Khảo sát hệ thống ghép kênh luồng 2 - 140Mbs Siemen, chương 8

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
98
lượt xem
33
download

Khảo sát hệ thống ghép kênh luồng 2 - 140Mbs Siemen, chương 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong hệ thống viễn thông, các thiết bị ghép luồng có ứng dụng rất quan trọng và rộng rãi. Một trong những ứng dụng đó mà ta có thể kể ra là : 11. Dạng điểm nối điểm : Ứng dụng trong hệ thống điện thoại : Kết nối liên đài : DSMX E1 DSMX E1 E1~ E2~ Kết nối giữa tổng đài với trạm vệ tinh : EX DSMX RSU DSMX RSU : Remote Switching Unit (thiết bị chuyển mạch từ xa) Ứng dụng trong hệ thống họp báo video : DSMX E1 DSMX E1...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khảo sát hệ thống ghép kênh luồng 2 - 140Mbs Siemen, chương 8

  1. Chöông 8: ÖÙNG DUÏNG - KHAI THAÙC vaø BAÛO DÖÔÕNG THIEÁT BÒ 1 ÖÙng duïng : Trong heä thoáng vieãn thoâng, caùc thieát bò gheùp luoàng coù öùng duïng raát quan troïng vaø roäng raõi. Moät trong nhöõng öùng duïng ñoù maø ta coù theå keå ra laø : 1.1 Daïng ñieåm noái ñieåm : ÖÙng duïng trong heä thoáng ñieän thoaïi : Keát noái lieân ñaøi : DSMX DSMX E1 E1 EX1 EX2 Keát noái giöõa toång ñaøi vôùi traïm veä tinh :  EX DSMX DSMX RSU   RSU : Remote Switching Unit (thieát bò chuyeån maïch töø xa)
  2. ÖÙng duïng trong heä thoáng hoïp baùo video : DSMX DSMX E1 E1 Codex Codex Monitor Camera Monitor Camera ÖÙng duïng trong heä thoáng noái maïng LAN : DSMX DSMX E1 E1 Coång giao tieáp Coång giao tieáp LAN2 LAN1 maïng LAN maïng LAN Caùc thieát bò gheùp keânh soá DSMX giao tieáp giöõa caùc maïng hay caùc thieát bò ñaàu cuoái (maùy vi tính, ñieän thoaïi…). 1.2 Daïng tuyeán tính (xen reõ) : DSMX DSMX E1 E1 EX1 EX2 EX3 Hình veõ neâu leân moái lieân keát giöõa caùc toång ñaøi vôùi nhau thoâng qua thieát bò gheùp keânh soá DSMX.
  3. 2 Keát noái trong heä thoáng :  Heä thoáng gheùp keânh DSMX 2/34C ñöôïc öùng duïng giao tieáp trong caùc tröôøng hôïp sau : TNL 34M Ñaàu cuoái Toång ñöôøng ñaøi daây 1 PCM 30 MUL Tôùi thieát 30 34-140 2M 34M bò gheùp MUL 2/34 MUL 34-2 2Mbps (phaân TNL luoàng 2Mbps) caùp 2M 34M TNLO TNLO Ñaàu cuoái caùp 34M caùp MUL34-8 8Mbps (phaân Giao luoàng 8Mbps) tieáp  Trong heä thoáng , thieát bò gheùp keânh DSMX ñöôïc keát noái giöõa caùc giao tieáp 34Mbps (34Mbps access) vaø giao tieáp 140Mbps nhö hình veõ sau : 140Mbps access 34Mbps access 140Mbps 2Mbps 2-34 140 OTLE optical cable access Muldex 8Mbps 8-34 140 SF Fiber-optic access 34M 140M Muldex cable 34-140 Muldex 34Mbps 34 OLTE 34M 140M optical cable 34- 140 muldex 34M access Micro wave link 34Mbps digital race
  4. Taïi trung taâm Ñaøo taïo Böu chính -Vieãn thoâng II ñöôïc trang bò hoaøn chænh heä thoáng truyeàn daãn quang 34 Mbit/s vaø 140Mbit/s, coù caáu hình heä thoáng nhö sau: I 140 II 34 LE III 140 2 34 IV ODF LE 34 LWL I 140 II 34 LE III 140 2 34 IV LE 34 LWL LE 34 : Thieát bò quang 34Mbit/s LE 140 : Thieát bò quang 140Mbit/s SÔ ÑOÀ HEÄ THOÁNG TRUYEÀN DAÃN QUANG TRUNG TAÂM ÑAØO TAÏO BÖU CHÍNH VIEÃN THOÂNG 2
  5. Thieát bò truyeàn daãn quang 140Mbit/s
  6. 3 Khai thaùc vaø baûo döôõng thieát bò : 3.1 Khai thaùc thieát bò : Trong khai thaùc, caùc card cuûa thieát bò ñöôïc keát noái vôùi moät card caûnh baùo Alarm Sation (ALM), card naøy nhaän vaø phaân loaïi caùc tín hieäu caûnh baùo, hieån thò baèng caùc ñeøn caûnh baùo. Ngoaøi ra, card ALM coøn keát noái vôùi caùc ñeøn chæ thò beân ngoaøi, caùc boä phaän giaùm saùt vaø quaûn lyù. Caûnh baùo traïm Baûo veä vaø baùo hieäu STS loops 34Mbps 34 –140 140Mbps muldex Card Station 34Mbps Alarm 34 –140 140Mbps muldex MULDEX 34 –140 STS loops : System Techical Supervisition loops 3.2 Baûo döôõng thieát bò : Vieäc baûo döôõng thieát bò DSMX 34/140C vaø DSMX 2/34C ñeàu töông töï nhau, ta phaûi kieåm tra thöôøng xuyeân nguoàn cung caáp cho caùc thieát bò vaø phaûi thay ñoåi ngoàn trong khoaûng thôøi gian 3 naêm. Ngoaøi ra trong tröôøng hôïp maát nguoàn ñieän löôùi trong khoaûng thôøi gian 30 giôø, ta cuõng phaûi thay theá baèng nguoàn accu cho thieát bò ñeå ñaûm baûo thieát bò ñöôïc hoaït ñoäng lieân tuïc. Moät ñieàu quan ttroïng khaùc laø phaûi luoân chuù yù ñeán ñeøn caûnh baùo cho thieát bò (nhö ñaõ ñöôïc noùi ôû treân ) ñeå kòp thôøi söûa chöõa caùc söï coá xaûy ra trong thôøi gian ngaén nhaát.
  7. CHÖÔNG KEÁT LUAÄN I. TOÙM TAÉT : Sau 18 tuaàn laøm vieäc vôùi söï noã löïc coá gaéng cuûa baûn thaân vaø söï nhieät tình giuùp ñôõ cuûa caùc thaày höôùng daãn, em ñaõ hoaøn thaønh ñeà taøi khaûo saùt heä thoáng gheùp keânh, luoàng 2Mbit/s … 140Mbit/s vôùi ñaày ñuû caùc nhieäm vuï cuûa ñeà taøi cuõng nhö yeâu caàu cuûa giaùo vieân höôùng daãn ñeà. Trong ñeà taøi naøy, em ñaõ tìm hieåu veà lyù thuyeát gheùp keânh, luoàng ñang ñöôïc söû duïng roäng raõi hieän nay vaø caùc thieát bò gheùp luoàng cuûa haõng SIEMEN. Ñoù laø nhöõng vaán ñeà thieát thöïc maø moãi ngöôøi hoaït ñoäng trong ngaønh vieãn thoâng caàn phaûi naém vöõng. Hy voïng noù giuùp ích cho em trong lónh vöïc coâng taùc sau naøy. II. TÖÏ ÑAÙNH GIAÙ : Khi tieán haønh thöïc hieän luaän vaên naøy, em ñaõ heát söùc coá gaéng trình baøy caùc vaán ñeà töø khaùi quaùt ñeán chi tieát vôùi mong moûi thuyeát phuïc ñöôïc ngöôøi ñoïc. Ñeà taøi ñaõ khaûo saùt hoaït ñoäng vaø öùng duïng thöïc teá cuûa heä thoáng. Em ñaõ hoaøn thaønh ñeà taøi ñuùng yeâu caàu cuûa giaùo vieân höôùng daãn veà caû hình thöùc cuõng nhö noäi dung. III. HÖÔÙNG PHAÙT TRIEÅN ÑEÀ TAØI : Vôùi söï haïn cheá veà thôøi gian, taøi cuõng nhö söï quaù môùi meõ cuûa vaán ñeà khoâng cho pheùp em nghieân cöùu theâm caùc heä thoáng gheùp keânh luoàng khaùc nhö SDH, ATM…ñoù laø nhöõng vaán ñeà heát söùc haáp daãn vaø caàn thieát cho nhöõng ai hoaït ñoäng, coâng taùc trong ngaønh vieãn thoâng. Hy voïng caùc sinh vieân khoùa sau seõ keá thöøa ñeà taøi naøy ñeå nghieân cöùu, phaùt trieån tìm hieåu theâm caùc heä thoáng ñaõ neâu treân vì ñaây laø moät lónh vöïc quan troïng, môùi meõ, caàn thieát trong coâng cuoäc coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoùa ñaát nöôùc.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản