Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH MTV Nhựa bao bì Việt Phát

Chia sẻ: Thangnamvoiva2 Thangnamvoiva2 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:101

0
46
lượt xem
21
download

Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH MTV Nhựa bao bì Việt Phát

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài hệ thống hóa cơ sở lí luận về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh; tìm hiểu và đánh giá thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH MTV Nhựa bao bì Việt Phát; đề xuất một số biện pháp nhằm cải thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của công ty.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH MTV Nhựa bao bì Việt Phát

ÂAÛI HOÜC HUÃÚ<br /> TRÆÅÌNG ÂAÛI HOÜC KINH TÃÚ<br /> KHOA KÃÚ TOAÏN - TAÌI CHÊNH<br /> .....  .....<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> KHOÏA LUÁÛN TÄÚT NGHIÃÛP ÂAÛI HOÜC<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> KÃÚ TOAÏN TÁÛP HÅÜP CHI PHÊ SAÍN XUÁÚT<br /> VAÌ TÊNH GIAÏ THAÌNH SAÍN PHÁØM TAÛI CÄNG TY<br /> <br /> Đ<br /> <br /> TNHH MTV NHÆÛA BAO BÇ VIÃÛT PHAÏT<br /> <br /> HÄÖ THË KIM NA<br /> <br /> Khoïa hoüc 2010 - 2014<br /> <br /> ÂAÛI HOÜC HUÃÚ<br /> TRÆÅÌNG ÂAÛI HOÜC KINH TÃÚ<br /> KHOA KÃÚ TOAÏN - TAÌI CHÊNH<br /> .....  .....<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> KHOÏA LUÁÛN TÄÚT NGHIÃÛP ÂAÛI HOÜC<br /> <br /> KÃÚ TOAÏN TÁÛP HÅÜP CHI PHÊ SAÍN XUÁÚT<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> VAÌ TÊNH GIAÏ THAÌNH SAÍN PHÁØM TAÛI CÄNG TY<br /> <br /> Đ<br /> <br /> TNHH MTV NHÆÛA BAO BÇ VIÃÛT PHAÏT<br /> <br /> Sinh viãn thæûc hiãûn:<br /> <br /> Giaïo viãn hæåïng dáùn:<br /> <br /> Häö Thë Kim Na<br /> <br /> ThS. Nguyãùn Quang Huy<br /> <br /> Låïp: K44B Kiãøm Toaïn<br /> Niãn khoïa: 2010 - 2014<br /> <br /> Huãú, 05/2014<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> Lời Cảm Ơn<br /> <br /> GVHD: ThS. Nguyễn Quang Huy<br /> GVHD: ThS. Nguyễn Quang Huy<br /> <br /> Đ<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> Khóa luận này là kết quả của bốn năm học tập tại<br /> ngôi trường Đại học Kinh tế Huế và khoảng thời gian<br /> thực tập tại Công ty TNHH MTV Nhựa bao bì Việt<br /> Phát.<br /> Để có thể thực hiện được đề tài khóa luận này, lời<br /> đầu tiên em xin chân thành gửi lời cám ơn đến Ban<br /> lãnh đạo nhà trường đã tạo điều kiện để chúng em có<br /> đợt thực tập bổ ích này, đồng thời em cũng xin cảm<br /> ơn Quý thầy cô trường đại học kinh tế đã trang bị cho<br /> em những kiến thức để em có thể sử dụng, vận dụng<br /> vào việc nghiên cứu đề tài khóa luận và có một vốn<br /> kiến thức phong phú phục vụ cho công việc trong<br /> tương lai. Đặc biệt, em xin gửi lời cám ơn sâu sắc và<br /> chân thành đến thầy Nguyễn Quang Huy là người đã<br /> tận tình hướng dẫn và giúp đỡ để em có thể thực hiện<br /> tốt đề tài nghiên cứu này.<br /> Thứ hai, em xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc,<br /> phòng kế toán và các anh chị ở Công ty TNHH MTV<br /> Nhựa bao bì Việt Phát đã tạo điều kiện thuận lợi để<br /> em có thể thực tập tại công ty và tận tình giúp đỡ,<br /> hướng dẫn em về đề tài nghiên cứu để em có thể hoàn<br /> thành bài khóa luận một cách thuận lợi.<br /> Sinh viên thực hiện:<br /> Hồ Thị Kim Na<br /> <br /> SVTH: Hồ Thị Kim Na - Lớp: K44B Kiểm toán<br /> SVTH: Hồ Thị Kim Na - Lớp: K44B Kiểm toán<br /> <br /> i<br /> i<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: ThS. Nguyễn Quang Huy<br /> <br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT<br /> : Bảo hiểm thất nghiệp<br /> <br /> BHXH<br /> <br /> : Bảo hiểm xã hội<br /> <br /> BHYT<br /> <br /> : Bảo hiểm y tế<br /> <br /> GTĐM<br /> <br /> : Giá thành định mức<br /> <br /> GTGT<br /> <br /> : Giá trị gia tăng<br /> <br /> KHTS<br /> <br /> : Khấu hao tài sản<br /> <br /> KPCĐ<br /> <br /> : Kinh phí công đoàn<br /> <br /> NCTT<br /> <br /> : Nhân công trực tiếp<br /> <br /> NK<br /> <br /> : Nhập kho<br /> <br /> NVL<br /> <br /> : Nguyên vật liệu<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> BHTN<br /> <br /> : Nguyên vật liệu trực tiếp.<br /> <br /> SP<br /> <br /> : Sản phẩm<br /> <br /> SPDD<br /> <br /> : Sản phẩm dở dang<br /> <br /> SXC<br /> <br /> : Sản xuất chung<br /> <br /> SXDD<br /> <br /> : Sản xuất dở dang<br /> <br /> SXKD<br /> <br /> : Sản xuất kinh doanh<br /> <br /> SXKDDD<br /> <br /> : Sản xuất kinh doanh dở dang<br /> <br /> SXPS<br /> <br /> : Sản xuất phát sinh<br /> <br /> TNHH MTV<br /> <br /> : Trách nhiệm hữu hạn một thành viên<br /> <br /> TSCĐ<br /> <br /> : Tài sản cố định<br /> <br /> XK<br /> <br /> : Xuất kho<br /> <br /> YCVT<br /> <br /> : Yêu cầu vật tư<br /> <br /> Đ<br /> <br /> NVLTT<br /> <br /> SVTH: Hồ Thị Kim Na - Lớp: K44B Kiểm toán<br /> <br /> ii<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: ThS. Nguyễn Quang Huy<br /> <br /> DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ<br /> Sơ đồ 1.1: Sơ đồ hạch toán kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp ................ 13<br /> Sơ đồ 1.2: Sơ đồ hạch toán kế toán chi phí nhân công trực tiếp......................... 14<br /> Sơ đồ 1.3: Sơ đồ hạch toán kế toán chi phí sản xuất chung................................ 17<br /> Sơ đồ 1.4: Sơ đồ hạch toán kế toán CPSXKD dở dang ...................................... 19<br /> Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lí của công ty . ....................................... 33<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> Sơ đồ 2.2: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán............................................................ 35<br /> Sơ đồ 2.3. Sơ đồ hạch toán kế toán máy ............................................................. 37<br /> Sơ đồ 2.4: Sơ đồ hạch toán kế toán CP NVLTT tại Việt Phát............................ 41<br /> Sơ đồ 2.5: Sơ đồ luân chuyển chứng từ nhập kho NVL. .................................... 42<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> Sơ đồ 2.6. Sơ đồ luân chuyển chứng từ xuất kho nguyên vật liệu...................... 46<br /> Sơ đồ 2.7: Sơ đồ hạch toán kế toán CP NCTT tại Việt Phát. ............................. 51<br /> Sơ đồ 2.8: Sơ đồ hạch toán kế toán CP SXC tại Việt Phát ................................. 56<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Sơ đồ 2.9: Sơ đồ hạch toán kế toán chi phí SXKD DD tại Việt Phát. ................ 64<br /> <br /> SVTH: Hồ Thị Kim Na - Lớp: K44B Kiểm toán<br /> <br /> iii<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản