Kết quả hoạt động kinh doanh

Chia sẻ: Trang Dai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
576
lượt xem
62
download

Kết quả hoạt động kinh doanh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Kết quả hoạt động kinh doanh

  1. _ PHAÀN III THUEÁ GTGT ÑÖÔÏC KHAÁU TRÖØ , THUEÁ GTGT ÑÖÔÏC HOAØN LAÏI , THUEÁ GTGT ÑÖÔÏC GIAÛM, THUEÁ GTGT HAØNG BAÙN NOÄI ÑÒA Ñôn vò tính : ______________ Soá tieàn CHÆ TIEÂU Maõ soá Luõy keá töø ñaàu Kyø naøy naêm 1 2 3 4 I . Thueá GTGT ñöôïc chieát khaáu 1. Soá thueá GTGT coøn ñöôïc khaáu tröø, coøn 10 x ñöôïc hoaøn laïi ñaàu kyø 2. Soá thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø phaùt sinh 11 3. Soá thueá GTGT ñaõ khaáu tröø , ñaõ hoaøn laïi, 12 thueá GTGT haøng mua traû laïi vaø khoâng ñöôc khaáu tröø ( 12 =13+14+15+16) Trong ñoù a/ Soá thueá GTGT ñaõ khaáu tröø 14 b/ Soá thueá GTGT ñaõ hoaøn laïi 15 c/ Soá thueá GTGT haøng mua traû laïi , giaûmù 16 giaù haøng mua d/ Soá thueá GTGT khoâng ñöôïc khaáu tröø 17 x 4. Soá thueá GTGT coøn ñöôïc khaáu tröø , coøn ñöôïc hoaøn laïi cuoái kyø ( 17=10+11-12) II Thueá GTGT ñöôïc hoaøn laïi 1. Soá thueá GTGT coøn ñöôïc hoaøn laïi ñaàu kyø 20 x 2. Soá thueá GTGT ñöôïc hoaøn laïi phaùt sinh' 21 3. Soá thueá GTGT ñaõ hoaøn laïi 22 4. Soá thueá GTGT coøn ñöôïc hoaøn laïi cuoái kyø 23 x ( 23 = 20 + 21 -22) III Thueá GTGT ñöôïc giaûm 1. Soá thueá GTGT coøn ñöôïc giaûm ñaàu kyø 30 x 2. Soá thueá GTGT ñöôïc giaûm phaùt sinh 31 3. Soá thueá GTGT ñaõ ñöôïc giaûm 32 4. Soá thueá GTGT coøn ñöôïc giaûm cuoái kyø 33 x ( 33 = 30 + 31 - 32 ) IV Thueá GTGT haøng noäi ñòa 1. Thueá GTGT haøng baùn noäi ñòa coøn phaûi 40 x noäp ñaàu kyø 2. Thueá GTGT ñaàu ra phaùt sinh 41 3. Thueá GTGT ñaøu vaøo ñaõ khaáu tröø 42 4. Thueá GTGT haøng baùn bò traû laïi , bò giaûm 43
  2. 5. Thueá GTGT ñöôïc giaûm tröø vaøo soá thueá 44 phaûi noäp 6. Thueá GTGT haøng baùn noäi ñòa ñaõ noäp vaøo 45 ngaân saùch Nhaø nöôùc 7. Thueá GTGT haøng baùn noäi ñòa coøn phaûi n 46 x cuoái kyø ( 46 = 40 + 41 + 42-43 -44-45 ) Ghi chuù : Caùc chæ tieâu coù daáu (x) khoâng coù soá lieäu Laäp , ngaøy ….. Thaùng …. Naêm …. Ngöôøi laäp bieåu Keá toaùn tröôûng Giaùm ñoác Kyù, hoï teân Kyù, Hoï teân Kyù, hoï teân, ñoùng daáu

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản