Khảo sát hệ thống ghép kênh luồng 2 - 140Mbs Siemen, chương 2

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
216
lượt xem
92
download

Khảo sát hệ thống ghép kênh luồng 2 - 140Mbs Siemen, chương 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hệ thống ghép kênh sơ cấp có hai phân cấp : - Phân cấp ghép 24 kênh (PCM 24) có tốc độ truyền dẫn là 1544Kbs/ của Bắc Mỹ và Nhật Bản. - Phân cấp ghép 32 kênh (PCM 32) có tốc độ truyền dẫn là 2048Kbs/ của Châu Âu. .1 Hệ thống PCM 24 (ÚA & JÂPN) Hệ thống PCM 24 kênh Chanel 1 Chanel 2 Chanel 24 1 2 MULT PCM24 24 1,544Mbits/ HDB3 out 1,544Mbits/ HDB3 in Hệ thống ghép kênh PCM Bắc mỹ và Nhật sử dụng các từ mã 8 bit và lượng tử theo quy luật =225, tốc độ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khảo sát hệ thống ghép kênh luồng 2 - 140Mbs Siemen, chương 2

  1. Chương 2: Gheùp keânh sô caáp : Heä thoáng gheùp keânh sô caáp coù hai phaân caáp : - Phaân caáp gheùp 24 keânh (PCM 24) coù toác ñoä truyeàn daãn laø 1544Kb/s cuûa Baéc Myõ vaø Nhaät Baûn. - Phaân caáp gheùp 32 keânh (PCM 32) coù toác ñoä truyeàn daãn laø 2048Kb/s cuûa Chaâu AÂu. .1 Heä thoáng PCM 24 (USA & JAPAN) Heä thoáng PCM 24 keânh Chanel 1 1,544Mbit/s 1 Chanel 2 2 HDB3 out MULT PCM24 1,544Mbit/s Chanel 24 24 HDB3 in Heä thoáng gheùp keânh PCM Baéc myõ vaø Nhaät söû duïng caùc töø maõ 8 bit vaø löôïng töû theo quy luaät  =225, toác ñoä truyeàn daãn cuûa heä thoáng laø 1544Kb/s vaø coù theå ñöôïc söû duïng nhö luoàng bit ñaàu vaøo ñeå gheùp caùc luoàng bit caáp cao hôn. Caáu truùc khung PCM 24 ñöôïc phaân boá nhö sau : 1 Fram = 125s = 193bit T TS1 TS2 TS24 1 2 3 4 5 6 7 8 Khung PCM 24 coù 24 khe thôøi gian (24 time slot) cho pheùp gheùp 24 keânh thoaïi. Vì 24 keânh thoaïi rieâng bieät ñöôïc keát hôïp trong moät khung vaø
  2. moãi moät keânh ñeàu ñöôïc laáy maãu, löôïng töû vaø maõ hoùa ñeå taïo ra töø maõ 8 bit, neân trong moät khung seõ coù 24.8 = 192 bit data. Maët khaùc, ñeå cung caáp tín hieäu ñoàng boä khung, ngöôøi ta duøng theâm moät bit ñoàng boä goïi laø bit T (bit ñaàu tieân trong khung). Do vaäy, trong moät khung 125s seõ coù 193 bit goàm 192 bit data vaø moät bit ñoàng boä khung. Trong thöïc teá, ñeå heä thoáng vaø quaûn lyù söï ñoàng boä cuûa heä thoáng, ngöôøi ta gheùp nhieàu khung laïi vôùi nhau ñeå taïo thaønh moät ña khung (Multifram). Töø maõ ñoàng boä khung ñöôïc caáu truùc bôûi caùc bit ñaàu tieân cuûa moãi khung ôû moät soá khung nhaát ñònh. Vieäc taïo ra caáu truùc ña khung cuõng laøm naûy sinh vaán ñeà laø khi xaûy ra maát ñoàng boä khung thì cuõng maát luoân caû ñoàng boä ña khung . Caùc bit cuûa hai loaïi ñoàng boä khung vaø ñoàng boä ña khung ñöôïc ñaët xen keõ giöõa caùc khung keá tieáp nhau. Trong heä thoáng gheùp keânh PCM 24. Ña khung coù caáu truùc goàm12 khung lieân tieáp töø F1 ñeán F12, trong ñoù : - Töø maõ ñoàng boä ña khung laø 101010 ñaët ôû caùc khung leû. - Töø maõ ñoàng boä ña khung laø 00111S ñaët ôû caùc khung chaün. 12 Fram = 12.125s = 1,5ms F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F1 F1 F12 0 1 A B 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 S Trong ñoù: - Bit S laø tín hieäu caûnh baùo heä thoáng (alarm signal) S= 0 heä thoáng ñoàng boä khoâng caûnh baùo. S= 1 heä thoáng caûnh baùo maát ñoàng boä khung.
  3. Ngoaøi ra, caùc thoâng tin baùo hieäu cuõng ñöôïc truyeàn ñi ñeå chæ thò caùc chöùc naêng nhö nhaác toå hôïp, giaûi toûa… - Bit thöù 8 trong khung 6 vaø khung 12 (bit A vaø B) ñöôïc taùch ra töø luoàng soá lieäu mang tin ñeå taïo ra keânh baùo hieäu 1333bit/s hoaëc hai keânh baùo hieäu laø 667bit/s. Toác ñoä truyeàn cuûa heä thoáng PCM 24 : - Taàn soá laáy maãu f=8000Hz. Moãi moät maãu bieåu dieãn bôûi 8bit, do ñoù toác ñoä truyeàn daãn cuûa moät keânh laø 8000.8bit = 64000bit/s = 64Kbit/s. - Toác ñoä truyeàn daãn cuûa heä thoáng PCM 24 laø 1544Kbit/s. .2 Heä thoáng PCM 32 (Chaâu AÂu): Boä gheùp 30 keânh PCM 2,048Mbit/s Chanel 1 1 Chanel 2 2 2M Tx out MULT PCM 30 2048Mbit/s Chanel 30 30 2M Rx in Thieát bò gheùp keânh PCM 32 cuûa Chaâu AÂu hoaït ñoäng vôùi toác ñoä 2048Kb/s, löôïng töû theo quy luaät A(13 ñoaïn) vôùi A=87,6 vaø soá möùc löôïng töû laø 256. Caáu truùc khung PCM 32 goàm 32 khe thôøi gian (TS0 -> TS31) gheùp 30 keânh thoaïi, 1 keânh baùo hieäu vaø 1 keânh ñoàng boä. Caáu truùc khung ñöôïc phaân boá nhö sau: 1 Fram = 125s = 256bit TS TS16 TS31 0 1 2 3 4 5 6 7 8
  4. Moät fram daøi 125s chöùa32 khe thôøi gian (32TS). Trong ñoù :  TS0 : truyeàn tín hieäu ñoàng boä khung. - Ñoái vôùi khung leû (khung 1,3,5, …) tín hieäu ñoàng boä khung coù daïng X0011011. Trong ñoùbit X ñöôïc duøng ñeå kieåm tra ñoä dö chu trình neáu caàn, hoaëc duøng cho quoác teá. - Ñoái vôùi caùc khung chaün (khung 2, 4, 6, …) tín hieäu ñoàng boä khung coù daïng X1B3X1X2X3X4X5. Vôùi: + Bit X : khoâng naèm trong töø maõ ñoàng boä khung maø duøng cho quoác teá (neáu khoâng söû duïng thì bít 1 cuûa khe thôøi gian TS0 cuûa khung leû vaø khung chaün ñeàu ñöôïc aán ñònh ôû möùc 1). + Bit thöù 2 : luoân aán ñònh möùc1 ñeå ñeà phoøng söï phoûng taïo ñoàng boä khung. + Bit thöù 3 : laø bit chæ thò caûnh baùo (möùc 1 caûnh baùo, möùc 0 khoâng caûnh baùo). + Caùc bit thöù 4 ñeán bit thöù 8 : laø caùc bit döï tröõ cho quoác gia vaø khoâng duøng cho quoác teá. Khi heä thoáng söû duïng treân maïng quoác teá, caùc bit naøy seõ ôû möùc 1.  TS16 : truyeàn tín hieäu baùo hieäu, (khe thôøi gian naøy cung caáp 1 keânh baùo hieäu 64Kb/s), trong ñoù: - Boán bit ñaàu töø bit 1 ñeán bit thöù 4 truyeàn tín hieäu chuoâng ñeøn cuûakeânh thoaïi thöù i (i=1 … 15). - Boán bit sau (töø bit 5 ñeán bit 8) truyeàn tín hieäu chuoâng ñeøn cuûa keânh thoaïi thöù i+15.  TS1 … TS15 & TS17 … TS31 : truyeàn 30 keânh tín hieäu thoaïi.  Toác ñoä laáy maãu : 8000Hz .  Töø maõ PCM 8 bit.  Toác ñoä truyeàn daãn 1 keânh : 64Kbit/s.  Toác ñoä truyeàn daãn cuûa heä thoáng : 2048Kbit/s. Ñeå phoái hôïp vaø luaân phieân kieåm soaùt söï ñoàng boä cuûa heä thoáng, ta gheùp nhieàu khung laïi vôùi nhau ñeå taïo thaønh 1 ña khung. Trong heä thoáng PCM 32, ña khung laø taäp hôïp lieân tieáp 16 khung, kí hieäu töø F0 ñeán F15, trong ñoù khe thôøi gian thöù 16 (TS16) trong moãi khung ñöôïc phaân boá nhö sau : - Khung F0 : TS16 truyeàn tín hieäu ñoàng boä ña khung. - Khung F1 : TS16 truyeàn tín hieäu baùo goïi cuûa keânh 1 vaø keânh 16.
  5. - Khung F2 : TS16 truyeàn tín hieäu baùo goïi cuûa keânh 2 vaø keânh 17. ………………… - Khung F15 : TS16 truyeàn tín hieäu baùo goïi cuûa keânh 15 vaø keânh 30. Tín hieäu ñoàng boä ña khung coù 8 bit töø bit 1 ñeán bit 8 coù daïng 00001DN1. Trong ñoù D vaø N laø hai bit bieåu dieãn caûnh baùo khi xaûy ra maát ñoàng boä. DN = 01 : heä thoáng khoâng caûnh baùo (nomal). DN = 10 : heä thoáng caûnh baùo khaån caáp (urgent alarm). Moät ña khung cuûa heä thoáng PCM 32 coù 16 khung, ñoä daøi cuûa moät ña khung laø 125s.16 = 2ms. Trong moät ña khung, tín hieäu chuoâng ñeøn cuûa moãi keânh thoaïi ñöôïc gheùp vaøo. Do ñoù, trong moät chu kì gheùp tín hieäu chuoâng ñeøn seõ laø 2ms, töông öùng vôùi taàn soá laø f=1/2ms = 1000/2 = 500Hz. Vaán ñeà ñoàng boä: Ñoàng boä moät tuyeán truyeàn daãn soá ñöôïc thöïc hieän nhôø taùch thoâng tin töø moät luoàng bit soá. Muoán cho thieát bò ñaàu cuoái coù theå taùch chính xaùc luoàng bit ñeán thaønh caùc keânh caàn phaûi nhaän daïng chính xaùc khe thôøi gian ñeán. Khi luoàng bit coù söï coá seõ laøm maát töø maõ ñoàng boä khung. Ñoàng boä ña khung : Khi baùo hieäu keânh keát hôïp thì töø maõ ñoàng boä khung laø 0000 gheùp vaøo khoaûng bit 1 ñeán bit 4 cuûa khe thôøi gian TS16 cuûa khung F0. Ñieàu naøy coù nghóa laø cöù 16 khung thì moät töø maõ xuaát hieän döôùi daïng cuïm vaø khoâng phaân boá raûi raùc ôû caùc khung nhö trong heä thoáng PCM 24. Ñoàng boä ña khung xem nhö maát khi thu 2 tín hieäu ñoàng boä ña khung lieân tieáp coù 1 loãi. Vaø trong moät chu kì 1 hoaëc 2 ña khung lieân tieáp taát caû caùc bit trong khe thôøi gian TS16 ñeàu ôû traïng thaùi 0. Ñieàu kieän thöù hai naøy ñeå traùnh ñoàng boä ña khung giaû. Ñoàng boä ña khung xem nhö phuïc hoài ngay khi tín hieäu ñoàng boä ña khung chính xaùc ñaàu tieân ñöôïc phaùt hieän, vaø khi ít nhaát 1 bit trong khe TS16 coù möùc logic 1 ñöùng tröôùc ñoàng boä ña khung ñöôïc phaùt hieän laàn ñaàu.
  6. Ñoàng boä khung: Tín hieäu ñoàng boä khung chieám khe thôøi gian TS0 cuûa caùc khung chaün F0, F2 …. ÔÛ TS0 : - Bit thöù 2 vaø bit thöù 8 ñöùng ñaàu vaø cuoái töø maõ ñoàng boä khung. - Bit thöù nhaát khoâng naèm trong töø maõ ñoàng boä khung maø söû duïng cho quoác teá. - Bit thöù 2 luoân ôû möùc 1 ñeå ñeà phoøng söï phoûng taïo ñoàng boä khung. - Bit thöù 3 chæ thò caûnh baùo (khi = 1 thì caûnh baùo). - Caùc bit thöù 4 ñeán bit thöù 8 laøbit söû duïng cho quoác gia vaø khi heä thoáng söû duïng treân maïng quoác teá, bit thöù 4 ñeán bit thöù 8 seõ ôû möùc 1. Ñoàng boä khung xem nhö bò maát khi thu 3 hoaëc 4 tín hieäu ñoàng boä khung lieân tieáp coù loãi . Ñoàng boä khung xem nhö ñöôïc phuïc hoài ngay khi tín hieäu ñoàng boä khung chính xaùc ñöôïc phaùt hieän, nhöng trong khung tieáp thu (khung leû) vaéng maët noù. 1.6 Gheùp keânh caáp cao :

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản