Giáo trình môn Tài chính doanh nghiệp

Chia sẻ: Hoàng Xuân Thư | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:337

0
203
lượt xem
101
download

Giáo trình môn Tài chính doanh nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài chính doanh nghiệp 1.1.1- Hoạt động của doanh nghiệp và Tài chính - Doanh nghiệp là một tổ chức kinh tế thực hiện các hoạt động sản xuất, cung ứng hàng hóa cho người tiêu dùng qua thị trường nhằm mục đích sinh lời. - Xét về mặt kinh tế: Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là quá trình kết hợp các yếu tố đầu vào tạo thành yếu tố đầu ra là hàng hóa và thông qua thị trường bán các hàng hóa đó để thu lợi nhuận....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình môn Tài chính doanh nghiệp

 1. Chương I: Tổng quan về Tài chính doanh B.Đ.H nghiệp 1.1 Tài chính doanh nghiệp. 1.1.1. Hoạt động của doanh nghiệp và tài chính. 1.1.2. Nội dung Tài chính doanh nghiệp. 1.1.3. Vai trò của tài chính doanh nghiệp. 1.2. Những nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến tổ chức tài chính doanh nghiệp. 1.2. Những nhân tố chủ yếu ảnh hưởng tới quản trị Tài chính doanh nghiệp. 1.2.1. Hình thức pháp lý tổ chức doanh nghiệp. 1.2.2. Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của ngành kinh doanh. 1.2.3. Môi trường kinh doanh.
 2. Chương I: Tổng quan về Tài chính doanh nghiệp • 1.1- Tài chính doanh nghiệp • 1.1.1- Hoạt động của doanh nghiệp và Tài chính • - Doanh nghiệp là một tổ chức kinh tế thực hiện các hoạt động sản xuất, cung ứng hàng hóa cho người tiêu dùng qua thị trường nhằm mục đích sinh lời. • - Xét về mặt kinh tế: Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là quá trình kết hợp các yếu tố đầu vào tạo thành yếu tố đầu ra là hàng hóa và thông qua thị trường bán các hàng hóa đó để thu lợi nhuận. Doanh Hàng hóa Các yếu Thị trường yếu tố đầu Thị trường nghiệp tố các yếu tố yếu tố Lợi nhuận kết hợp các ra đầu vào đầu ra yếu tố đầu B.Đ.H đầu vào vào
 3. 1.1. Tài chính doanh nghiệp B,Đ.H • - Trong kinh tế thị trường: +Tiền đề cho các hoạt động của doanh nghiệp → một lượng vốn tiền tệ nhất định. • + Bằng cách thức nhất định, doanh nghiệp tạo lập được số vốn hay quỹ tiền tệ ban đầu. • - Quá trình hoạt động của doanh nghiệp cũng là quá trình: Tạo lập, phân phối, sử dụng quỹ tiền tệ hoạt động tài chính doanh nghiệp. Hợp thành + Dòng tiền vào Sự vận động của vốn - Quá trình tạo lập,=> phân quỹ i, ềử tdụng quỹ tiền tệ phốti s n ệ + Dòng tiền ra hay cũng làiquá doanhphát ệp sảcác dòng tiền: - H ... SX...H‘-T' * Đố với trình nghi sinh n xuất: T * Đối với doanh nghiệp thương mại: T-H-T
 4. - Tài chính doanh nghiệp B.Đ.H -Quá trình tạo lập, phân phối và sử dụng quỹ tiền tệ cũng là quá trình phát sinh các quan hệ kinh tế dưới hình thức giá trị => Các quan hệ tài chính, bao hàm: a. Quan hệ tài chính giữa doanh nghiệp với Nhà nước. Doanh Nhà nước nghiệp Nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính khác
 5. B,Đ.H - Tài chính doanh nghiệp • b. Quan hệ tài chính giữa doanh nghiệp với các chỉ thể kinh tế khác và các tổ chức xã hội. • - Quan hệ thanh toán và thưởng phạt vật chất trong việc thực hiện cung cấp hành hóa, dịch vụ. Trả tiền Nhà cung cấp mua hàng thiết bị, vật tư, dịch vụ Thưởng, Doanh phạt vật nghiệp chất Thu tiền Khách hàng bán hàng
 6. B.Đ.H -Tài chính doanh nghiệp • - Quan hệ thanh toán, thưởng phạt vật chất trong việc vay và cho vay. Vay vốn Người cho vay Trả lãi vay - Ngân hàng TM, các và vốn gốc tổ chức TC khác. - Các nhà đầu tư Thưởng phạt Doanh - Các DN khác vật chất nghiệp - ... Cho vay vốn Thu tiền lãi Các tổ chức kinh tế cho vay và thu hồi vốn gốc
 7. B.Đ.H - Tài chính doanh nghiệp - Quan hệ thanh toán, trong việc doanh nghiệp đầu tư vốn vào doanh nghiệp hoặc tổ chức kinh tế khác. Góp hay đầu tư vốn Các Doanh doanh nghiệp nghiệp Nhận phần lãi và tổ được chia chức kinh tế khác Thanh toán khi rút vốn trực tiếp - Quan hệ tài chính của doanh nghiệp với các tổ chức xã hội. Các tổ Doanh nghiệp chức xã Tài trợ h ội
 8. - Tài chính doanh nghiệp • C. Quan hệ tài chính giữa DN và người lao động trong doanh nghiệp. Trả tiền công Người hay tiền lương lao Doanh động nghiệp Thưởng phạt vật chất B.Đ.H
 9. B.Đ.H - Tài chính doanh nghiệp d. Quan hệ tài chính giữa doanh nghiệp và chủ sở hữu doanh nghiệp Đầu tư, góp vốn hoặc rút vốn Phân chia lợi nhuận Chủ sở Doanh sau thuế hữu doanh nghiệp nghiệp Trách nhiệm đối với khỏan nợ và các nghĩa vụ TC khác của DN Thanh tóan khi nhượng bán, thanh lý DN
 10. - Tài chính doanh nghiệp • - Rút ra • - Về hình thức: Tài chính doanh nghiệp là quỹ tiền tệ trong quá trình vận động: Tạo lap, phân phối, chuyển hóa hình thái và sử dụng quỹ tiền tệ phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp. • - Về nội dung: Tài chính doanh nghiệp là các quan hệ kinh tế dưới hình thức giá trị gắn liền với việc tạo lập, phân phối, chuyển hóa hình thái và sử dụng quỹ tiền tệ phát sinh trong các hoạt động của doanh nghiệp.
 11. 1.1.2 Nội dung tài chính doanh nghiệp Các quyết định tài chính có tính chất chiến lược Quyết định phân phối Quyết định Quyết định LN sau thuế (Chính Đầ u tư Tài trợ hay sách cổ tức đối với Huy động vốn công ty cổ phần)
 12. 1.1.2. Nội dung TCDN Lựa chọn và quyết định đầu tư. a. Đánh giá, lựa chọn (Trên góc độ tài chính) Dự án đầu tư hoặc các khoản đầu tư dài hạn khác Rủi ro Nhu cầu vốn Đầu tư Lợi ích do Đầu tư mang lại Quyết định đầu tư hay loại bỏ (trên góc độ TC)
 13. 1.1.2. Nội dung tài chính doanh nghiệp b. Xác định nhu cầu vốn, tổ chức huy động vốn đáp ứng kịp th ời, đầy đủcho các hoạt động của doanh nghiệp. Hoạt động của doanh nghiệp. -Đầu tư -Sản xuât kinh doanh - Nhu cầu vốn Cần bao nhiêu vốn? Nguồn vốn huy động Lấy vốn từ đâu? Nguồn vốn bên ngòai Nguồn vốn bên trong Vấn đề cần xem xét - Cơ cấu nguồn vốn Hình thức và - Chi phí SD vốn - Điểm lợi và bất lợi phương pháp huy động vốn - v.v.v B,Đ.H
 14. 1.1.2. Nội dung tài chính doanh nghiệp c. Tổ chức sử dụng có hiệu quả số vốn hiện có; quản lý chặt chẽ thu, chi vốn bằng tiền, thường xuyên đảm bảo khả năng thanh toán của doanhnghiệp. Số vốn hiện có - Giải phóng kịp thời - Huy động tối đa vào số vốn bị ứ đọng SXKD - Tăng vòng quay vốn - Cân nhắc đầu tư Vốn bằng Thu Chi tiền Khả năng thanh toán
 15. 1.1.2. Nội dung tài chính doanh nghiệp d. Thực hiện tốt việc phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ của DN Phân phối lợi nhuận sau thuế Lợi ích ngắn hạn Lợi ích dài hạn - Trả cho chủ sở hữu - Dự phòng tài chính - Cải thiện đời sống và - Lợi nhuận để lại tái đầu tư khuyến khích vật chất đối với người lao động, nhà quản lý Tối đa hoá giá trị của doanh nghiệp B,Đ,H
 16. B,Đ.H 1.1.2. Nội dung tài chính doanh nghiệp • e- kiểm soát thường xuyên tình hình hoạt động của DN Thu, chi tiền Tình hình thực hiện Phân tích tiền tệ hàng ngày các chỉ tiêu TC tài chính Kiểm soát hoạt động của DN - Tổng quát, toàn diện - Thường xuyên Đề ra biện pháp - Kịp thời - - Thích ứng -
 17. B.Đ.H 1.1.2. Nội dung tài chính doanh nghiệp g. Thực hiện dự báo và kế hoạch hoá tài chính Hoạt động tài chính Lập kế hoạch Điều Dự báo chỉnh Giải pháp chủ động Sự biến động của thị trường và các biến động khác
 18. 1.1.3. Vai trò củaTCDN • a. Huy động vốn đảm bảo cho các hoạt động của doanh nghiệp diễn ra bình thường và liên tục. • b. Tổ chức sử dụng vốn kinh doanh tiết kiệm và hiệu quả • c. Giám sát, kiểm soát thường xuyên, chặt chẽ các mặt hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
 19. 1.2. Những nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến việc tổ chức tài chính DN 1.2.1. Hình thức pháp lý tổ chức doanh nghiệp Những ảnh hưởng chủ yếu của hình thức pháp lý tổ chức DN Trách Quyền nhiệm của Cách thức chuyển chủ sở Phân chia tạo lập và nhượng hữu đối lợi nhuận huy động với các sau thuế hay rút vốn vốn khỏi khoản nợ doanh và nghĩa nghiệp vụ tài chính khác của DN B.Đ.H
 20. 1.2. Những nhân tố chủ yếu ảnh hưởng tới tài chính doanh nghiệp 1.2.2. Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của ngành kinh doanh. - Mỗi ngành kinh doanh có đặc điểm riêng về mặt kinh tế và kỹ thuật. - Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật ảnh hưởng rất lớn đến tài chính và quản trị tài chính của doanh nghiệp.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản