Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Gạch Tuynen Huế

Chia sẻ: Thangnamvoiva2 Thangnamvoiva2 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:102

0
25
lượt xem
4
download

Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Gạch Tuynen Huế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài đã khái quát hóa một cách có hệ thống những vấn đề lý luận về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp; vận dụng lý luận để tìm hiểu về thực trạng công tác kế toán, đặc biệt là kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Gạch Tuynen Huế; bày tỏ ý kiến, đề xuất một số biện pháp khắc phục và rút ra kinh nghiệm trong quá trình thực tế tại doanh nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Gạch Tuynen Huế

TR<br /> <br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> N<br /> <br /> G<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> IH<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> C<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> -H<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> Em xin bày tỏ lời cám ơn sâu sắc đến:<br /> - Các thầy cô trường Đại học Kinh tế Huế đã<br /> tận tình truyền đạt kiến thức nền tảng cơ sở,<br /> kiến thức chuyên sâu và cả kinh nghiệm sống<br /> quý báu, thực sự hữu ích cho bản thân em trong<br /> thời gian thực tập và cả sau này.<br /> - GVC. NGƯT. Phan Đình Ngân đã hết lòng hỗ<br /> trợ, truyền đạt kinh nghiệm, giúp đỡ em từ khi<br /> chọn đề tài, cách thức tiếp cận thực tiễn tại đơn<br /> vị thực tập đến khi hoàn chỉnh luận văn này.<br /> - Các cô, chú lãnh đạo Công ty Cổ phần Gạch<br /> Tuynen Huế đã tạo cho em cơ hội được thực tập<br /> tại Phòng tài chính - kế toán của Công ty và các<br /> cô, chú, anh, chị của các bộ phận đã nhiệt tình<br /> hướng dẫn, giải thích và cung cấp các thông tin,<br /> số liệu có liên quan đến đề tài nghiên cứu, giúp<br /> em hoàn thành luận văn đúng thời gian, nội<br /> dung quy định.<br /> Xin chúc quý thầy cô; các cô, chú, anh, chị tại<br /> Công ty dồi dào sức khỏe, thành công trong công<br /> <br /> TR<br /> <br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> N<br /> <br /> G<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> IH<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> C<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> -H<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> việc, chúc quý Công ty kinh doanh ngày càng đạt<br /> hiệu quả cao.<br /> Trân trọng!<br /> Sinh viên thực hiện:<br /> Lê Thị Lanh<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> <br /> TR<br /> <br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> N<br /> <br /> G<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> IH<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> C<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> -H<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> Phần 1. ĐẶT VẤN ĐỀ...................................................................................................1<br /> 1. Sự cần thiết của đề tài.......................................................................................................1<br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu.........................................................................................................2<br /> 3. Đối tượng nghiên cứu ......................................................................................................2<br /> 4. Phạm vi nghiên cứu..........................................................................................................2<br /> 5. Phương pháp nghiên cứu .................................................................................................2<br /> 6. Kết cấu nội dung...............................................................................................................3<br /> Phần 2. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .................................................4<br /> Chương1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC<br /> ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH ......................................................................................4<br /> 1.1. Khái niệm về tiêu thụ thành phẩm, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ ..........4<br /> 1.2. Nhiệm vụ của kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh.................................5<br /> 1.3. Các phương thức tiêu thụ..............................................................................................6<br /> 1.3.1. Phuơng thức bán buôn ..................................................................................6<br /> 1.3.2. Phương thức bán lẻ .......................................................................................6<br /> 1.3.3. Phương thức bán hàng trả góp ......................................................................6<br /> 1.3.4. Phương thức bán hàng thông qua đại lý .......................................................7<br /> 1.3.5. Phương thức bán hàng theo hình thức hàng đổi hàng ..................................7<br /> 1.3.6. Phương thức tiêu thụ nội bộ..........................................................................7<br /> 1.4. Nội dung và phương pháp kế toán doanh thu..............................................................7<br /> 1.4.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ ........................................7<br /> 1.4.2. Kế toán doanh thu nội bộ..............................................................................9<br /> 1.5. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu ......................................................................11<br /> 1.5.1. Chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại .................11<br /> 1.5.2. Thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt .......................................................12<br /> 1.6. Nội dung và phương pháp kế toán xác định kết quả kinh doanh .............................13<br /> 1.6.1. Các phương pháp tính giá xuất kho và kế toán giá vốn hàng bán....................13<br /> 1.6.1.1. Các phương pháp tính giá xuất kho...........................................................13<br /> 1.6.1.2. Kế toán giá vốn hàng bán...........................................................................15<br /> 1.6.2. Kế toán chi phí bán hàng.....................................................................................16<br /> 1.6.3. Kế toán chi phí quản lý doanh nhgiệp................................................................18<br /> 1.6.4. Kế toán doanh thu tài chính và chi phí tài chính ...............................................21<br /> 1.6.4.1. Kế toán doanh thu tài chính ......................................................................21<br /> 1.6.4.2. Kế toán chi phí tài chính ............................................................................24<br /> <br /> TR<br /> <br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> N<br /> <br /> G<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> IH<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> C<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> -H<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> 1.6.5. Kế toán thu nhập khác và chi phí khác .................................................22<br /> 1.6.5.1. Kế toán thu nhập khác ..............................................................................22<br /> 1.6.5.2. Kế toán chi phí khác .................................................................................23<br /> 1.6.6. Kế toán chi phí thuế TNDN........................................................................24<br /> 1.6.7. Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh ........................................25<br /> Chương 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH<br /> KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH TUYEN HUẾ ......27<br /> 2.1. Khái quát chung về Công ty Cổ phần Gạch Tuynen Huế ........................................27<br /> 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty..............................................27<br /> 2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ ..............................................................................28<br /> 2.1.3. Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty............................................................28<br /> 2.1.4. Đặc điểm ngành nghề kinh doanh ..............................................................32<br /> 2.1.5. Tình hình lao động của công ty trong 3 năm (2008 – 2010) ......................32<br /> 2.1.6. Tinh hình tài sản của công ty trong 3 năm (2008 – 2010)..........................35<br /> 2.1.7. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong 3 năm (2008 -2010) ......37<br /> 2.1.8. Tổ chức công tác kế toán tại công ty ..........................................................41<br /> 2.1.8.1 Tổ chức bộ máy kế toán ...........................................................................41<br /> 2.1.8.2. Tổ chức chế độ kế toán ...........................................................................43<br /> 2.1.8.3. Các chính sách kế toán áp dụng .............................................................46<br /> 2.2. Thực trạng công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty<br /> Cổ phần Gạch Tuynen Huế .......................................................................................54<br /> 2.2.1. Đặc điểm thị trường tiêu thụ của Công ty ..................................................54<br /> 2.2.2. Các phương thức tiêu thụ, phương thức thanh toán. ..................................47<br /> 2.2.3. Đặc điểm hệ thống chứng từ kế toán tiêu thụ, xác định kết quả kinh doanh<br /> tại Công ty Cổ phần Gạch Tuynen Huế................................................................48<br /> 2.2.4. Kế toán doanh thu bán hàng .......................................................................49<br /> 2.2.4.1. Hệ thống chứng từ và tài khoản sử dụng ..............................................49<br /> 2.2.4.2. Phương pháp hạch toán ...........................................................................51<br /> 2.2.4.3. Trình tự ghi sổ ..........................................................................................55<br /> 2.2.5. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu ......................................................60<br /> 2.2.6. Kế toán xác định kết quả kinh doanh.........................................................60<br /> 2.2.6.1. Kế toán GVHB.........................................................................................60<br /> 2.2.6.2. Kế toán CPBH..........................................................................................63<br /> 2.2.6.4 .Kế toán DTTC và CPTC ........................................................................75<br /> 2.2.6.5. Kế toán thu nhập khác và chi phí khác .................................................79<br /> 2.2.6.6. Kế toán thuế TNDN ................................................................................79<br /> <br /> TR<br /> <br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> N<br /> <br /> G<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> IH<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> C<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> -H<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> 2.2.6.7. Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Gạch<br /> Tuynen Huế ............................................................................................................81<br /> Chương 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ<br /> TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ<br /> PHẦN GẠCH TUYNEN HUẾ......................................................................................................................83<br /> 3.1. Đánh giá chung về thực trạng công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh<br /> doanh tại Công ty Cổ phần Gạch Tuynen Huế.................................................................83<br /> 3.1.1.Ưu điểm .......................................................................................................84<br /> 3.1.2. Những hạn chế cần khắc phục ...................................................................86<br /> 3.2. Một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh<br /> doanh tại công ty cổ phẩn gạch tuynen huế ....................................................................94<br /> 3.2.1. Hoàn thiện quá trình tiêu thụ ..............................................................................94<br /> 3.2.2. Hoàn thiện việc xác định GVHB .......................................................................97<br /> 3.2.3. Công tác kế toán quản trị ....................................................................................97<br /> Phần 3. KẾT LUẬN ....................................................................................................92<br /> 1. Kết luận .................................................................................................................98<br /> 2. Kiến nghị ...............................................................................................................98<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản