Khi doanh nghiệp hết tiền

Chia sẻ: Bun Rieu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
47
lượt xem
8
download

Khi doanh nghiệp hết tiền

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để thoát khỏi tình trạng khó khăn về tài chính, doanh nghiệp cần có một lượng tiền đủ để thanh toán các nghĩa vụ tài chính đến hạn và phục vụ cho các hoạt động của doanh nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khi doanh nghiệp hết tiền

  1. Khi doanh nghi p h t ti n thoát kh i tình tr ng khó khăn v tài chính, doanh nghi p c n có m t lư ng ti n thanh toán các nghĩa v tài chính nh n và ph c v cho các ho t ng c a doanh nghi p. Vi c hàng lo t các tên tu i l n trong ngành tài chính c a M lâm vào tình tr ng khó khăn v tài chính, ti p sau ó, hàng lo t các thương v M&A tr giá hàng t ô la M ã ư c th c hi n là d p gi i doanh nhân Vi t Nam rút ra nhi u bài h c kinh nghi m. Bài vi t nêu lên m t s cách ng phó v i tình tr ng khó khăn tài chính trong doanh nghi p, t góc c a doanh nghi p ó. Tình tr ng khó khăn v tài chính là gì? Tình tr ng khó khăn v tài chính (financial distress) ư c nh nghĩa là tình tr ng khi doanh nghi p g p khó khăn trong vi c thanh toán ho c không có kh năng thanh toán các nghĩa v tài chính n h n như ti n g c và lãi vay ngân hàng, ti n hàng cho nhà cung c p, ti n lương cho công nhân...
  2. Khó khăn v tài chính là chuy n không ai mu n, th nhưng khi tr thành m t ngư i có l i ích liên quan, chúng ta ph i tìm cách x lý nó theo cách t t nh t có th . Ngư i có l i ích liên quan ây có th chính là các c ông, i ngũ qu n lý c a các công ty, các ngân hàng, ho c ơn gi n là nh ng ngư i lao ng trong các doanh nghi p không có kh năng tr lương trong m t th i gian dài. K ho ch ph c h i ho t ng kinh doanh thoát kh i tình tr ng khó khăn v tài chính, i u mà doanh nghi p c n là m t lư ng ti n thanh toán các nghĩa v tài chính n h n và cho các ho t ng c a doanh nghi p n khi doanh nghi p có kh năng t t o ra m t dòng ti n tài tr cho chính ho t ng c a mình, k c vi c áp ng t t c các nghĩa v tài chính phát sinh trong giai o n ó. tăng kh năng thành công c a n l c xoay chuy n tình th này, doanh nghi p c n th c hi n m t s vi c sau: Trư c h t, doanh nghi p c n l p ngay k ho ch ph c h i ho t ng kinh doanh, xoay chuy n tình th hi u qu và thuy t ph c. K ho ch này bao g m nhi u i m, trong ó các i m chính bao g m ư c lư ng s ti n c n thi t ưa doanh nghi p thoát kh i tình tr ng khó khăn v tài chính, các ngu n tài tr d ki n, và các bi n
  3. pháp qu n lý khác. Các bi n pháp thư ng ư c s d ng trong nh ng k ho ch tương t bao g m: - C t gi m các kho n chi phí, gi m quy mô ho t ng c a doanh nghi p: Trong hoàn c nh khó khăn v tài chính, doanh nghi p bu c ph i c t gi m chi phí m c t i a có th , k c vi c gi m quy mô ho t ng. - Thay i chính sách qu n lý dòng ti n c a doanh nghi p: Doanh nghi p có th gi m áp l c v v n lưu ng trong giai o n khó khăn b ng cách thay i m t s chính sách như gi m th i gian cho khách hàng tr ch m, tăng th i gian thanh toán cho nhà cung c p, tăng vòng quay t n kho... - Bán b t tài s n c a doanh nghi p: Các tài s n dư th a t vi c gi m quy mô ho t ng có th em bán và dùng s ti n bán ư c tr b t các kho n n nh m gi m áp l c tài chính lên doanh nghi p. i u lưu ý là bán tài s n như m t th c th ang ho t ng bao gi cũng ư c giá t t hơn là bán các tài s n r i r c như bán thanh lý. Do ó, m t cách t t bán b t tài s n trong trư ng h p này là tách nh ng b ph n mu n bán thành m t doanh nghi p
  4. riêng r , và bán doanh nghi p ó. Trong trư ng h p này, b n nên tìm ki m s tr giúp c a các nhà tư v n chuyên nghi p. - Bán b t c ph n cho i tác chi n lư c: M c dù không ph i ai cũng s n lòng b ti n vào m t công ty ang i m t v i r i ro phá s n cao, nhưng m t doanh nghi p có ki n th c chuyên môn cùng ngành v i doanh nghi p g p khó khăn, có năng l c qu n lý và tài chính t t s là ngư i s n lòng nh t trong vi c mua l i doanh nghi p ang g p khó khăn này, và cũng là ngư i s n lòng tr giá cao nh t có th . Logic v n ch h có th mua l i doanh nghi p ó v i giá h p lý, v i kinh nghi m và kh năng qu n lý s n có, h có kh năng ưa doanh nghi p g p khó khăn tr l i ho t ng m nh kh e và làm ăn có lãi. Qua giao d ch này, công ty i mua s có kh năng ki m ư c các kho n l i t vi c tăng giá tr công ty ư c mua l i, và t l i ích c ng hư ng t ư c do k t h p hai công ty l i v i nhau. - Phát hành thêm trái phi u và/ho c c phi u ra công chúng: V lý thuy t ây cũng là m t ch n l a. Tuy nhiên, trong th c t , ít công ty nào ang trong tình tr ng khó khăn v tài chính l i có th áp ng ư c các yêu c u pháp lý i u ki n phát hành thêm. Ngay c trong trư ng h p i u ki n pháp lý phát hành, ít nhà u tư nào s n lòng b ti n vô nh ng công ty như v y.
  5. - Các gi i pháp khác v qu n lý và công ngh i kèm: H u h t các bi n pháp k trên là nh m c i thi n tình hình tài chính c a công ty. Tuy nhiên, k ho ch s thi u tính th c ti n và kh thi n u không ư c i kèm v i các bi n pháp v qu n lý và công ngh khác ch ng h n như nh ng bi n pháp duy trì doanh thu m cc n thi t, nâng cao năng su t lao ng, duy trì tinh th n làm vi c t t c a cán b công nhân viên... Xoay chuy n tình th ãl p Sau khi ã hoàn t t k ho ch trên, hãy n g p các ch n và xin h gia h n các kho n n , và trì hoãn vi c yêu c u tòa m th t c phá s n doanh nghi p. i u này tho t nghe có v n c cư i, vì nó
  6. gi ng như “chưa ánh ã khai.” Tuy nhiên, n u liên t c không tr ư cn n h n, và không có gi i thích l n k ho ch kh c ph c, ch n s yêu c u tòa m th t c phá s n doanh nghi p. Khi ó, tình tr ng s tr nên t it hơn r t nhi u. Vi c giãn n và ch m yêu c u m th t c phá s n s giúp gi m áp l c tài chính trư c m t, tránh gây ho ng lo n trong doanh nghi p và trên th trư ng. thuy t ph c ư c các ch n , hãy trình bày k ho ch trên v i h . N u không có k ho ch c th , các ch n s r t khó ch p nh n yêu c u c a doanh nghi p.
  7. Bư c k ti p là ph i n l c th c hi n thành công k ho ch ph c h i ho t ng kinh doanh, xoay chuy n tình th ã l p. N u thành công, doanh nghi p s thoát kh i tình tr ng khó khăn v tài chính, tr l i tình tr ng ho t ng m nh kh e. Ngư c l i, doanh nghi p s ph i ti n hành các th t c phá s n theo lu t nh ho c m t cách t nguy n ho c do các ch n yêu c u. Trên ây là m t s hư ng gi i quy t t ng quát i v i m t doanh nghi p lâm vào tình tr ng khó khăn v tài chính. Các bư c gi i quy t c th c n ư c th c hi n theo úng các trình t quy nh trong Lu t Phá s n doanh nghi p hi n hành c a Vi t Nam.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản