Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Thành Hưng

Chia sẻ: Thangnamvoiva2 Thangnamvoiva2 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:100

0
32
lượt xem
2
download

Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Thành Hưng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài nhằm hệ thống hóa những vấn đề cơ bản về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp, tìm hiểu thục trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Thành Hưng; nhận xét, đánh giá, đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Thành Hưng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Thành Hưng

ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> KHOA KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI<br /> CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ<br /> <br /> Đ<br /> <br /> VÀ XÂY DỰNG THÀNH HƯNG<br /> <br /> Sinh viên thực hiện:<br /> <br /> Giáo viên hướng dẫn:<br /> <br /> Nguyễn Thị Hà My<br /> <br /> TS: Nguyễn Thị Thanh Huyền<br /> <br /> Lớp: K46A-KTDN<br /> Niên khóa: 2012-1016<br /> <br /> Huế, tháng 5 năm 2016<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền<br /> <br /> <br /> <br /> Đ<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> Lôøi ñaàu tieân, toâi xin toû loøng bieát ôn chaân thaønh vaø saâu saéc nhaát<br /> ñeán Tieán só Nguyeãn Thò Thanh Huyeàn - giaùo vieân tröïc tieáp höôùng<br /> daãn toâi. Coâ ñaõ nhieät tình giuùp ñôõ toâi töø khaâu choïn ñeà taøi, laäp ñeà<br /> cöông ñeán vieäc nhaän xeùt, ñaùnh giaù ñeå baøi laøm ñöôïc toát nhaát .<br /> Toâi cuõng xin göûi lôøi caûm ôn ñeán Ban giaùm hieäu, caùn boä, giaûng<br /> vieân tröôøng Ñaïi hoïc Kinh teá Hueá, quyù thaày coâ trong khoa Keá toaùn Kieåm toaùn tröôøng Ñaïi hoïc Kinh teá Hueá ñaõ taän tình truyeàn ñaït kieán<br /> thöùc cho toâi trong 4 naêm ñöôïc theo hoïc taïi tröôøng.<br /> Toâi cuõng xin caûm ôn Ban giaùm ñoác Coâng ty Coå phaàn Tö vaán<br /> Ñaàu tö vaø Xaây döïng Thaønh Höng cuõng nhö caùc anh chò trong Phoøng<br /> keá toaùn coâng ty ñaõ cho pheùp vaø taïo ñieàu kieän giuùp toâi ñöôïc ñeán<br /> thöïc taäp, thu thaäp soá lieäu, taøi lieäu caàn thieát phuïc vuï cho vieäc nghieân<br /> cöùu ñeà taøi khoùa luaän cuûa mình.<br /> Cuoái cuøng, xin göûi lôøi caûm ôn ñeán gia ñình, baïn beø ñaõ hoã trôï,<br /> ñoäng vieân trong suoát chaëng ñöôøng hoïc taäp cuõng nhö trong thôøi gian<br /> laøm baøi khoùa luaän naøy.<br /> Maëc duø ñaõ coá gaéng noã löïc tìm toøi, hoïc hoûi song baøi laøm cuõng<br /> khoâng traùnh khoûi thieáu soùt. Kính mong quyù thaày coâ giaùo goùp yù ñeå<br /> baøi laøm ñöôïc hoaøn thieän hôn.<br /> Cuoái cuøng, toâi xin kính chuùc quyù thaày coâ cuõng nhö taäp theå caùn<br /> boä, nhaân vieân trong Coâng ty Coå phaàn Tö vaán Ñaàu tö vaø Xaây döïng<br /> Thaønh Höng doài daøo söùc khoûe vaø ñaït ñöôïc nhieàu thaønh coâng toát<br /> ñeïp.<br /> Xin traân troïng caûm ôn!<br /> <br /> SVTH: Nguyễn Thị Hà My<br /> <br /> i<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN .................................................................................................................i<br /> MỤC LỤC ..................................................................................................................... ii<br /> DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT....................................................................................iv<br /> DANH MỤC SƠ ĐỒ .....................................................................................................v<br /> DANH MỤC BẢNG BIỂU ..........................................................................................vi<br /> PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ ................................................................................................1<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> 1. Lí do chọn đề tài .......................................................................................................1<br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu.................................................................................................1<br /> 3. Đối tượng nghiên cứu...............................................................................................2<br /> 4. Phạm vi nghiên cứu ..................................................................................................2<br /> 5. Phương pháp nghiên cứu..........................................................................................2<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> 6. Kết cấu đề tài ............................................................................................................3<br /> PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU..............................................4<br /> CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ<br /> THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP..................................................................................4<br /> 1.1. Một số vấn đề về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh<br /> nghiệp xây lắp ..............................................................................................................4<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 1.1.1. Một số vấn đề về chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp......................4<br /> 1.1.2. Một số vấn đề về giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp ................9<br /> 1.1.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm ...........................14<br /> 1.2. Nội dung kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp ..................15<br /> 1.2.1. Nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp .....15<br /> 1.2.2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp.....................16<br /> 1.2.3. Kế toán tổng hợp và phân bổ chi phí sản xuất ..............................................31<br /> 1.2.4. Kế toán đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ và tính giá thành sản phẩm<br /> xây lắp .....................................................................................................................34<br /> <br /> SVTH: Nguyễn Thị Hà My<br /> <br /> ii<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền<br /> <br /> CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT<br /> VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN<br /> TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH HƯNG ............................................36<br /> 2.1. Tổng quan về Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Thành Hưng ....................36<br /> 2.1.1. Giới thiệu chung về công ty..........................................................................36<br /> 2.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển ...................................................................36<br /> 2.1.3. Chức năng, nhiệm vụ của công ty ................................................................36<br /> 2.1.4. Đặc điểm, lĩnh vực kinh doanh của công ty .................................................37<br /> 2.1.6. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty ................................................44<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> 2.1.7. Tổ chức công tác kế toán của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây<br /> dựng Thành Hưng ...................................................................................................46<br /> 2.2. Thực trạng về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp<br /> tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Thành Hưng ................................49<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> 2.2.1. Tổng quan về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp tại Công<br /> ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Thành Hưng ...........................................49<br /> 2.2.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại<br /> Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Thành Hưng ..................................52<br /> CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN<br /> XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ<br /> PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH HƯNG ................................87<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 3.1. Đánh giá chung về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản<br /> phẩm xây dựng tại công ty .........................................................................................87<br /> 3.1.1. Ưu điểm ........................................................................................................87<br /> 3.1.2. Nhược điểm ..................................................................................................89<br /> 3.2. Một số giải pháp góp phần hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản<br /> xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty ..............................................................89<br /> PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .................................................................91<br /> 1. Kết luận ..................................................................................................................91<br /> 2. Kiến nghị ................................................................................................................92<br /> DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ...................................................................93<br /> <br /> SVTH: Nguyễn Thị Hà My<br /> <br /> iii<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền<br /> <br /> DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT<br /> Bảo hiểm thất nghiệp<br /> <br /> BHXH<br /> <br /> Bảo hiểm xã hội<br /> <br /> BHYT<br /> <br /> Bảo hiểm y tế<br /> <br /> KPCĐ<br /> <br /> Kinh phí công đoàn<br /> <br /> BTC<br /> <br /> Bộ tài chính<br /> <br /> CCDC<br /> <br /> Công cụ dụng cụ<br /> <br /> NVL<br /> <br /> Nguyên vật liệu<br /> <br /> NCTT<br /> MTC<br /> SXC<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> BHTN<br /> <br /> Nhân công trực tiếp<br /> Máy thi công<br /> <br /> Sản xuất chung<br /> Tài khoản<br /> <br /> GTGT<br /> <br /> Giá trị gia tăng<br /> <br /> NXB<br /> <br /> Nhà xuất bản<br /> <br /> TSCĐ<br /> <br /> Tài sản cố định<br /> <br /> CPSX<br /> <br /> Chi phí sản xuất<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> TK<br /> <br /> Chi phí sản xuất dở dang<br /> <br /> Đ<br /> <br /> CPSXDD<br /> <br /> SVTH: Nguyễn Thị Hà My<br /> <br /> iv<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản