Kiến thức môn Tài chính doanh nghiệp

Chia sẻ: NGUYEN VAN THE | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:16

0
195
lượt xem
96
download

Kiến thức môn Tài chính doanh nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài chính doanh nghiệp là hệ thống các quan hệ kinh tế dưới hình thành giá trị phát sinh trong quá trình hình thành , phân phối và sử dụng các nguồn tài chính, ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kiến thức môn Tài chính doanh nghiệp

 1. Chương 4   TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP Collect by www.thuonghieuso.net Company Logo
 2. LOGO Kết cấu chương 4.1. Những vấn đề chung về tài chính doanh nghiệp  4.1.1 Khái niệm 4.1.2 Đặc điểm   4.1.3 Vai trò của tài chính doanh nghiệp 4.2. Các hoạt động cơ bản của tài chính doanh  nghiệp 4.2.1 Huy động và sử dụng vốn kinh doanh 4.2.2 Chi phí, thu nhập và lợi nhuận của doanh  nghiệp
 3. 4.1 Những vấn đề chung về tài chính doanh  nghiệp  4.1.1. Khái niệm:Tài chính doanh nghiệp là hệ thống các  quan hệ kinh tế dưới hình thái giá trị phát sinh trong quá  trình hình thành, phân phối và sử dụng các nguồn tài  chính, các quỹ tiền tệ của doanh nghiệp nhằm góp phần  thực hiện các mục tiêu của doanh nghiệp  Collect by www.thuonghieuso.net Company Logo
 4. 4.1.2. Đặc điểm Tài chính doanh nghiệp luôn gắn  liền và phục vụ cho hoạt động kinh  doanh của doanh nghiệp  Tài chính doanh nghiệp gắn liền với  hình thức pháp lý của từng doanh  nghiệp  Tài chính doanh nghiệp luôn gắn  liền với chế độ hạch toán kinh doanh Collect by www.thuonghieuso.net Company Logo
 5. 4.1.3 Vai trò của tài chính doanh nghiệp  TCDN là công cụ khai thác thu hút các nguồn tài chính   nhằm đáp ứng nhu cầu vốn của doanh nghiệp .   TCDN  là công cụ giúp doanh nghiệp sử dụng vốn tiết kiệm  và hiệu quả.  TCDN  là công cụ kích thích và điều tiết hoạt động kinh  doanh của doanh nghiệp.  TCDN là công cụ để kiểm tra giám sát các hoạt động của  doanh nghiệp Collect by www.thuonghieuso.net Company Logo
 6. 4.2. Các hoạt động cơ bản của TCDN 4.2.1. Huy động và sử dụng vốn kinh doanh  4.2.1.1. Vốn kinh doanh và các đặc trưng cơ bản   * Khái niệm: Vốn kinh doanh là biểu hiện bằng tiền của giá trị các  tài sản được đầu tư, sử dụng cho các hoạt động kinh doanh của  doanh nghiệp. Collect by www.thuonghieuso.net Company Logo
 7. Đặc trưng cơ bản của vốn kinh doanh  Vốn kinh doanh được thể hiện bằng một  lượng tài sản có thực  Vốn kinh doanh phải được tích luỹ ở một  mức độ đủ lớn để tiến hành hoạt động kinh  doanh  Vốn kinh doanh phải thường xuyên vận  động nhằm mục đích sinh lời Collect by www.thuonghieuso.net Company Logo
 8. 4.2.1.2. H uy  éng  ® vèn D oanh nghi p cã t  huy ® éng vèn ki Ö hÓ nh doanh t õ c¸c  nguån  au: s   * Nguån  chñ  ë  vèn  s h÷u  Kn: Lµ    nguån  vèn  huéc  t quyÒ n  ë  s h÷u  cña  doanh  nghi p  Ö ® ­î s dông © u    c  ö  l dµikh«ng  ph¶icam   thoµn r¶   kÕ   t CÊu thµnh: Vè ® t­ cña chñ s h÷ lîi nhuËn s thuÕ n Çu ë u, au ch­a ph© phè c¸c quü doanh ng n i, hiÖp, vè thÆng d­ n (trong CTCP - chª lÖch vÒ g cæphiÕu) nh i¸ * Nguån  huy  éng vèn  ® Kn: Lµ ng uån vè doanh ng n hiÖp huy ® ng thª ng é m oµi ng uån vè chñ s h÷ doanh ng n ë u, hiÖp chØ ® sö dông ­îc cã thê h¹n vµ ph¶i cam kÕt hoµn tr¶ i CÊu thµnh: Ng uån vè vay (vay ng n hµng vay c«ng ty n © , tµi chÝnh, vay c¸c tæchøc tµi chÝnh, c¸n bé c«ng nh© n viª ng n), uån vè trong thanh to¸n (nhËn øng tr­íc cña n kh¸ch hµng c¸c kho¶n ph¶i tr¶ (cho nhµ cung cÊp, , CBCNV), ph¶i né thuÕ, phÝ, lÖ phÝ, b¶o hiÓm p: …) Collect by www.thuonghieuso.net Company Logo
 9. 4.2.1.3. Sử dụng vốn  VKD của doanh nghiệp được cấu thành bởi 2 bộ phận: Vốn cố định,  vốn lưu động  Vốn cố định:  Vốn lưu động Collect by www.thuonghieuso.net Company Logo
 10. Vốn cố định  Kn: Là một bộ phận vốn kinh doanh của  doanh nghiệp được đầu tư để hình hình tài  sản dài hạn của doanh nghiệp  Cấu thành: Giá trị TSCĐ, đầu tư tài chính  dài hạn, các khoản phải thu dài hạn, chi  phí xây dựng cơ bản dở dang, tài sản dài  hạn khác Collect by www.thuonghieuso.net Company Logo
 11. Vốn lưu động  Kn: Là một bộ phận vốn kinh doanh của  doanh nghiệp được đầu tư để hình hình tài  sản ngắn hạn của doanh nghiệp  Cấu thành: Vốn bằng tiền, đầu tư tài chính  ngắn hạn, phải thu ngắn hạn, hàng tồn  kho, tài sản ngắn hạn khác Collect by www.thuonghieuso.net Company Logo
 12. 4.2.2. Chi phí, thu nhập, lợi nhuận  4.2.2.1. Chi phí của doanh nghiệp  Kn: Là biểu hiện bằng tiền của những hao phí về  các yếu tố có liên quan và phục vụ cho hoạt động  kinh doanh của doanh nghiệp trong một khoảng thời  gian nhất định.  Kết cấu: Chi phí của doanh nghiệp thường bao  gồm các khoản mục sau:   Chi phí kinh doanh   Chi phí khác Collect by www.thuonghieuso.net Company Logo
 13. 4.2.2. Chi phí, thu nhập, lợi nhuận  4.2.2.2. Thu nhập  Kn: Là toàn bộ lượng giá trị được tạo ra từ các quá trình  kinh doanh trong một khoảng thời gian nhất định để bù  đắp các khoản chi phí, tái tạo vốn kinh doanh và góp  phần tạo ra lợi nhuận doanh nghiệp  Kết cấu:   Doanh thu (bán hàng hoá dịch vụ, doanh thu tài chính)   Thu nhập khác (thanh lý nhượng bán tài sản, tiền phạt do vi  phạm hợp đồng kinh tế, các khoản nợ khó đòi đã xử lý nay thu  hồi được…) Collect by www.thuonghieuso.net Company Logo
 14. Kết cấu  Doanh thu: là biểu hiện bằng tiền giá trị các lợi ích kinh tế  mà doanh nghiệp thu được từ hoạt động kinh doanh trong  một thời kỳ nhất định  Doanh thu kinh doanh hàng hóa dịch vụ   Doanh thu hoạt động tài chính  Thu nhập khác: là biểu hiện bằng tiền giá trị các lợi ích  kinh tế mà doanh nghiệp thu được từ các hoạt động riêng  biệt khác ngoài hoạt động kinh doanh. Khoản thu nhập  này mang tính bất thường và chiếm tỷ trọng nhỏ trong  tổng thu nhập của doanh nghiệp. Collect by www.thuonghieuso.net Company Logo
 15. 4.2.2. Chi phí, thu nhập, lợi nhuận  4.2.2.3. Lợi nhuận  Kn: Lợi nhuận là chỉ tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh hiệu  quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.  Nó được biểu hiện là chênh lệch giữa thu nhập đạt được  trong kỳ với chi phí đã bỏ ra để có được thu nhập đó  trong một thời kỳ nhất định.   Kết cấu:   ­ Lợi nhuận hoạt động kinh doanh   ­ Lợi nhuận khác Collect by www.thuonghieuso.net Company Logo
 16. CÂU HỎI ÔN TẬP 1.  Hãy  phân  tích  các  đặc  điểm  và  vai  trò  của  TCDN?  Chức  năng  phân  phối  và  chức  năng  giám  đốc  được  thể  hiện  như  thế nào trong hoạt động của TCDN? 2.  Phân  tích  các  đặc  trưng  cơ  bản  của  vốn?  Kết  cấu  và  nguồn  hình  thành  vốn  kinh doanh? 3. Doanh thu, chi phí, lợi nhuận và kết cấu TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.  Giao  trinh  Ly  thuyêt  tai  chinh  tiên  tê  ́ ̀ ́ ́ ̀ ́ ̀ ̣ (ĐHTM) Collect by www.thuonghieuso.net Company Logo

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản