Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần đầu tư thương mại và dịch vụ Đồng Lộc

Chia sẻ: Thangnamvoiva2 Thangnamvoiva2 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:94

0
22
lượt xem
4
download

Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần đầu tư thương mại và dịch vụ Đồng Lộc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài tìm hiểu, tổng hợp và hệ thống những vấn đề lý luận về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp SXKD; tìm hiểu thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần đầu tư thương mại và dịch vụ Đồng Lộc; rút ra những nhận xét, đánh giá, đồng thời đưa ra những kiến nghị góp phần cải thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần đầu tư thương mại và dịch vụ Đồng Lộc.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần đầu tư thương mại và dịch vụ Đồng Lộc

ÑAÏI HOÏC HUEÁ<br /> TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ<br /> KHOA KEÁ TOAÙN TAØI CHÍNH<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> uế<br /> <br /> -----  -----<br /> <br /> K<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> KHOÙA LUAÄN TOÁT NGHIEÄP<br /> <br /> ọc<br /> <br /> Ñeà taøi:<br /> <br /> ại<br /> h<br /> <br /> KEÁ TOAÙN TAÄP HÔÏP CHI PHÍ SAÛN XUAÁT VAØ TÍNH GIAÙ<br /> THAØNH SAÛN PHAÅM TAÏI COÂNG TY COÅ PHAÀN ÑAÀU TÖ<br /> <br /> Đ<br /> <br /> THÖÔNG MAÏI VAØ DÒCH VUÏ ÑOÀNG LOÄC<br /> <br /> Giaûng vieân höôùng daãn:<br /> <br /> Sinh vieân thöïc hieän:<br /> <br /> Th.S Nguyeãn Hoaøng<br /> <br /> Leâ Thò Hoàng Nhung<br /> Lôùp: K44 KTDN<br /> <br /> Huế 05/2014<br /> <br /> Lời Cảm Ơn<br /> <br /> Đ<br /> <br /> ại<br /> h<br /> <br /> ọc<br /> <br /> K<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> uế<br /> <br /> Trong thời gian thực tập tại công ty cổ phần đầu tư thương mại và dịch vụ<br /> Đồng Lộc, kết hợp với kiến thức đã học trên ghế nhà trường, đến nay em đã hoàn<br /> thành khóa luận tốt nghiệp của mình với đề tài: “Kế toán tập hợp chi phí sản xuất<br /> và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần đầu tư thương mại và dịch vụ Đồng<br /> Lộc”.<br /> Để hoàn thành khóa luận này ngoài sự nỗ lực của bản thân, em còn nhận<br /> được sự giúp đỡ hết sức nhiệt tình của các thầy giáo, cô giáo, các anh chị nhân viên<br /> phòng Kế toán-Tài chính công ty cổ phần đầu tư thương mại và dịch vụ Đồng<br /> Lộc, gia đình và bạn bè.<br /> Từ tận đáy lòng mình trước hết em xin chân thành cảm ơn đến Ban giám<br /> hiệu cùng các thầy giáo, cô giáo trường Đại Học Kinh Tế Huế đã tận tình giúp<br /> đỡ, truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm quý báu cho em trong suốt bốn năm học qua.<br /> Bên cạnh đó em xin chân thành cảm ơn Ban giám đốc, phòng Kế toánTài chính, toàn thể nhân viên trong công ty cổ phần đầu tư thương mại và dịch vụ<br /> Đồng Lộc đã tạo điều kiện thuận lợi và giúp đỡ em trong quá trình nghiên cứu<br /> thực tế tại công ty.<br /> Đặc biệt em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc tới thầy giáo<br /> Nguyễn Hoàng, người đã dành nhiều thời gian công sức trực tiếp hướng dẫn, giúp<br /> đỡ em hoàn thành khóa luận này.<br /> Và sau cùng, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới gia đình, bạn bè, những<br /> người thân là nguồn động viên to lớn, luôn bên cạnh giúp đỡ em hết lòng.<br /> Mặc dù đẵ rất cố gắng nhưng do còn nhiều hạn chế về thời gian cũng như<br /> kinh nghiệm thực tế nên khóa luận nhất định không thể tránh khỏi sai sót. Kính<br /> mong thầy giáo cô giáo bổ sung, góp ý để khóa luận hoàn thiện hơn.<br /> Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn.<br /> Huế, tháng 5 năm 2014<br /> Sinh viên thực hiện<br /> Lê Thị Hồng Nhung<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Th.S Nguyễn Hoàng<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> MỤC LỤC ....................................................................................................................... i<br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ..............................................................................v<br /> DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ ........................................................................................... vi<br /> DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU................................................................................ vii<br /> TÓM TẮT NỘI DUNG NGHIÊN CỨU ..................................................................... viii<br /> PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ.................................................................................................1<br /> I.1. Sự cần thiết của nghiên cứu ......................................................................................1<br /> I.2. Mục tiêu nghiên cứu ..................................................................................................2<br /> <br /> uế<br /> <br /> I.3. Đối tượng nghiên cứu................................................................................................2<br /> I.4. Phạm vi nghiên cứu ...................................................................................................2<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> I.5. Phương pháp nghiên cứu ...........................................................................................2<br /> I.6. Kết cấu của đề tài ......................................................................................................3<br /> <br /> h<br /> <br /> PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .................................................4<br /> <br /> in<br /> <br /> CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ<br /> <br /> K<br /> <br /> TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH<br /> <br /> ọc<br /> <br /> DOANH ...........................................................................................................................4<br /> 1.1.Tổng quan về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm ..............................................4<br /> <br /> ại<br /> h<br /> <br /> 1.1.1. Những vấn đề cơ bản về chi phí.............................................................................4<br /> 1.1.1.1.Khái niệm về chi phí............................................................................................4<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 1.1.1.2.Khái niệm chi phí sản xuất ..................................................................................4<br /> 1.1.1.3.Phân loại chi phí sản xuất ....................................................................................4<br /> 1.1.2. Những vấn đề cơ bản về giá thành sản phẩm ........................................................7<br /> 1.1.2.1.Khái niệm về giá thành sản phẩm........................................................................7<br /> 1.1.2.2.Phân loại giá thành sản phẩm ..............................................................................7<br /> 1.1.2.3.Kỳ tính giá thành sản phẩm .................................................................................8<br /> 1.1.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm ....................................8<br /> 1.1.4. Nhiệm vụ của kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong<br /> doanh nghiệp....................................................................................................................9<br /> <br /> SVTH: Lê Thị Hồng Nhung – K44 KTDN<br /> <br /> i<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Th.S Nguyễn Hoàng<br /> <br /> 1.2. Nội dung kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại các<br /> doanh nghiệp sản xuất kinh doanh ..................................................................................9<br /> 1.2.1.Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ............................9<br /> 1.2.2.Phương pháp tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất .................................................9<br /> 1.2.3.Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất .....................................................10<br /> 1.2.3.1.Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp ..........................................................10<br /> 1.2.3.2.Kế toán chi phí nhân công trực tiếp...................................................................11<br /> 1.2.3.3.Kế toán chi phí sản xuất chung..........................................................................13<br /> 1.2.4.Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất ........................................................................15<br /> <br /> uế<br /> <br /> 1.2.4.1.Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên ...15<br /> 1.2.4.2.Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất theo phương pháp kiểm kê định kỳ ...................16<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> 1.2.5. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang........................................................................ 18<br /> 1.2.5.1. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo phương pháp chi phí NVLTT ................... 18<br /> <br /> h<br /> <br /> 1.2.5.2. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo sản lượng hoàn thành tương đương .......... 19<br /> <br /> in<br /> <br /> 1.2.5.3. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí định mức ............................19<br /> <br /> K<br /> <br /> 1.2.6. Phương pháp tính giá thành sản phẩm .................................................................20<br /> <br /> ọc<br /> <br /> 1.2.6.1.Phương pháp giản đơn .......................................................................................20<br /> 1.2.6.2.Phương pháp hệ số.............................................................................................20<br /> <br /> ại<br /> h<br /> <br /> 1.2.6.3.Phương pháp tỷ lệ ..............................................................................................21<br /> 1.2.6.4.Phương pháp tính giá thành phân bước .............................................................22<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 1.2.7. Đặc điểm hình thức sổ kế toán áp dụng trong doanh nghiệp...............................24<br /> 1.2.7.1. Hình thức sổ kế toán nhật ký chung.................................................................25<br /> 1.2.7.2. Hình thức sổ kế toán nhật ký-sổ cái ................................................................25<br /> 1.2.7.3. Hình thức chứng từ ghi sổ.............................................................................................. 25<br /> 1.2.7.4. Hình thức nhật ký chứng từ ........................................................................................... 26<br /> 1.2.7.5. Hình thức kế toán máy ................................................................................................... 26<br /> CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN<br /> XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ<br /> THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỒNG LỘC ...............................................................28<br /> <br /> SVTH: Lê Thị Hồng Nhung – K44 KTDN<br /> <br /> ii<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Th.S Nguyễn Hoàng<br /> <br /> 2.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ<br /> DỊCH VỤ ĐỒNG LỘC ............................................................................................................... 28<br /> 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần đầu tư thương mại và dịch vụ<br /> Đồng Lộc ....................................................................................................................................... 28<br /> 2.1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển .................................................................................. 28<br /> 2.1.1.2. Chức năng, nhiệm vụ, ngành nghề sản xuất kinh doanh .............................................. 29<br /> 2.1.1.3. Nguồn lực của Công ty ................................................................................................... 29<br /> 2.1.2. Đặc điểm sản xuất và quy trình công nghệ .........................................................33<br /> 2.1.2.1. Đặc điểm sản xuất ........................................................................................................... 33<br /> <br /> uế<br /> <br /> 2.1.2.2. Quy trình công nghệ ........................................................................................................ 34<br /> 2.1.3. Tổ chức bộ máy quản lý..................................................................................................... 35<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> 2.1.3.1. Đặc điểm .......................................................................................................................... 35<br /> 2.1.3.2. Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận .............................................................35<br /> <br /> h<br /> <br /> 2.1.4. Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty...................................................................36<br /> <br /> in<br /> <br /> 2.1.4.1. Đặc điểm bộ máy kế toán .................................................................................36<br /> <br /> K<br /> <br /> 2.1.4.2. Chức năng nhiệm vụ của từng thành phần kế toán: .........................................37<br /> <br /> ọc<br /> <br /> 2.1.5. Chính sách kế toán áp dụng tại Công ty ..............................................................37<br /> 2.2. THỰC TRẠNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ<br /> <br /> ại<br /> h<br /> <br /> THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ<br /> DỊCH VỤ ĐỒNG LỘC .................................................................................................38<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 2.2.1.Đặc điểm về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty..................38<br /> 2.2.1.1.Đặc điểm về chi phí sản xuất .............................................................................38<br /> 2.2.1.2.Đặc điểm về giá thành sản phẩm .......................................................................39<br /> 2.2.2. Nội dung kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ<br /> phần đầu tư thương mại và dịch vụ Đồng Lộc ........................................................................... 39<br /> 2.2.2.1. Kế toán chi phí sản xuất tại Công ty............................................................................... 39<br /> 2.2.2.2. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất ................................................................................ 64<br /> 2.2.2.3.Tính giá thành sản phẩm gạch hoàn thành trong kỳ ..........................................68<br /> <br /> SVTH: Lê Thị Hồng Nhung – K44 KTDN<br /> <br /> iii<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản