP/VX; Phòng VX, THKH; - Lưu:VT, (VX-P) H.
Đồng bộ tài khoản