Khảo sát hệ thống ghép kênh luồng 2 - 140Mbs Siemen, chương 3

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

1
129
lượt xem
59
download

Khảo sát hệ thống ghép kênh luồng 2 - 140Mbs Siemen, chương 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để giải quyết vấn đề dung lượng truyền qua hệ thống truyền tin, các hãng sản xuất thiết bị đã xây dựng kĩ thuật ghép kênh theo từng cấp và nâng dần lên cấp cao hơn . Nguyên lí ghép kênh số cấp cao là thực hiện việc ghép xen kẽ từng bit, bên cạnh chuỗi tín hiệu đồng bộ và giảm độ rộng xung của các hệ thống sơ cấp. Nguyên lí ghép kênh được biểu diễn như sau : Giả sử từ mã của hệ thống ghép kênh sơ cấp có dạng Hệ thống A có dòng tín...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khảo sát hệ thống ghép kênh luồng 2 - 140Mbs Siemen, chương 3

  1. Chương 3: Nguyeân lí lyù gheùp keânh caáp cao Ñeå giaûi quyeát vaán ñeà dung löôïng truyeàn qua heä thoáng truyeàn tin, caùc haõng saûn xuaát thieát bò ñaõ xaây döïng kó thuaät gheùp keânh theo töøng caáp vaø naâng daàn leân caáp cao hôn . Nguyeân lí gheùp keânh soá caáp cao laø thöïc hieän vieäc gheùp xen keõ töøng bit, beân caïnh chuoãi tín hieäu ñoàng boä vaø giaûm ñoä roäng xung cuûa caùc heä thoáng sô caáp. Nguyeân lí gheùp keânh ñöôïc bieåu dieãn nhö sau : Giaû söû töø maõ cuûa heä thoáng gheùp keânh sô caáp coù daïng Heä thoáng A coù doøng tín hieäu soá : A1 A2 A3 … An Heä thoáng B coù doøng tín hieäu soá : B1 B2 B3 … Bn Heä thoáng C coù doøng tín hieäu soá : C1 C2 C3 … Cn Heä thoáng D coù doøng tín hieäu soá : D1 D2 D3 … Dn Töø maõ cuûa heä thoáng gheùp keânh caáp cao coù daïng : A1 A2 A3 … An t B1 B2 B3 … Bn Multiplex C1 C2 C3 … Cn D1 D2 D3… Dn A1 B1 C1 D1 Trong khoaûng thôøi gian t ñeå heä thoáng sô caáp truyeàn heát 1 bit thì heä thoáng gheùp keânh soá caáp cao truyeàn heát 4 bit cuûa 4 heä sô caáp. Vaäy : Ñoä roäng 1 bit cuûa heä thoáng gheùp keânh caáp cao laø:  t/4, nhöng ñeå thöïc hieän ñoàng boä, heä thoáng gheùp keânh caáp cao hôn luoân phaûi taïo ra caùc töø maõ ñoàng boä heä thoáng. Do ñoù thôøi gian 
  2. (ñoä roäng xung cuûa heä thoáng gheùp keânh soá caáp cao) luoân nhoû hôn tæ soá t/4, nghóa laø  < t/4. 1. Caùc phöông phaùp cheøn bit trong heä thoáng gheùp keânh caáp cao: Gheùp keânh caáp cao thöôøng hoaït ñoäng theo kieåu khoâng ñoàng boä, caùc tín hieäu gheùp lieân quan ñeán quaù trình phöùc taïp hôn, ñoù laø cheøn. Trong ñoù, toác ñoä bit cuûa caùc nhaùnh khaùc nhau ñöôïc gheùp vôùi nhau moät caùch thích hôïp vôùi ñoàng hoà thieát bò gheùp. 2. Hieän töôïng caän ñoàng boä trong heä thoáng gheùp keânh caáp cao: Giaû söû luoàng döõ lieäu S coù toác ñoä fs ñi ñeán boä thu D. Boä thu coù taàn soá ñoïc laø fr. hai tín hieäu fs vaø fr veà maët lyù thuyeát phaûi baèng nhau, nhöng trong thöïc teá vì fs vaø fr ñöôïc taïo ra ôû nhöõng nôi khaùc nhau neân chuùng coù söï cheânh leäch. Hieän töôïng naøy seõ laøm cho boä thu D thu 1 bit 2 laàn (trong 1 khoaûng thôøi gian) neáu fr > fs hoaëc ngöôïc laïi boä thu D seõ maát bit. Vaäy: Hieän töôïng caän ñoàng boä laø hieän töôïng maø nhöõng tín hieäu soá coù toác ñoä ñoàng hoà danh ñònh gioáng nhau, nhöng chuùng coù theå coù toác ñoä khaùc nhau trong khoaûng dung sai. Ñeå giaûi quyeát hieän töôïng naøy, ngöôøi ta ñöa ra kyõ thuaät cheøn. Ñònh nghóa cheøn cuûa CCITT : “ Theo khuyeán nghò G.701. Cheøn ñöôïc xem laø quaù trình thay ñoåi toác ñoä xung cuûa tín hieäu soá ôû möùc ñoä ñieàu khieån cho phuø hôïp vôùi toác ñoä xung voán coù cuûa noù maø khoâng laøm maát thoâng tin”. 3. Cheøn döông:(ñeäm xung döông) - Cheøn döông xaûy ra khi khe thôøi gian cuûa tín hieäu gheùp nhanh hôn toác ñoä bit ñöa vaøo toång coäng.
  3. - Giaû söû toác ñoä bit cuûa ñaàu ra boä gheùp laø f(Kb/s). Trong heä thu cheøn döông, toác ñoä bit ôû ñaàu ra boä gheùp F thöôøng cao hôn toång toác ñoä gheùp cöïc ñaïi cuûa caùc nhaùnh vaøo (vì ñaõ ñöôïc cheøn caùc bit nghieäp vuï …). Do ñoù ta coù: F > 4f - Trong heä thoáng cheøn döông, söï khaùc nhau veà toác ñoä bit (hoaëc veà taàn soá ñoàng hoà gheùp) vaø tín hieäu ñaàu vaøo ñöôïc ñaëc tröng bôûi söï thay ñoåi pha trong moät ñôn vò thôøi gian cuûa moät tín hieäu lieân quan ñeán moät tín hieäu khaùc. Neáu xem tín hieäu gheùp laøø tín hieäu chuaån thì tín hieäu vaøo seõ dòch chuyeån lieân tuïc ngöôïc vôùi tín hieäu naøy. Söï dòch chuyeån xaûy ra lieân tuïc cho ñeán khi heä thoáng xaùc ñònh raèng ñaõ ñuû daøi vaø yeâu caàu cheøn. Taïi ñieåm naøy moät thoâng baùo seõ ñöôïc gôûi ñeán ñaàu cuoái thu nhôø caùc xung dòch vuï cheøn ñeå thoâng baùo cho ñaàu thu bieát raèng khe thôøi gian ñaõ ñöôïc cheøn. Khi thu ñöôïc thoâng baùo veà luoàng thoâng tin, ñaàu thu seõ xoùa khe thôøi gian cheøn ra khoûi tín hieäu tín hieäu thu vaø giöõ laïi tín hieäu döõ lieäu. - Ñeå khaéc phuïc vaán ñeà loãi ôû keânh truyeàn daãn aûnh huôûng ñeán bit dòch vuï cheøn vaø sinh ra xoùa nhaàm hoaëc gheùp dö thoâng tin trong moät khe thôøi gian taïi ñaàu thu (ñieàu naøy coù theå gaây ra loãi vaø coù khaû naêng maát ñoàng boä khung), caùc bit dòch vuï cheøn ñöôïc phaùt ñi laø moät daõy caùc soá 0 hoaëc caùc soá 1 (toång soá caùc bit laø soá leû). Khi xaûy ra sai leäch trong truyeàn daãn soá thì ña soá xung trong toång soá xung seõ quyeát ñònh. Ví duï : Toång soá bit ñieàu khieån laø 3 thì : - Khi coù cheøn, caùc bít ñieàu khieån laø 111 vaø laø 000 khi khoâng cheøn . - Khi sai leäch 1 trong 3 xung thì ña soá xung coøn laïi seõ ñöa ra quyeát ñònh. Cuï theå nhö sau :
  4. - Neáu taïi ñaàu thu nhaän ñöôïc 110 seõ chuyeån thaønh 111 töùc laø coù cheøn. - Neáu taïi ñaàu thu nhaän ñöôïc 100 seõ chuyeån thaønh 000 vaø keát quaû laø khoâng cheøn. 4. Cheøn aâm : (ñeäm xung aâm) - Trong tröôøng hôïp khe thôøi gian cuûa tín hieäu gheùp chaäm hôn toác ñoä bit cuûa caùc soá lieäu ñöa vaøo toång coäng seõ xaûy ra cheøn aâm. Nhö vaäy, ñeå ñaàu thu khoâng bò maát bit, phaûi chuyeån caùc bit naøy ñeán höôùng thu nhôø phöông tieän rieâng. ÔÛ ñaàu thu, caùc bit naøy seõ ñöôïc cheøn vaøo vò trí cuûa noù trong luoàng bit. - Cheøn aâm ñöôïc thöïc hieän nhôø truyeàn caû hai daáu hieäu cuûa tín hieäu ñieàu khieån maø moät bit ñöôïc xen vaøo hay khoâng xen vaøo cuøng vôùi khe thôøi gian boå xung ñeán ñaàu xa cuûa nhaùnh. Tuy nhieân, trong heä thoáng thöïc teá thöôøng moät xung ñöôïc xoùa ñi töø luoàng bit thu ñi vaøo boä gheùp. Ñieàu naøy cho pheùp taàn soá ñoàng hoà thaáp hôn cuûa thieát bò tieáp nhaän soá lieäu khoâng maát bit. Ñònh nghóa cuûa CCITT veà cheøn aâm laø : “ Phöông phaùp cheøn söû duïng caùc khe thôøi gian ñeå truyeàn tín hieäu soá coù toác ñoä luoân thaáp hôn toác ñoä bit cuûa tín hieäu goác. Caùc xung bò xoùa töø luoàng bít naøy ñöôïc truyeàn ñi nhôø phöông tieän rieâng ( ñoù laø khe thôøi gian coá ñònh trong caáu truùc khung tín hieäu phaùt) ñeán ñaàu xa ñeå xen vaøo, ngöôïc laïi thoâng tin taïo ñieàu kieän deã daøng cho vieäc phuïc hoài caùc xung ñaõ xoùa ñöôïc truyeàn ñi nhôø caùc xung dòch vuï cheøn”. 5. Cheøn aâm, cheøn khoâng aâm vaø cheøn döông : - Do caùc nguoàn ñoàng hoà chaïy ñoäc laäp vôùi nhau neân coù tình traïng caùc khe thôøi gian trong thieát bò gheùp duøng ñeå truyeàn tín hieäu soá coù toác ñoä bit coù theå cao hôn, baèng hoaëc thaáp hôn toác ñoä bit cuûa tín hieäu soá goác. Ñieàu naøy coù nghóa laø phaûi keát
  5. hôïp caû hai phöông phaùp cheøn döông vaø cheøn aâm. - Khi cheøn döông, caùc khe thôøi gian cheøn ñöôïc taïo ra trong caáu truùc khung tín hieäu hôïp thaønh. Khung naøy truyeàn hoaëc khoâng truyeàn thoâng tin töø tín hieäu goác tuøy thuoäc vaøo toác ñoä xung töông ñoái cuûa tín hieäu hôïp thaønh vaø tín hieäu goác . - Khi cheøn aâm, moät phöông tieän rieâng ñeå truyeàn caùc bit bò xoùa ñöôïc xaép xeáp vaø caùc khung dòch vuï cheøn ñöôïc duøng ñeå cung caáp thoâng tin giuùp cho vieäc phuïc hoài caùc xung bò xoùa.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản