intTypePromotion=1

Khóa luận tốt nghiệp: Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Thủ Đô

Chia sẻ: Độc Lập | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:79

0
365
lượt xem
121
download

Khóa luận tốt nghiệp: Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Thủ Đô

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

khóa luận tập trung làm rõ làm rõ cơ sở lý luận về cho vay tiêu dùng và chất lượng cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại; phân tích, đánh giá tình trạng cho vay tiêu dùng và chất lượng cho vay tiêu dùng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Thủ Đô, từ đó tìm ra được nguyên nhân và rút ra được những hạn chế vẫn còn tồn tại cho vay tiêu dùng tại đơn vị; đưa ra những giải pháp để nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Thủ Đô.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Thủ Đô

B GIÁO D C ÀO T O<br /> TRƯ NG<br /> <br /> I H C THĂNG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LU N T T NGHI P<br /> <br /> TÀI:<br /> <br /> GI I PHÁP NÂNG CAO CH T LƯ NG CHO VAY<br /> TIÊU DÙNG T I NGÂN HÀNG NÔNG NGHI P<br /> VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN VI T NAM<br /> CHI NHÁNH TH<br /> Ô<br /> <br /> SINH VIÊN TH C HI N : BÙI TH PHƯ NG<br /> MÃ SINH VIÊN<br /> : A18582<br /> CHUYÊN NGÀNH<br /> : TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG<br /> <br /> HÀ N I 2014<br /> <br /> B GIÁO D C ÀO T O<br /> TRƯ NG<br /> <br /> I H C THĂNG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LU N T T NGHI P<br /> <br /> TÀI:<br /> <br /> GI I PHÁP NÂNG CAO CH T LƯ NG CHO VAY<br /> TIÊU DÙNG T I NGÂN HÀNG NÔNG NGHI P<br /> VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN VI T NAM<br /> CHI NHÁNH TH<br /> Ô<br /> <br /> Giáo viên hư ng d n<br /> Sinh viên th c hi n<br /> Mã sinh viên<br /> Chuyên ngành<br /> <br /> : Th.s Ph m Th B o Oanh<br /> : Bùi Th Phư ng<br /> : A18582<br /> : Tài chính – Ngân hàng<br /> <br /> HÀ N I 2014<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> L I CAM OAN<br /> Tôi xin cam oan khóa lu n t t nghi p này là do t b n thân th c hi n có s h<br /> tr t giáo viên hư ng d n và không sao chép các công trình nghiên c u c a ngư i<br /> khác. Các d li u thông tin th c p s d ng trong khóa lu n là có ngu n g c và ư c<br /> trích d n rõ ràng.<br /> Tôi xin ch u hoàn toàn trách nhi m v l i cam oan này!<br /> Sinh viên<br /> <br /> L I C M ƠN<br /> L i u tiên em xin g i l i c m ơn chân thành và s tri ân sâu s c i v i toàn<br /> th các th y cô giáo Trư ng i h c Thăng Long ã trang b cho em nh ng ki n th c<br /> n n t ng trong su t nh ng năm tháng ng i trên gh nhà trư ng<br /> em có th hoàn<br /> thành khóa lu n này. Và c bi t em xin t lòng bi t ơn chân thành n Th.s Ph m Th<br /> B o Oanh, giáo viên hư ng d n khóa lu n c a em, ã luôn ng h , ng viên và t n<br /> tình hư ng d n, giúp<br /> em trong su t quá trình hoàn thành khóa lu n.<br /> Em cũng xin<br /> <br /> c bi t g i l i c m ơn Ban lãnh<br /> <br /> o cùng cán b công nhân viên,<br /> <br /> các cô chú, anh ch ang công tác t i Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn<br /> Vi t Nam – Chi nhánh Th<br /> ô ã nhi t tình giúp , b o ban ưa ra nh ng l i<br /> khuyên, nh ng chia s v kinh nghi m vô cùng quý báu cũng như nh ng ki n th c<br /> chuyên môn em hoàn thành t t tài khóa lu n này.<br /> Qua ây em cũng xin g i l i c m ơn sâu s c n gia ình, b n bè và ngư i thân<br /> ã ng h , c vũ và ng viên em trong su t quá trình th c hi n khóa lu n.<br /> Nhưng do kinh nghi m và ki n th c nghi p v còn nhi u h n ch nên không th<br /> tránh kh i nh ng thi u xót, h n ch . Vì v y em r t mong nh n ư c s giúp , ý ki n<br /> óng góp c a các th y, cô giáo khóa lu n c a em ư c hoàn thi n hơn.<br /> Cu i cùng, m t l n n a, em xin ư c g i l i c m ơn sâu s c t i ban lãnh o<br /> cùng toàn th các cán b nhân viên c a NHNo&PTNT Chi nhánh Th<br /> ô ã t n tình<br /> ch b o, giúp<br /> em trong su t th i gian em th c t p t i ngân hàng. ng th i em cũng<br /> mu n g i t i l i c m ơn chân thành nh t n các th y cô giáo Khoa Kinh t - Qu n<br /> lý c a Trư ng<br /> i h c Thăng Long ã mang l i cho em m t n n ki n th c căn b n<br /> nh t<br /> em có th nh n th c và phân tích ư c nh ng v n , s li u liên quan n<br /> kinh t .<br /> Em xin chân thành c m ơn!<br /> Hà N i, ngày 26 tháng 10 năm 2014<br /> Sinh viên<br /> Bùi Th Phư ng<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> M CL C<br /> L IM<br /> <br /> U<br /> <br /> CHƯƠNG 1.CƠ S LÝ LU N V CHO VAY TIÊU DÙNG VÀ CH T<br /> LƯ NG CHO VAY TIÊU DÙNG C A NGÂN HÀNG THƯƠNG M I .... 1<br /> 1.1.<br /> <br /> Ho t<br /> <br /> ng cho vay tiêu dùng c a ngân hàng thương m i .................1<br /> <br /> 1.1.1. Khái ni m cho vay tiêu dùng .............................................................1<br /> 1.1.2.<br /> <br /> c i m và vai trò c a cho vay tiêu dùng .......................................2<br /> <br /> 1.1.3. Nguyên t c và i u ki n cho vay tiêu dùng.......................................5<br /> 1.1.4. Các phương pháp cho vay tiêu dùng .................................................7<br /> 1.1.5. Các bi n pháp<br /> <br /> m b o ti n vay ........................................................7<br /> <br /> 1.1.6. Quy trình cho vay tiêu dùng ..............................................................8<br /> 1.1.7. Phân lo i cho vay tiêu dùng ............................................................10<br /> 1.2.<br /> <br /> Ch t lư ng cho vay tiêu dùng c a ngân hàng thương m i ..............14<br /> <br /> 1.2.1. Khái ni m ch t lư ng cho vay tiêu dùng ........................................14<br /> 1.2.2. Ý nghĩa c a vi c nâng cao ch t lư ng cho vay tiêu dùng ..............14<br /> 1.2.3. Các ch tiêu ánh giá ch t lư ng cho vay tiêu dùng ......................16<br /> 1.2.4. Các nhân t<br /> <br /> nh hư ng<br /> <br /> n ch t lư ng cho vay tiêu dùng ...........20<br /> <br /> CHƯƠNG 2. TH C TR NG CHO VAY TIÊU DÙNG VÀ CH T LƯ NG<br /> CHO VAY TIÊU DÙNG C A NGÂN HÀNG NÔNG NGHI P VÀ PHÁT<br /> TRI N NÔNG THÔN VI T NAM – CHI NHÁNH TH<br /> Ô .................... 26<br /> 2.1. Khái quát v Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t<br /> Nam – Chi nhánh Th<br /> ô .......................................................................................26<br /> <br /> 2.1.1. Gi i thi u khái quát v Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n<br /> Nông thôn Vi t Nam .............................................................................................26<br /> <br /> 2.1.2. Gi i thi u v Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn<br /> Vi t Nam – Chi nhánh Th<br /> <br /> ô ............................................................................27<br /> <br /> 2.2. Các quy nh chung trong cho vay tiêu dùng c a Ngân hàng Nông<br /> nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam – Chi nhánh Th<br /> ô ........................29<br /> <br /> 2.2.1. Nguyên t c và i u ki n cho vay tiêu dùng.....................................29<br /> 2.2.2.<br /> <br /> i tư ng cho vay tiêu dùng............................................................30<br /> <br /> 2.2.3. Phương pháp cho vay tiêu dùng ......................................................30<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản