intTypePromotion=1
ADSENSE

Khóa luận tốt nghiệp Kế toán – Kiểm toán: Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty CP vận tải taxi Cát Bi

Chia sẻ: Zing Zing Nè | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:91

50
lượt xem
10
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khóa luận tìm hiểu lý luận về công tác kế toán vốn bằng tiền trong các doanh nghiệp; thực tế công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty CP Vận tải Taxi Cát Bi; đánh giá ưu, khuyết điểm cơ bản trong tổ chức công tác kế toán nói chung cũng như công tác kế toán vốn bằng tiền nói riêng làm cơ sở để đề xuất các biện pháp giúp đơn vị thưc tập làm tốt hơn công tác hạch toán kế toán.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp Kế toán – Kiểm toán: Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty CP vận tải taxi Cát Bi

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG ------------------------------- ISO 9001:2015 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN Sinh viên : Vũ Thị Trâm Anh Giảng viên hướng dẫn : ThS. Phạm Văn Tưởng HẢI PHÒNG - 2020
 2. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG ----------------------------------- HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CP VẬN TẢI TAXI CÁT BI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN Sinh viên : Vũ Thị Trâm Anh Giảng viên hướng dẫn: Th.S Phạm Văn Tưởng HẢI PHÒNG - 2020
 3. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG -------------------------------------- NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Vũ Thị Trâm Anh Mã SV:1412401377 Lớp: QT1806K Ngành: Kế toán – Kiểm toán Tên đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty CP vận tải Taxi Cát Bi.
 4. NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI 1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp ( về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ). - Tìm hiểu lý luận về công tác kế toán vốn bằng tiền trong các doanh nghiệp. - Tìm hiểu thực tế công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty CP Vận tải Taxi Cát Bi. - Đánh giá ưu, khuyết điểm cơ bản trong tổ chức công tác kế toán nói chung cũng như công tác kế toán vốn bằng tiền nói riêng làm cơ sở để đề xuất các biện pháp giúp đơn vị thưc tập làm tốt hơn công tác hạch toán kế toán. . 2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán. - Các văn bản của nhà nước về chế độ kế toán liên quan đến công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. - Số liệu về thực trang kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty CP Vận tải Taxi Cát Bi. - Hệ thống sổ kế toán liên quan đến tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty CP Vận tải Taxi Cát Bi.Sử dụng số liệu năm 2018. 3. Địa điểm thực tập tốt nghiệp - Công Ty CP Vận tải Taxi Cát Bi - Địa chỉ: Số 1024 Ngô Gia Tự - Đằng Hải - Hải An - Hải Phòng
 5. CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Người hướng dẫn thứ nhất: Họ và tên: Phạm Văn Tưởng Học hàm, học vị: Thạc sĩ Cơ quan công tác: Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Nội dung hướng dẫn: Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty CP vận tải Taxi Cát Bi. Người hướng dẫn thứ hai: Họ và tên:............................................................................................. Học hàm, học vị:................................................................................... Cơ quan công tác:................................................................................. Nội dung hướng dẫn:............................................................................ Đề tài tốt nghiệp được giao ngày ...tháng .... năm 20..... Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày .... tháng .....năm 20.... Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Sinh viên Người hướng dẫn Vũ Thị Trâm Anh ThS. Phạm Văn Tưởng Hải Phòng, ngày ...... tháng........năm 2020 Hiệu trưởng GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị
 6. Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU ...................................................................................................... 8 CHƯƠNG 1 : LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TRONG DOANH NGHIỆP THEO TT 200/2014/TT-BCTC. ............. 9 1.1. Tổng quan về kế toán vốn bằng tiền trong doanh nghiệp: ......................... 9 1.1.2. Phân loại vốn bằng tiền trong doanh nghiệp: ............................................. 9 1.1.3. Vai trò của kế toán vốn bằng tiền trong doanh nghiệp: ............................ 10 1.1.4. Nhiệm vụ của kế toán vốn bằng tiền trong doanh nghiệp. ....................... 11 1.2. Tổ chức kế toán vốn bằng tiền trong doanh nghiệp theo thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC. ................................ 12 Sổ quỹ tiền mặt .................................................................................................... 17 1.2.2. Tổ chức kế toán tiền gửi ngân hàng trong doanh nghiệp : ....................... 13 1.3. Kế toán tiền đang chuyển trong doanh nghiệp:........................................ 21 1.3.1 Nguyên tắc hạch toán tiền đang chuyển trong doanh nghiệp:.................. 21 1.3.2 Chứng từ hạch toán tiền đang chuyển trong doanh nghiệp ...................... 21 1.3.3 Tài khoản sử dụng ..................................................................................... 21 1.3.3 Phương pháp hạch toán tiền đang chuyển trong doanh nghiệp. ................ 22 1.4. Các hình thức ghi sổ trong doanh nghiệp :.................................................. 23 1.4.1.Hình thức kế toán Nhật ký chung : ............................................................ 23 1.4.2. Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ: .......................................................... 25 1.4.3. Hình thức kế toán Nhật ký - Sổ cái : ........................................................ 27 1.4.4. Đặc điểm kế toán vốn bằng tiền theo hình thức kế toán Nhật ký – Chứng từ: ................................................................................................................... 28 1.4.5. Hình thức kế toán trên máy tính : ............................................................. 29 CHƯƠNG 2:THỰC TẾ TỔ CHỨC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẠI TAXI CÁT BI. .......................................... 31 2.1.Qúa trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Vận tải Taxi Cát Bi. .......................................................................................................... 31 2.1.1. Giới thiệu chung về Công ty Cổ phần Vận tải Taxi Cát Bi : .................... 31 Sinh viên: Vũ Thị Trâm Anh 6 Lớp: QT1806K
 7. Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp 2.1.2. Quá trình phát triển của Công ty Cổ phần Vận tải Taxi Cát Bi:............... 31 2.1.3. Kết quả kinh doanh những năm gần đây .................................................. 33 2.1.4. Đặc điểm bộ máy tổ chức của công ty Cô phần Vận tải Cát Bi ............... 33 2.1.5. Đặc điểm công tác kế toán của Công ty Cổ phần Vận tải Taxi Cát Bi ... 35 2.2. Thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty Cổ phần Vận tải Taxi Cát Bi. ......................................................................................................... 39 2.2.1. Kế toán tiền mặt tại Công ty Cổ phần Vận tải Taxi Cát Bi. .................... 39 2.2.2. Kế toán tiền gửi ngân hàng tại Công ty Cổ phần Vận tải Taxi Cát Bi. 56 CHƯƠNG III: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI TAXI CÁT BI.................................................................................. 69 3.1. Đánh giá chung về công tác kế toán nói chung và công tác kế toán vốn bằng tiền nói riêng tại Công ty Cổ phần Vận tải Taxi Cát Bi. .......................... 69 3.1.1. Ưu điểm..................................................................................................... 69 3.1.2. Nhược điểm ............................................................................................... 71 3.2. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty Cổ phần Vận tải Taxi Cát Bi. .......................................................... 72 3.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty Cổ phần Vận tải Taxi Cát Bi. .............................................................................. 72 3.2.2 Nguyên tắc của việc hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty Cổ phần Vận tải Taxi Cát Bi . ......................................................................... 72 3.2.3. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty Cổ phần Vận tải Taxi Cát Bi. ................................................................ 73 KẾT LUẬN ........................................................................................................ 81 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ......................................................... 83 Sinh viên: Vũ Thị Trâm Anh 7 Lớp: QT1806K
 8. Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp LỜI MỞ ĐẦU Vốn bằng tiền là một phần hết sức quan trọng trong doanh nghiệp. Vốn bằng tiền có sức thanh khoản cao nhất nó dễ dàng phục vụ cho các mục đích thanh toán tức thời trong quan hệ thanh toán. Vốn bằng tiền còn quyết định một phần sự tồn tại của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường như hiện nay. Công tác hạch toán vốn bằng tiền cho ta thấy được số vốn bằng tiền hiện có của doanh nghiệp, tình hình biến động tăng giảm các loại vốn bằng tiền của doanh nghiệp, giúp cho nhà quản trị cũng như nhà quản lý của đơn vị dễ dàng đưa ra các quyết định kinh doanh đúng đắn, có các biện pháp sử dụng vốn phù hợp nhằm tiết kiệm tối đa chi phí sử dụng vốn để tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp. Với kiến thức đã học trong nhà trường và thực tế tìm hiểu tại đơn vị thực tập em đã chọn đề tài: “ Hoàn thiện tổ chức kế toán vốn bằng tiền tại Công ty Cổ phần Vận tải Taxi Cát Bi ” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp nhằm củng cố, nâng cao kiến thức và hy vọng góp một phần nhỏ bé vào việc hoàn thiện công tác kế toán của Công ty Cổ phần Vận tải Taxi Cát Bi. Để làm sáng tỏ những vấn đề cần nghiên cứu, em xin trình bày khóa luận tốt nghiệp của em gồm 3 chương: Chương 1: Lý luận chung về tổ chức kế toán vốn bằng tiền trong doanh nghiệp theo TT số 200/2014/TT-BCTC. Chương 2: Thực tế công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty Cổ phần Vận tải Taxi Cát Bi Chương 3: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty Cổ phần Vận tải Taxi Cát Bi Trong thời gian thực hiện khoá luận, em đã nhận được sự giúp đỡ của thầy cô trong khoa quản trị kinh doanh và đặc biệt là sự giúp đỡ chỉ bảo nhiệt tình của ThS. Phạm Văn Tưởng. Mặc dù đã cố gắng với hết khả năng của mình, nhưng do kiến thức lý luận và thực tế hiểu biết chưa nhiều nên bài viết không thể tránh khỏi những thiếu sót và hạn chế. Em rất mong được tiếp thu và xin chân thành cảm ơn những ý kiến đóng góp để bài khóa luận được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn! Hải Phòng, ngày tháng năm 20 Sinh viên Sinh viên: Vũ Thị Trâm Anh 8 Lớp: QT1806K
 9. Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp CHƯƠNG 1 : LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TRONG DOANH NGHIỆP THEO TT 200/2014/TT-BCTC. 1.1. Tổng quan về kế toán vốn bằng tiền trong doanh nghiệp: 1.1.1. Khái niệm và đặc điểm của vốn bằng tiền trong doanh nghiệp: *Khái niệm vốn bằng tiền : Vốn bằng tiền là một bộ phận của tài sản lưu động trong doanh nghiệp, tồn tại trực tiếp dưới hình thức tiền tệ, có tính thanh khoản cao, bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi tại ngân hàng, Kho bạc Nhà nước và các khoản tiền đang chuyển. Với tính linh hoạt cao, vốn bằng tiền được dùng để đáp ứng nhu cầu thanh toán của doanh nghiệp thực hiện việc mua sắm hoặc chi phí sản xuất kinh doanh. *Đặc điểm của vốn bằng tiền : Xuyên suốt quá trình sản xuất kinh doanh, vốn bằng tiền được sử dụng để đáp ứng nhu cầu về thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp hoặc mua sắm các loại vật tư hàng hóa phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh. Đồng thời vốn bằng tiền cũng là kết quả của việc mua bán và thu hồi các khoản nợ. Chính vì vậy, vốn bằng tiền đòi hỏi doanh nghiệp phải quản lí hết sức chặt chẽ do vốn bằng tiền có tính thanh khoản cao, nên nó là đối tượng của gian lận và sai sót. Vì vậy việc sử dụng vốn bằng tiền phải tuân thủ các nguyên tắc, chế độ quản lí thống nhất của Nhà nước chẳng hạn: lượng tiền mặt tại quỹ của doanh nghiệp dùng để chi tiêu hàng ngày không vượt quá mức tồn quỹ mà doanh nghiệp và ngân hàng đã thỏa thuận theo hợp đồng thương mại… *Kết cấu của vốn bằng tiền : Theo thông tư TT số 200/2014/TT-BCTC vốn bằng tiền gồm : - Tiền mặt. - Tiền gửi ngân hàng. - Tiền đang chuyển. 1.1.2. Phân loại vốn bằng tiền trong doanh nghiệp: 1.1.2.1. Theo hình thức tồn tại, vốn bằng tiền bao gồm: Sinh viên: Vũ Thị Trâm Anh 9 Lớp: QT1806K
 10. Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp  Tiền Việt Nam: Là loại tiền phù hiệu. Đây là loại giấy bạc và đồng xu do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành và được sử dụng làm phương tiện giao dịch chính thức với toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.  Ngoại tệ: Là loại tiền phù hiệu. Đây là loại giấy bạc không phải do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành nhưng được phép lưu hành trên thị trường Việt Nam như: Đồng Đô la Mỹ (USD), đồng tiền chung Châu Âu (EURO), đồng yên Nhật (JPY), Đô la Hồng Kông (HKD), Nhân dân Tệ ( CNY).  Vàng bạc, kim khí quý, đá quý: Là loại tiền thực chất, tuy nhiên loại tiền này không có khả năng thanh khoản cao. Nó được sử dụng chủ yếu vì mục đích cất trữ. Mục tiêu đảm bảo một lượng dự trữ an toàn trong nền kinh tế hơn là vì mục đích thanh toán trong kinh doanh của các doanh nghiệp. 1.1.2.2. Theo trạng thái tồn tại, vốn bằng tiền của doanh nghiệp bao gồm:  Tiền mặt tại quỹ: Gồm giấy bạc Việt Nam, ngoại tệ, vàng bạc, kim khí quý, đá quý hiện đang được giữ tại két của doanh nghiệp để phục vụ nhu cầu chi tiêu trực tiếp hàng ngày trong sản xuất kinh doanh.  Tiền gửi ngân hàng: Là tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng bạc, kim khí quý, đá quý mà doanh nghiệp đang gửi tại tài khoản Ngân hàng của doanh nghiệp.  Tiền đang chuyển: Là tiền đang trong quá trình vận động để hoàn thành chức năng phương tiện thanh toán hoặc đang trong quá trình vận động từ trạng thái này sang trạng thái khác. 1.1.3.Vai trò của kế toán vốn bằng tiền trong doanh nghiệp:  Công tác tổ chức kế toán vốn bằng tiền là một bộ phận quan trọng của công tác kế toán trong doanh nghiệp, nó sẽ cung cấp thông tin một cách kịp thời, chính xác và kiểm tra các hoạt động kinh tế tài chính của doanh nghiệp. Trên cơ sở đó giúp cho doanh nghiệp đưa ra các quyết định chính xác, phù hợp nhằm tiết kiệm chi phí, tăng lợi nhuận.  Song song với việc tổ chức kế toán vốn bằng tiền , chúng ta cần phải Sinh viên: Vũ Thị Trâm Anh 10 Lớp: QT1806K
 11. Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp chú trọng việc quản lý vốn bằng tiền một cách chặt chẽ thường xuyên kiểm soát các khoản thu chi bằng tiền vì đây là khâu quan trọng có tính quyết định tới mức độ tăng trưởng hay suy thoái của doanh nghiệp, vốn bằng tiền là đối tượng có nhiều khả năng sinh nhiều rủi ro hơn các loại tài sản khác.  Việc quản lý vốn bằng tiền được sử dụng nhiều công cụ quản lý khác nhau như: Thống kê, phân tích hoạt động kinh tế… Trong đó công tác kế toán là công cụ quản lý quan trọng nhất. Với chức năng ghi chép, tính toán, phản ánh, giám sát thường xuyên liên tục sự thay đổi của vật tư, tiền vốn bằng các thước đo giá trị hiện vật. Kế toán cung cấp những tài liệu cần thiết về thu chi Vốn bằng tiền đáp ứng yêu cầu khách quản lý trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. 1.1.4. Nhiệm vụ của kế toán vốn bằng tiền trong doanh nghiệp.  Phản ánh kịp thời các khoản thu chi vốn bằng tiền, thực hiện việc kiểm tra, đối chiếu số liệu thường xuyên với thủ quỹ nhằm đảm bảo tính chặt chẽ của vốn bằng tiền.  Phản ánh tình hình tăng giảm, sử dụng tiền gửi ngân hàng hàng ngày, việc chấp hành chế độ thanh toán không dùng tiền mặt.  Phản ánh các khoản tiền đang chuyển, kịp thời phát hiện nguyên nhân làm cho tiền đang chuyển bị ách tắc để doanh nghiệp có biện pháp thích hợp giải phóng nhanh tiền đang chuyển kịp thời.  Tổ chức thực hiện các quy định về chứng từ, thủ tục hạch toán kế toán vốn bằng tiền, kế toán thực hiện chức năng kiểm soát và phát hiện các trường hợp chi tiêu lãng phí, sai chế độ, phát hiện các chênh lệch vốn bằng tiền.  Kiểm soát hóa đơn, chứng từ đầu vào sao cho hợp pháp, hợp lý, hợp lệ để được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.  Hướng dẫn cho các phòng ban về quy định của hóa đơn chứng từ cũng như cách lập các biểu mẫu.  Lập báo cáo thu chi hàng ngày, báo cáo tiền gửi ngân hàng để gửi Sinh viên: Vũ Thị Trâm Anh 11 Lớp: QT1806K
 12. Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp theo yêu cầu của giám đốc.  Liên hệ với ngân hàng nơi làm việc (về rút tiền, trả tiền…cuối tháng lấy sổ phụ ngân hàng và chứng từ ngân hàng) 1.2. Tổ chức kế toán vốn bằng tiền trong doanh nghiệp theo thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC. 1.2.1. Tổ chức kế toán tiền mặt tại quỹ trong doanh nghiệp: 1.2.1.1. Nguyên tắc hạch toán kế toán tiền mặt trong doanh nghiệp:  Các khoản tiền mặt do doanh nghiệp khác và cá nhân ký cược, ký quỹ tại doanh nghiệp được quản lý và hạch toán như các loại tài sản bằng tiền của doanh nghiệp.  Khi tiến hành nhập, xuất quỹ tiền mặt phải có phiếu thu, phiếu chi và có đủ chữ ký của người nhận, người giao, người có thẩm quyền cho phép nhập, xuất quỹ theo quy định của chế độ chứng từ kế toán. Một số trường hợp đặc biệt phải có lệnh nhập quỹ, xuất quỹ đính kèm.  Kế toán tiền mặt phải có trách nhiệm quản lý và nhập xuất quỹ tiền mặt, ghi chép hàng ngày liên tục theo trình tự phát sinh các khoản thu, chi, xuất, nhập quỹ tiền mặt, ngoại tệ và tính ra số tồn quỹ tại mọi thời điểm.  Thủ quỹ chịu trách nhiệm quản lý và nhập, xuất quỹ tiền mặt. Hàng ngày thủ quỹ phải kiểm kê số tồn quỹ tiền mặt thực tế, đối chiếu số liệu sổ quỹ tiền mặt và sổ kế toán tiền mặt. Nếu có chênh lệch, kế toán và thủ quỹ phải kiểm tra lại để xác định nguyên nhân và kiến nghị biện pháp xử lý chênh lệch. a.Đối với tiền mặt là tiền Việt Nam:  Chi phí phản ánh vào TK 111 “ Tiền mặt” số tiền mặt thực tế nhập, xuất quỹ tiền mặt. Đối với các khoản tiền thu được chuyển nộp ngay vào ngân hàng (không thông qua quỹ tiền mặt của đơn vị) thì không ghi và mà ghi vào bên Nợ TK 111 mà ghi vào bên Nợ TK 113 “Tiền đang chuyển”  Các khoản tiền do doanh nghiệp khác, cá nhân kỹ quỹ, ký cược, ký quỹ tại doanh nghiệp được quản lý và hạch toán như các loại tài sản – tiền của doanh nghiệp. Sinh viên: Vũ Thị Trâm Anh 12 Lớp: QT1806K
 13. Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp  Trong quá trình nhập quỹ, xuất quỹ tiền mặt phải có phiếu thu, phiếu chi và có đủ chữ ký của người nhận, người giao cho phép nhập, xuất quỹ theo quy định của chế độ chứng từ kế toán.  Kế toán tiền mặt phải có trách nhiệm quản lý, nhập xuất quỹ tiền mặt. Ghi chép hàng ngày và liên tục trình tự phát sinh các khoản thu, chi, xuất nhập quỹ tiền mặt và tính ra số tồn quỹ tại mọi thời điểm nếu doanh nghiệp yêu cầu.  Thủ quỹ chịu trách nhiệm quản lý và nhập, xuất quỹ tiền mặt. Hàng ngày thủ quỹ phải kiểm kê số tồn quỹ tiền mặt thực tế, đối chiếu số liệu sổ quỹ tiền mặt và sổ kế toán tiền mặt. Nếu có chênh lệch, kế toán và thủ quỹ phải kiểm tra lại để xác định nguyên nhân và kiến nghị biện pháp xử lý chênh lệch. b.Đối với tiền mặt là ngoại tệ :  Các doanh nghiệp mua ngoại tệ bằng đồng Việt Nam về nhập quỹ tiền mặt thì được quy đổi ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ kinh tế ghi sổ kế toán.  Các trường hợp mua ngoại tệ về nhập quỹ tiền mặt ngoại tệ bằng đồng Việt Nam thì phải quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá mua hoặc tỷ giá thanh toán. Bên có TK 1112 được quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá trên sổ kế toán TK 1112 theo 1 trong các phương pháp: Bình quân gia quyền, nhập trước -xuất trước, nhập sau- xuất trước, thực tế đích danh. c .Đối với tiền mặt là vàng bạc, kim khí quý, đá quý. Đối với vàng, bạc, kim khí quý, đá quý phản ánh ở tài khoản tiền mặt chỉ áp dụng cho các doanh nghiệp không đăng kí kinh doanh vàng bạc, kim khí quý, đá quý. Khi có nghiệp vụ phát sinh liên quan đến các tài sản này thì phản ánh vào TK 111(1113). Do vàng bạc, đá quý có giá trị cao nên khi mua cần có đầy đủ thông tin cần thiết như: Ngày mua, mẫu mã, độ tuổi, giá thanh toán...... Các loại vàng bạc đá quý được ghi theo giá thực tế, khi xuất có thể sử dụng một trong các phương pháp tính giá thực tế như: Phương pháp giá đơn vị bình quân, nhập trước – xuất trước, nhập sau – xuất trước... 1.2.1.2. Chứng từ sử dụng trong kế toán tiền mặt: Sinh viên: Vũ Thị Trâm Anh 13 Lớp: QT1806K
 14. Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp Các chứng từ được sử dụng trong công tác hạch toán tiền mặt tại quỹ bao gồm:  Việc thu, chi tiền mặt tại quỹ phải có lệnh thu chi. Lệnh thu, chi này phải có chữ ký của giám đốc (Hoặc người được ủy quyền) và kế toán trưởng. Trên cơ sở các lệnh thu chi kế toán tiến hành lập các phiếu thu – chi.  Phiếu thu (hoặc phiếu chi): Do kế toán lập từ 2-3 liên (Đặt giấy than viết một lần hoặc in theo mẫu quy định), sau khi ghi đầy đủ nội dung trên phiếu và kí tên vào phiếu, chuyển cho kế toán trưởng duyệt (riêng phiếu chi phải có chữ ký của thủ trưởng đơn vị) một liên lưu lại nơi nộp phiếu, các liên còn lại chuyển cho thủ quỹ để chi (hoặc thu) tiền. Sau khi nhập (hoặc xuất) tiền thủ quỹ phải đóng dấu “đã thu” hoặc “đã chi” và ký vào Phiếu thu, giữ một liên để ghi sổ quỹ, một liên giao cho người nộp (hoặc nhận) tiền. Cuối ngày chuyển cho kế toán để gi sổ.  Trường hợp Phiếu thu, Phiếu chi gửi ra ngoài doanh nghiệp, liên gửi ra ngoài cần phải được đóng dấu của đơn vị. Phiếu thu, Phiếu chi được đóng thành từng quyển dùng trong một năm. Trong mỗi Phiếu thu (Phiếu chi) phải được đánh liên tục trong một kỳ kế toán.  Ngoài Phiếu thu và Phiếu chi là căn cứ để hạch toán vào TK 111 còn cần có các chứng từ gốc liên quan khác kèm vào Phiếu thu, Phiếu chi như: Giấy đề nghị tạm ứng, Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, Hóa đơn bán hàng, Biên lai thu tiền… - Phiếu thu (Mẫu số: 01 - TT ): Chứng từ Kế toán Xé phiếu Người nộp kế toán viết phiếu thu tiền kí vào thu (3 liên) (2 liên) phiếu thu Thủ quỹ Giám đốc Kế toán nhập quỹ ký duyệt duyệt Sơ đồ 1.1.Quy trình luân chuyển phiếu thu - Phiếu chi (Mẫu số: 02 - TT): Sinh viên: Vũ Thị Trâm Anh 14 Lớp: QT1806K
 15. Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp Chứng từ Kế toán Xé phiếu Kế toán kế toán viết phiếu chi chi (3 liên) (2 liên) duyệt Thủ quỹ Giám đốc tiền kí vào xuất quỹ ký duyệt phiếu chi - Sơ đồ 1.2.Quy trình luân chuyển phiếu chi. - Giấy đề nghị thanh toán (Mẫu số:05 - TT): Dùng để tổng hợp các - khoản chi kèm theo chứng từ (nếu có) làm thủ tục thanh toán. - Biên lai thu tiền (Mẫu số:06-TT): Là giấy biên nhận của đơn vị hoặc cá nhân đã thu tiền hoặc thu séc của người nộp tiền làm căn cứ để lập phiếu thu, nộp tiền vào quỹ đồng thời để người nộp thanh toán với đơn vị nộp tiền hoặc lưu quỹ. 1.2.1.3. Tài khoản sử dụng trong kế toán tiền mặt:  Kí hiệu tài khoản Tiền mặt: - TK 111 “Tiền mặt”: Phản ánh số hiện có và tình hình thu, chi, tồn quỹ của các loại tiền mặt tại quỹ của doanh nghiệp. TK 111 bao gồm 3 loại tài khoản cấp 2: +Tài khoản 1111 - Tiền Việt Nam: Phản ánh tình hình thu, chi, tồn quỹ tiền Việt Nam tại quỹ tiền mặt. +Tài khoản 1112 - Ngoại tệ: Phản ánh tình hình thu, chi, chênh lệch tỷ giá và số dư ngoại tệ tại quỹ tiền mặt theo giá trị quy đổi ra Đồng Việt Nam. +Tài khoản 1113 – Vàng bạc, kim khí quý, đá quý : Phản ánh tình hình biến đổi và giá trị vàng bạc, kim khí quý, đá quý tại quỹ của doanh nghiệp.  Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 111 - Tiền mặt : Số dư đầu kỳ bên nợ: Các khoản tiền mặt, ngoại tệ, vàng bạc, kim khí quý, đá quý còn tồn quỹ tiền mặt. Phát sinh bên nợ: -Các khoản tiền mặt, ngoại tệ, vàng bạc, kim khí quý, đá quý nhập quỹ. Sinh viên: Vũ Thị Trâm Anh 15 Lớp: QT1806K
 16. Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp -Các khoản tiền mặt, ngoại tệ, vàng bạc, kim khí quý, đá quý thừa ở quỹ phát hiện khi kiểm kê. -Chênh lệch tăng tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư ngoại tệ tại thời điểm báo cáo (trường hợp tỷ giá ngoại tệ tăng so với Đồng Việt Nam). -Chênh lệch đánh giá lại vàng bạc, kim khí quý, đá quý tăng tại thời điểm báo cáo. Phát sinh bên có: -Các khoản tiền mặt, ngoại tệ, vàng bạc, kim khí quý, đá quý xuất quỹ. -Các khoản tiền mặt, ngoại tệ, vàng bạc, kim khí quý, đá quý thiếu hụt ở quỹ phát hiện khi kiểm kê. -Chênh lệch giảm tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư ngoại tệ tại thời điểm báo cáo (trường hợp tỷ giá ngoại tệ giảm so với Đồng Việt Nam). Số dư cuối kỳ bên nợ : Các khoản tiền mặt, ngoại tệ, vàng bạc, kim khí quý, đá quý còn tồn quỹ tiền mặt. 1.2.1.4. Kế toán chi tiết tiền mặt tại quỹ:  Kế toán tiền mặt sau khi nhận được Phiếu thu, Phiếu chi kèm theo chứng từ gốc do thủ quỹ chuyển tới phải kiểm tra chứng từ và cách ghi chép trên các chứng từ để tiến hành định khoản. Sau đó mới ghi vào “Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt” theo trình tự phát sinh của các khoản thu, chi (nhập, xuất) tiền mặt, tính ra số tồn quỹ vào cuối ngày.  “Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt” dùng cho kế toán tiền mặt được mở theo mẫu số S07- DNN tương tự sổ quỹ tiền mặt, chỉ khác là có thêm cột F “Tài khoản đối ứng” để kế toán định khoản nghiệp vụ phát sinh liên quan đến bên Nợ, bên Có TK 111 – Tiền mặt. Sinh viên: Vũ Thị Trâm Anh 16 Lớp: QT1806K
 17. Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp  Sổ quỹ tiền mặt Đơn vị: Mẫu số: S05a – DN Địa chỉ: (Ban hành theo TT 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC) SỔ QUỸ TIỀN MẶT Loại tiền : VND Năm : Đơn vị tính: đồng Số hiệu chứng NT NT từ Diễn giải Số tiền GS CT Thu Chi Thu Chi Tồn A B C D E 1 2 3 Số dư đầu Năm Số phát sinh … … … … … … Cộng số phát sinh Số dư cuối năm Ngày tháng năm Người ghi sổ Kế toán Giám đốc trưởng ( Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) Sinh viên: Vũ Thị Trâm Anh 17 Lớp: QT1806K
 18. Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp 1.2.1.5. Phương pháp kế toán tiền mặt : a. Kế toán tổng hợp thu – chi tiền mặt bằng tiền Việt Nam: Kế toán tổng hợp thu - chi tiền mặt bằng tiền Việt Nam được thể hiện qua sơ đồ sau ( Sơ đồ 1.3) Sơ đồ 1.3.Kế toán tổng hợp thu – chi tiền mặt bằng Tiền Việt Nam. Sinh viên: Vũ Thị Trâm Anh 18 Lớp: QT1806K
 19. Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp b. Kế toán tổng hợp thu – chi tiền mặt bằng ngoại tệ: Kế toán tổng hợp thu - chi tiền mặt bằng tiền ngoại tệ được thể hiện qua sơ đồ sau ( Sơ đồ 1.4): Sơ đồ 1.4.Kế toán tổng hợp thu – chi tiền mặt bằng Ngoại tệ . Sinh viên: Vũ Thị Trâm Anh 11 Lớp: QT1806K
 20. Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp c. Kế toán tổng hợp thu – chi tiền mặt bằng vàng bạc, kim khí quý, đá quý Kế toán tổng hợp thu - chi tiền mặt bằng vàng bạc, kim khí quý, đá quý được thể hiện qua sơ đồ sau ( Sơ đồ 1.5): 131,138 111 (1113) 311, Thu nợ bằng vàng bạc, kim khí quý, đá quý Thanh toán bằng vàng bạc, kim khí quý, đá quý (Giá ghi sổ ) (Giá thực tế) (Giá ghi sổ) (Giá thực tế) 515 635 515 635 Lãi Lỗ Lãi Lỗ 244 244 Thu hồi các khoản ký cược, ký Chi các khoản ký cược, ký quỹ quỹ vàng bạc, kim khí quý, đá quý( giá thực tế) vàng bạc, kim khí quý, đá quý ( giá ghi sổ) 511,515,711,3331 Doanh thu và thu nhập khác bằng vàng bạc, kim khí quý, đá quý (Giá thực tế ) 411,441 Nhận vốn góp, vốn cấp bằng vàng bạc, kim khí quý, đá quý ( giá thực tế) 515 635 Đánh giá lại vàng bạc, kim khí quý, đá quý Đánh giá lại vàng bạc, kim khí quý, đá quý (trường hợp phát sinh lãi) (trường hợp phát sinh lỗ) 336 Sơ đồ 1.5. Kế toán tổng hợp thu – chi tiền mặt bằng vàng bạc, kim khí quý, đá quý. Sinh viên: Vũ Thị Trâm Anh 12 Lớp: QT1806K
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2