intTypePromotion=1
ADSENSE

Khóa luận tốt nghiệp: Hoàn thiện kế toán chi do nguồn Ngân sách Nhà nước, quỹ Bảo hiểm xã hội bắt buộc và quỹ bảo hiểm thất nghiệp đảm bảo tại BHXH tỉnh Vĩnh Phúc

Chia sẻ: Minh Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:65

100
lượt xem
20
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài nghiên cứu nhằm tìm hiểu, củng cố thêm kiến thức chuyên ngành Kế toán BHXH nói riêng và Kế toán HCSN nói chung; tìm hiểu một số vấn đề lý luận cơ bản về kế toán BHXH bao gồm các nguyên tắc, quy tắc, các phương pháp, hình thức kế toán được quy định trong các thông tư, nghị định của Chính phủ, Bộ Tài chính, các chế độ và chuẩn mực kế toán,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Hoàn thiện kế toán chi do nguồn Ngân sách Nhà nước, quỹ Bảo hiểm xã hội bắt buộc và quỹ bảo hiểm thất nghiệp đảm bảo tại BHXH tỉnh Vĩnh Phúc

 1. Khóa luận tốt nghiệp MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU .............................................................................................. 4 1. Tính cấp thiết của chuyên đề ........................................................... 4 2. Mục đích, phạm vi nghiên cứu ........................................................ 5 2.1. Mục đích .................................................................................... 5 2.2. Phạm vi nghiên cứu................................................................... 6 3. Phương pháp nghiên cứu ................................................................. 6 3.1. Phương pháp thu thập số liệu ................................................... 6 3.2. Phương pháp xử lý số liệu ......................................................... 6 4. Đóng góp của chuyên đề .................................................................. 7 CHƯƠNG I: ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH VĨNH PHÚC .................................................... 8 1.1. Đặc điểm hoạt động của đơn vị HCSN, tổ chức quản lý ảnh hưởng đến công tác kế toán chi BHXH .................................................. 8 1.1.1. Đặc điểm tình hình chung của đơn vị .................................... 8 1.1.1.1. Sơ lược về đặc điểm của tỉnh Vĩnh Phúc và những tác động đến việc tổ chức thực hiện chính sách chi BHXH, BHYT ...................................8 1.1.1.2. Giới thiệu chung về BHXH tỉnh Vĩnh Phúc ..................................9 1.1.1.3. Quá trình hình thành và phát triển BHXH tỉnh Vĩnh Phúc ...........9 1.1.1.4. Chức năng, nhiệm vụ của BHXH tỉnh Vĩnh Phúc .......................10 1.1.1.4.1. Chức năng: .........................................................................10 1.1.1.4.2. Nhiệm vụ, quyền hạn:..........................................................10 1.1.1.5. Lĩnh vực hoạt động .................................................................... 12 1.1.1.6. Một số thành tích đạt được của BHXH tỉnh Vĩnh Phúc ..............13 1.1.2. Đặc điểm tổ chức, hoạt động của BHXH tỉnh Vĩnh Phúc ... 14 1.1.2.1. Hệ thống bộ máy tổ chức của BHXH tỉnh Vĩnh Phúc .................14 1.1.2.2. Chức năng của các phòng ban ...................................................16 1.2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán ............................................ 18 1.2.1. Hình thức kế toán ................................................................. 18 1.2.2. Tổ chức bộ máy kế toán ........................................................ 20 1.2.2.2. Chức năng, nhiệm vụ .................................................................20 1.2.2.3. Chế độ kế toán áp dụng tại đơn vị ..............................................21 1.2.3. Tình hình sử dụng máy tính ở đơn vị ................................... 23 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI BHXH TẠI BHXH TỈNH VĨNH PHÚC ........................................................................ 26 2.1. Thực trạng công tác kế toán chi BHXH tại BHXH tỉnh Vĩnh Phúc 26 2.1.1. Những vấn đề chung về chi BHXH...................................... 26 1
 2. Khóa luận tốt nghiệp 2.1.2. Kế toán chi BHXH do NSNN đảm bảo................................. 27 2.1.2.1. Chứng từ và tài khoản sử dụng ..................................................28 2.1.2.1.1. Chứng từ và sổ sách sử dụng...............................................28 2.1.2.1.2. Quy trình lập và luân chuyển chứng từ................................29 2.1.2.1.3. Tài khoản sử dụng...............................................................30 2.1.2.2. Phương pháp hạch toán .............................................................31 2.1.2.3. Ví dụ minh họa quy trình luân chuyển chứng từ và lập sổ sách kế toán 33 2.1.3. Kế toán chi BHXH do quỹ BHXH đảm bảo ......................... 35 2.1.3.1. Chứng từ và tài khoản sử dụng ..................................................35 2.1.3.1.1. Chứng từ và sổ sách sử dụng...............................................35 2.1.3.1.2. Quy trình luân chuyển chứng từ ..........................................36 2.1.3.1.3. Tài khoản sử dụng...............................................................37 2.1.3.2. Phương pháp hạch toán .............................................................39 2.1.3.3. Ví dụ minh họa quy trình luân chuyển chứng từ và lập sổ sách kế toán 43 2.1.4. Kế toán chi BHTN ................................................................ 45 2.1.4.1. Chứng từ và tài khoản sử dụng ..................................................45 2.1.4.1.1. Chứng từ và sổ sách sử dụng...............................................45 2.1.4.1.2. Quy trình lập và luân chuyển chứng từ................................46 2.1.4.1.3. Tài khoản sử dụng...............................................................46 2.1.4.2. Phương pháp hạch toán .............................................................47 2.1.4.3. Ví dụ minh họa quy trình luân chuyển chứng từ và sổ sách kế toán 50 2.2. Đánh giá thực trạng vấn đề nghiên cứu .................................... 51 2.2.4. Ưu điểm ................................................................................ 51 2.2.4.1. Về tổ chức công tác kế toán .......................................................51 2.2.4.2. Về công tác chi trả trợ cấp BHXH .............................................53 2.2.5. Hạn chế và nguyên nhân...................................................... 54 2.2.5.1. Hạn chế .....................................................................................54 2.2.5.1.1. Về tổ chức công tác kế toán.................................................54 2.2.5.1.2. Về tổ chức công tác chi trả ..................................................55 2.2.5.2. Nguyên nhân ..............................................................................55 2.2.5.2.1. Về tổ chức công tác kế toán.................................................55 2
 3. Khóa luận tốt nghiệp 2.2.5.2.2. Về tổ chức công tác chi trả ..................................................56 CHƯƠNG III: CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI BHXH TẠI BHXH TỈNH VĨNH PHÚC ............................. 58 1. Sự cần thiết phải hoàn thiện .......................................................... 58 2. Yêu cầu và nguyên tắc hoàn thiện ................................................. 59 3. Các giải pháp hoàn thiện ............................................................... 60 3.1. Về tổ chức công tác kế toán ..................................................... 60 3.2. Về công tác chi trả BHXH ....................................................... 61 4. Điều kiện thực hiện giải pháp ........................................................ 62 4.1. Về phía đơn vị .......................................................................... 62 4.2. Về phía Nhà nước.................................................................... 64 4.3. Về phía đơn vị sử dụng lao động ............................................. 64 KẾT LUẬN ............................................................................................... 65 DANH SÁCH SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Bộ máy tổ chức của đơn vị Sơ đồ 1.2: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký – Sổ cái Sơ đồ 1.3: Bộ máy kế toán trong đơn vị Sơ đồ 1.4: Quy trình xử lý và tổng hợp số liệu bằng hệ thống phần mềm kế toán Sơ đồ 2.1: Sơ đồ luân chuyển chứng từ chi trợ cấp BHXH hàng tháng Sơ đồ 2.2: Sơ đồ luân chuyển chứng từ chi trợ cấp BHXH 1 lần do NSNN đảm bảo Sơ đồ 2.3: Kế toán chi BHXH từ nguồn NSNN đảm bảo Sơ đồ 2.4: Luân chuyển chứng từ chi trợ cấp BHXH hàng tháng do quỹ BHXH đảm bảo Sơ đồ 2.5: Luân chuyển chứng từ chi trợ cấp BHXH 1 lần do quỹ BHXH đảm bảo Sơ đồ 2.6: Luân chuyển chứng từ chi chế độ ốm đau, NSD-PHSK do quỹ BHXH đảm bảo Sơ đồ 2.7: Kế toán chi BHXH do quỹ BHXH bắt buộc đảm bảo Sơ đồ 2.8: Luân chuyển chứng từ chi trợ cấp BHXH 1 lần do quỹ BHTN đảm bảo Sơ đồ 2.9: Kế toán chi BHTN 3
 4. Khóa luận tốt nghiệp LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của chuyên đề Bảo hiểm xã hội ở nước ta là một trong những chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, có nhiệm vụ bảo đảm ổn định đời sống cho NLĐ, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy sự nghiệp xây dựng đất nước, bảo vệ tổ quốc. Để thực hiện nhiệm vụ đó, ngay từ những ngày đầu khi mới thành lập nước, chế độ chính sách bảo hiểm xã hội đã được ban hành. Trong quá trình thực hiện, các chế độ và chính sách đó không ngừng được bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với từng thời kì phát triển của đất nước bởi trình độ phát triển của BHXH được quyết định bởi mức độ phát triển của nền kinh tế, nền kinh tế càng phát triển thì mức độ hoàn thiện BHXH càng cao, ngược lại, nếu hoạt động BHXH kém hiệu quả cũng gây ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển của toàn bộ nền kinh tế. BHXH đã góp phần thực hiện mục tiêu đảm bảo an toàn xã hội về kinh tế cho mọi người trong cộng đồng trước những trắc trở rủi ro, góp phần ổn định và thúc đẩy xã hội phát triển, cải thiện quan hệ sản xuất, đảm bảo công ăn việc làm, tăng thu nhập, phục vụ tốt cho con người về các dịch vụ như y tế, văn hóa, giáo dục. Vì vậy, BHXH là một trong những chính sách xã hội quan trọng mang tính nhân đạo, nhân văn sâu sắc và nó không thể thiếu của mỗi quốc gia nhằm bình ổn đời sống kinh tế - xã hội và góp phần làm vững chắc thể chế chính trị. BHXH Việt Nam có tồn tại và phát triển vững mạnh được hay không thì sự phát triển của BHXH của các tỉnh thành phố là một mắt xích vô cùng quan trọng tạo tiền đề thúc đẩy BHXH Việt Nam. BHXH tỉnh Vĩnh Phúc là cơ quan trực thuộc BHXH Việt Nam đặt tại thành phố Vĩnh Yên, có chức năng giúp Tổng giám đốc BHXH Việt Nam tổ chức thực hiện chế độ, chính sách BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện, BHTN, BHYT bắt buộc, BHYT tự nguyện; quản ký quỹ bảo hiểm xã hội, BHYT trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc theo quy định của BHXH Việt Nam và quy định của pháp luật. Nằm trong hệ thống BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh Vĩnh Phúc đã và đang từng bước đi lên, cố gắng hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng và phát triển BHXH Việt Nam lớn mạnh. 4
 5. Khóa luận tốt nghiệp Một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành BHXH là công tác chi trả BHXH. Đây là nhiệm vụ trọng tâm của ngành BHXH, góp phần không nhỏ trong việc ổn định các hoạt động của ngành BHXH và đảm bảo an sinh xã hội. Được sự hướng dẫn, chỉ bảo của thầy giáo Nguyễn Văn Thụ, cùng với sự giúp đỡ, hướng dẫn tận tình của các cô chú, anh chị phòng Kế hoạch – Tài chính trong cơ quan đã tạo điều kiện cho em tiếp cận thực tế tại đơn vị BHXH tỉnh Vĩnh Phúc, giúp em vận dụng những kiến thức đã học vào trong thực tế, tìm hiểu sâu hơn về công tác tổ chức kế toán, tình hình thu chi BHXH trong đơn vị. Là sinh viên chuyên ngành kế toán trường Đại học Lao động – Xã hội được thực tập tại BHXH tỉnh Vĩnh Phúc, để hiểu rõ hơn về BHXH thông qua việc chi trả trợ cấp các chế độ BHXH nên em chọn đề tài “Hoàn thiện kế toán chi do nguồn Ngân sách Nhà nước, quỹ Bảo hiểm xã hội bắt buộc và quỹ bảo hiểm thất nghiệp đảm bảo tại BHXH tỉnh Vĩnh Phúc” làm khóa luận tốt nghiệp của mình. Kết cấu của đề tài ngoài Lời mở đầu và Kết luận gồm có ba phần: Phần I: ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH VĨNH PHÚC. Phần II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH VĨNH PHÚC. Phần III: CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH VĨNH PHÚC 2. Mục đích, phạm vi nghiên cứu 2.1. Mục đích Về lý thuyết, quá trình nghiên cứu nhằm tìm hiểu, củng cố thêm kiến thức chuyên ngành Kế toán BHXH nói riêng và Kế toán HCSN nói chung. Tìm hiểu một số vấn đề lý luận cơ bản về Kế toán BHXH bao gồm các nguyên tắc, quy tắc, các phương pháp, hình thức kế toán được quy định trong các thông tư, nghị định của Chính phủ, Bộ Tài chính, các chế độ và chuẩn mực kế toán,… Thông qua nôi dung nghiên cứu nêu lên được những luận điểm, so sánh giữa thực tế và lý thuyết 5
 6. Khóa luận tốt nghiệp để thấy được sự tương đồng, đồng thời đưa ra được những luận điểm về những vấn đề chưa rõ ràng nhằm tìm ra được cách giải thích hợp lý nhất. Về thực tế, quá trình nghiên cứu nhằm tìm hiểu, khái quát chung về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, lĩnh vực hoạt động của ngành BHXH. Đồng thời, đề tài nghiên cứu sâu hơn về Kế toán chi BHXH nhằm làm rõ thực trạng công tác quản lý, chi trả BHXH và trợ cấp BHXH, từ đó rút ra những mặt còn tồn tại, đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác Kế toán chi BHXH. 2.2. Phạm vi nghiên cứu Về lý thuyết, đề tài nghiên cứu Kế toán chi BHXH dưới góc độ Kế toán BHXH theo Chế độ kế toán BHXH Việt Nam, ban hành theo thông tư số 178/2012/TT-BTC ban hành ngày 23 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Về thực tế, đề tài nghiên cứu về kế toán chi BHXH tại đơn vị BHXH tỉnh Vĩnh Phúc, từ đó rút ra những nhận xét về ưu, nhược điểm và đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán chi BHXH tại BHXH tỉnh Vĩnh Phúc. Do kiến thức và thời gian cũng như những thông tin thu thập về BHXH tỉnh Vĩnh Phúc còn hạn chế nên đề tài chỉ giới hạn trong phạm vi nghiên cứu, thu thập số liệu liên quan đến Kế toán chi BHXH trong phạm vi tháng 3 năm 2014. 3. Phương pháp nghiên cứu 3.1. Phương pháp thu thập số liệu Thu thập số liệu trực tiếp tại phòng Kế hoạch – Tài chính, cụ thể là các chứng từ phát sinh, sổ chi tiết các tài khoản, bảng cân đối kế toán, báo cáo quyết toán,… 3.2. Phương pháp xử lý số liệu Sau khi nắm bắt được thông tin và số liệu cụ thể vấn đề đã đặt ra, cần phải phân tích, xử lý số liệu từ phòng Kế hoạch – Tài chính nhằm có sự so sánh để thấy được tiến độ chi trả trợ cấp BHXH cho các đối tượng thụ hưởng đã phù hợp chưa, nếu chưa thì đề xuất phương pháp khắc phục, từ đó đưa ra những phương hướng hợp lý đúng theo quy định nhằm để việc chi có hiệu quả hơn. 6
 7. Khóa luận tốt nghiệp Xem những tài liệu cần thiết có liên quan đến đơn vị. Ngoài ra, đề tài còn dựa trên việc nghiên cứu tổng hợp từ những kiến thức học ở trường, trên sách báo, tạp chí có liên quan, đồng thời kết hợp với việc tiếp xúc, tham khảo ý kiến của các cô chú, anh chị trong phòng để có những hướng dẫn rõ ràng, cụ thể về đề tài nghiên cứu. 4. Đóng góp của chuyên đề Có thể thấy rõ, chi trả BHXH là một trong những khâu quan trọng trong các lĩnh vực hoạt động của BHXH, góp phần trực tiếp thể hiện sự hiệu quả của các chính sách an sinh xã hội. Do đó, việc nghiên cứu đề tài “Hoàn thiện công tác Kế toán chi BHXH” có tính thực tiễn cao. Việc nghiên cứu đề tài đã hệ thống hóa được những vấn đề lý luận về hoạt động BHXH, Kế toán BHXH và công tác tổ chức, quản lý chi trả BHXH, phân tích về thực trạng công tác kế toán chi BHXH. Thông qua việc nghiên cứu đề tài, em hy vọng có thể đóng góp một phần ý kiến cá nhân đề hoàn thiện công tác Kế toán BHXH nói chung và công tác Kế toán chi BHXH nói riêng. Do thời gian nghiên cứu ngắn và kiến thức cũng như trình độ hiểu biết còn hạn hẹp nên không tránh khỏi sai sót, em mong nhận được những ý kiến đóng góp của các thầy cô giáo, đặc biệt là thầy giáo Nguyễn Văn Thụ, để bài viết của em được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn cô Nguyễn Thị Thu Huyền – Giám đốc BHXH tỉnh Vĩnh Phúc, chú Lê Văn Vân – Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính, anh Nguyễn Kim Ngọc – Phụ trách kế toán chi cùng các cô, các anh chị trong phòng Kế hoạch - Tài chính tại BHXH Tỉnh Vĩnh Phúc đã giúp đỡ em trong thời gian thực tập tại đơn vị. Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn thầy giáo Nguyễn Văn Thụ đã nhiệt tình hướng dẫn, chỉ bảo em hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này. 7
 8. Khóa luận tốt nghiệp CHƯƠNG I: ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH VĨNH PHÚC 1.1. Đặc điểm hoạt động của đơn vị HCSN, tổ chức quản lý ảnh hưởng đến công tác kế toán chi BHXH 1.1.1. Đặc điểm tình hình chung của đơn vị 1.1.1.1. Sơ lược về đặc điểm của tỉnh Vĩnh Phúc và những tác động đến việc tổ chức thực hiện chính sách chi BHXH, BHYT Tỉnh Vĩnh Phúc thuộc đồng bằng Bắc Bộ, là vùng đồng bằng có trung du và miền núi. Phía Bắc giáp tỉnh Thái Nguyên và Tuyên Quang, phía Nam giáp tỉnh Hà Tây, phía Tây giáp tỉnh Phú Thọ, phía Đông giáp thủ đô Hà Nội. Tổng diện tích đất tự nhiên của tỉnh là 1.370,73 km2. Vùng trung du có diện tích đất tự nhiên là 24,9 nghìn ha; vùng núi có diện tích là 65,3 nghìn ha. Vĩnh Phúc có một thành phố, một thị xã, 7 huyện với 150 xã, phường, thị trấn. Trong đó, thành phố Vĩnh Yên là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của tỉnh. Nằm ở khu vực chuyển tiếp giữa đồng bằng sông Hồng và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ với các tỉnh trung du miền núi phía Bắc và xa hơn là với Trung Quốc, Vĩnh Phúc chịu sự tác động rất lớn của quá trình phát triển vùng, có nhiều thuận lợi trong giao lưu trao đổi hàng hoá và phát triển các loại hình dịch vụ.Những năm gần đây, cùng với sự đổi mới của đất nước, Vĩnh Phúc đã có sự chuyển biến mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội. Những đặc điểm chủ yếu này đã có tác động không nhỏ đến việc tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn, đặc biệt là công tác khai thác, mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT. Là tỉnh có hơn một nửa các huyện miền núi, địa bàn tương đối rộng, cơ sở vật chất như đường giao thông, phương tiện giao thông, thông tin liên lạc,…còn chưa phát triển đồng đều, nhất là ở các huyện vùng sâu vùng xa nên việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách Những đặc điểm chủ yếu này đã có tác động không nhỏ đến việc tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn, đặc biệt là công tác khai thác, mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT. Là tỉnh có hơn một nửa các huyện miền núi, địa bàn tương đối 8
 9. Khóa luận tốt nghiệp rộng, cơ sở vật chất như đường giao thông, phương tiện giao thông, thông tin liên lạc,…còn chưa phát triển đồng đều, nhất là ở các huyện vùng sâu vùng xa nên việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sácpháp luật về BHXH, BHYT và chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH cho đối tượng hưởng chế độ hàng tháng còn nhiều khó khăn. 1.1.1.2. Giới thiệu chung về BHXH tỉnh Vĩnh Phúc BHXH tỉnh Vĩnh Phúc có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản và trụ sở riêng. BHXH tỉnh Vĩnh Phúc có chức năng dịch vụ công.  Tên gọi giao dịch: BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH VĨNH PHÚC.  Trụ sở: Số 8, Đường Phạm Văn Đồng, Phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên.  Điện thoại giao dịch: (0211).3862245 - Fax: (0211).3841428  Email: baohiemxahoi@vinhphuc.gov.vn Quỹ BHXH được Nhà nước bảo trợ với sự đóng góp của NLĐ và người sử dụng lao động. 1.1.1.3. Quá trình hình thành và phát triển BHXH tỉnh Vĩnh Phúc Ngày 16/9/1997, BHXH tỉnh Vĩnh Phúc được thành lập theo Quyết định số 1607-QĐ/BHXH của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam. Những năm đầu mới thành lập, BHXH tỉnh có 7 đơn vị trực thuộc gồm một thị xã, 6 huyện. Từ tháng 01/2003, thực hiện Quyết định số 20/Ttg ngày 24/01/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển giao BHYT Việt Nam sang BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh Vĩnh Phúc và BHYT tỉnh Vĩnh Phúc chính thức trở thành một tổ chức thống nhất trong hệ thống của BHXH Việt Nam, chịu trách nhiệm giúp Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức thực hiện chính sách quản lý quỹ BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Cùng với đó, tổ chức của BHXH tỉnh cũng có sự thay đổi gồm BHXH 6 huyện, 2 thị xã. 9
 10. Khóa luận tốt nghiệp Từ ngày tháng 12 năm 2006, thị xã Vĩnh Yên được công nhận là đô thị loại 3, trở thành thành phố Vĩnh Yên, tổ chức của BHXH tỉnh bao gồm 6 huyện, 1 thị xã , 1 thành phố. Từ tháng 12 năm 2008, huyện Sông Lô được tách ra thành một huyện riêng từ huyện Lập Thạch cũ, tổ chức của BHXH tỉnh gồm 7 huyện, 1 thị xã, 1 thành phố và giữ nguyên cho tới ngày nay. BHXH tỉnh Vĩnh Phúc gồm 9 phòng chức năng (Phòng Kế hoạch – Tài chính, Phòng Công nghệ thông tin, Phòng Tổ chức hành chính, Phòng Thu, Phòng Kiểm tra, Phòng Chế độ BHXH, Phòng Giám định BHYT, Phòng Cấp sổ - thẻ, Phòng Tiếp nhận – Quản lý hồ sơ). Nằm trong hệ thống BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh Vĩnh Phúc đã không ngừng lớn mạnh và trưởng thành, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, thu hút đối tượng tham gia BHXH, BHYT ngày càng nhiều, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia và thụ hưởng chế độ chính sách, góp phần quan trọng vào việc đảm bảo an ninh xã hội trên địa bản tỉnh Vĩnh Phúc. 1.1.1.4. Chức năng, nhiệm vụ của BHXH tỉnh Vĩnh Phúc 1.1.1.4.1. Chức năng: BHXH tỉnh Vĩnh Phúc là cơ quan sự nghiệp nhà nước trực thuộc BHXH Việt Nam (là cơ quan sự nghiệp trực thuộc Chính phủ), đặt tại tỉnh, nằm trong hệ thống tổ chức của BHXH Việt Nam, có chức năng giúp Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện các chính sách, chế độ BHXH, BHYT và quản lý quỹ BHXH, BHYT; chịu sự lãnh đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam; chịu sự quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn lãnh thổ của UBND tỉnh Vĩnh Phúc. BHXH tỉnh Vĩnh Phúc có tư cách pháp nhân, có trụ sở đặt tại thành phố Vĩnh Yên trực thuộc Tỉnh Vĩnh Phúc, có con dấu và tài khoản riêng. 1.1.1.4.2. Nhiệm vụ, quyền hạn:  Xây dựng, trình Tổng giám đốc kế hoạch ngắn hạn và dài hạn về phát triển BHXH, BHYT trên địa bàn và chương trình công tác hàng năm; tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình sau khi được phê duyệt. 10
 11. Khóa luận tốt nghiệp  Tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT; tổ chức khai thác, đăng ký, quản lý các đối tượng tham gia và hưởng chế độ BHXH, BHYT theo quy định.  Tổ chức cấp sổ BHXH, thẻ BHYT cho những người tham gia BHXH, BHYT.  Tổ chức thu các khoản đóng BHXH, BHYT, BHTN của các tổ chức và cá nhân tham gia bảo hiểm.  Hướng dẫn và tổ chức tiếp nhận hồ sơ, giải quyết hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN.  Tổ chức chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN; từ chối việc đóng hoặc chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN không đúng quy định.  Quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí và tài sản theo quy định.  Tổ chức ký hợp đồng, giám sát thực hiện hợp đồng với các cơ sở khám, chữa bệnh có đủ điều kiện, tiêu chuẩn chuyên môn, kỹ thuật và giám sát việc cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh, bảo vệ quyền lợi người có thẻ BHYT và chống lạm dụng quỹ BHYT.  Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra BHXH thành phố, huyện, thị xã ký hợp đồng với tổ chức, cá nhân làm đại lý do UBND xã, phường, thị trấn giới thiệu và bảo lãnh để thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT ở xã, phường, thị trấn.  Tổ chức kiểm tra, giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo việc thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT đối với các đơn vị trực thuộc BHXH thành phố và tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm, cơ sở khám, chữa bệnh BHYT theo quy định của pháp luật; kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xử lý những hành vi vi phạm pháp luật.  Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính theo chỉ đạo hướng dẫn của BHXH Việt Nam; thực hiện cơ chế một cửa liên thông giải quyết chế độ BHXH, BHYT tại cơ quan BHXH thành phố và BHXH huyện, thị xã. 11
 12. Khóa luận tốt nghiệp  Tổ chức quản lý, lưu trữ hồ sơ của đối tượng tham gia và hưởng các chế độ BHXH, BHYT.  Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành hoạt động BHXH thành phố, huyện, thị xã.  Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ BHXH, BHYT cho công chức, viên chức thuộc BHXH thành phố, huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm.  Chủ trì, phối hợp với các cơ quan Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương, với các tổ chức, cá nhân tham gia BHXH, BHYT để giải quyết các vấn đề có liên quan tới việc thực hiện các chế độ BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật.  Đề xuất với BHXH Việt Nam kiến nghị việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách về BHXH, BHYT; kiến nghị với các cơ quan chức năng thanh tra, kiểm tra các tổ chức cá nhân trong việc thực hiện BHXH, BHYT.  Cung cấp đầy đủ và kịp thời thông tin về việc đóng, quyền được hưởng các chế độ bảo hiểm, thủ tục thực hiện BHXH, BHYT khi tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm hoặc tổ chức công đoàn yêu cầu. Cung cấp đầy đủ và kịp thời tài liệu, thông tin liên quan theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.  Quản lý và sử dụng công chức, viên chức, tài chính, tài sản của BHXH tỉnh.  Thực hiện chế độ thông tin, thống kê, báo cáo theo quy định.  Thực hiện nhiệm vụ khác do Tổng giám đốc giao. 1.1.1.5. Lĩnh vực hoạt động  Quản lý các đối tượng tham gia BHXH;  Thu BHXH;  Chi BHXH;  Xét duyệt hồ sơ hưởng chế độ BHXH; 12
 13. Khóa luận tốt nghiệp  Cấp sổ BHXH cho NLĐ;  Đầu tư và bảo tồn tăng trưởng quỹ BHXH;  Trang bị cơ sở vật chất kĩ thuật, hệ thống điện toán công nghệ thông tin chuyên ngành và xây dựng hệ thống trụ sở làm việc cho các cơ sở BHXH địa phương. 1.1.1.6. Một số thành tích đạt được của BHXH tỉnh Vĩnh Phúc  Mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT: Đối tượng tham gia BHXH, BHYT ngày càng được mở rộng đến các thành phần kinh tế và tầng lớp nhân dân với số thu BHXH, BHYT tăng dần qua từng năm: năm 2011, thu BHXH, BHYT bắt buộc, BHXH, BHYT tự nguyện, BHTN đạt trên 979 tỷ đồng, đạt 114% kế hoạch Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao, so với năm 2010 tăng 8,7%. Đến hết năm 2012, tổng số thu toàn tỉnh là: 1.378,91 tỷ đồng, đạt 108% so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Trong 6 tháng đầu năm 2013, tổng số thu toàn tỉnh là: 749,05 tỷ đồng, đạt 50,08% so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao, tăng 175,76 tỷ đồng (0,03%) so với cùng kỳ năm 2012  Giải quyết các chính sách BHXH: Năm 2011, tổ chức thực hiện chi đúng, chi đủ, chi an toàn cho hơn 3 vạn đối tượng với tổng số kinh phí trên 1,154 tỷ đồng, đã cấp được 21,124 sổ Bảo hiểm xã hội và cấp được 670 nghìn thẻ Bảo hiểm y tế ( đạt trên 60% dân số tỉnh). Năm 2012, BHXH tỉnh Vĩnh Phúc đã in và cấp được 32.871 sổ BHXH, đưa tổng số sổ BHXH đã cấp được cho NLĐ trên địa bàn toàn tỉnh là: 106.474 sổ, đạt 97,3% tổng số người tham gia BHXH, cấp mới được 717.599 thẻ BHYT. . Trong 6 tháng đầu năm 2013, BHXH tỉnh đã tổ chức giải quyết chế độ, chính sách kịp thời, đầy đủ, đúng quy định cho 463 người hưởng BHXH thường xuyên, 2.529 người hưởng BHXH một lần, 29.745 lượt người hưởng trợ cấp ốm đau, thai sản, dưỡng sức và 1.969 người hưởng BH thất nghiệp. Đồng thời, áp dụng mức giá dịch vụ y tế mới theo thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC; phối hợp với Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc triển khai công tác chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng qua hệ thống Bưu điện … 13
 14. Khóa luận tốt nghiệp  Về tổ chức bộ máy: hệ thống tổ chức bộ máy của BHXH tỉnh từng bước được hoàn thiện, năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ công nhân viên không ngừng được nâng ca, sự đoàn kết thống nhất cao trong nội bộ được tăng cường.  Về đội ngũ cán bộ công chức, viên chức: Hiện nay BHXH tỉnh Vĩnh Phúc có 166 cán bộ,công chức,viên chức.Trong đó có 01 Giám Đốc và 03 Phó Giám Đốc. BHXH tỉnh Vĩnh Phúc có 126 cán bộ có trình độ đại học, 32 cán bộ có trình độ cao đẳng, 08 cán bộ có trình độ trung học chuyên nghiệp, cơ quan có 98 cán bộ là Đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam có trình độ lý luận chính trị vững vàng.100% cán bộ công chức của đơn vị có trình độ chuyên môn,luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.  Ứng dụng công nghệ thông tin và đẩy mạnh cải cách hành chính:  Về công nghệ thông tin: BHXH tỉnh Vĩnh Phúc đã ứng dụng các chương trình phần mềm mà BHXH Việt Nam đã lập, phục vụ kịp thời sự dịch chuyển của NLĐ và tình hình địa phương. Đến nay, 100% cán bộ công chức toàn ngành sử dụng thành thạo máy vi tinh; thí điểm ứng dụng phần mềm quản lý nhân sự MISA.HRM. NET2012.  Về cải cách hành chính: thực hiện tốt chương trình cải cách thủ tục hành chính trong xét duyệt hồ sơ hưởng BHXH “một cửa”, nhờ đó, BHXH tỉnh đã điều chỉnh và chi trả trợ cấp BHXH kịp thời cho NLĐ. 1.1.2. Đặc điểm tổ chức, hoạt động của BHXH tỉnh Vĩnh Phúc 1.1.2.1. Hệ thống bộ máy tổ chức của BHXH tỉnh Vĩnh Phúc Hệ thống bộ máy tổ chức của BHXH tỉnh Vĩnh Phúc gồm 7 huyện, 1 thành phố, 1 thị xã và 8 phòng chức năng. Mỗi phòng chức năng có 1 trưởng phòng, từ 1 đến 2 phó phòng và các cán bộ nghiệp vụ. Phòng chức năng là đơn vị trực thuộc BHXH tỉnh, không có con dấu và tài khoản riêng, giúp Tổng Giám đốc BHXH tỉnh tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao theo từng lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định. Chức năng, 14
 15. Khóa luận tốt nghiệp nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng được quy định tại quyết định số 4969/QĐ- BHXH ngày 10/11/2008 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam. BHXH tỉnh Vĩnh Phúc do Giám đốc quản lý, điều hành theo chế độ thủ trưởng. Giúp Giám đốc có các Phó Giám đốc. Các đơn vị BHXH huyện bao gồm:  BHXH Thành phố Vĩnh Yên;  BHXH Thị xã Phúc Yên;  BHXH huyện Tam Đảo;  BHXH huyện Yên Lạc;  BHXH huyện Bình Xuyên;  BHXH huyện Sông Lô;  BHXH huyện Lập Thạch;  BHXH huyện Tam Dương;  BHXH huyện Vĩnh Tường; 15
 16. Khóa luận tốt nghiệp Bộ máy tổ chức của đơn vị : Phòng Tổ chức – Hành chính Phòng Kế hoạch – Tài chính BHXH BAN Thành phố GIÁM Phòng Thu ĐỐC (GĐ, PGĐ Phòng Chế độ BHXH …) BHXH Thị xã Phòng Kiểm tra BHXH 7 Phòng Giám định BHYT huyện Phòng Công nghệ thông tin Phòng cấp sổ thẻ Phòng Tiếp nhận và QLHS Sơ đồ 1.1: Bộ máy tổ chức của đơn vị 1.1.2.2. Chức năng của các phòng ban  Ban Giám đốc:  Giám đốc: là người đứng đầu cơ quan, chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam. Được toàn quyền quyết định, đồng thời chịu trách nhiệm về mọi hoạt động điều hành của đơn vị. 16
 17. Khóa luận tốt nghiệp  Phó Giám đốc: là người giúp việc cho Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và thay mặt Giám đốc điều hành hoạt động của đơn vị khi Giám đốc đi vắng.  Phòng Tổ chức – Hành chính: có chức năng giúp Giám đốc quản lý và tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ, tổng hợp hành chính, quản trị, thi đua, khen thưởng, tuyên truyền,… theo quy định.  Phòng Kế hoạch – Tài chính: có chức năng giúp Giám đốc thực hiện công tác kế hoạch và quản lý tài chính, tổ chức hạch toán, kế toán theo quy định của pháp luật.  Phòng Thu: có chức năng giúp Giám đốc quản lý và thực hiện công tác BHXH bắt buộc và thực hiện các thủ tục cấp sổ BHXH cho NLĐ.  Phòng Chế độ BHXH: chịu trách nhiệm xét duyệt hồ sơ hưởng BHXH và quản lý đối tượng hưởng BHXH trong toàn tỉnh.  Phòng Kiểm tra: có chức năng giúp Giám đốc kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của tổ chức và cá nhân trong việc thực hiện các chế độ, chính sách thu, chi BHXH, quản lý tài chính trong hệ thống BHXH tính theo quy định của pháp luật.  Phòng Giám định BHYT: có chức năng giúp Giám đốc quản lý và tổ chức thực hiện chế độ, chính sách BHYT cho người có thẻ BHYT theo quy định của pháp luật.  Phòng Công nghệ thông tin: có chức năng giúp Giám đốc quản lý và tổ chức thực hiện việc phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của hệ thống BHXH tính theo quy định.  Phòng Cấp sổ thẻ: có chức năng giúp Giám đốc thực hiện công tác cấp, quản lý và sử dụng sổ, thẻ BHXH đối với đối tượng tham gia BHXH theo quy định của pháp luật.  Phòng Tiếp nhận và QLHS: có chức năng giúp Giám đốc tổ chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết, tư vấn chế độ, chính sách BHXH, BHYT; 17
 18. Khóa luận tốt nghiệp quản lý và tổ chức thực hiện công tác lưu trữ hồ sơ, tài liệu thuộc hệ thống BHXH tỉnh. 1.2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán 1.2.1. Hình thức kế toán Hiện nay, BHXH tỉnh Vĩnh Phúc đang áp dụng hình thức kế toán Nhật ký – Sổ cái. Đây là hình thức kế toán được áp dụng với hầu hết các đơn vị HCSN với hệ thống sổ sách kế toán, tài khoản sử dụng tương đối phù hợp theo đúng chế độ kế toán Nhà nước ban hành. Căn cứ để ghi vào Sổ Nhật ký – Sổ cái là các chứng từ kế toán hoặc Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại. Hình thức kế toán Nhật ký – Sổ cái bao gồm các loại sổ kế toán chủ yếu là Sổ Nhật ký – Sổ cái và các Sổ, Thẻ kế toán chi tiết. Sổ kế toán được đơn vị lập theo hình thức sổ tờ rời. Các sổ tờ rời được sắp xếp theo thứ tự các tài khoản kế toán. Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký – Sổ cái được thể hiện như sau: 18
 19. Khóa luận tốt nghiệp Chứng từ kế toán Sổ, thẻ Sổ quỹ Bảng tổng kế toán hợp chứng chi tiết từ kế toán cùng loại Bảng NHẬT KÝ – SỔ CÁI tổng hợp chi tiết BÁO CÁO TÀI CHÍNH Ghi chú: Ghi hàng ngày: Ghi cuối tháng: Đối chiếu, kiểm tra: Sơ đồ 1.2: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký – Sổ cái Diễn giải quy trình ghi Sổ kế toán Hàng ngày, kế toán căn cứ vào chứng từ kế toán đã được kiểm tra, xác định các tài khoản ghi Nợ, Có để ghi vào Nhật ký – Sổ cái. Chứng từ kế toán và Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại sau khi đã được dùng để ghi sổ Nhật ký – Sổ cái, được dùng để ghi vào sổ, thẻ kế toán chi tiết có liên quan. Cuối tháng, sau khi đã phản ánh toàn bộ chứng từ kế toán phát sinh trong tháng vào Nhật ký – Sổ cái và các sổ thẻ kế toán chi tiết, kế toán tiến hành cộng số liệu của cột phát sinh ở phần Nhật ký và các cột Nợ, Có của từng tài khoản ở phần Sổ Cái để ghi vào dòng cột phát sinh trong tháng. Căn cứ vào số phát sinh của 19
 20. Khóa luận tốt nghiệp tháng trước và số phát sinh tháng này tính ra số phát sinh lũy kế từ đầu quý tới cuối tháng này. Căn cứ vào số dư đầu tháng và số phát sinh trong tháng kế toán tính ra số dư cuối tháng của từng tài khoản trên Sổ Nhật ký – Sổ cái, trên Sổ, Thẻ kế toán chi tiết và Bảng tổng hợp chi tiết. Sau khi khóa sổ được kiểm tra, đối chiếu nếu khớp, đúng sẽ được sử dụng để lập báo cáo tài chính khác. 1.2.2. Tổ chức bộ máy kế toán Hiện tại, đơn vị BHXH tỉnh Vĩnh Phúc áp dụng hình thức tổ chức bộ máy kế toán theo mô hình kế toán tập trung. Đây là hình thức tổ chức mà toàn bộ công tác kế toán tập trung vào phòng kế toán trong đơn vị. 1.2.2.1. Sơ đồ bộ máy kế toán trong đơn vị: Kế toán trưởng Phó phòng KT theo KT theo KT theo KT theo dõi thu dõi chi dõi chi dõi chi KT tổng Thủ quỹ BHXH, các chế quản lý TSCĐ, hợp BHYT, độ BH bộ máy XDCB BHTN Sơ đồ 1.3: Bộ máy kế toán trong đơn vị 1.2.2.2. Chức năng, nhiệm vụ  Kế toán trưởng (kiêm trưởng phòng): bao quát toàn bộ công việc kế toán của công ty, có quyền quyết định và kiểm tra giám sát mọi công việc trong phòng kế toán. Có chức năng giúp Giám đốc thực hiện công tác kế hoạch và quản lý tài chính, tổ chức hạch toán, kế toán của hệ thống BHXH tỉnh theo quy định của pháp luật.  Phó phòng kế toán: phụ trách tham mưu cho Kế toán trưởng về hoạt động của phòng, cũng như phụ trách chuyên môn. Chủ trì phối hợp với các phòng chức 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2