Kết cấu thép dùng trong xây dựng

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

1
1.402
lượt xem
607
download

Kết cấu thép dùng trong xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Kết cấu thép quan trọng bởi nó được sử dụng rộng rãi trong xây dựng hiện đại, làm bộ phận chịu lực trong công trình, không chỉ trong xây dựng dân dụng và công nghiệp mà còn cả trong các ngành cầu đường, thủy lợi, thủy điện...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kết cấu thép dùng trong xây dựng

  1. Chæång måí âáöu: KÃÚT CÁÚU THEÏP DUÌNG TRONG XÁY DÆÛNG ξ1.Vë trê män hoüc Kãút cáúu Theïp: - Kãút cáúu theïp quan troüng båïi noï âæåüc sæí duûng räüng raîi trong xáy dæûng hiãûn âaûi, laìm bäü pháûn chëu læûc trong cäng trçnh, khäng chè trong xáy dæûng dán duûng vaì cäng nghiãûp maì coìn caí trong caïc ngaình cáöu âæåìng, thuíy låüi, thuíy âiãûn... - Nàòm trong hãû thäúng caïc män hoüc kãút cáúu cuía chæång trçnh nhæ: Bã täng cäút theïp, kãút cáúu gaûch âaï, kãút cáúu gäù...män hoüc kãút cáúu theïp cáön thiãút cho moüi kyî sæ, caïn bäü kyî thuáût trong caïc ngaình xáy dæûng, trang bë cho hoü nhæîng kiãún thæïc cå baín âãø thiãút kãú, thi cäng, sæía chæîa baío dæåîng kãút cáúu, cäng trçnh coï liãn quan âãún kãút cáúu theïp. - Viãûc kãút håüp, váûn duûng âuïng âàõn vaì âáöy âuí caïc kiãún thæïc cuía mäüt säú män hoüc khaïc nhæ: Sæïc bãön váût liãûu, cå hoüc kãút cáúu, váût liãûu xáy dæûng, kiãún truïc dán duûng, kiãún truïc cäng nghiãûp... cuîng nhæ nãúu coï sæû liãn hãû so saïnh våïi phæång phaïp nghiãn cæïu, tênh toaïn caïc loaûi kãút cáúu khaïc seî giuïp cho quaï trçnh hoüc táûp nghiãn cæïu män hoüc thuáûn låüi, âaût kãút quaí. ξ2.Så læåüc lëch sæí phaït triãøn KC Theïp: - Kãút cáúu kim loaûi âæåüc tiìm ra såïm nháút åí Trung Quäúc, song so våïi kãút cáúu gäù, gaûch âaï, kãút cáúu theïp ra âåìi muäün hån vaì gàûp nhiãöu khoï khàn do kyî thuáût chãú taûo kim loaûi coìn haûn chãú. Cháu Áu, maîi âãún thãú kyí 17, måïi coï kãút cáúu bàòng gang.. - Bæåïc sang thåìi kyì phaït triãøn cuía chuí nghéa tæ baín, cuìng våïi sæû phaït triãøn cuía cäng thæång nghiãûp vaì giao thäng váûn taíi, kyî thuáût luyãûn kim vaì gia cäng kim loaûi bàõt âáöu phaït triãøn taûo âiãöu kiãûn cho kãút cáúu gang, theïp phaït triãøn nhanh. Tæì thãú kyí 17, nhiãöu cäng trçnh xáy dæûng bàòng gang theïp ra âåìi nhæ: maïi nhaì cung âiãûn vaì âãön thåì åí Nga (Thãú kyí 17), cáöu bàòng gang âáöu tiãn åí Cháu Áu nhëp daìi 30m åí Anh nàm 1776- 1779... Âãún âáöu thãú kyí 19,nhiãöu nhaì xæåíng bàòng sàõt âënh hçnh nhëp khaï låïn (15, 16, 34m) ra âåìi våïi hçnh thæïc liãn kãút âaî biãút duìng âinh taïn. - Âãún giæîa thãú kyí 19,caïc phæång phaïp luyãûn theïp måïi ra âåìi: Phæång phaïp Ä- Bu-Näúp (Nga - 1853), Phæång phaïp Bet-sme (Anh - 1856), phæång phaïp Maïc-tanh (Phaïp -1865)... Tæì âoï kãút cáúu theïp bàõt âáöu phaït triãøn maûnh meî. Nàm 1885, N.Bã -naïc- Âäút tçm ra phæång phaïp haình häö quang âiãûn duìng âiãûn cæûc bàòng than vaì âãún nàm 1888, N. G.Sla-via-Näúp âæa ra phæång phaïp haìn âiãûn bàòng âiãûn cæûc kim loaûi... Kãút cáúu theïp duìng liãn kãút haìn phaït triãøn vaì tråí nãn phäø biãún. Bãn caûnh âoï, lyï thuyãút tênh toïan cuîng âaût nhæîng tiãún bäü låïn: Â.I.Giu-raïp-xki (1822-1891) nghiãn cæïu vaì âæa ra lyï luáûn tênh daìn coï thanh xiãn, P.S. Da-xin-ski nghiãn cæïu phæång phaïp tênh toaïn cáúu kiãûn chëu 3
  2. neïn... Cuìng våïi sæû phaït triãøn cuía kyî thuáût luyãûn kim vaì chãú taûo cå khê, kãút cáúu theïp dáön dáön âaïp æïng yãu cáöu nhaì cäng nghiãûp, âoìi hoíi cáön truûc låïn, sæåìn phán xæåíng bàòng khung cæïng... - Tæì nhæîng nàm 50 tråí vãö sau, åí Liãn Xä (cuî), træåìng phaïi kãút cáúu theïp ra âåìi vaì phaït triãøn theo 3 nguyãn tàõc: Tiãút kiãûm theïp, giaím cäng chãú taûo vaì náng cao täúc âäü thi cäng cäng trçnh kãút cáúu theïp. Nhåì âoï âaî âaût âæåüc nhæîng thaình tæûu låïn trong viãûc thäúng nháút hoïa vaì tiãu chuáøn hoïa kãút cáúu dæûa trãn hãû mädun thäúng nháút, âaût chè tiãu kinh tãú cao. Liãn Xä cuîng laì næåïc âáöu tiãn nghiãn cæïu vaì aïp duûng phæång phaïp tênh theo traûng thaïi gioïi haûn, håüp lyï hån vaì tiãút kiãûm váût liãûu theïp. Trãn cå såí nhæîng æu âiãøm näøi báût cuía váût liãûu vaì kãút cáúu theïp, nhæîng thaình tæûu cuía noï tiãúp tuûc phaït huy taïc duûng to låïn trong xáy dæûng vaì cäng nghiãûp nhåì nhæîng daûng váût liãûu theïp täút hån (theïp håüp kim nheû vaì bãön hån), hçnh thæïc kãút cáúu âån giaín, håüp lyï cuìng våïi phæång phaïp thi cäng nhanh vaì tiãn tiãún. -Viãût Nam våïi tiãöm nàng to låïn vãö nguyãn liãûu quàûng sàõt âaî såïm xáy dæûng nhaì maïy gang theïp (Thaïi Nguyãn), hoüc hoíi vaì váûn duûng nhæîng tiãún bäü vãö kãút cáúu theïp cuía Liãn Xä vaì thãú giåïi vaìo âiãöu kiãûn cuía mçnh, nhåì âoï cuîng âaût âæåüc nhæîng kãút quaí âaïng khêch lãû trong viãûc sæí duûng kãút cáúu theïp, âaî vaì âang âaïp æïng nhæîng yãu cáöu cuía sæû nghiãûp cäng nghiãûp hoïa, hiãûn âaûi hoïa âáút næåïc. ξ3.Âàûc âiãøm Kãút Cáúu Theïp: 1.Æu âiãøm: - Kãút cáúu an toaìn nháút vç: * Khaí nàng chëu læûc låïn: Cæåìng âäü váût liãûu theïp låïn nháút. Theïp CT3: RK,N,U = 2100kg/cm2; RC = 1300 kg/cm2, REM= 3200 kg/cm2 * Âäü tin cáûy cao: Cáúu truïc thuáön nháút, váût liãûu âaìn häöi-deío phuì håüp våïi giaí thiãút tênh toaïn vaì kãút cáúu theïp laìm viãûc phuì håüp våïi lyï thuyãút tênh toaïn. - Kãút cáúu nheû nháút: Giaím taíi troüng nhæng váùn âaím baío yãu cáöu chëu læûc. Âàûc træng båíi hãû säú: c= γ/R ( γ: Troüng læåüng riãng váût liãûu; R: Cæåìng âäü váût liãûu ) Theïp c= 3,7.10- 4 m-1; Gäù c= 4,5.10- 4 m-1; Bã täng c= 2,4.10- 3 m-1 . (Mäüt vç keìo theïp nhëp 18m nàûng 1,5 táún so våïi vç keìo cuìng kêch thæåïc bã täng cäút theïp nàûng 8 táún). - Âaût trçnh âäü cäng nghiãûp hoïa cao trong saín xuáút chãú taûo, dæûng làõp: Saín xuáút haìng loaût cáúu kiãûn riãng leí, giaím thåìi gian saín xuáút vaì thi cäng, giaím giaï thaình, phuì håüp saín xuáút cäng nghiãûp. - Thi cäng nhanh: Thuáûn tiãûn, cå âäüng trong váûn chuyãøn, làõp raïp. 4
  3. - Coï tênh “ kên”: Khäng tháúm næåïc, khê phuì håüp cho caïc cäng trçnh bãø chæïa khê, cháút loíng... 2.Nhæåüc âiãøm: - Dãù han gè: Täún nhiãöu chi phê baío vãû trong quaï trçnh sæí duûng. Khàõc phuûc: -Choün hçnh thæïc cáúu taûo haûn chãú khe raînh, chäù loîm vç dãù âoüng cháút báøn, håi næåïc laìm theïp choïng gè ; -Choün loaûi sån vaì cäng nghãû sån phuì håüp; -Traïng kim loaûi hoàûc duìng theïp håüp kim khi cáön... - Tênh phoìng hoía keïm: ÅÍ nhiãût âäü 500÷600oC, theïp chuyãøn deío vaì máút khaí nàng chëu læûc. Khàõc phuûc: Taûo låïp baío vãû kãút cáúu theïp bàòng váût liãûu khoï chaïy nhæ: Bã täng, gäúm, sån phoìng hoía... ξ4.Phaûm vi sæí duûng KC Theïp: Thäng thæåìng, kãút cáúu theïp âæåüc sæí duûng khi cäng trçnh låïn (nhëp, chiãöu cao hay taíi troüng låïn...) hay cäng trçnh coï yãu cáöu sæí duûng âàûc biãût (âoìi hoíi kên, nheû, cäng trçnh taûm...). Phaûm vi sæí duûng nhæ sau: - Khung nhaì cäng nghiãûp: * Ráút nàûng: Nhëp l ≥ 24m hoàûc H ≥ 15m hoàûc Q ≥ 50 táún vaì coï cháún âäüng. * Ráút nheû: Nhëp l≤ 15m hoàûc Q ≤ 5 táún. - Cäng trçnh cäng cäüng : Chuí yãúu laì nhëp låïn l ≥ 30÷40m maì kãút cáúu BTCT khäng thêch æïng (Nhaì triãøn laîm, vç keìo nhaì thi âáúu; ga maïy bay... ) - Cáöu âæåìng sàõt, âæåìng bäü: - Kãút cáúu cäüt, thaïp truû: Thaïp truyãön hçnh, thaïp daìn khoan... - Kãút cáúu baín: Bãø chæïa cháút loíng, khê, voí loì cao, äúng dáùn âæåìng kênh låïn... - Kãút cáúu di âäüng: Cæía van, cæía cäúng, caïc loaûi cáöu truûc coï troüng læåüng baín thán khäng låïn nãn ráút phuì håüp tênh cháút theïp. ξ5.Nhæîng yãu cáöu cå baín âäúi våïi KC Theïp: 1.Yãu cáöu sæí duûng: - Thoía maîn yãu cáöu chëu læûc quy âënh båíi âiãöu kiãûn sæí duûng : Kãút cáúu phaíi an toaìn: Âuí âäü bãön, âäü cæïng vaì äøn âënh. - Thoía maîn yãu cáöu kiãún truïc: Thoía maîn dáy chuyãön cäng nàng, hçnh thæïc goün, âeûp, haìi hoìa vaì cán âäúi, thoía maîn yãu cáöu thäng gioï chiãúu saïng... - Âaím baío âäü bãön láu cuía cäng trçnh: Baío vãû kãút cáúu chäúng gè, chäúng chaïy, thuáûn tiãûn khi baío dæåîng, âaím baío niãn haûn sæí duûng... 5
  4. 2.Yãu cáöu kinh tãú: -Tiãút kiãûm theïp: Gêa thaình váût liãûu theïp cao nãn cáön cán nhàõc giaíi phaïp kãút cáúu, cáön thiãút måïi sæí duûng váût liãûu theïp. Choün hçnh thæïc vaì cáúu taûo kãút cáúu håüp lyï. Duìng phæång phaïp tênh thêch håüp... -Tiãút kiãûm thåìi gian thiãút kãú, cäng chãú taûo, váûn chuyãøn, cáøu làõp : Làõp raïp nhanh choïng, thuáûn tiãûn, caïc mäúi näúi åí hiãûn træåìng âån giaín...goïp pháön haû giaï thaình. 3.Yãu cáöu âiãøn hçnh hoïa kãút cáúu theïp: - Theo nhiãöu mæïc âäü: Âiãøn hçnh hoïa cáúu kiãûn (xaì gäö, dáöm ,daìn...) ; âiãøn hçnh hoïa kãút cáúu (khung nhaì, cäüt âiãûn, bãø chæïa, nhëp cáöu...). - Muûc âêch: Traïnh thiãút kãú làûp laûi, choün âæåüc nhiãöu daûng kãút cáúu täúi æu vãö váût liãûu vaì giaï thaình. Chãú taûo säú læåüng låïn cáúu kiãûn, sæí duûng âæåüc thiãút bë chuyãn duìng, tàng nàng suáút, giaím thåìi gian chãú taûo. Sæí duûng thiãút bë dæûng làõp chuyãn duìng, tiãûn låüi, nhanh choïng hoaìn thiãûn quaï trçnh dæûng làõp. 6
Đồng bộ tài khoản