Kết luận số 1613/BGTVT-KL

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
50
lượt xem
5
download

Kết luận số 1613/BGTVT-KL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kết luận số 1613/BGTVT-KL về thanh tra hoạt động đưa người lao động đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kết luận số 1613/BGTVT-KL

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc --------- S : 1613/BGTVT-KL Hà N i, ngày 20 tháng 3 năm 2009 K T LU N V THANH TRA HO T NG ƯA NGƯ I LAO NG I LÀM VI C T I NƯ C NGOÀI THEO H P NG B TRƯ NG B GTVT Căn c Lu t thanh tra có hi u l c ngày 01/10/2004; Căn c Ngh nh s 51/2008/N -CP ngày 22/4/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Xét báo cáo k t qu thanh tra c a oàn thanh tra v ho t ng ưa ngư i lao ng i làm vi c t i nư c ngoài theo h p ng t i các ơn v , K T LU N: I- CÁC ƠN VN Ã THANH TRA G M: 1- Công ty C ph n quan h qu c t và u tư s n xu t (CIRI) - T ng công ty Xây d ng công trình giao thông 8 2- Công ty Cung ng lao ng qu c t và d ch v (Inmasco)- T ng công ty Xây d ng công trình giao thông 1 3- Công ty C ph n Xu t nh p khNu cung ng thi t b ư ng s t (Virasimex)- T ng công ty ư ng s t Vi t Nam 4- Công ty c ph n V n t i bi n Vi t Nam (Vosco)- T ng công ty Hàng h i Vi t Nam. 5- Công ty V n t i bi n và xu t khNu lao ng (ISALCO) - Trư ng i h c Hàng h i và Chi nhánh Hà N i; Chi nhánh thành ph H Chí Minh 6- Công ty C ph n Cung ng và và xu t khNu hàng không - T ng công ty Hàng không Vi t Nam; Trung tâm Xu t khNu lao ng và d ch v Hà N i; Trung tâm Xu t khNu lao ng phía Nam 7- Công ty V n t i và thuê tàu bi n Vi t Nam. Th i kỳ thanh tra: năm 2007 và 6 tháng u năm 2008. II- K T QU THANH TRA
  2. 1. Căn c pháp lý v ho t ng d ch v ưa lao ng Vi t Nam i làm vi c có th i h n nư c ngoài. - Các ơn v ư c thanh tra u có ch c năng, nhi m v theo quy t nh c a cơ quan có thNm quy n và u có ăng ký kinh doanh v i các S K ho ch và u tư nơi ơn v t tr s . - Các ơn v làm công tác xu t khNu lao ng u có cán b chuyên trách và b máy theo quy nh. - Các ơn v ư c thanh tra u có Gi y phép ho t ng ưa ngư i lao ng Vi t Nam i làm vi c nư c ngoài do B Lao ng thương binh và Xã h i c p. 2. Ch p hành các quy nh v ưa ngư i lao ng Vi t Nam i làm vi c có th i h n nư c ngoài 2.1- H p ng liên quan n vi c ngư i lao ng i làm vi c nư c ngoài a- H p ng cung ng lao ng - Các ơn v sau khi ký h p ng cung ng lao ng v i các i tác nư c ngoài ã th c hi n ăng ký v i C c Qu n lý lao ng (QLL ) ngoài nư c - B Lao ng thương binh và Xã h i. Riêng Công ty V n t i và Xu t khNu lao ng - Trư ng i h c Hàng h i t tháng 01/2007 n th i i m thanh tra không th c hi n ăng ký h p ng cung ng lao ng v i C c Qu n lý lao ng ngoài nư c. b- H p ng ưa ngư i lao ng i làm vi c nư c ngoài M t s t n t i, sai sót t i các ơn v : - N i dung c a h p ng ưa ngư i lao ng i làm vi c nư c ngoài t i h u h t các ơn v u ghi thu phí d ch v c a ngư i lao ng c trong trư ng h p “th i gian ngư i lao ng ư c ch s d ng lao ng gia h n h p ng ho c ký h p ng lao ng m i” ” là trái v i quy nh t i i m 1 m c III Thông tư liên t ch s 16/2007/TTLT-L TBXH-BTC gi a B Lao ng Thương binh và Xã h i v i B Tài chính quy nh c th v ti n môi gi i và ti n d ch v trong ho t ng ưa lao ng Vi t Nam i làm vi c nư c ngoài theo h p ng - i u kho n v vé máy bay lư t i và chi phí ăn c a ngư i lao ng có s sai khác gi a h p ng ưa ngư i lao ng i làm vi c nư c ngoài và h p ng cung ng lao ng là trái v i quy nh t i m c 2 i u 17 Lu t s : 72/2006/QH 11 ngày 29 tháng 11năm 2006 c a Qu c h i nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam v ngư i lao ng Vi t Nam i làm vi c nư c ngoài theo h p ng. C th : + Công ty C ph n quan h qu c t và u tư s n xu t - T ng công ty Xây d ng công trình giao thông 8: + H p ng cung ng lao ng công ty ký v i các công ty môi gi i ài Loan có i u kho n vé máy bay lư t i sang ài Loan do ch lao ng tr . Nhưng t i h p ng ưa ngư i lao ng i làm vi c nư c ngoài gi a công ty v i ngư i lao ng; h p ng
  3. gi a ch lao ng v i ngư i lao ng l i quy nh chi phí vé máy bay lư t i sang ài Loan do ngư i lao ng ph i chi. Khi h t h n và thanh lý h p ng, ngư i lao ng không ư c công ty hoàn tr vé máy bay lư t i sang ài loan. + Công ty Cung ng lao ng qu c t và D ch v - T ng công ty Xây d ng Công trình giao thông 1: + i v i tu nghi p sinh t i Nh t B n: H p ng công ty ký v i ngư i i lao ng là 01 năm (n u ư c gia h n có th kéo dài 01 n 02 năm). Công ty thu phí d ch v xu t khNu c 03 năm là không úng v i th i gian ăng ký h p ng v i C c QLL ngoài nư c (và Visa ch ư c c p 01 năm). + i v i thuy n viên i lao ng t i Hàn Qu c, h p ng Công ty ký v i ngư i lao ng có thu 2USD/ tháng Công ty ưa vào qu h tr r i ro thuy n viên nhưng khi ăng ký h p ng v i C c QLL ngoài nư c không có kho n thu này. * Công ty C ph n Xu t nh p khNu Cung ng Thi t b ư ng s t - T ng công ty ư ng s t Vi t Nam: + H p ng cung ng lao ng công ty ký v i các công ty môi gi i ài Loan trong xu t khNu lao ng là giúp vi c gia ình và khán h công, t i i u 4 có ghi: “Ch s d ng lao ng cung c p ăn, mi n phí” nhưng trong h p ng ưa ngư i lao ng i làm vi c nư c ngoài ký gi a công ty v i ngư i lao ng có i u kho n “ti n ăn do lao ng tr (t 3000 n 4000 ài t ) kh u tr vào lương”. Th c t ngư i lao ng ph i tr kho n ti n này. + i v i Th trư ng DuBai: H p ng ký gi a ch s d ng lao ng và ngư i lao ng t i m c 15 và trong ph l c h p ng nêu: “Vé máy bay lư t i, v do ch s d ng lao ng ch u sau khi lao ng th c hi n h p ng” nhưng trong h p ng ưa ngư i lao ng i làm vi c nư c ngoài ký gi a công ty v i ngư i lao ng t i i u 2 ghi “ch s d ng lao ng ch u ti n vé máy bay v nư c”. + Phương án tài chính c a Công ty cung c p cho ngư i lao ng chưa nêu y các kho n chi phí ngư i lao ng ph i tr t i nư c n làm vi c và cũng không có chú thích y các kho n lao ng ph i kh u tr t i nư c ngoài. - Công ty V n t i bi n và Xu t khNu lao ng (ISALCO)- Trư ng i h c Hàng h i không ký h p ng ưa ngư i lao ng i làm vi c nư c ngoài v i các thuy n viên i tàu nư c ngoài theo Lu t ngư i lao ng Vi t Nam i làm vi c nư c ngoài theo h p ng. Công ty dùng quy t nh i u ng thuy n viên và h p ng lao ng ký gi a Trư ng i h c Hàng h i v i ngư i lao ng làm căn c ưa thuy n viên i xu t khNu lao ng và không có i u ki n ràng bu c v quy n và nghĩa v c a ngư i lao ng i v i ch lao ng và v i Công ty VTB & XKL trên m t s n i dung như phí d ch v , ti n t c c, trách nhi m c a ngư i lao ng khi không hoàn thành nhi m v , b tr n … là chưa phù h p v i quy nh c a Lu t ngư i lao ng Vi t Nam i làm vi c nư c ngoài theo h p ng. + Trung tâm Thành ph H Chí Minh thu c Công ty Cung ng và xu t khNu lao ng - Trư ng i h c Hàng h i không lưu gi h p ng ký gi a ơn v v i ngư i lao ng
  4. 2.2- Công tác tuy n ch n - Các ơn v th c hi n phương th c tuy n ch n lao ng theo mô hình tuy n tr c ti p và thông qua liên k t v i m t s ơn v t i các a phương; thông báo công khai các chương trình tuy n lao ng b ng văn b n t i tr s công ty. - Thông báo tuy n ch n có nêu quy nh rõ i tư ng, i u ki n, tiêu chuNn lao ng c n tuy n. Riêng vi c tuy n s quan, thuy n viên làm vi c trên tàu bi n; Ti p viên hàng không, phiên d ch viên làm vi c trên máy bay nư c ngoài ph i tuy n ch n nh ng ngư i có chuyên môn và ngo i ng - Các ơn v l p s theo dõi lao ng d tuy n, trúng tuy n, ào t o và xu t c nh theo t ng th trư ng. 2.3- Công tác ào t o, giáo d c nh hư ng a- Cơ s ào t o - H u h t các ơn v có cơ s ho c thuê cơ s ào t o và trang thi t b ào t o giáo d c nh hư ng. Còn có Chi nhánh Hà N i và Chi nhánh thành ph H Chí Minh thu c Công ty V n t i bi n và xu t khNu lao ng không có và không thuê cơ s ào t o, giáo d c nh hư ng cho ngư i i lao ng mà s d ng ch ng ch ào t o c a các cơ s khác. . b- Công tác ào t o lao ng trư c khi xu t c nh: - Tài li u b i dư ng ki n th c: + Các ơn v s d ng tài li u giáo d c nh hư ng do C c QLL ngoài nư c phát hành như: Tài li u dành cho lao ng i làm vi c t i các nhà máy, công xư ng, hư ng d n th c hành công vi c dành cho ngư i giúp vi c gia ình và chăm sóc ngư i b nh ài loan, tài li u h c ti ng Hoa…và các tài li u khác do các công ty biên so n. + Các công ty ưa lao ng i làm vi c trên tàu bi n nư c ngoài l y nh ng lao ng ã t t nghi p t i các trư ng i h c, cao ng, trung c p hàng h i. - Giáo viên làm công tác chuyên trách v b i dư ng ki n th c: + Công ty C ph n quan h qu c t và u tư s n xu t (CIRI) - T ng công ty Xây d ng công trình giao thông 8 chưa có cán b có trình am hi u v pháp lu t Vi t Nam, cán b làm công tác b i dư ng ki n th c chưa qua l p t p hu n nghi p v chuyên môn và sư ph m do C c QLL ngoài nư c t ch c. Công ty c ph n V n t i bi n Vi t Nam (Vosco) chưa có cán b chuyên trách ào t o có trình am hi u v pháp lu t Vi t Nam là chưa th c hi n úng quy nh t i i m 1 m c IV Quy t nh s 18/2007/Q -BL TBXH ngày 18/7/2007 c a B trư ng B Lao ng Thương binh và Xã h i ban hành chương trình b i dư ng ki n th c c n thi t cho ngư i lao ng trư c khi i làm vi c nư c ngoài. 2.4- Th c hi n ch tài chính trong ho t ng XKL
  5. a- Ti n ký qu c a ơn v xu t khNu lao ng Các ơn v ư c thanh tra th c hi n ti n ký qu t i ngân hàng thương m i úng quy nh. b- Ti n ký qu c a ngư i lao ng: - Các ơn v ư c thanh tra th c hi n vi c thu ti n t c c c a ngư i lao ng trư c khi xu t c nh phù h p v i quy nh, tr trư ng h p Công ty c ph n Xu t nh p khNu cung ng thi t b ư ng s t thu ti n t c c i v i lao ng t i th trư ng ài Loan (t 10 tri u n 24 tri u ng) và th trư ng Nh t B n ( t 16 tri u n 130 tri u) vư t quy nh t i Thông tư liên t ch s : 107/2003/TTLT – BTC- BL TB&XH ngày 7/11/2003 c a B Tài chính- B Lao ng thương binh & Xã h i. - H u h t các ơn v không g i ho c g i không h t ti n ký qu c a ngư i lao ng vào tài kho n riêng do doanh nghi p m t i ngân hàng thương m i gi ti n ký qu c a ngư i lao ng và ư c ngân hàng thương m i nh n ký qu tr lãi ti n g i ký qu theo m c lãi su t ti n g i có kỳ h n. - Khi tr l i ti n ký qu cho ngư i lao ng các ơn v không tr lãi su t ho c ch tr lãi su t ti n g i không kỳ h n. C th : + Công ty Cung ng lao ng và d ch v - T ng công ty Xây d ng công trình giao thông 1, Công ty c ph n Xu t nh p khNu và cung ng thi t b ư ng s t khi thanh toán ti n ký qu cho ngư i lao ng ch tr g c và lãi su t ti n g i không kỳ h n. + Các ơn v còn l i ch tr g c không tr lãi. c- Phí ào t o - Công ty CP V n t i bi n Vi t Nam, Công ty V n t i bi n và xu t khNu lao ng, Công ty V n t i và thuê tàu bi n Vi t Nam, Công ty CP cung ng và xu t khNu lao ng Hàng không ưa lao ng i làm vi c trên các tàu bi n và trên các chuy n bay c a nư c ngoài không thu phí ào t o. d - Phí môi gi i - M t s ơn v (Công ty CP Quan h qu c t và u tư s n xu t, Trung tâm Xu t khNu lao ng và d ch v Hàng không Hà N i) tho thu n v i ngư i lao ng và nhà môi gi i ngư i lao ng tr tr c ti p cho nhà môi gi i. M c thu c th không th hi n trong h p ng. - Công ty Cung ng Lao ng Qu c t thu phí môi gi i i v i lao ng i làm vi c t i Malaysia; Chi nhánh thành ph H Chí Minh thu c công ty V n t i bi n và xu t khNu lao ng thu phí môi gi i c a ngư i lao ng i làm vi c t i ài Loan vư t quy nh t i Thông tư liên t ch s : 16/2007/TTLT-BL TBXH-BTC ngày 04/9/2007 c a B Lao ng thương binh và Xã h i - B Tài chính. - Phí d ch v XKL
  6. - a s các ơn v thu phí d ch v xu t khNu lao ng c a ngư i lao ng i làm vi c nư c ngoài phù h p v i quy nh t i Thông tư liên t ch s : 16/2007/TTLT- BL TBXH- BTC ngày 04/9/2007 c a Liên B Lao ng thương binh và Xã h i - B Tài chính. - Riêng Công ty v n t i bi n và xu t khNu lao ng Trư ng i h c Hàng h i thu phí d ch v xu t khNu lao ng trên t ng thu nh p c a ngư i lao ng (ph c p c h i, lương làm thêm gi ), tính t tháng 10/2007 n 30/6/2008 thu c a ngư i lao ng vư t quy nh là: 66.631,86 USD (1.062.778.167 VN ). e- Thu, n p Qu h tr vi c làm ngoài nư c * Ngu n trích t 1% phí d ch v c a doanh nghi p - Các ơn v ư c thanh tra th c hi n trích và n p qu h tr vi c làm ngoài nư c hàng năm khi ư c B Lao ng thương binh & Xã h i ti n hành ki m tra, quy t toán. * Ngu n thu t 100.000 / ngư i do ngư i lao ng i làm vi c nư c ngoài óng góp - a s các doanh nghi p ư c thanh tra chưa th c hi n vi c thu c a ngư i lao ng và chưa n p qu này cho B Lao ng thương binh & Xã h i. g- Th c hi n các quy nh v b o hi m xã h i cho ngư i lao ng - Các lao ng ư c tuy n i làm vi c có th i h n nư c ngoài tho thu n v i doanh nghi p xu t khNu lao ng không óng n p b o hi m xã h i. - Các lao ng là s quan, thuy n viên, các ti p viên, phiên d ch viên ( ã ư c doanh nghi p tuy n d ng không xác nh kỳ h n) i làm vi c trên các tàu bi n và trên các chuy n bay c a nư c ngoài thì doanh nghi p thu và n p b o hi m xã h i theo quy nh c a Vi t Nam. h- Thu, chi khác - Ngoài nh ng kho n thu theo quy nh các ơn v còn th c hi n thu, chi h ngư i lao ng trư c khi xu t c nh như trang b tư trang (qu n áo, túi sách), vé máy bay lư t i, l phí sân bay, l phí Visa. M t s ơn v th c hi n thu c a ngư i lao ng l n hơn s th c t chi, c th : + Công ty CP Xu t nh p khNu cung ng thi t b ư ng s t: 180.961.925 ; + Chi nhánh Hà N i thu c Công ty V n t i bi n và xu t khNu lao ng: 86.420.925 ; + Chi nhánh Hà N i thu c Công ty CP Cung ng và Xu t nh p khNu Lao ng Hàng không: 52.373.489 . - Công ty Cung ng lao ng qu c t và d ch v (Inmasco)- T ng công ty Xây d ng công trình giao thông 1 thu 2 USD/ ngư i /tháng c a ngư i lao ng làm vi c trên các
  7. tàu ánh và ch cá nư c ngoài (không có quy nh c a các cơ quan ch c năng) tr vào lương hàng tháng. T ng s ti n Công ty thu trong năm 2007 và 6 tháng u năm 2008 là: 315.650.706 , Công ty ã chi h tr r i ro cho nh ng lao ng b tai n n v i s ti n: 94.359.900 . Hi n t i s ti n thu trên còn dư n 30/6/2008 là: 745.793.465 . K t lu n: - Khi tr l i ti n ký qu cho ngư i lao ng các ơn v xu t khNu lao ng không tr lãi su t ho c ch tr lãi su t ti n g i không kỳ h n là không úng v i quy nh t i t i i m 4b m c I Thông tư liên t ch s : 17/2007/TTLT-BL TBXH -NHNNVN ngày 04/9/2007 c a B L TBXH và Ngân hàng Nhà nư c. - Các ơn v xu t khNu lao ng chưa th c hi n vi c thu c a ngư i lao ng 100.000 / ngư i óng góp cho qu h tr vi c làm ngoài nư c n p cho B Lao ng thương binh & Xã h i theo Quy t nh s : 44/2007/Q -TTg ngày 31/8/2007 c a Chính ph v vi c thành l p, qu n lý và s d ng qu h tr vi c làm ngoài nư c. - Vi c th c th c hi n thu, chi h ngư i lao ng trư c khi xu t c nh như trang b tư trang (qu n áo, túi sách), vé máy bay lư t i, l sân bay, l phí Visa v i s thu l n hơn nhi u so v i s th c t chi là không úng và gây thi t h i cho ngư i i lao ng. - Công ty c ph n Xu t nh p khNu cung ng thi t b ư ng s t thu ti n t c c i v i lao ng t i th trư ng ài Loan ( t 10 ti u n 24 tri u ng) và th trư ng Nh t B n (t 16 tri u n 130 tri u) vư t quy nh t i Thông tư liên t ch s : 107/2003/TTLT – BTC- BL TB&XH ngày 7/11/2003 c a B Tài chính- B Lao ng thương binh & Xã h i. - Công ty v n t i bi n và xu t khNu lao ng Trư ng i h c hàng h i thu phí d ch v xu t khNu lao ng trên t ng thu nh p c a ngư i lao ng (ph c p c h i, lương làm thêm gi ), tính t tháng 10/2007 n 30/6/2008 thu c a ngư i lao ng vư t quy nh là: 66.631,86 USD (1.062.778.167 VN ) - Công ty Cung ng lao ng qu c t và d ch v (Inmasco)- T ng công ty Xây d ng công trình giao thông 1 thu c a ngư i lao ng làm vi c trên các tàu ánh và ch cá nư c ngoài 2 USD/ ngư i /tháng tr vào lương hàng tháng không có quy nh c a các cơ quan ch c năng. - Công ty Cung ng Lao ng Qu c t thu phí môi gi i i v i lao ng i làm vi c t i Malaysia; Chi nhánh thành ph H Chí Minh thu c công ty V n t i bi n và xu t khNu lao ng thu phí môi gi i c a ngư i lao ng i làm vi c t i ài Loan vư t quy nh t i Thông tư liên t ch s 16/2007/TTLT-BL TBXH-BTC ngày 04/9/2007 c a B Lao ng thương binh và Xã h i- B Tài chính. III. K T LU N CHUNG 1- Ưu i m c a các ơn v làm d ch v ưa lao ng Vi t Nam i làm vi c có th i h n nư c ngoài:
  8. - u có ch c năng, nhi m v theo quy t nh c a cơ quan có thNm quy n và ã ăng ký kinh doanh v i các S K ho ch và u tư nơi ơn v t tr s . - Có Gi y phép ho t ng ưa ngư i lao ng Vi t Nam i làm vi c nư c ngoài do B Lao ng thương binh và Xã h i c p. - ã cơ b n th c hi n úng các quy nh có liên quan n vi c ưa lao ng Vi t Nam i làm vi c có th i h n nư c ngoài. - Góp ph n tích c c n vi c gi i quy t vi c làm và thu nh p i v i nh ng lao ng nông thôn, vùng sâu, vùng xa. 2- T n t i, sai sót, vi ph m: - Công ty V n t i và Xu t khNu lao ng - Trư ng i h c Hàng h i t tháng 01/2007 n th i i m thanh tra không th c hi n ăng ký h p ng cung ng lao ng v i C c Qu n lý lao ng ngoài nư c - M t s i u kho n n i dung c a h p ng ưa ngư i lao ng i làm vi c nư c ngoài và h p ng lao ng t i m t s ơn v chưa th c hi n y và chưa phù h p v i n i dung c a h p ng cung ng lao ng (quy n và trách nhi m c a ch s d ng lao ng, c a ngư i lao ng) như ã nêu t i m c 2.1 - Công tác b i dưõng ki n th c c n thi t cho ngư i lao ng trư c khi i làm vi c nư c ngoài m t s doanh nghi p chưa ư c chú tr ng. Giáo viên làm công tác này có ngư i chưa áp ng các i u ki n theo quy nh t i Quy t nh s 18/2007/Q - BL TBXH ngày 18 tháng 07 năm 2007 c a B Lao ng Thương binh và Xã h i. Có doanh nghi p chưa t ch c b i dưõng ki n th c, ho c không có cơ s ào t o, chưa ăng ký M u ch ng ch t i C c Qu n lý lao ng ngoài nư c nên ào t o nhưng chưa c p ch ng ch , ho c không ào t o mà s d ng ch ng ch c a các cơ s khác. - Còn có sai sót trong th c hi n ch tài chính trong ho t ng XKL như ã nêu t i m c 2.4. Có doanh nghi p còn thu ti n ngoài quy nh và thu quá c a ngư i lao ng, c th : B ng 1 ơn v tính: ng TT ơn v S ti n thu Ngoài quy nh Quá quy nh 01 Công ty Cung ng lao ng qu c t và d ch v 745.793.465 02 Công ty CP Xu t nh p khNu v t tư, TB ư ng s t 180.961.925 03 Công ty v n t i bi n và XKL 66.631,86 USD 1.062.778.167 04 Chi nhánh HN Công ty V n t i bi n và xu t khNu 86.420.925 lao ng
  9. 05 Chi nhánh HN Công ty CP Cung ng và xu t 52.373.489 nh p khNu lao ng hàng không C ng 1.808.571.632 319.756.339 IV- T CH C TH C HI N 1- i v i các ơn v ư c thanh tra : - Kh c ph c nh ng t n t i ã nêu, ki m i m trách nhi m c a cá nhân và t p th có liên quan n nh ng sai ph m trong vi c th c hi n không úng các quy nh v ho t ng ưa lao ng Vi t Nam i làm vi c nư c ngoài theo h p ng. - Th c hi n úng các quy nh v ưa lao ng Vi t Nam i làm vi c nư c ngoài theo h p ng trong vi c: ăng ký h p ng cung ng, ký h p ng ưa ngư i lao ng i làm vi c nư c ngoài v i ngư i lao ng, công tác tuy n ch n, ào t o giáo d c nh hư ng và th c hi n ch tài chính trong ho t ng XKL . - X lý v kinh t : Các ơn v th c hi n thu không úng quy nh ho c thu l n hơn s chi h như B ng 1 ph i thông báo cho ngư i lao ng s ti n thu không úng ho c thu th a tr cho t ng ngư i. - Các ơn v ư c thanh tra t ch c th c hi n K t lu n thanh tra và báo cáo k t qu th c hi n v B GTVT (qua Thanh tra B , a ch 80 Tr n Hưng o Hà N i) trư c ngày 30/4/2009. 2- i v i các cơ quan thu c B : 2.1. Giao Thanh tra B : - Tham mưu cho B có văn b n ki n ngh v i B Lao ng thương binh & Xã h i các n i dung sau: + S m có quy nh v m c thu ào t o, b i dư ng ki n th c cho ngư i lao ng trư c khi xu t c nh, các ơn v áp d ng th ng nh t và ngư i lao ng th c hi n. + C c Qu n lý lao ng ngoài nư c thư ng xuyên m các l p t p hu n nghi p v chuyên môn và sư ph m cho các giáo viên làm nhi m v b i dư ng ki n th c c n thi t cho ngư i lao ng áp ng các i u ki n theo quy nh t i Quy t nh s 18/2007/Q -BL TBXH ngày 18/7/2007 c a B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i. - Theo dõi, ôn c các ơn v th c hi n K t lu n thanh tra. 2.2. Giao V T ch c cán b : Trên cơ s k t lu n thanh tra, có văn b n yêu c u các ơn v thu c B GTVT có ch c năng ưa lao ng Vi t Nam i làm vi c nư c ngoài theo h p ng th c hi n úng các quy nh có liên quan n ho t ng ưa ngư i lao ng i làm vi c nư c ngoài
  10. theo h p ng do các cơ quan nhà nư c có thNm quy n ban hành tránh nh ng sai sót. K.T B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - B trư ng ( B/c); - TT: Ngô Th nh c; - Các ơn v ư c thanh tra ( T/h); - Các V : TCCB, Thanh tra B ( T/h); - Lưu TTr, HS oàn TT, VT. Nguy n H ng Trư ng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản