intTypePromotion=1

Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Phát triển Thủy sản Huế

Chia sẻ: Thangnamvoiva2 Thangnamvoiva2 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:77

0
31
lượt xem
2
download

Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Phát triển Thủy sản Huế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài trình bày cơ sở lý luận về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất; thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm Mực Sugata 10gS(nic) tại Công ty cổ phần Phát triển Thủy sản Huế; giải pháp góp phần hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Phát triển Thủy sản Huế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Phát triển Thủy sản Huế

thể tránh khỏi các sai sót. Rất mong sự thông m và ý kiến<br /> cả<br /> đóng góp củathầy cô,quý cơ quan và b<br /> ạnđọcđểđề tàiđư<br /> ợc<br /> hoàn thiện h<br /> ơn.<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> Em xin chân thành cám ơn!<br /> <br /> -H<br /> <br /> Huế tháng 05 năm 2013<br /> ,<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> Sinh viên<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> Nguyễn Thanh Xuân<br /> <br /> Trang<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> C<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> <br /> IH<br /> <br /> PHẨN I: ĐẶT VẤN ĐỀ ................................................................................................1<br /> 1. Lý do chọn đề tài .....................................................................................................1<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> 3. Đối tượng nghiên cứu ..............................................................................................2<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 4. Phạm vi nghiên cứu .................................................................................................2<br /> <br /> G<br /> <br /> 5. Phương pháp nghiên cứu .........................................................................................2<br /> <br /> N<br /> <br /> 6. Cấu trúc của đề tài ...................................................................................................2<br /> <br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CƯU..............................................4<br /> CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ<br /> <br /> TR<br /> <br /> NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ QUY TRÌNH<br /> CHO VAY KHÁCH HÀNG HỘ SẢN XUẤT VÀ CÁ NHÂN ..................................4<br /> 1.1. Những vấn đề chung về hệ thống kiểm soát nội bộ..............................................4<br /> 1.1.1. Khái niệm hệ thống kiểm soát nội bộ ............................................................4<br /> 1.1.2. Mục tiêu của hệ thống kiểm soát nội bộ ........................................................5<br /> 1.1.3. Nhiệm vụ của hệ thống kiểm soát nội bộ.......................................................5<br /> 1.1.4. Các thành phần của hệ thống kiểm soát nội bộ..............................................5<br /> <br /> 1.1.4.1. Môi trường kiểm soát ..............................................................................5<br /> 1.1.4.2. Đánh giá rủi ro.........................................................................................7<br /> 1.1.4.3. Hoạt động kiểm soát................................................................................8<br /> 1.1.4.4. Thông tin và truyền thông .....................................................................10<br /> 1.1.5. Những hạn chế tiềm tàng của hệ thống kiểm soát nội bộ ............................11<br /> <br /> Ế<br /> <br /> 1.3.2. Kiểm soát nội bộ quy trình cho vay khách hàng hộ sản xuất và cá nhân ....17<br /> <br /> U<br /> <br /> 1.3.2.1. Quy trình cho vay ..................................................................................17<br /> <br /> -H<br /> <br /> CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ<br /> <br /> QUY TRÌNH CHO VAY KHÁCH HÀNG HỘ SẢN XUẤT VÀ CÁ NHÂN<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN<br /> CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ ...........................................................................23<br /> <br /> H<br /> <br /> 2.1. Tổng quan về NHNo&PTNT TT Huế ................................................................23<br /> <br /> IN<br /> <br /> 2.1.1. Quá trình hình thành và lịch sử phát triển NHNo&PTNT TT Huế .............23<br /> <br /> K<br /> <br /> 2.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý và nhân sự tại NHNo&PTNT TT Huế ......24<br /> <br /> C<br /> <br /> 2.1.2.1. Cơ cấu các chi nhánh và tổ chức bộ máy tại NHNo&PTNT TT Huế...24<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> 2.1.3. Các hoạt động chủ yếu tại NHNo&PTNT TT Huế......................................30<br /> <br /> IH<br /> <br /> 2.1.4. Tình hình hoạt động kinh doanh của NHNo&PTNT TT Huế qua 3 năm<br /> 2010-2012 ..............................................................................................................30<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> 2.1.4.1. Tình hình Tài sản và Nguồn vốn ...........................................................30<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 2.1.4.2. Tình hình dư nợ tín dụng.......................................................................33<br /> <br /> G<br /> <br /> 2.1.4.3. Tình hình Kinh doanh của chi nhánh qua 3 năm 2010-2012 ...............35<br /> <br /> N<br /> <br /> 2.2. Thực trạng hệ thống kiểm soát nội bộ quy trình cho vay khách hàng HSX&CN<br /> <br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> tại NHNo&PTNT TT Huế .........................................................................................39<br /> <br /> TR<br /> <br /> 2.2.1. Môi trường kiểm soát..................................................................................39<br /> 2.2.1.1. Tính chính trực và giá trị đạo đức .........................................................39<br /> 2.2.1.2. Triết lý quản lý và phong cách điều hành của ban lãnh đạo .................39<br /> 2.2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tín dụng...............................................39<br /> 2.2.1.4. Vị trí của bộ phận kiểm tra, kiểm soát nội bộ .......................................40<br /> 2.2.1.5. Phân định quyền hạn và trách nhiệm ....................................................41<br /> 2.2.1.6. Nhân sự..................................................................................................42<br /> <br /> 2.2.2. Đánh giá rủi ro trong quy trình cho vay khách hàng HSX&CN tại<br /> NHNo&PTNT TT Huế và các thủ tục kiểm soát cần thiết ....................................43<br /> 2.2.2.1. Khái quát về hoạt động cho vay khách hàng hộ sản xuất và cá nhân tại<br /> NHNo&PTNT chi nhánh TT Huế ......................................................................43<br /> CHƯƠNG 3: MỘT SỐ NHẬN XÉT, GIẢI PHÁP KIẾN NGHỊ GÓP PHẦN HOÀN<br /> <br /> Ế<br /> <br /> THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ QUY TRÌNH CHO VAY KHÁCH<br /> <br /> U<br /> <br /> HÀNG HỘ SẢN XUẤT VÀ CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ<br /> <br /> -H<br /> <br /> PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ ............................63<br /> 3.1 Một số nhận xét về hệ thống kiểm soát nội bộ quy trình cho vay khách hàng hộ<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> sản xuất và cá nhân tại NHN0&PTNT TT Huế.........................................................63<br /> <br /> H<br /> <br /> 3.1.1. Thành tựu đạt được ......................................................................................63<br /> <br /> IN<br /> <br /> 3.2 Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống KSNB quy trình cho vay<br /> khách hàng HSX&CN tại NHNo&PTNT TT Huế ....................................................67<br /> <br /> K<br /> <br /> 3.2.1 Nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng ......................................................67<br /> <br /> C<br /> <br /> 3.2.2 Nâng cao vai trò hoạt động kiểm tra, kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng .67<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .................................................................69<br /> <br /> IH<br /> <br /> 1. Kết luận..................................................................................................................69<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> 2. Kiến nghị................................................................................................................70<br /> <br /> Đ<br /> <br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> <br /> TR<br /> <br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> N<br /> <br /> G<br /> <br /> PHỤ LỤC<br /> <br /> DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT<br /> <br /> Nội dung<br /> <br /> KSNB<br /> <br /> Kiểm soát nội bộ<br /> <br /> NHTM<br /> <br /> Ngân hàng thương mại<br /> <br /> NHNN<br /> <br /> Ngân hàng nhà nước<br /> <br /> NHNo&PTNT<br /> <br /> Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn<br /> <br /> TT Huế<br /> <br /> Chi nhánh Thừa Thiên Huế<br /> <br /> HSX&CN<br /> <br /> Hộ sản xuất và cá nhân<br /> <br /> CBTD<br /> <br /> Cán bộ tín dụng<br /> <br /> TPTD<br /> <br /> Trưởng phòng tín dụng<br /> <br /> TCTD<br /> <br /> Tổ chức tín dụng<br /> <br /> TSBĐ<br /> <br /> Tài sản bảo đảm<br /> <br /> PGD<br /> <br /> Phòng giao dịch<br /> <br /> U<br /> -H<br /> <br /> Ạ<br /> Đ<br /> G<br /> N<br /> Ư<br /> Ờ<br /> TR<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> H<br /> <br /> IN<br /> <br /> K<br /> <br /> C<br /> Ọ<br /> <br /> Doanh nghiệp<br /> <br /> IH<br /> <br /> DN<br /> HTX<br /> <br /> Ế<br /> <br /> Từ viết tắt<br /> <br /> Hợp tác xã<br /> <br /> DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU<br /> Trang<br /> Sơ đồ 2.1: Tổ chức bộ máy của NHNo&PTNT TT Huế...............................................25<br /> Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tín dụng tại Hội sở NHNo&PTNT TT Huế..... 40<br /> Bảng 2.1: Tình hình lao động tại Hội sở NHNo&PTNT TT Huế qua 3 năm<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> 2010 - 2012..................................................................................................29<br /> <br /> -H<br /> <br /> Bảng 2.2: Tình hình tài sản - nguồn vốn tại Hội sở NHNo&PTNT TT Huế qua 3 năm<br /> 2010 - 2012 ..................................................................................................32<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> Bảng 2.3: Tình hình dư nợ theo thành phần kinh tế, theo thời hạn vay tại Hội sở<br /> NHNo&PTNT TT Huế (2010-2012) ...........................................................33<br /> <br /> H<br /> <br /> Bảng 2.4: Tình hình dư nợ phân theo nhóm nợ tại Hội sở NHNo&PTNT TT Huế<br /> <br /> IN<br /> <br /> (2010-2012)..................................................................................................35<br /> <br /> K<br /> <br /> Bảng 2.5: Kết quả kinh doanh tại Hội sở NHNo&PTNT TT Huế qua<br /> 3 năm 2010-2012 .........................................................................................38<br /> <br /> TR<br /> <br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> N<br /> <br /> G<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> IH<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> C<br /> <br /> Bảng 2.6: Tình hình dư nợ cho vay khách hàng HSX&CN (2010-2012) ....................46<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2