intTypePromotion=1
ADSENSE

Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh xăng dầu tại Công ty TNHH XD và TM Hoàng Ngọc

Chia sẻ: Thangnamvoiva2 Thangnamvoiva2 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:105

134
lượt xem
16
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài hệ thống hóa cơ sở lý luận về kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp; tìm hiểu, đánh giá thực trạng công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh xăng dầu tại công ty TNHH XD và TM Hoàng Ngọc; đề xuất một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh xăng dầu; công tác kê khai, kế toán và nộp thuế TNDN tại công ty TNHH XD và TM Hoàng Ngọc.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh xăng dầu tại Công ty TNHH XD và TM Hoàng Ngọc

Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: ThS Hà Diệu Thương<br /> <br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> uế<br /> <br /> -----  -----<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> <br /> K<br /> <br /> KEÁ TOAÙN DOANH THU VAØ XAÙC ÑÒNH KEÁT QUAÛ<br /> <br /> ọc<br /> <br /> KINH DOANH XAÊNG DAÀU TAÏI COÂNG TY TNHH<br /> <br /> Đ<br /> <br /> ại<br /> h<br /> <br /> XD VAØ TM HOAØNG NGOÏC<br /> <br /> Sinh viên thực hiện:<br /> <br /> Giáo viên hướng dẫn:<br /> <br /> HỒ THỊ ANH<br /> <br /> ThS HÀ DIỆU THU<br /> <br /> Lớp: K44 - KTDN<br /> Niên khóa: 2010 – 2014<br /> <br /> Huế, tháng 05 năm 2014<br /> SVTH: Hồ Thị Anh<br /> <br /> i<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: ThS Hà Diệu Thương<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> <br /> Để hoàn thành bài báo cáo thực tập tốt nghiệp này ngoài sự nổ lực của bản thân<br /> tôi đã nhận được sự quan tâm hướng dẫn, giúp đỡ tận tình của Thạc Sỹ Hà Diệu<br /> Thương và anh chị trong phòng kế toán Công ty TNHH XD và TM Hoàng Ngọc.<br /> Trước tiên, tôi xin chân thành cảm ơn Thạc Sỹ Hà Diệu Thương đã tận tình<br /> <br /> uế<br /> <br /> hướng dẫn tôi trong suốt quá trình thực tập tốt nghiệp và hoàn thành bài khóa luận.<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> Tôi cũng xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến quý thầy, cô giáo khoa Kế toánTài chính trường Đại học Kinh tế Huế đã giảng dạy và giúp đỡ tôi trong suốt thời gian<br /> học tập vừa qua.<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> Xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo công ty Công ty TNHH XD và TM Hoàng<br /> <br /> K<br /> <br /> Ngọc, đặc biệt là anh chị trong phòng kế toán của Công ty đã nhiệt tình trình bày, chia<br /> sẻ kinh nghiệm, cung cấp tài liệu giúp đỡ tôi hoàn thành bài báo cáo.<br /> <br /> ọc<br /> <br /> Cuối cùng tôi xin chân thành cảm ơn bạn bè đã giúp đỡ, đóng góp ý kiến để tôi<br /> <br /> ại<br /> h<br /> <br /> hoàn thành bài báo cáo tốt hơn.<br /> <br /> Do còn nhiều hạn chế về mặt chủ quan và khách quan nên bài báo cáo của tôi<br /> <br /> Đ<br /> <br /> không thể tránh khỏi những thiếu sót. Tôi rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của<br /> thầy cô để bài báo cáo được hoàn thiện hơn.<br /> Một lần nữa, tôi xin chân thành cảm ơn!<br /> Huế, tháng 05 năm 2014<br /> Sinh viên thực hiện<br /> Hồ Thị Anh<br /> <br /> SVTH: Hồ Thị Anh<br /> <br /> ii<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: ThS Hà Diệu Thương<br /> MỤC LỤC<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN .............................................................. Error! Bookmark not defined.<br /> MỤC LỤC ........................................................................ Error! Bookmark not defined.<br /> DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT................................... Error! Bookmark not defined.<br /> DANH MỤC KÝ HIỆU LƯU ĐỒ CHỨNG TỪ ....... Error! Bookmark not defined.<br /> DANH MỤC BẢNG BIỂU ........................................ Error! Bookmark not defined.<br /> DANH MỤC SƠ ĐỒ, LƯU ĐỒ .................................. Error! Bookmark not defined.<br /> TÓM TẮT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU .......................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> uế<br /> <br /> PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ .............................................................................................. i<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> 1. Lý do chọn đề tài ................................................................................................... 1<br /> 2. Mục đích nghiên cứu của đề tài ............................................................................. 2<br /> <br /> h<br /> <br /> 3. Đối tượng nghiên cứu ............................................................................................ 2<br /> <br /> in<br /> <br /> 4. Phạm vi nghiên cứu: .............................................................................................. 2<br /> <br /> K<br /> <br /> 5. Phương pháp nghiên cứu ....................................................................................... 2<br /> <br /> ọc<br /> <br /> 6. Cấu trúc của đề tài: ................................................................................................ 3<br /> <br /> ại<br /> h<br /> <br /> PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU............................................ 4<br /> CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KÊT<br /> <br /> Đ<br /> <br /> QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP. ................................................. 4<br /> 1.1. Cơ sở lý luận về kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh. ................... 4<br /> 1.1.1. Những vấn đề chung về doanh thu và XĐKQKD ........................................... 4<br /> 1.1.1.1. Một số khái niệm về kế toán doanh thu và XĐKQKD .............................. 4<br /> 1.1.1.2. Tóm tắt các nghị định, thông tư đã tìm hiểu liên quan đến đềtài. .............. 5<br /> 1.1.1.3. Nhiệm vụ công tác kế toán doanh thu và XĐKQKD................................. 6<br /> 1.1.1.4. Ý nghĩa kế toán doanh thu và XĐKQKD .................................................. 7<br /> 1.1.2. Đặc điểm chế độ kế toán trong doanh nghiệp ................................................. 7<br /> 1.1.2.1. Hệ thống chứng từ sử dụng trong công tác kế toán doanh thu và XĐKQKD........ 7<br /> SVTH: Hồ Thị Anh<br /> <br /> iii<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: ThS Hà Diệu Thương<br /> <br /> 1.1.2.2. Đặc điểm hình thức sổ kế toán ................................................................... 8<br /> 1.1.2.3. Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho ............................................... 8<br /> 1.1.3. Các phương thức bán hàng ............................................................................ 11<br /> 1.1.3.1. Phương thức bán buôn hàng hóa .............................................................. 11<br /> 1.1.3.2. Phương thức bán lẻ hàng hóa ................................................................... 11<br /> 1.1.3.3. Các phương thức bán hàng khác .............................................................. 12<br /> 1.1.4. Nội dung kế toán doanh thu và XĐKQKD.................................................... 12<br /> 1.1.4.1. Điều kiện và các nguyên tắc ghi nhận doanh thu bán hàng và CCDV .... 12<br /> <br /> uế<br /> <br /> 1.1.4.2. Kế toán doanh thu bán hàng và CCDV .................................................... 14<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> 1.1.4.3. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu .................................................... 15<br /> 1.1.4.4. Kế toán giá vốn hàng bán ......................................................................... 16<br /> 1.1.4.5. Kế toán chi phí bán hàng và QLDN ......................................................... 17<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> 1.1.4.6. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính .................................................... 18<br /> <br /> K<br /> <br /> 1.1.4.7. Kế toán chi phí tài chính .......................................................................... 19<br /> <br /> ọc<br /> <br /> 1.1.4.8. Kế toán thu nhập khác .............................................................................. 20<br /> <br /> ại<br /> h<br /> <br /> 1.1.4.9. Kế toán chi phí khác ................................................................................. 21<br /> 1.1.4.10. Kế toán chi phí thuế TNDN ................................................................. 22<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 1.1.4.11. Kế toán xác định kết quả kinh doanh ................................................... 23<br /> 1.2. Một số đánh giá về kế toán bán hàng và XĐKQKD đã nghiên cứu trước đây và<br /> tính mới trong đề tài của tôi......................................................................................... 23<br /> CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC<br /> ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH XĂNG DẦU TẠI CÔNG TY TNHH XD VÀ<br /> TM HOÀNG NGỌC.................................................................................................. 26<br /> 2.1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tổ chức kế toán tại công ty TNHH<br /> XD &TMHoàng Ngọc. ................................................................................................ 26<br /> 2.1.1. Khái quát về công ty TNHH XD và TM Hoàng Ngọc .................................. 26<br /> SVTH: Hồ Thị Anh<br /> <br /> iv<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: ThS Hà Diệu Thương<br /> <br /> 2.1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty ........................................... 26<br /> 2.1.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty ........................................................ 27<br /> 2.1.2. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh ở công ty ......................... 28<br /> 2.1.2.1. Sơ đồ tổ chức công ty............................................................................... 28<br /> 2.1.2.2. Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận trong công ty ............................. 29<br /> 2.1.2.3. Tình hình sử dụng và quản lý lao động của công ty qua 3 năm 2011- 2013. .... 29<br /> 2.1.2.4. Tình hình tài sản và nguồn vốn của công ty qua 3 năm 2011- 2013. ..... 32<br /> 2.1.2.5. Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty qua 3 năm 2011- 2013 ........... 35<br /> <br /> uế<br /> <br /> 2.2. Khái quát chung về công tác kế toán tại công ty ................................................ 37<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> 2.2.1. Tổ chức công tác kế toán tại công ty ............................................................. 37<br /> 2.2.1.1. Tổ chức bộ máy kế toán ........................................................................... 37<br /> 2.2.1.2. Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận .................................................... 37<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> 2.2.2. Tổ chức vận dụng chế độ và chính sách kế toán áp dụng tại công ty............ 38<br /> <br /> K<br /> <br /> 2.2.3. Tổ chức vận dụng chế độ chứng từ kế toán ................................................... 38<br /> <br /> ọc<br /> <br /> 2.2.4. Tổ chức vận dụng hình thức sổ kế toán ......................................................... 39<br /> <br /> ại<br /> h<br /> <br /> 2.3. Thực trạng công tác kế toán doanh thu và XĐKQKD xăng dầu tại công ty TNHH<br /> XD và TM Hoàng Ngọc. ............................................................................................. 40<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 2.3.1. Đặc điểm về hoạt động kinh doanh xăng dầu tại công ty .............................. 40<br /> 2.3.1.1. Đặc điểm mặt hàng kinh doanh................................................................ 40<br /> 2.3.1.2. Đặc điểm tổ chức mạng lưới kinh doanh ................................................. 40<br /> 2.3.1.3. Đặc điểm thị trường tiêu thụ .................................................................... 40<br /> 2.3.1.4. Các phương thức bán hàng và phương thức thanh toán tại Công ty. ....... 41<br /> 2.3.1.5. Chính sách giá cả ..................................................................................... 41<br /> 2.3.2. Kế toán doanh thu và XĐKQ tại công ty...................................................... 42<br /> 2.3.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng tại công ty ................................................... 42<br /> 2.3.2.2. Kế toán khoản giảm trừ doanh thu ........................................................... 46<br /> SVTH: Hồ Thị Anh<br /> <br /> v<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2