intTypePromotion=3

Khóa luận tốt nghiệp: Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối sản phẩm sữa tươi Vinamilk của Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Ngọc Thanh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Chia sẻ: Yên Bihf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:99

0
81
lượt xem
17
download

Khóa luận tốt nghiệp: Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối sản phẩm sữa tươi Vinamilk của Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Ngọc Thanh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài phân tích, đánh giá thực trạng kênh phân phối sản phẩm sữa tươi Vinamilk của công ty Ngọc Thanh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; từ đó, đưa ra những định hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả kênh phân phối của công ty.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối sản phẩm sữa tươi Vinamilk của Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Ngọc Thanh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Th.S Trần Hà Uyên Thi<br /> <br /> uế<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN.................................................................................................................. ii<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> MỤC LỤC ....................................................................................................................... ii<br /> <br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT............................................................................ vii<br /> DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ .......................................................................................... viii<br /> <br /> h<br /> <br /> DANH MỤC CÁC BẢNG ............................................................................................. ix<br /> <br /> in<br /> <br /> PHẦN I – ĐẶT VẤN ĐỀ................................................................................................ 1<br /> 1.Tính cấp thiết của đề tài ............................................................................................ 1<br /> <br /> cK<br /> <br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu................................................................................................. 2<br /> 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu............................................................................ 3<br /> <br /> họ<br /> <br /> 4. Phương pháp nghiên cứu.......................................................................................... 3<br /> 4.1. Quy trình nghiên cứu .........................................................................................3<br /> 4.2. Phương pháp nghiên cứu và thu thập số liệu.....................................................4<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> 4. 2.1 Phương pháp luận ......................................................................................... 4<br /> 4.2.2 Phương pháp chuyên gia................................................................................ 4<br /> 4.2.3 Phương pháp thu thập số liệu ......................................................................... 4<br /> <br /> ng<br /> <br /> 4. 2.4 Phương pháp phân tích thống kê ................................................................... 5<br /> 4.2.5 Phương pháp phân tích độ tin cậy (hệ số Cronbach’s Alpha).......................... 5<br /> <br /> ườ<br /> <br /> 4.2.6 Phương pháp phân tích nhân tố khám phá ...................................................... 6<br /> 4.2.7 Phân tích hồi quy tuyến tính bội..................................................................... 6<br /> <br /> Tr<br /> <br /> 5. Kết cấu của khóa luận .............................................................................................. 7<br /> <br /> PHẦN II – NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU................................................ 8<br /> CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KÊNH PHÂN PHỐI HÀNG HÓA ............................ 8<br /> 1.1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ KÊNH PHÂN PHỐI HÀNG HÓA ................................. 8<br /> 1.1.1 LÝ LUẬN VỀ KÊNH PHÂN PHỐI ...................................................................... 8<br /> SVTH: Đinh Thị Thanh Nhàn<br /> <br /> ii<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Th.S Trần Hà Uyên Thi<br /> <br /> 1.1.1.1 Khái niệm về kênh phân phối ................................................................8<br /> 1.1.1.2 Vai trò và chức năng của kênh phân phối..............................................9<br /> 1.1.1.2.1 Vai trò của kênh phân phối.............................................................. 9<br /> 1.1.1.2.2 Chức năng của kênh phân phối ..................................................... 10<br /> <br /> uế<br /> <br /> 1.1.1.3 Cấu trúc kênh phân phối ......................................................................11<br /> 1.1.1.4 Tổ chức kênh phân phối.......................................................................14<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> 1.1.1.4.1 Kênh phân phối truyền thống ........................................................ 14<br /> 1.1.1.4.2 Kênh phân phối dọc....................................................................... 14<br /> 1.1.1.4.3 Kênh phân phối ngang................................................................... 15<br /> <br /> h<br /> <br /> 1.1.1.4.4 Hệ thống đa kênh........................................................................... 15<br /> <br /> in<br /> <br /> 1.1.1.5 Các dòng chảy trong kênh phân phối...................................................15<br /> 1.1.2 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI ..... 17<br /> <br /> cK<br /> <br /> 1.1.2.1 Quản trị kênh phân phối.......................................................................17<br /> 1.1.2.2 Các thành viên kênh phân phối............................................................18<br /> <br /> họ<br /> <br /> 1.1.2.3 Quản lý điều hành kênh phân phối ......................................................19<br /> 1.1.3 CÁC MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN TRỊ KÊNH<br /> PHÂN PHỐI........................................................................................................ 20<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> 1.1.4 ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU ...................................................... 23<br /> 1.1.4.1 Bình luận một số nghiên cứu có liên quan tại Việt Nam.....................23<br /> 1.1.4.2 Mô hình nghiên cứu của đề tài.............................................................24<br /> <br /> ng<br /> <br /> 1.2 CƠ SỞ THỰC TIỄN ........................................................................................25<br /> 1.2.1 TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG SỮA TƯƠI TẠI VIỆT NAM .................. 25<br /> <br /> ườ<br /> <br /> 1.2.1 HOẠT ĐỘNG KÊNH PHÂN PHỐI CỦA SẢN PHẨM SỮA TƯƠI<br /> TRÊN THỊ TRƯỜNG HIỆN NAY..................................................................... 27<br /> <br /> Tr<br /> <br /> CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KÊNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM<br /> SỮA TƯƠI VINAMILK CỦA CÔNG TY NGỌC THANH .................................... 30<br /> 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI<br /> VÀ DỊCH VỤ NGỌC THANH..............................................................................30<br /> 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển................................................................. 30<br /> <br /> SVTH: Đinh Thị Thanh Nhàn<br /> <br /> iii<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Th.S Trần Hà Uyên Thi<br /> <br /> 2.1.2 Chức năng và nhiệm vụ.............................................................................. 30<br /> 2.1.3 Cơ cấu tổ chức............................................................................................ 31<br /> 2.1.4 Tình hình nguồn lực của công ty Ngọc Thanh........................................... 32<br /> 2.1.4.1 Tình hình phát triển số lượng đại lý.....................................................32<br /> <br /> uế<br /> <br /> 2.1.4.2 Tình hình lao động của công ty ...........................................................33<br /> 2.1.4.3 Tình hình tài chính của công ty ...........................................................34<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> 2.1.4.4 Kết quả kinh doanh của công ty...........................................................36<br /> <br /> 2.1.5 Thực trạng kênh phân phối của công ty ..................................................... 38<br /> 2.1.5.1 Chương trình hỗ trợ xúc tiến bán hàng ................................................39<br /> <br /> h<br /> <br /> 2.1.5.2 Chương trình hỗ trợ quản lý bán hàng .................................................41<br /> <br /> in<br /> <br /> 2.1.5.3 Chương trình hỗ trợ tài chính...............................................................43<br /> 2.2 ĐÁNH GIÁ CHÍNH SÁCH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM SỮA TƯƠI<br /> <br /> cK<br /> <br /> VINAMILK CỦA CÔNG TY NGỌC THANH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA<br /> THIÊN HUẾ ...........................................................................................................45<br /> <br /> họ<br /> <br /> 2.2.1 Mô tả mẫu điều tra...................................................................................... 45<br /> 2.2.1.1Về số năm kinh doanh sản phẩm sữa tươi ............................................45<br /> 2.2.1.2 Về loại sữa tươi Vinamilk mà đại lý kinh doanh.................................45<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> 2.2.1.3 Về những rủi ro khi kinh doanh sản phẩm sữa tươi Vinamilk ............46<br /> 2.2.2 Đánh giá độ tin cậy của thang đo ............................................................... 47<br /> 2.2.2.1. Thang đo các thành phần cung cấp hàng hóa .....................................47<br /> <br /> ng<br /> <br /> 2.2.2.2 Thang đo các thành phần chính sách bán hàng....................................47<br /> 2.2.2.3 Thang đo các thành phần nghiệp vụ bán hàng.....................................48<br /> <br /> ườ<br /> <br /> 2.2.2.4 Thang đo các thành phần hỗ trợ cơ sở vật chất và trang thiết bị .........49<br /> <br /> Tr<br /> <br /> 2.2.2.5 Thang đo các thành phần quan hệ cá nhân ..........................................49<br /> 2.2.2.6 Thang đo về sự hài lòng chung của nhà bán lẻ ....................................50<br /> <br /> 2.2.3 Xác định các thành phần tác động đến sự hài lòng của nhà bán lẻ đến chính<br /> sách phân phối của công ty Ngọc Thanh............................................................. 50<br /> 2.2.3.1 Rút trích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của nhà bán lẻ đến<br /> chất lượng phân phối của công ty Ngọc Thanh ...............................................50<br /> <br /> 2.2.3.2 Rút trích nhân tố đánh giá chung về sự hài lòng của nhà bán lẻ .........53<br /> iv<br /> SVTH: Đinh Thị Thanh Nhàn<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Th.S Trần Hà Uyên Thi<br /> <br /> 2.2.3.3 Kiểm định tính phân phối chuẩn của số liệu........................................54<br /> 2.2.4 Kiểm định mô hình và các giả thuyết nghiên cứu...................................... 54<br /> 2.2.4.1 Giả thuyết nghiên cứu điều chỉnh ........................................................54<br /> 2.2.4.2 Xem xét mối tương quan giữa các biến ...............................................56<br /> <br /> uế<br /> <br /> 2.2.4.3 Xây dựng mô hình hồi quy ..................................................................56<br /> 2.2.4.4 Kiểm định độ phù hợp của mô hình.....................................................58<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> 2.2.4.5 Kết quả phân tích hồi quy đa biến và đánh giá mức độ quan trọng của<br /> <br /> từng nhân tố .....................................................................................................59<br /> 2.2.4.6 Dò tìm các vi phạm giả định cần thiết .................................................60<br /> 2.2.5 Kiểm định sự khác biệt trong đánh giá của các đại lý có số năm kinh doanh<br /> <br /> h<br /> <br /> khác nhau............................................................................................................. 63<br /> <br /> in<br /> <br /> 2.2.6 Đánh giá của các đại lý đôi với chính sách phân phối của Công ty TNHH<br /> TM&DV Ngọc Thanh ......................................................................................... 64<br /> <br /> cK<br /> <br /> CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO<br /> HIỆU QUẢ KÊNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM SỮA TƯƠI VINAMILK CỦA<br /> CÔNG TY TNHH TM&DV NGỌC THANH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA<br /> <br /> họ<br /> <br /> THIÊN HUẾ............................................................................................................... 67<br /> 3.1 Định hướng phát triển trong thời gian tới của công ty TMHH TM&DV Ngọc<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> Thanh về việc phân phối sản phẩm sữa tươi Vinamilk trên đại bàn tỉnh Thừa Thiên<br /> Huế ........................................................................................................................67<br /> 3.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện chất lượng phân phối của công ty TNHH<br /> TM&DV Ngọc Thanh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ......................................67<br /> <br /> ng<br /> <br /> 3.2.1 Giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách cung cấp hàng hóa........................ 68<br /> 3.2.2 Giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách bán hàng ....................................... 70<br /> <br /> ườ<br /> <br /> 3.2.2.1 Các hỗ trợ về tài chính .........................................................................70<br /> 3.2.2.2 Các chính sách về giá...........................................................................71<br /> <br /> Tr<br /> <br /> PHẦN III - KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.................................................................... 75<br /> 1. Kết luận .................................................................................................................. 75<br /> 2. Hạn chế của đề tài .................................................................................................. 76<br /> 3. Một số kiến nghị..................................................................................................... 77<br /> 3.1 Đối với tỉnh Thừa Thiên Huế ...........................................................................77<br /> 3.2 Đối với Công ty TNHH TM&DV Ngọc Thanh ...................................................77<br /> v<br /> SVTH: Đinh Thị Thanh Nhàn<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Th.S Trần Hà Uyên Thi<br /> <br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> <br /> Tr<br /> <br /> ườ<br /> <br /> ng<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> cK<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> uế<br /> <br /> PHỤ LỤC<br /> <br /> SVTH: Đinh Thị Thanh Nhàn<br /> <br /> vi<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản