Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
474
lượt xem
90
download

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu bảng Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

  1. COÂNG TY TNHH :……………………………………………………………………………………... MAÃU SOÁ B 02-DN MAÕ SOÁ THUEÁ : ……………………………………………………………………………………………. KEÁT QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH Naêm 200…….… PHAÀN I - LAÕI LOÃ Ñôn vò tính: Ñoàng LUÕY KEÁ MAÕ KYØ KYØ CHÆ TIEÂU TÖØ ÑAÀU SOÁ TRÖÔÙC NAØY NAÊM 1 2 3 4 5 Doanh thu baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï 01 Caùc khoaûn giaûm tröø (04+05+06+07) 03 + Chieát khaáu thöông maïi 04 + Giaûm giaù haøng baùn 05 + Haøng baùn bò traû laïi 06 + Thueá tieâu thuï ñaëc bieät, thueá xuaát khaåu phaûi noäp 07 thueá GTGT theo phöông phaùp tröïc tieáp phaûi noäp 1. Doanh thu thuaàn veà baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï (01-03) 10 2. Giaù voán haøng baùn 11 3. Lôïi nhuaän goäp veà baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï (10-11) 20 4. Doanh thu hoaït ñoäng taøi chính 21 5. Chi phí taøi chính 22 Trong ñoù : Chi phí laõi vay 23 6. Chi phí baùn haøng 24 7. Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp 25 8. Lôïi nhuaän thuaàn töø hoaït ñoäng kinh doanh: = 20+(21-22)-(24+2 30 9. Thu nhaäp khaùc 31 10. Chi phí khaùc 32 11. Lôïi nhuaän khaùc : ( 40 = 31 - 32 ) 40 12. Toång lôïi nhuaän tröôùc thueá : ( 50 = 30 +40 ) 50 13. Thueá thu nhaäp doanh nghieäp phaûi noäp 51 14. Lôïi nhuaän sau thueá : 60 = 50 - 51 ) 60

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản