Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình

Chia sẻ: Thangnamvoiva2 Thangnamvoiva2 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:110

0
43
lượt xem
14
download

Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài tổng hợp những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất; thu thập, phân tích, đánh giá thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình trong thời gian qua; bước đầu đề xuất một số giải pháp góp phần hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần bia Hà Hội – Quảng Bình trong thời gian tới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình

ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA KẾ TOÁN TÀI CHÍNH<br /> ----------<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> KEÁ TOAÙN TAÄP HÔÏP CHI PHÍ SAÛN XUAÁT<br /> VAØ TÍNH GIAÙ THAØNH SAÛN PHAÅM TAÏI COÂNG TY<br /> COÅ PHAÀN BIA HAØ NOÄI – QUAÛNG BÌNH<br /> <br /> Sinh viên thực hiện:<br /> Đoàn Thị Linh Giang<br /> Lớp: K43A KTDN<br /> Niên khóa: 2009 – 2013<br /> <br /> Giáo viên hướng dẫn:<br /> ThS. Nguyễn Thị Hải Bình<br /> <br /> Huế, tháng 5 năm 2013<br /> <br /> Khoá luận tốt nghiệp là kết quâ cûa sự cố gắng, nỗ lực cûa bân thån trong<br /> suốt quá trình học tập, nghiên cứu trên giâng đường Đäi học. Từ tçm lòng mình<br /> tôi xin chån thành câm ơn các quý thæy giáo, cô giáo trường Đäi học Kinh tế Đäi học Huế đã tận tình däy bâo tôi trong suốt những năm qua. Đặc biệt tôi<br /> xin bày tô lòng biết ơn såu sắc đến Cô giáo ThS. Nguyễn Thị Hâi Bình,<br /> người đã trực tiếp hướng dẫn và chî bâo tôi trong suốt quá trình thực hiện đề tài<br /> nghiên cứu.<br /> Tôi cüng xin gửi lời câm ơn đến các cô chú, các anh chị đang công tác täi<br /> phòng Tài chính Kế toán Công ty cổ phæn Bia Hà Nội – Quâng Bình đã<br /> täo điều kiện tốt nhçt và nhiệt tình hướng dẫn tôi trong suốt quá trình thực tập.<br /> Cuối cùng, tôi xin chån thành câm ơn gia đình, bän bè đã động viên, giúp<br /> đỡ tôi hoàn thành khóa luận tốt nghiệp.<br /> Mặc dù đã có nhiều cố gắng, song do năng lực cûa bân thån còn hän chế,<br /> kinh nghiệm thực tiễn chưa nhiều, thời gian thực hiện đề tài còn hän hẹp nên khoá<br /> luận này khó tránh khôi những sai sót, rçt mong nhận được sự quan tåm, góp ý<br /> cûa quý thæy cô giáo và các bän sinh viên để khoá luận được hoàn thiện hơn nữa.<br /> Một lẫn nữa xin chån thành câm ơn!<br /> Huế, tháng 5 năm 2013<br /> Sinh viên thực hiện<br /> Đoàn Thị Linh Giang<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: ThS. Nguyễn Thị Hâi Bình<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> LỜI CẢM ƠN .................................................................................................................. i<br /> MỤC LỤC .......................................................................................................................ii<br /> DANH SÁCH CÁC KÝ TỰ VIẾT TẮT ....................................................................... vi<br /> DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ ...........................................................................................vii<br /> DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU................................................................................ viii<br /> TÓM TẮT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU .............................................................................. ix<br /> PHẦN I. LỜI MỞ ĐẦU .................................................................................................. 1<br /> 1. Lý do chọn đề tài ......................................................................................................... 1<br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu .................................................................................................... 2<br /> 3. Đối tƣợng nghiên cứu .................................................................................................. 2<br /> 4. Phạm vi nghiên cứu ..................................................................................................... 2<br /> 5. Phƣơng pháp nghiên cứu ............................................................................................. 3<br /> 6. Bố cục nội dung nghiên cứu ........................................................................................ 4<br /> PHẦN II. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU ........................................................................... 5<br /> CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ<br /> TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT ................ 5<br /> 1.1. Lý luận chung về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản<br /> xuất .................................................................................................................................. 5<br /> 1.1.1. Những vấn đề chung về chi phí sản xuất ............................................................... 5<br /> 1.1.1.1. Khái niệm ........................................................................................................... 5<br /> 1.1.1.2. Phân loại ............................................................................................................. 6<br /> 1.1.1.3. Đối tƣợng tập hợp chi phí ................................................................................... 8<br /> 1.1.1.4. Phƣơng pháp tập hợp chi phí .............................................................................. 9<br /> 1.1.2. Những vấn đề chung về giá thành sản phẩm ......................................................... 9<br /> 1.1.2.1. Khái niệm ........................................................................................................... 9<br /> 1.1.2.2. Phân loại ............................................................................................................. 9<br /> 1.1.2.3. Đối tƣợng tính giá thành sản phẩm .................................................................. 10<br /> <br /> SVTH: Đoàn Thị Linh Giang<br /> <br /> ii<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: ThS. Nguyễn Thị Hâi Bình<br /> <br /> 1.1.2.4. K tính giá thành sản phẩm .............................................................................. 10<br /> 1.1.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm .................................. 11<br /> 1.2.4. Nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm .................... 11<br /> 1.2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp<br /> sản xuất .......................................................................................................................... 12<br /> 1.2.1. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất ......................................................................... 12<br /> 1.2.1.1. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu ........................................................... 13<br /> 1.2.1.2. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp..................................................... 15<br /> 1.2.1.3. Kế toán chi phí sản xuất chung......................................................................... 16<br /> 1.2.2. Tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ....................................... 18<br /> 1.2.2.1. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất .................................................................... 18<br /> 1.2.2.2. Đánh giá, điều chỉnh các khoản giảm giá thành sản phẩm............................... 20<br /> 1.2.2.3. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối k ................................................................ 21<br /> 1.2.2.4. Tính giá thành sản phẩm................................................................................... 23<br /> 1.2.3. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong điều kiện áp dụng<br /> phần mềm kế toán máy .................................................................................................. 25<br /> 1.2.3.1. Chức năng, nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm<br /> trong diều kiện áp dụng phần mềm kế toán ................................................................... 25<br /> 1.2.3.2. Nguyên tắc và các bƣớc tiến hành kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành<br /> sản phẩm trong điều kiện sử dụng phần mềm kế toán .................................................. 25<br /> CHƢƠNG 2: KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH<br /> SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – QUẢNG BÌNH.................. 27<br /> 2.1. Giới thiệu chung về công ty cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình ........................... 27<br /> 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển ....................................................................... 27<br /> 2.1.1.1. Thông tin chung ................................................................................................ 27<br /> 2.1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển .................................................................... 27<br /> 2.1.1.3. Lĩnh vực và ngành nghề kinh doanh ................................................................ 28<br /> 2.1.2. Nguồn lực và tình hình sản xuất kinh doanh ....................................................... 28<br /> 2.1.2.1. Nguồn lao động ................................................................................................ 28<br /> 2.1.2.2. Tình hình tài sản và nguồn vốn ........................................................................ 30<br /> <br /> SVTH: Đoàn Thị Linh Giang<br /> <br /> iii<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: ThS. Nguyễn Thị Hâi Bình<br /> <br /> 2.1.2.3. Kết quả hoạt động kinh doanh trong 3 năm gần đây ........................................ 31<br /> 2.1.3. Tổ chức bộ máy quản lý công ty ......................................................................... 32<br /> 2.1.3.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý công ty ........................................................... 32<br /> 2.1.3.2. Chức năng, nhiệm vụ của các chức danh quản lý và các phòng ban ............... 34<br /> 2.1.4. Tổ chức công tác kế toán ..................................................................................... 35<br /> 2.1.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán ................................................................................... 35<br /> 2.1.4.2. Tổ chức chế độ kế toán ..................................................................................... 37<br /> 2.1.4.3. Các chính sách kế toán đƣợc áp dụng chủ yếu tại Công ty .............................. 39<br /> 2.2. Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty<br /> cổ phần bia Hà Nội - Quảng Bình ................................................................................. 40<br /> 2.2.1. Khái quát quy trình sản xuất và các chi phí sản xuất .......................................... 40<br /> 2.2.1.1. Quy trình sản xuất bia Hà Nội .......................................................................... 40<br /> 2.2.1.2. Phân loại chi phí sản xuất ................................................................................. 42<br /> 2.2.1.3. Đối tƣợng tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm..................................... 43<br /> 2.2.2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất ......................................................................... 44<br /> 2.2.2.1. Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp ............ 44<br /> 2.2.2.2. Tình hình kế toán chi phí nhân công trực tiếp .................................................. 52<br /> 2.2.2.3. Tình hình kế toán chi phí sản xuất chung ......................................................... 58<br /> 2.2.3. Tình hình kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ........... 64<br /> 2.2.3.1. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất .................................................................... 64<br /> 2.2.3.2. Đánh giá sản phẩm dở dang ............................................................................. 64<br /> 2.2.3.3. Đánh giá, điều chỉnh các khoản giảm giá thành sản phẩm............................... 66<br /> 2.2.3.4. Tính giá thành sản phẩm................................................................................... 66<br /> CHƢƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ<br /> SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY BIA HÀ NỘI QUẢNG BÌNH .............................................................................................................. 72<br /> 3.1. Đánh giá về thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản<br /> phẩm tại công ty cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình .................................................... 72<br /> 3.1.1. Ƣu điểm ............................................................................................................... 72<br /> 3.1.1.1. Về tổ chức bộ máy kế toán và công tác kế toán tại Công ty ............................ 72<br /> <br /> SVTH: Đoàn Thị Linh Giang<br /> <br /> iv<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản