Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Nguyễn Danh

Chia sẻ: Thangnamvoiva2 Thangnamvoiva2 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:77

0
16
lượt xem
2
download

Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Nguyễn Danh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trình bày một cách có hệ thống và làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cơ bản áp dụng trong kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp; nghiên cứu thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Nguyễn Danh; đề xuất những kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Nguyễn Danh

Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học<br /> <br /> PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ<br /> 1. Sự cần thiết của đề tài nghiên cứu<br /> Trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước nền kinh tế Việt Nam với<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> chính sách mở cửa đã thu hút được các nguồn vốn trong và ngoài nước tạo ra động lực<br /> <br /> -H<br /> <br /> thúc đẩy sự tăng trưởng không ngừng của nền kinh tế. Một doanh nghiệp muốn tồn tại<br /> và đứng vững phải tự chủ trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của mình từ việc<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> đầu tư vốn tổ chức sản xuất đến khâu tiêu thụ sản phẩm. Để cạnh tranh trên thị trường<br /> các doanh nghiệp phải không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm thay đổi mẫu mã<br /> <br /> H<br /> <br /> sao cho phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng. Một trong những biện pháp hữu hiệu<br /> <br /> IN<br /> <br /> nhất mà các doanh nghiệp áp dụng đó là biện pháp hạ giá thành sản phẩm. Do đó việc<br /> <br /> K<br /> <br /> nghiên cứu tìm tòi và tổ chức hạ giá thành sản phẩm là rất quan trọng đối với các<br /> doanh nghiệp sản xuất.<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> C<br /> <br /> Để đạt được mục tiêu đó trước hết các doanh nghiệp phải quản lý chặt chẽ chi<br /> <br /> IH<br /> <br /> phí sản xuất đồng thời tìm biện pháp giảm chi phí không cần thiết tránh lãng phí. Một<br /> trong những biện pháp phải kể đến đó là công tác kế toán trong đó kế toán tập hợp chi<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm luôn được xác định là khâu quan trọng và là<br /> <br /> Đ<br /> <br /> trọng tâm của toàn bộ công tác kế toán trong các doanh nghiệp sản xuất. Vì vậy hoàn<br /> <br /> G<br /> <br /> thiện công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm là việc làm rất cần<br /> <br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> nghiệp.<br /> <br /> N<br /> <br /> thiết và có ý nghĩa quan trọng trong quá trình hoàn thiện công tác kế toán của doanh<br /> <br /> Nhận rõ vai trò và sự cần thiết của công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất kinh<br /> <br /> TR<br /> <br /> doanh và tính giá thành sản phẩm, trong thời gian thực tập tại công ty TNHH Nguyễn<br /> Danh, cùng với sự hướng dẫn của cô Lê Ngọc Mỹ Hằng, em được tiếp cận với thực tế<br /> cùng với những kiến thức được học từ nhà trường nên em đã lựa chọn đề tài : “Kế<br /> toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH<br /> Nguyễn Danh”.<br /> <br /> Võ Hải Hằng – K42 Kế Toán Doanh Nghiệp<br /> <br /> 1<br /> <br /> Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học<br /> <br /> 2. Mục đích nghiên cứu<br /> - Trình bày một cách có hệ thống và làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cơ bản áp<br /> dụng trong kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp sản<br /> xuất công nghiệp.<br /> - Nghiên cứu thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> công ty TNHH Nguyễn Danh . Trên cơ sở lý luận và thực tiễn khảo sát tại công ty<br /> <br /> -H<br /> <br /> TNHH Nguyễn Danh để đề xuất những kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán<br /> tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm.<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> 3. Phạm vi nghiên cứu<br /> <br /> - Phạm vi nghiên cứu chuyên đề là tập trung nghiên cứu thực trạng kế toán chi<br /> <br /> H<br /> <br /> phí và tính giá thành sản phẩm của các loại sản phẩm phụ tùng xe máy là bộ chống<br /> <br /> IN<br /> <br /> đứng, bộ chống phụ tại công ty TNHH Nguyễn Danh .<br /> <br /> K<br /> <br /> - Nguồn tài liệu được sử dụng là các thông tin kết quả hoạt động kinh doanh từ<br /> năm 2009- 2011 và số liệu thực tế liên quan đến giá thành trong tháng 09/2011 đã<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> C<br /> <br /> khảo sát thu thập tại công ty TNHH Nguyễn Danh trong quá trình thực tập tại đơn vị<br /> <br /> IH<br /> <br /> làm luận cứ để hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm.<br /> <br /> 4. Phương pháp nghiên cứu<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> 4.1. Phương pháp thu thập số liệu và số học: phương pháp nay căn cứ vào<br /> <br /> Đ<br /> <br /> những chứng từ thực tế phát sinh nghiệp vụ kinh tế đã được kế toán tập hợp vào sổ<br /> <br /> G<br /> <br /> sách kế toán và kiểm tra tính chính xác, tính phù hợp, tính hợp pháp của các chứng từ.<br /> <br /> N<br /> <br /> 4.2. Phương pháp so sánh: Phương pháp này căn cứ vào những số liệu và chỉ<br /> <br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> tiêu so sánh từ đó đưa ra những kết luận về tình hình sản xuất kinh doanh của doanh<br /> <br /> TR<br /> <br /> nghiệp.<br /> <br /> 4.3. Phương pháp phân tích: phương pháp này áp dụng việc tính toán , so sánh<br /> <br /> số liệu của các phương pháp nêu trên để phân tích những khác biệt giữa lý luận và<br /> thực tiễn từ đó rút ra những kết luận thích hợp.<br /> <br /> 5. Tính mới của đề tài<br /> Đề tài kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tuy không<br /> mới mẻ nhưng việc nghiên cứu thực trạng kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm<br /> Võ Hải Hằng – K42 Kế Toán Doanh Nghiệp<br /> <br /> 2<br /> <br /> Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học<br /> <br /> là không thể thiếu đối với những doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Đối với mỗi<br /> ngành nghề kinh doanh, mỗi công ty lại có sự khác nhau trong công tác hạch toán chi<br /> phí và tính giá thành. Đối với công ty TNHH Nguyễn Danh, trong những năm trước<br /> đây chưa có đề tài nào nghiên cứu về vấn đề này. Do đó em đã lựa chọn đề tài : “Kế<br /> toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> Nguyễn Danh”. Trên cơ sở lý luận và thực tiễn khảo sát, em đề xuất những kiến nghị<br /> <br /> TR<br /> <br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> N<br /> <br /> G<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> IH<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> C<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> -H<br /> <br /> nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty.<br /> <br /> Võ Hải Hằng – K42 Kế Toán Doanh Nghiệp<br /> <br /> 3<br /> <br /> Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học<br /> <br /> PHẦN II - NỘI DUNG NGHIÊN CỨU<br /> CHƯƠNG I<br /> LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> KINH DOANH VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG<br /> <br /> -H<br /> <br /> DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT<br /> <br /> 1.1. Những vấn đề chung về tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> Thực chất của hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là sự chuyển hoá<br /> <br /> H<br /> <br /> của các yếu tố sản xuất đầu vào tạo thành sản phẩm đáp ứng nhu cầu xã hội, tạo ra lợi<br /> <br /> IN<br /> <br /> nhuận cho doanh nghiệp. Trong điều kiện giá cả thường xuyên biến động thì việc xác<br /> định đúng đắn chi phí sản xuất không những là yếu tố khách quan mà còn là vấn đề<br /> <br /> C<br /> <br /> phát triển vốn đầu tư một cách tốt nhất<br /> <br /> K<br /> <br /> được coi trọng hàng đầu nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp thực hiện bảo toàn và<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> 1.1.1. Chi phí sản xuất và phân loại sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất<br /> <br /> IH<br /> <br /> 1.1.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất kinh doanh.<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> Trong quá trình hạch toán kinh doanh thì các chi phí này được biểu hiện dưới<br /> <br /> Đ<br /> <br /> một lượng giá trị bằng tiền trong đó chi phí về tiền công biểu hiện bằng tiền của hao<br /> <br /> G<br /> <br /> phí về lao động sống còn chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí NVL nhiên liệu được biểu<br /> <br /> N<br /> <br /> hiện bằng tiền của hao phí về lao động vật hoá, xuất phát từ đó mà chi phí sản xuất có<br /> <br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> thể được khái quát như sau:<br /> <br />  Khái niệm chi phí sản xuất.<br /> <br /> TR<br /> <br /> Chi phí sản xuất là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ hao phí về lao động sống và<br /> <br /> lao động vật hoá và các chi phí khác mà doanh nghiệp đã chi ra để tiến hành các hoạt<br /> động sản xuất trong một kì nhất định.<br /> 1.1.1.2. Phân loại chi phí sản xuất<br /> Để thuận tiện cho việc quản lý và hạch toán CPSX đáp ứng nhu cầu kế toán và<br /> việc ra quyết định kinh doanh, chi phí sản xuất kinh doanh cần được phân loại theo các<br /> tiêu thức phù hợp. Việc xác định được tiêu thức phân loại phù hợp khoa học có ý nghĩa<br /> Võ Hải Hằng – K42 Kế Toán Doanh Nghiệp<br /> <br /> 4<br /> <br /> Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học<br /> <br /> quan trọng đối với việc hạch toán mà còn là tiền đề quan trọng của kế hoạch hoá, kiểm<br /> tra, phân tích CPSX của toàn doanh nghiệp cũng như các bộ phận cấu thành bên trong<br /> doanh nghiệp. Có nhiều cách phân loại CPSX, sau đây là một số cách phân loại chủ yếu:<br /> a. Phân loại chi phí sản xuất theo nội dung, tính chất của chi phí (phân loại chi<br /> phí sản xuất theo yếu tố)<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> Theo cách phân loại này, những chi phí có nội dung, tính chất kinh tế được xếp<br /> <br /> -H<br /> <br /> chung vào cùng một yếu tố chi phí, không phân biệt chúng phát sinh ở đâu và dùng<br /> vào mục đích gì. Bao gồm các nội dung sau:<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> - Chi phí nguyên vật liệu: gồm toàn bộ chi phí về các loại nguyên vật liệu chính, vật<br /> liệu phụ, nhiên liệu...Mà doanh nghiệp đã sử dụng cho các hoạt động sản xuất trong kỳ.<br /> <br /> H<br /> <br /> - Chi phí nhân công: gồm toàn bộ số tiền công phải trả, tiền trích bảo hiểm xã<br /> <br /> IN<br /> <br /> hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn... của công nhân viên hoạt động trong doanh<br /> <br /> K<br /> <br /> nghiệp.<br /> <br /> - Chi phí khấu hao tài sản cố định: gồm toàn bộ số tiền trích khấu hao TSCĐ sử<br /> <br /> C<br /> <br /> dụng cho sản xuất của doanh nghiệp.<br /> <br /> IH<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> - Chi phí dịch vụ mua ngoài: gồm toàn bộ số tiền doanh nghiệp đã trả về các loại<br /> dịch vụ mua từ bên ngoài như tiền điện, nước... phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> doanh của doanh nghiệp.<br /> <br /> Đ<br /> <br /> - Chi phí khác bằng tiền: gồm toàn bộ số chi phí khác dùng cho hoạt động sản<br /> <br /> G<br /> <br /> xuất kinh doanh ngoài các yếu tố chi phí đã nêu ở trên phục vụ cho hoạt động sản xuất<br /> <br /> N<br /> <br /> kinh doanh trong kỳ.<br /> <br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> Cách phân loại này có tác dụng lớn trong quản lý chi phí sản xuất. Nó cho biết<br /> kết cấu, tỷ trọng của từng yếu tố chi phí để phân tích đánh giá tình thực hiện dự toán<br /> <br /> TR<br /> <br /> chi phí sản xuất theo yếu tố ở bảng thuyết minh báo cáo tài chính cung cấp tài liệu để<br /> lập dự toán chi phí sản xuất.<br /> b. Phân loại chi phí sản xuất theo mục đích và công dụng của chi phí.<br /> Cách phân loại này còn gọi là phân loại chi phí sản xuất theo khoản mục. Theo<br /> cách phân loại này căn cứ vào mục đích và công dụng, không phân biệt chi phí đó có<br /> nội dung kinh tế nào. Toàn bộ chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ được chia thành các<br /> khoản mục chi phí sau:<br /> Võ Hải Hằng – K42 Kế Toán Doanh Nghiệp<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản