Khóa luận tốt nghiệp Kế toán tài chính: Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt động cho vay tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội – Chi nhánh Thừa Thiên Huế

Chia sẻ: Yên Bihf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:104

0
22
lượt xem
9
download

Khóa luận tốt nghiệp Kế toán tài chính: Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt động cho vay tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội – Chi nhánh Thừa Thiên Huế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông qua việc tìm hiểu thực trạng hệ thống kiểm soát nội bộ đối với hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Quân Đội để từ đó đánh giá tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ bằng việc đưa ra những ưu điểm, nhược điểm và đề ra một số giải pháp nhằm khắc phục tình hình và nâng cao chất lượng hoạt động kiểm soát nội bộ đối với hoạt động cho vay tại Ngân hàng TMCP Quân Đội.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp Kế toán tài chính: Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt động cho vay tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội – Chi nhánh Thừa Thiên Huế

Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: ThS. Hồ Phan Minh Đức<br /> <br /> uế<br /> <br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ<br /> KHOA KẾ TOÁN TÀI CHÍNH<br /> ---------------------<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> <br /> h<br /> <br /> ÑAÙNH GIAÙ HEÄ THOÁNG KIEÅM SOAÙT NOÄI BOÄ HOAÏT ÑOÄNG<br /> <br /> in<br /> <br /> CHO VAY TAÏI NGAÂN HAØNG THÖÔNG MAÏI COÅ PHAÀN<br /> <br /> ườ<br /> <br /> ng<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> cK<br /> <br /> QUAÂN ÑOÄI - CHI NHAÙNH THÖØA THIEÂN HUEÁ<br /> <br /> Sinh viên thực hiện:<br /> <br /> Giáo viên hướng dẫn:<br /> <br /> Hà Thị Ngọc Ánh<br /> <br /> ThS. Hồ Phan Minh Đức<br /> <br /> Tr<br /> <br /> Lớp: K43 B Kế Toán Kiểm Toán<br /> Niên khóa: 2009 - 2013<br /> <br /> Huế, tháng 5 năm 2013<br /> SVTH: Hà Thị Ngọc Ánh - K43B KTKT<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: ThS. Hồ Phan Minh Đức<br /> <br /> Để có được cuốn luận văn trên tay như ngày hôm nay đó<br /> <br /> uế<br /> <br /> không chỉ là những nỗ lực của bản thân em mà còn có sự hỗ<br /> trợ hết mình từ gia đình, thầy cô và bạn bè. Vì vậy, em xin gởi<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> những lời cảm ơn chân thành đến những người “bạn đồng<br /> hành” đáng quý này.<br /> <br /> h<br /> <br /> Đầu tiên em xin gởi lời cám ơn chân thành đến quý các<br /> <br /> cK<br /> <br /> in<br /> <br /> thầy cô giáo trong trường Đại học Kinh Tế Huế đã tận tình dạy<br /> bảo, truyền đạt cho em những kiến thức và kinh nghiệm quý<br /> <br /> họ<br /> <br /> báu trong suốt 4 năm ngồi trên ghế giảng đường. Với vốn kiến<br /> thức được tiếp thu trong quá trình học không chỉ là nền tảng<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> cho quá trình nghiên cứu khóa luận mà còn là hành trang quý<br /> báu để em bước vào đời một cách vững chắc và tự tin.<br /> <br /> ng<br /> <br /> Kế đến em xin bày tỏ tấm lòng biết ơn sâu sắc đến Thạc<br /> <br /> ườ<br /> <br /> sĩ Hồ Phan Minh Đức – người đã tận tình hướng dẫn, luôn quan<br /> <br /> Tr<br /> <br /> tâm, tạo điều kiện và cho em những góp ý chân thành để em có<br /> thể hoàn thành khóa luận một cách tốt nhất.<br /> Em cũng xin gởi lời cám ơn đến các anh, chị ở Ngân hàng<br /> TMCP Quân Đội mà đặc biệt là các anh, chị ở Bộ phận Hỗ trợ<br /> <br /> SVTH: Hà Thị Ngọc Ánh - K43B KTKT<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: ThS. Hồ Phan Minh Đức<br /> <br /> Quan hệ Khách hàng đã nhiệt tình chỉ bảo, cung cấp tài liệu,<br /> chia sẻ kinh nghiệm và tạo mọi điều kiện để em có thêm nhiều<br /> <br /> uế<br /> <br /> kiến thức thực tế.<br /> Cuối cùng em xin cám ơn đến gia đình, bạn bè luôn động<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> viên, giúp đỡ em trong thời gian qua.<br /> <br /> Xin ghi nhận nơi em tấm lòng biết ơn chân thành và sâu<br /> <br /> h<br /> <br /> sắc nhất. Xin kính chúc mọi người luôn dồi dào sức khỏe và<br /> <br /> in<br /> <br /> thành công.<br /> <br /> Tr<br /> <br /> ườ<br /> <br /> ng<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> cK<br /> <br /> Huế, tháng 5 năm 2013<br /> <br /> SVTH: Hà Thị Ngọc Ánh - K43B KTKT<br /> <br /> Sinh viên thực hiện<br /> Hà Thị Ngọc Ánh<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: ThS. Hồ Phan Minh Đức<br /> <br /> DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT<br /> <br /> : Ban Giám Đốc<br /> <br /> CB CNV<br /> <br /> : Cán bộ công nhân viên<br /> <br /> CBTD<br /> <br /> : Cán bộ tín dụng<br /> <br /> CIC<br /> <br /> : Trung tâm thông tin tín dụng<br /> <br /> CN<br /> <br /> : MB Huế<br /> <br /> CV<br /> <br /> : Chuyên viên<br /> <br /> DN<br /> <br /> : Doanh nghiệp<br /> <br /> HĐTD<br /> <br /> : Hợp đồng tín dụng<br /> <br /> HĐTD<br /> <br /> : Hợp đồng tín dụng<br /> <br /> HT<br /> <br /> : Hỗ trợ<br /> <br /> HTKSNB<br /> <br /> : Hệ thống kiểm soát nội bộ<br /> <br /> KH<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> h<br /> <br /> in<br /> <br /> cK<br /> <br /> họ<br /> <br /> KSNB<br /> <br /> uế<br /> <br /> BGĐ<br /> <br /> : Kiểm soát nội bộ<br /> : Khách hàng<br /> : Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội<br /> <br /> MB Huế<br /> <br /> : Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> MB<br /> <br /> Chi nhánh Thừa Thiên Huế<br /> <br /> : Ngân hàng<br /> <br /> NHNN<br /> <br /> : Ngân hàng Nhà Nước<br /> <br /> NHTM<br /> <br /> : Ngân hàng thương mại<br /> <br /> QHKH<br /> <br /> : Quan hệ khách hàng<br /> <br /> TCTD<br /> <br /> : Tổ chức tín dụng<br /> <br /> TĐTD<br /> <br /> : Thẩm định tín dụng<br /> <br /> TPKD<br /> <br /> : Trưởng phòng kinh doanh<br /> <br /> TSĐB<br /> <br /> : Tài sản đảm bảo<br /> <br /> Tr<br /> <br /> ườ<br /> <br /> ng<br /> <br /> NH<br /> <br /> SVTH: Hà Thị Ngọc Ánh - K43B KTKT<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: ThS. Hồ Phan Minh Đức<br /> <br /> DANH MỤC CÁC BẢNG<br /> Bảng 2.1: Tình hình sử dụng lao động tại MB Huế từ 2010 đến 2012 .........................32<br /> Bảng 2.2: Tình hình tổng tài sản của MB Huế từ năm 2010 đến 2012.........................34<br /> <br /> uế<br /> <br /> Bảng 2.3: Tình hình kết quả hoạt động kinh doanh của MB Huế từ 2010 đến 2012....37<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> Bảng 2.4: Tình hình lợi nhuận của MB Huế từ năm 2010 đến năm 2012. ...................39<br /> <br /> h<br /> <br /> DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ<br /> <br /> in<br /> <br /> Biểu đồ 2.1 : Doanh thu và chi phí của Ngân hàng qua 3 năm 2010-2012...................38<br /> <br /> họ<br /> <br /> cK<br /> <br /> Biểu đồ 2.2: Lợi nhuận sau thuế của MB Huế từ 2010 đến 2012 .................................40<br /> <br /> DANH MỤC SƠ ĐỒ<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> Sơ đồ 1.1: Quy trình cho vay của Ngân hàng................................................................18<br /> <br /> Tr<br /> <br /> ườ<br /> <br /> ng<br /> <br /> Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của MB Huế ................................................28<br /> <br /> SVTH: Hà Thị Ngọc Ánh - K43B KTKT<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản