Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Đại học Huế

Chia sẻ: Thangnamvoiva2 Thangnamvoiva2 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:48

0
75
lượt xem
12
download

Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Đại học Huế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích của đề tài là: Tổng hợp những vấn đề lý luận căn bản về tiền lương, kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương; tìm hiểu thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Đại học Huế, đề xuất đưa ra một số ý kiến nhằm góp phần hoàn thiện hơn nữa công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Đại học Huế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Đại học Huế

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương<br /> <br /> PHẦN I<br /> ĐẶT VẤN ĐỀ<br /> <br /> Ế<br /> <br /> 1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI<br /> <br /> U<br /> <br /> Hòa nhập với xu thế phát triển chung của thế giới, đất nước ta đã và đang bước<br /> <br /> -H<br /> <br /> và thời kỳ đổi mới. Nền kinh tế nước ta đang trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại<br /> hóa đòi hỏi phải có sự sắp xếp lại để đảm bảo một sự phát triển toàn diện. Theo đó một<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> trong các vấn đề đặt ra đối với các doanh nghiệp, các đơn vị hành chính sự nghiệp là<br /> việc sử dụng và phát huy thế mạnh của lực lượng lao động. Trong đó tiền lương được<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> xem là công cụ quan trọng để giải quyết vấn đề này.<br /> <br /> Tiền lương vừa là nguồn thu nhập chủ yếu của công nhân viên chức, vừa đảm<br /> <br /> K<br /> <br /> bảo cuộc sống của người lao động ổn định và có xu hướng ngày càng được nâng cao.<br /> <br /> C<br /> <br /> Người lao động thì muốn thu nhập cao hơn nhằm phục vụ cuộc sống của gia đình và<br /> <br /> IH<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> bản thân tốt hơn.<br /> <br /> Tuy nhiên, sự phức tạp trong vấn đề trả lương đang gây nhiều sự chú ý và mối<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> quan tâm của nhiều tầng lớp trong xã hội. Sự cạnh tranh lao động giữa các doanh<br /> <br /> Đ<br /> <br /> nghiệp, các tổ chức dựa trên thu nhập trả cho người lao động hiện nay còn nhiều. Chế<br /> <br /> G<br /> <br /> độ đãi ngộ tốt sẽ thu hút mạnh nguồn nhân lực tốt về phía doanh nghiệp. Dẫn đến tình<br /> <br /> N<br /> <br /> trạng nguồn lao động có chất lượng cao từ các cơ quan nhà nước đổ về các doanh<br /> <br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> nghiệp lớn, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Do tình trạng thu nhập ở các<br /> doanh nghiệp đó cao hơn rất nhiều lần các cơ quan hành chính sự nghiệp hưởng lương<br /> <br /> TR<br /> <br /> từ ngân sách nhà nước. Những người lao động luôn mong có nguồn thu nhập cao hơn<br /> xứng đáng với năng lực, trình độ, sức lao động mà họ bỏ ra. Khi có được mức lương<br /> xứng đáng họ mới làm việc hăng say và phát huy hết năng lực của mình.<br /> Nhu cầu thông tin, kiểm soát về tiền lương và các khoản trích theo lương trở<br /> nên rất cần thiết đối với cơ quan quản lý, đối với đời sống xã hội nói chung, đối với<br /> đơn vị và nhân viên, cán bộ trong đơn vị nói riêng.<br /> <br /> SVTH: Saviettavanh<br /> <br /> Trang 1<br /> <br /> Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương<br /> Xã hội ngày đang tiến tới sự công bằng và hợp lý, chính vì vậy một chế độ tiền<br /> lương đúng đắn và hợp lý, chính xác và đầy đủ, cách tính lương khoa học là yếu tố<br /> kích thích tinh thần làm việc, là động lực giúp người lao động phát huy hết khả năng,<br /> hăng hái nhiệt tình trong công việc của họ. Điều đó không chỉ đơn thuần mang lại lợi<br /> ích cho cá nhân người lao động giúp nâng trình độ nhằm tăng năng suất, tăng khối<br /> <br /> Ế<br /> <br /> lượng làm ra mà còn giảm bớt phần nào gánh nặng chi phí cho doanh nghiệp, qua đó<br /> <br /> -H<br /> <br /> U<br /> <br /> mang lại lợi ích cho toàn xã hội.<br /> <br /> Trên cơ sở nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề tiền lương và các khoản<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> trích theo lương, tôi đã chọn nghiên cứu đề tài “Kế toán tiền lương và các khoản trích<br /> theo lương tại Đại học Huế”.<br /> <br /> H<br /> <br /> 2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI<br /> <br /> K<br /> <br /> và các khoản trích theo lương.<br /> <br /> IN<br /> <br />  Tổng hợp những vấn đề lý luận căn bản về tiền lương, kế toán tiền lương<br /> <br /> C<br /> <br />  Tìm hiểu thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại<br /> <br /> IH<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> Đại học Huế.<br /> <br />  Đề xuất đưa ra một số ý kiến nhằm góp phần hoàn thiện hơn nữa công<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Đại học Huế.<br /> <br /> G<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU<br /> Đối tượng nghiên cứu<br /> <br /> N<br /> <br /> 3.1.<br /> <br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> Đối tượng nghiên cứu của đề tài là công tác tổ chức hạch toán tiền lương và các<br /> <br /> TR<br /> <br /> khoản trích theo lương tại Đại học Huế.<br /> 3.2. Phạm vi nghiên cứu<br />  Phạm vi về không gian: Đề tài được thực hiện tại Đại Học Huế<br />  Phạm vi về thời gian: các nghiệp vụ liên quan đến lương và các khoản<br /> trích theo lương được thu thập vào tháng 8/2009.<br /> 4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU<br /> <br /> SVTH: Saviettavanh<br /> <br /> Trang 2<br /> <br /> Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương<br /> Trong quá trình thực hiện đề tài, tôi đã sử dụng một số phương pháp nghiên cứu sau:<br /> a) Phương pháp điều tra, thu thập số liệu: bằng việc sử dụng phương pháp<br /> phỏng vấn trực tiếp và nghiên cứu, tìm hiểu các sổ sách, báo cáo kế toán từ phòng kế<br /> toán để thu thập những số liệu cần thiết cho đề tài.<br /> <br /> Ế<br /> <br /> b) Phương pháp phân tích: trên cơ sở hệ thống số liệu thu thập được, thông<br /> <br /> U<br /> <br /> qua sàng lọc xử lý số liệu để từ đó là cơ sở cho việc phân tích thực tế hoạt động của<br /> <br /> -H<br /> <br /> đơn vị.<br /> <br /> c) Phương pháp hạch toán kế toán: theo dõi, ghi chép, phản ánh tình hình và<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> sự biến động của các đối tượng kế toán của đơn vị, đặc biệt là các đối tượng kế toán<br /> <br /> H<br /> <br /> liên quan đến công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương của đơn vị.<br /> <br /> IN<br /> <br /> 5. KẾT CẤU CẤU CỦA ĐỀ TÀI<br /> <br /> K<br /> <br /> Ngoài phần mở đầu và kết luận đề tài gồm 3 chương:<br /> <br /> C<br /> <br />  Chương 1: Tổng quan chung về công tác kế toán tiền lương và các khoản<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> trích theo lương.<br /> <br /> IH<br /> <br />  Chương 2: Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> lương tại Đại Học Huế.<br /> <br /> Đ<br /> <br />  Chương 3: Một số ý kiến nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán tiền<br /> <br /> TR<br /> <br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> N<br /> <br /> G<br /> <br /> lương và các khoản trích theo lương tại Đại Học Huế.<br /> <br /> SVTH: Saviettavanh<br /> <br /> Trang 3<br /> <br /> Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương<br /> <br /> PHẦN II<br /> NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU<br /> CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN<br /> <br /> Ế<br /> <br /> LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG<br /> <br /> U<br /> <br /> 1.1. LAO ĐỘNG<br /> <br /> -H<br /> <br /> 1.1.1. Khái niệm về lao động<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> Lao động là loại hoạt động có mục đích, có ý thức của con người diễn ra giữa<br /> con người với tự nhiên và giữa con người với con người nhằm làm thay đổi những<br /> <br /> H<br /> <br /> điều kiện, vật thể tự nhiên và những quan hệ giữa người với người để phục vụ cho lợi<br /> <br /> Sự cần thiết của lao động<br /> <br /> K<br /> <br /> 1.1.2.<br /> <br /> IN<br /> <br /> ích của con người.<br /> <br /> C<br /> <br /> Lao động của con người tồn tại không phụ thuộc vào sự phát triển của các chế độ<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> xã hội. Tuy nhiên, trình độ, kỹ năng và tính chất của lao động lại chịu ảnh hưởng bởi<br /> <br /> IH<br /> <br /> sự phát triển các chế độ xã hội. Trong lao động của con người thì lao động tạo ra của<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> cải vật chất xã hội là cơ sở và điều kiện quan trọng nhất, quyết định sự phát triển của<br /> <br /> Đ<br /> <br /> một quốc gia, một dân tộc, của xã hội loài người. Để sản xuất ra của cải vật chất xã<br /> <br /> G<br /> <br /> hội, con người phải dùng sức lao động của mình thông qua sử dụng một hoặc toàn bộ<br /> <br /> N<br /> <br /> tư liệu lao động để tác động vào một hoặc những đối tượng trong tự nhiên, trong xã<br /> <br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> hội mới có thể tạo nên những sản phẩm, vật dụng cần thiết cho nhu cầu sử dụng của<br /> mình. Chính quá trình kết hợp giữa ba yếu tố lao động, tư liệu lao động, đối tượng lao<br /> <br /> TR<br /> <br /> động là quá trình cần thiết để sản xuất ra sản phẩm. Đó cũng là quá trình lao động<br /> được vật hoá trong sản phẩm.<br /> Trong sản xuất kinh doanh, lao động đóng một vai trò hết sức quan trọng bởi vì<br /> lao động của con người được xem là yếu tố cơ bản, yếu tố quyết định đối với vận<br /> mệnh của một doanh nghiệp. Vì vậy, trong công tác quản lý nhân sự, chính sách phát<br /> triển nguồn nhân lực phải luôn được coi trọng để thu hút, động viên người lao động<br /> đóng góp sức mình vào sự phát triển của doanh nghiệp.<br /> SVTH: Saviettavanh<br /> <br /> Trang 4<br /> <br /> Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương<br /> 1.1.3.<br /> <br /> Phân loại lao động<br /> <br /> Phân loại lao động là việc sắp xếp lao động vào các nhóm khác nhau theo những<br /> đặc trưng nhất định. Trong doanh nghiệp, đội ngũ lao động rất đa dạng về trình độ<br /> chuyên môn nên để thuận lợi cho việc quản lý và hạch toán, cần thiết phải tiến hành<br /> phân loại lao động. Theo đó, lao động thường được phân loại theo các tiêu thức cơ bản<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> sau:<br /> <br /> -H<br /> <br /> a. Phân loại lao động theo thời gian lao động<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> Theo cách này toàn bộ lao động có thể chia thành lao động thường xuyên trong<br /> danh sách và lao động tạm thời. Cách phân loại này giúp cho doanh nghiệp nắm được<br /> <br /> H<br /> <br /> tổng số lao động của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kế hoạch sử dụng, bồi dưỡng và huy<br /> <br /> IN<br /> <br /> động khi cần thiết. Đồng thời, xác định các khoản nghĩa vụ của người lao động đối với<br /> <br /> K<br /> <br /> nhà nước được chính xác.<br /> <br /> C<br /> <br /> b. Phân loại lao động theo quan hệ với quá trình sản xuất<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> Dựa vào mối quan hệ của lao động với quá trình sản xuất có thể phân loại lao<br /> <br /> IH<br /> <br /> động của doanh nghiệp thành hai loại lao động trực tiếp sản xuất và lao động gián tiếp<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> sản xuất.<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Cách phân loại này giúp cho doanh nghiệp đánh giá được tính hợp lý của cơ cấu<br /> <br /> G<br /> <br /> lao động. Từ đó có biện pháp tổ chức bố trí lao động phù hợp với yêu cầu công việc,<br /> <br /> N<br /> <br /> tinh giản bộ máy gián tiếp.<br /> <br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> c. Phân loại lao động theo chức năng của lao động trong quá trình sản xuất<br /> <br /> TR<br /> <br /> kinh doanh<br /> <br /> Theo cách phân loại này toàn bộ lao động trong doanh nghiệp có thể chia làm ba<br /> <br /> loại: lao động thực hiện chức năng sản xuất chế biến, lao động thực hiện chức năng<br /> bán hàng, lao động thực hiện chức năng quản lý.<br /> d. Phân loại lao động theo chế độ quản lý lao động và trả lương<br /> Theo cách phân loại này lao động của doanh nghiệp được chia làm hai loại:<br /> <br /> SVTH: Saviettavanh<br /> <br /> Trang 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản