Khảo sát hệ thống ghép kênh luồng 2 - 140Mbs Siemen, chương 7

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
100
lượt xem
28
download

Khảo sát hệ thống ghép kênh luồng 2 - 140Mbs Siemen, chương 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

F2 là kí hiệu của các luồng số cấp thấp 34Mbits/ F1 là kí hiệu của các luồng số cấp cao 140Mbits/ Thiết bị này do hãng Siêmn sản xuất và được sử dụng để ghép 4 luồng tín hiệu 34Mbps cận đồng bộ thành một luồng tín hiệu 140Mbps (theo khuyến nghị của CCITT) và tách 1 luồng tín hiệu 140Mbps thành 4 luồng 34Mbps. Thiết bị này được sử dụng cùng lúc với các hệ thống vi ba số hoặc các thiết bị cáp quang 140Mbits/....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khảo sát hệ thống ghép kênh luồng 2 - 140Mbs Siemen, chương 7

 1. Chöông 7: THIEÁT BÒ GHEÙP KEÂNH SOÁ DSMX 34/140C 1 Giôùi thieäu toång quaùt : 34Mb/s F1 out Multiplexer F2 in 140Mb/s 34Mb/s Demultiplexer F1 in F2 out 140Mb/s F2 laø kí hieäu cuûa caùc luoàng soá caáp thaáp 34Mbit/s F1 laø kí hieäu cuûa caùc luoàng soá caáp cao 140Mbit/s Thieát bò naøy do haõng Siemen saûn xuaát vaø ñöôïc söû duïng ñeå gheùp 4 luoàng tín hieäu 34Mbps caän ñoàng boä thaønh moät luoàng tín hieäu 140Mbps (theo khuyeán nghò cuûa CCITT) vaø taùch 1 luoàng tín hieäu 140Mbps thaønh 4 luoàng 34Mbps. Thieát bò naøy ñöôïc söû duïng cuøng luùc vôùi caùc heä thoáng vi ba soá hoaëc caùc thieát bò caùp quang 140Mbit/s. 34M 140M 2M 8M 1 1 1 1 2 DSMX 2 DSMX 2 DSMX 2 DSMX LE565 Tuyeán caùp 3 2/8C 3 8/34C 3 34/140C 3 140/ 565M 4 4 4 4 565 1 DSMX 2/34C Tuyeán Tuyeán caùp 16 caùp LE LE 140M 34M 34 140 DRM DRS DRS 140/. 140/.. Voâ 34/.. 140. Tuyeán tuyeán caùp 140M
 2. Sô ñoà maët maùy thieát bò gheùp luoàng DSMX 34/140C - Led INT (ñoû) : caûnh baùo veà vieäc hö hoûng cuûa thieát bò (maát nguoàn…). - Led SV(ñoû) : saùng khi card coù söï coá. - FH : ñeøn led caûnh baùo veà vieäc ñoàng boä khung. Ñieän theá voâ ích (trôû khaùng 75) laø 0V  0,1V. Ñieän theá hoaït ñoäng (trôû khaùng 75) laø 1V  0,1V. Ñoä roäng xung laø 1s -> 2s. - MF1 (F1 out) : laø ñieåm noái ñeå ño thöû luoàng tín hieäu 140Mbit/s thu nhaän ñöôïc töø 4 luoàng 34Mbit/s vôùi : Ñieän aùp : 150mV  30mV(ñænh ñænh) Trôû khaùng : 75. - MF2-1, MF2-2, MF2-3, MF2-4 laø boán ñieåm ño giaùm saùt 4 ngoõ ra F2 out (4 luoàng 34Mbit/s thu veà) vôùi : Ñieän aùp : : 150mV  20mV(töø 0 ñeán ñænh). - Kí hieäu 70a, 70b, 70c, 70d laø caùc traïm noái luoàng 34Mbit/s, taát caû ñeàu coù ngoõ vaøo (in), ngoõ ra (out) vaø mass. - Caùc ñieåm noái A,B out vaø C,D in vôùi : A laø ñieåm kích xung ñoàng hoà, phía phaùt. C laø ñieåm kích xung ñoàng hoà, phía thu. D vaø B : noáiñaát (ground).
 3. Khi haøn noái caùc chaân A vaø C : Taàn soá xung ñoàng hoà laø 47,6KHz. Möùc : TTL. 2 Sô ñoà khoái, chöùc naêng vaø hoaït ñoäng cuûa thieát bò gheùp keânh soá DSMX 34/140C : 2.1 Sô ñoà khoái :
 4. Sô ñoà khoái Card gheùp luoàng DSMX 34/140C 2.2 Chöùc naêng cuûa thieát bò gheùp keânh soá DSMX 34/140C : Ñoái vôùi moãi luoàng tín hieäu soá, card DSMX 34/140C coù caùc chöùc naêng chính nhö sau : a. Khoái gheùp keânh : - Maïch giao tieáp vôùi luoàng tín hieäu vaøo (34Mbit/s). - Maïch khoâi phuïc tín hieäu xung ñoàng hoà . - Maïch taùch loãi. - Maïch ñoåi maõ töø HDB3 /BIN. - Hieäu chænh döông. - Boä ñeäm. - Cheøn tín hieäu AIS. - Gheùp 4 luoàng tín hieäu 34Mbit/s. - Maïch ñoåi maõ töø BIN/CMI. b. Khoái phaân keânh : Goàm caùc maïch coù chöùc naêng chính sau : - Maïch giao tieáp vôùi luoàng tín hieäu vaøo 140Mbit/s. - Maïch taùch loãi. - Boä ñoåi maõ CMI/BIN. - Phuïc hoài maát ñoàng boä khung vaø caùc töø ñoàng boä khung. - Taùch tín hieäu AIS vaø caûnh baùo töø xa. Card DSMX 34/140C gheùp caùc luoàng tín hieäu nhö sau : Gheùp caùc luoàng tín hieäu 34Mbit/s caän ñoàng boä ôû ngoõ vaøo, muoán gheùp ñöôïc caùc luoàng tín hieäu ôû ngoõ vaøo naøy ta phaûi ñoàng boä chuùng baèng caùch cheøn döông. Nhöõng luoàng tín hieäu ñeán boä gheùp seõ ñöôïc gheùp xen keõ nhau theo töøng keânh, caùc bit ñoàng boä khung cuõng ñöôïc cheøn vaøo luoàng soá, caùc bit naøy cho pheùp xaùc ñònh vò trí cuûa caùc keânh trong quaù trình phaân keânh. Vieäc taùch caùc töø ñoàng boä khung nhaän ñöôïc seõ giuùp cho vieäc gôûi ñuùng döõ
 5. lieäu cho töøng keânh. Phaân luoàng tín hieäu thaønh 4 luoàng 34Mbit/s. 2.3 Hoaït ñoäng cuûa thieát bò gheùp keânh soá DSMX 34/140C : a. Hoaït ñoäng cuûa phía phaùt : Boán luoàng tín hieäu soá 34Mbit/s ñöôïc ñöa vaø khoái gheùp MUX (5) laàn löôït qua caùc maïch phoái hôïp trôû khaùng, maïch söûa söôøn xung vaø haïn bieân, maïch khueách ñaïi ôû khoái (1), maïch ñieàu chænh ñoä roäng xung 1 vaø 0 (khoái (2)), maïch bieán ñoåi maõ töø HDB3 sang BIN (maõ nhò cöïc sang maõ ñôn cöïc) ôû khoái (3), sau ñoù qua maïch ñeäm buffer (4) vaø sau ñoù tôùi khoái gheùp keânh (5). Boä gheùp (5) keát hôïp 4 luoàng 34Mbit/s taïo thaønh luoàng tín hieäu 140Mbit/s thöïc hieän cheøn caùc töø ñoàng boä khung, caùc bit ñoàng boä, caùc bit hieäu chænh. Ngoaøi ra boä gheùp coøn coù theâm : - Caùc bit ñoàng boä khung. - Caùc bit nghieäp vuï. - Caùc bit cheøn (phuïc vuï hieäu chænh). - Caùc bit cheøn töông öùng vôùi caáu truùc khung 140Mbit/s. Tín hieäu töø khoái gheùp ñöôïc ñöa ñeán maïch chuyeån ñoåi töø song song sang noái tieáp (6) taïo thaønh luoàng 140Mbit/s, ñöa ñeán ngoõ ra, qua maïch ñoåi maõ töø ñôn cöïc sang nhò cöïc (BIN -> CMI) ôû khoái (7) , sau ñoù ñeán maïch khueách ñaïi vaø maïch phoái hôïp trôû khaùng (8) ôû ngoõ ra. Giao tieáp baùo hieäu SIBUS (12) xöû lyù caùc tín hieäu loãi vaø nhieãu treân phía phaùt vaø phía thu , vaø gôûi chuùng ñeán khoái baùo hieäu caûnh baùo trung taâm SIG-INSET. Caùc bit nghieäp vuï Y1, Y2 ñöôïc cheøn vaøo khoái gheùp keânh qua maïch khueách ñaïi cuøng vôùi tín hieäu caûnh baùo cuûa heä thoáng. Caáp nhòp cho khoái gheùp laø maïch dao ñoäng taïo xung ñoàng hoà G vôùi taàn soá 278,528MHz. b. Hoaït ñoäng cuûa phía thu : Luoàng tín hieäu 140Mbit/s ôû ñaàu thu ñöôïc ñöôïc ñieàu chænh qua boä caân baèng (13) vaø maïch khoâi phuïc tín hieäu xung ñoàng hoà(15). Luoàng tín hieäu vaøo140Mbit/s ñöôïc ñöa qua boä ñoåi maõ CMI sang BINARY (16) vaø sau ñoù ñöôïc ñöa vaøo khoái bieán ñoåi töø noái tieáp sang song song ñeå giaûm bôùt toác ñoä xöû lyù.
 6. Sau ñoù luoàng tín hieäu naøy ñöôïc ñöa tôùi boä phaân keânh (18), boä naøy nhaän caùc töø ñoàng boä khung, taùch caùc bit hieäu chænh, chia tín hieäu thaønh khung vaø phaân boá thaønh 4 luoàng 34Mbit/s. Boä ñeäm (19) lieân keát töøng luoàng tín hieäu vaøo thích öùng vôùi ñoàng hoà ñoïc F2 out. Dao ñoäng thaïch anh vôùi taàn soá 68,736MHz ñöôïc taïo ra nhôø boä dao ñoäng ñieàu khieån baèng ñieän aùp VCXO (20). Sau ñoù luoàng tín hieäu ra ñöôïc ñoåi töø maõ BINARY sang HDB3 ôû khoái (21) taïo ra 4 luoàng 34Mbit/s qua bieán aùp phoái hôïp trôû khaùng (22) vaø ñöa ñeán maïch giao tieáp ngoõ ra F2 out. 3 Card chuyeån ñoåi ñieän aùp : +5,1V -36V -> -75V SV
 7. Boä chuyeån ñoåi ñieän aùp ñöôïc söû duïng cho thieát bò gheùp keânh soá DSMX 34/140C. Noù ñöôïc thieát keá cho möùc ñieän aùp DC vaøo töø –36V ñeán –48V. Vì vaäy noù thích hôïp vôùi heä thoáng bình accu taïi traïm (-48 ñeán –60V), taïo möùc ñieän aùp ra laø +5,1V. 3.1 Ñaëc tính kyõ thuaät :  Ngoõ vaøo: Ñieän aùp DC cung caáp (Uv) ………………………………… 36V -> 75V. Giôùi haïn doøng Imax ………………………………………………1,1A. Ngaét ñieän aùp cao ……………………………………………………81V (76V -> 84V). Baûo veä phaân cöïc ……………………………………………………baèng diode noái tieáp. Coâng suaát tieâu thuï ……………………………………………………60W. Taûi lôùn nhaát …………………………………………………………………12W. Doøng baûo veä ngaét töï ñoäng ……………………………………1,5A.  Ngoõ ra : Möùc ñieän aùp ra Ub ……………………………………………………5,1V. Dung sai ………………………………………………………………………… 5%. Doøng ngoõ ra …………………………………………………………………0A -> 2A. 3.2 Sô ñoà chöùc naêng boä chuyeån ñoåi ñieän aùp :
 8. Nguoàn ñieän söû duïng laø nguoàn DC vôùi ñieän aùp vaøo töø 36-75V, maïch bieán ñoåi nguoàn loaïi swiching coù taàn soá khoâng ñoåi laø 75KHz, möùc ñieän aùp DC taïo ra caáp cho caùc vi maïch laø 5V-2A. Maïch chuyeån ñoåi DC-DC goàm 2 chöùc naêng : * Phaàn nguoàn töø khoái (1) ñeán khoái (8). * Maïch ñieàu khieån vaø ñieàu chænh töø (9) ñeán (20). Khi xaûy ra söï coá ôû ngoõ ra seõ ñöôïc caûnh baùo baèng 1 led ñoû. Chöùc naêng cuûa caùc maïch trong sô ñoà khoái nhö sau : - Khoái (1) : maïch baûo veä cöïc tính. - Khoái (2) : maïch giôùi haïn doøng. - Khoái (3) : maïch loïc. - Khoái (4) : maïch ñaûo ñieän. - Khoái (5) : bieán aùp xung. - Khoái (6) : maïch naén ñieän töø AC sang DC. - Khoái (7) : maïch maïch loïc vaø baûo veä. - Khoái (8), (9), (10), (11) , (12), (13) :laø caùc maïch so saùnh taïo ñieän aùp chuaån ngoõ vaøo. - Khoái (14),(15) :maïch doø ñieän aùp ngoõ ra. - Khoái (16) : maïch so saùnh ñieän aùp vaøo ñieän aùp vaø ra. - Khoái (17) : maïch so saùnh ñieän aùp DC. - Khoái (18) : maïch taïo dao ñoäng caáp cho khoái ñaûo ñieän. 3.3. Phaân tích sô ñoà chuùc naêng boä chuyeån ñoåi ñieän aùp : (sô ñoà Voltage Converter 1+) Khoái nguoàn hoaït ñoäng theo phöông thöùc ñaûo ñieän, bieán ñoåi töø DC sang AC, sau ñoù naén laïi thaønh DC. - Töø 48V cho pheùp bieán ñoåi töø 36-75V. - Ñieän aùp ra laø 5V caáp cho caùc maïch 160A, 160B, 160D, 160E coù nhieäm vuï khueách ñaïi dao ñoäng. Transitor mosfet 152 laø transitor coâng suaát ñaûo ñieän. Taàn soá dao ñoäng cuûa maïch ñöôïc quyeát ñònh bôûi R39, R46 vaø tuï ñieän 108. Bieán aùp xung 182, Diode 125 laø maïch naén ñieän DC ôû ngoõ ra. Transitor 151,150 vaø diode 122 laø maïch baûo veä ñieän aùp ngoõ vaøo.
 9. 4 Maïch xöû lyù luoàng soá 34Mbit/s : (sô ñoà DSMX 34/140C 2+) - Boán luoàng soá 34Mbit/s ñöôïc ñöa vaøo thieát bò gheùp keânh taïi caùc ñieåm noái F2 in, B9, B10, B12, B13, B15, B16, B18, B19. - Tín hieäu 34Mbit/s ñöôïc ñöa vaøo bieán aùp phoái hôïp trôû khaùng, sau ñoù ñöôïc ñöa vaøo caùc IC khueách ñaïi ñeäm 980 -> 983. Taïi ñaây, caùc luoàng soá ñöôïc giôùi haïn bieân ñoä, caân chænh söôøn xung, khueách ñaïi möùc tín hieäu vaø ñöôïc ñöa qua 2 transitor khueách ñaïi theo kieåu cöïc E chung. - Tín hieäu 34Mbit/s ñi vaøo ñöôïc giôùi haïn möùc bieân ñoä bôûi caùc diode 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826 vaø 827. Tín hieäu ñi ra khoûi maïch naøy taïo thaønh 4 luoàng soá, moãi luoàng coù 2 ñöôøng, cuï theå laø: Luoàng soá thöù nhaát goàm 2 ñöôøng laø : + Ñöôøng thöù nhaát :D34MSH1HI (Data 34Mbit/s transmit side, positive, channel 1). + Ñöôøng thöù hai : D34MSL1HI (Data 34Mbit/s transmit side, negative, channel 1). Sau ñoù, 4 luoàng soá naøy ñöôïc ñöa ñeán khoái gheùp 34/140Mbit/s. 4.1 Maïch giao tieáp luoàng soá 34Mbit/s ngoõ vaøo : (Sô ñoà DSMX 34/140C 3+) Boán luoàng soá 34Mbit/s ñöôïc ñöa vaøo IC 951 (laø IC heä thoáng gheùp luoàng) treân caùc ñieåm noái : L1, M1; J2, K2; G1, H1; F1, F2. Taïi IC 951, caùc luoàng soá laàn löôït ñöôïc ñöa qua caùc maïch : caân chænh ñoä roäng xung ; maïch chuyeån ñoåi maõ töø HDB3 sang nhò phaân; maïch chuyeån töø song song sang noái tieáp; maïch phaùt hieän vaø cheøn ASI (ñeå cheøn caùc bit ñoàng boä khung, caùc bit nghieäp vuï vaø caùc bit chæ thò cheøn…) töông öùng cho caùc keânh vaø taïo thaønh 4 luoàng soá 34Mbit/s ñaõ hoaøn chænh laø : DP34MS10 :Data parallel, 34Mbit/s transmit side channel 1 ………………… DP34MS40 :Data parallel, 34Mbit/s transmit side channel 4 Sau ñoù, 4 luoàng soá naøy ñöôïc ñöa ñeán khoái gheùp luoàng. 4.2 Maïch gheùp luoàng : (Sô ñoà DSMX 34/140C 4+)
 10. Khoái gheùp laø IC 960, boán luoàng soá ñöôïc ñöa vaøo IC naøy qua maïch gheùp chuyeån töø song song sang noái tieáp, caøi vaø phaùt hieän ASI, maïch chuyeån ñoåi maõ töø BIN -> CMI. Taïo thaønh luoàng soá 140Mbit/s (maõ CMI) coù toác ñoä 139,264Mbit/s  15. 10-6 (1 0,1)Vss /75 ñöa ñeán ñieåm noái F1 qua maïch khueách ñaïi vi sai bôûi caùc transitor 912, 913 vaø bieán aùp phoái hôïp trôû khaùng ngoõ ra T30. MF1 laø ñieåm ño thöû luoàng soá 140Mbit/s phaùt. Gía trò danh ñònh cuûa luoàng soá laø 150mV-> 310mVss/75. Caáp nhòp cho maïch laø dao ñoäng thaïch anh 815 vôùi taàn soá laø 278, 528MHz, qua maïch chia 2 ñeå coù ñöôïc doøng xung clock caáp cho caùc maïch. 4.3 Maïch phaân luoàng : (Sô ñoà DSMX 34/140C 5+) - Tín hieäu 140Mbit/s töø thieát bò thu ñöôïc ñöa vaøo khoái phaân keânh treân caùc ñieåm noái F1 (B63) , ñöa vaøo IC giao tieáp 960 qua maïch loïc ngoõ vaøo daïng chöõ T vaø maïch phoái hôïp trôû khaùng (bieán aùp caùch li 736). - Taïi IC 960, luoàng tín hieäu 140Mbit/s ñöôïc khueách ñaïi, naâng möùc, chuyeãn maõ, bieán ñoåi töø noái tieáp sang song song, taïo thaønh 4 luoàng soá 34Mbit/s laø : DP34MEAI : Data parallel, 34Mbit/s receive side, channel A DP34MEBI : Data parallel, 34Mbit/s receive side, channel C DP34MECI : Data parallel, 34Mbit/s receive side, channel B DP34MEDI : Data parallel, 34Mbit/s receive side, channel D Sau ñoù, caùc luoàng soá naøy ñöôïc ñöa qua caùc transitor khueách ñaïi ôû ngoõ ra laø transitor 918, 919, 920, vaø 921 theo phöông thöùc gheùp cöïc B chung. Tín hieäu dao ñoäng ñöôïc laáy töø maïch nhaän daïng ngoõ vaøo, töø cuoän thöù caáp cuûa bieán aùp 736 vaø ñöa vaøo IC 960 treân caùc chaân noái soá 7 vaø 8. Dao ñoäng ñöôïc taïo ra döôùi daïng phaân tích vaø coäng höôûng haøi töø chuoãi soá CMI ôû ngoõ vaøo. - Tín hieäu hieäu coäng höôûng ñöôïc ñöa qua maïch khueách ñaïi vaø söûa xung baèng transitor 924. - Tín hieäu xung nhòp ñoàng hoà 140Mbit/s ñöôïc ñöa qua maïch chia 4,
 11. taïo thaønh 4 luoàng 34Mbit/s caáp nhòp cho caùc maïch phaân luoàng . 4.4 Maïch xöû lyù luoàng soá 34Mbit/s taïi ngoõ ra : (Sô ñoà DSMX 34/140C 6+) Boán luoàng soá 34Mbit/s coù mang caùc bit ñoàng boä, chæ thò cheøn vaø bit cheøn, bit nghieäp vuï vôùi toác ñoä 139,264Mbit/s ( 4*4,816Mbit/s) ñöa vaøo IC 961. Taïi ñoù noù ñöôïc kieåm soaùt vaø taùch ra caùc loaïi bit nghieäp vuï vaø caùc loaïi bit data D1, D2, D3, D4. Caùc luoàng soá data ñöôïc ñöa qua caùc maïch ñeäm (buffer), maïch chuyeån maõ töø ñôn cöïc sang HDB3 roài ñöa ñeán caùc ngoõ ra F2 laø 4 luoàng soá : Luoàng 1 laø : D34MEH10 :Data 34Mbit/s receive side, positive channel 1 Vaø D34MEL10 :Data 34Mbit/s receive side, negative channel1 …………………… Luoàng 4 laø : D34MEH40 :Data 34Mbit/s receive side, positive channel 4 Vaø D34MEL40 :Data 34Mbit/s receive side, negative channel4 sau khi caùc luoàng soá naøy ñöôïc ñöa qua caùc maïch phoái hôïp trôû khaùng vaø maïch haïn bieân . 4.5 Caøi ñaët DIP- FIX card gheùp luoàng DSMX 34/140 : DIP-FIX SWITCHES DIL-SWITCHES 70 thieát laäp cheá ñoä caûmh baùo trong khoái gheùp luoàng DSMX 34/140.  Cheá ñoä caûnh baùo : Trong khoái nguoàn, ñeøn SV saùng khi coù söï coá phaàn nguoàn. Trong khoái gheùp luoàng, ñeøn INT saùng khi : - Maát tín hieäu ñoàng boä phaàn phaùt vaø phaàn thu. - Maát nguoàn cung caáp.
 12. - Loãi trong noäi boä thieát bò. * Caùc jack kieåm tra : jack caùp ñoàng truïc 10/23mm. * Kieåm tra ngoõ ra MF1 (MF1 out). Ñieän aùp ………………………………………………………………………………150mV 30V. Trôû khaùng……………………………………………………………………………75. Ñieän theá voâ ích (trôû khaùng 75)…………………………………0V  0,1V. Ñieän theá hoaït ñoäng (75)………………………………………………1V  0,1V  Giaùm saùt : Sau khi caùc loãi vaø nhieãu ñöôïc phaùt hieän bôûi maïch giaùm saùt trong khoái gheùp keânh DSMX 34/140C vaø vieäc baùo hieäu phaùt ñi thoâng qua BUS beân trong SIG-BUS ñeán boä baùo hieäu chung SIG-INSET.  F2 in : - Khoâng coù tín hieäu ôû ñaàu vaøo 34Mbit/s. - AIS ôû ñaàu thu 140Mbit/s. - Maát ñoàng boä khung (No AIS). - Tín hieäu ñoàng boä khung bò loãi(BER 10-6). - Nhaän bit D. - Nhaän bit N. - Traøn boä ñeäm phía thu.  INT : - Maát nguoàn cung caáp xung clock ôû phía phaùt vaø phía thu. - Söï coá thieát bò. Vieäc phaùt hieän loãi vaø nhieãu cuõng ñöôïc baùo caùo ñeán traïm xa. Ñieàu naøy aûnh höôûng tôùi vieäc cung caáp bit D, baùo hieäu caûnh baùo cho tröôøng hôïp caûnh baùo khaån caáp (urgent alarm) vaø bit N cho tröôøng hôïp caûnh baùo khoâng khaån caáp (non urgent alarm). Trong tröôøng hôïp bò loãi beân trong thieát bò hoaëc maát tín hieäu soá ôû ñaàu vaøo. Moät tín hieäu ASI cuõng ñöôïc truyeàn ñi, neáu coù theå ôû höôùng truyeàn daãn töông öùng.
 13. 4.6 Caùc tieâu chuaån kó thuaät cuûa thieát bò DSMX 34/140C : a. Giao tieáp 140Mbit/s : - Theo tieâu chuaån cuûa CCITT- blue book – Group 751/table II - Khung thôøi gian laø……………………………………………………………21,03s. - Soá bit trong moät khung laø………………………………………………2928 bit. - Soá khoái trong moät khung laø …………………………………………6 khoái. - Soá bit trong moãi khoái laø…………………………………………………488 bit. - Soá bit cuûa moãi luoàng 34Mbit/s cheøn vaøo moãi khung laø 723(cheøn aâm) vaø 722 (cheøn döông). - Toác ñoä bit……………………………………………………………………………139,264Mbit/s  15%. - Maõ cuûa luoàng………………………………………………………………………140Mbit/s laø CMI. - Daïng xung tín hieäu F1 out ……………………………………………xaáp xæ xung vuoâng. - Bieân ñoä tín hieäu F1 in, F1 out………………………………………1V  10%. - Suy hao phaûn hoài taïi F1 in, F1 out trong daõy 7MHz – 210MHz  15dB. - Trôû khaùng taïi F2 out, F2 in ……………………………………………150 (khoâng caân baèng). b. Giao dieän 34Mbit/s : - Theo tieâu chuaån Group 703/8 - Maõ truyeàn daãn……………………………………………HDB3. - Toác ñoä bit………………………………………………………34,368Mbit/s  20ppm. - Bieân ñoä cuûa luoàng F2(tín hieäu ñöôïc tính töø ñænh ñeán ñieåm 0) laø 1V. - Trôû khaùng taïi F2 out, F2 in ……………………75 (khoâng caân baèng). c. Suy hao phaûn hoài : - Taïi F2 in trong daõy : 860KHz – 1,7MHz  12dB 1,7MHz – 34MHz  18dB 34MHz – 52MHz  14dB - Taïi F2 out trong daõy : 800KHz – 24MHz  10dB d. Giao dieän Y bit Interface :
 14. Vò trí bit laø 15Y1 vaø 16Y2 trong set 1 cuûa khung 140Mbit/s cho caùc ñöôøng truyeàn daãn tín hieäu hieäu soá coù toác ñoä chaäm. - Tuaân theo tieâu chuaån cuûa khuyeán nghò CCITT V11 Type 1. - Kieåu keát noái laø ……………………………………………ñoái xöùng. - Loaïi tín hieäu …………………………………………………nhò phaân. - Toác ñoä maõ truyeàn daãn laø…………………………10Kbit/s. * Ngoõ vaøo : - Trôû khaùng laø ………………………………………………………600. - Bieân ñoä ñieän aùp khoaûng…………………………………0,3V -> 6V. * Ngoõ ra : - Bieân ñoä ñieän aùp ra vôùi trôû khaùng ñaàu cuoái 100………………………………… 2V. - Ñieän trôû noäi: ………………………………………………………………………………………………………100. - Doøng ngaén maïch laø……………………………………………………………………………………………150mA. e. Giao dieän power, nguoàn caáp ñieän: - Ñieän aùp DC ôû ngoõ ra caáp cho caùc maïch laø …………………………………………5,1V  0,25V - Coâng suaát tieâu thuï laø……………………………………………………………………………………7,5W. f. Khoái chuyeån ñoåi ñieän aùp : - Ñieän aùp vaøo ……………………………………………………………………………………………………- 36V-> -75V - Ñieän aùp ra…………………………………………………………………………………………………………5,1  5%. - Coâng suaát ra (max) ………………………………………………………………………………………10W. 4.6.1 Boá trí caùp vaø kieåm tra luoàng 34Mbit/s, 140Mbit/s : 4.6.2 Kieåm tra luoàng 34Mbit/s vaø 140Mbit/s :
 15. Caùc ñieåm ño khai thaùc ñeàu theå hieän treân maët hoäp DSMX 34/140C.  Ño MF2 out : - Ta coù theå ño kieåm tra 4 luoàng 4Mbit/s out (töø MF2-1 -> MF2-4). - Ño baèng ossiloscope ta seõ nhaän ñöôïc daïng tín hieäu HDB3 coù bieân ñoä 100mV 10%(ñænh zero), trôû khaùng 75.  Ño MF2 out : - Ñieåm ño giaùm saùt luoàng 140Mbit/s phaùt ñi. - Ño baèng ossiloscope ta seõ nhaän ñöôïc daïng tín hieäu HDB3 coù bieân ñoä 100mV 10%(ñænh zero), trôû khaùng 75.  Ño FH :ñieåm ño giaùm saùt veà ñoàng boä khung. 4.6.3 Boá trí caùp 34Mbit/s vaø 140Mbit/s : Vò trí laép ñaët 01 F1 Thieát bò Vò trí Ghi chuù DSMX 34/140C 007 001 DSMX 34/140C 02 DSMX 34/140C 012 006 Boá trí caùp140Mbit/s cuûa hoäp 07 34/140. DSMX3 Vò trí F2 34/140 laép ñaët Thieát bò Vò trí Ghi chuù DSMX 34/140C 08 007 001 DSMX 34/140C DSMX3 34/140 DSMX 34/140C PD 13 012 006 Boá trí caùp 34Mbit/s cuûa hoäp 34/140  Chæ thò cuûa Led :(LED Indication)
 16. Alarm (caûnh baùo) Possible secondary alarm(caûnh baùo thöù caáp). Occuring alarm (caûnh baùo xaûy ra). Possible occuring alarm(caûnh baùo coù theå xaûy ra) * Chuù thích : 1. Coù theå noái hoaëc khoâng noái töø bus A/AZ hoaëc B/BZ nhôø caùc keânh laân caän. 2. Coù theå gheùp tôùi bus A/AZ hoaëc B/BZ nhôø caùc link. 3. Coù theå keát noái vôùi tín hieäu loãi (bus A/AZ hoaëc B/BZ) nhôø caùc link. 4. Coù theå gheùp tôùi bus B/BZ nhôø caùc link. 5. Coù theå söû duïng cho dòch vuï quoác teá. 6. Phaùt vaø taét khoâng treã. 7. ASI tôùi khoâng ñoåi. 8. Chuyeån maïch vôùi moät lieân keát. 9. Khi coù theå. 10.Chæ A/AZ. 11.Coù theå gheùp tôùi bus A/AZ hoaëc B/BZ nhôø caùc link. Treân khoái nguoàn.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản