intTypePromotion=3

Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần VLXD Huế

Chia sẻ: Thangnamvoiva2 Thangnamvoiva2 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:92

0
24
lượt xem
2
download

Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần VLXD Huế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài được thực hiện nhằm những mục tiêu sau: Tổng hợp, hệ thống hóa những vấn đề lý luận chung liên quan đến kế toán tiêu thụ và xác định KQKD; nghiên cứu thực trạng công tác kế toán tiêu thụ và xác định KQKD tại công ty cổ phần VLXD Huế; đánh giá những ưu điểm, nhược điểm về công tác kế toán tiêu thụ và xác định KQKD của công ty; từ đó, đề xuất một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán nói chung và công tác kế toán tiêu thụ và xác định KQKD nói riêng của công ty.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần VLXD Huế

Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: ThS. Đào Nguyên Phi<br /> <br /> Lờ Cả Ơ n<br /> i<br /> m<br /> <br /> TR<br /> <br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> N<br /> <br /> G<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> IH<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> C<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> -H<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> Sau gaàn boán naêm hoïc taäp taïi tröôøng Ñaïi hoïc Kinh Teá Hueá vaø hôn boán thaùng<br /> thöïc taäp, toâi ñaõ hoaøn thaønh khoùa luaän cuûa mình. Ñeå hoaøn thaønh ñeà taøi nghieân cöùu “Keá<br /> toaùn tieâu thuï vaø xaùc ñònh KQKD taïi Coâng ty Coå phaàn VLXD Hueá”, ngoaøi noã löïc<br /> cuûa baûn thaân, toâi coøn nhaän ñöôïc söï quan taâm giuùp ñôõ nhieät tình cuûa quyù thaày coâ, quyù cô<br /> quan thöïc taäp, gia ñình vaø baïn beø.<br /> Tröôùc heát, toâi xin chaân thaønh caûm ôn Quyù thaày coâ tröôøng Ñaïi hoïc Kinh Teá<br /> Hueá, Quyù thaày coâ khoa Keá Toaùn - Taøi Chính ñaõ heát loøng truyeàn daïy kieán thöùc cho<br /> toâi trong boán naêm qua vaø ñaëc bieät laø Thaïc só Ñaøo Nguyeân Phi, ngöôøi ñaõ tröïc tieáp<br /> höôùng daãn vaø taän tình giuùp ñôõ toâi hoaøn thaønh khoùa luaän naøy.<br /> Qua ñaây, toâi xin göûi lôøi caûm ôn saâu saéc ñeán Ban Giaùm Ñoác Coâng ty coå phaàn<br /> VLXD Hueá, anh chò em trong phoøng keá toaùn taøi chính ñaõ taïo ñieàu kieän, taän tình chæ<br /> baûo cho toâi trong thôøi gian thöïc taäp vaø laøm khoùa luaän.<br /> Toâi cuõng xin göûi lôøi caûm ôn ñeán gia ñình, ngöôøi thaân vaø baïn beø ñaõ luoân ñoäng<br /> vieân, giuùp ñôõ toâi trong thôøi gian qua.<br /> Do thôøi gian thöïc taäp chöa nhieàu vaø naêng löïc baûn thaân coøn haïn cheá neân ñeà taøi<br /> khoâng traùnh khoûi nhöõng thieáu soùt. Kính mong Quyù thaày coâ cuøng baïn beø goùp yù ñeå khoùa<br /> luaän hoaøn thieän hôn.<br /> Toâi xin chaân thaønh caûm ôn.<br /> Hueá, ngaøy 10 thaùng 05 naêm 2012<br /> Sinh vieân<br /> Lyù Thò Nhaõ Haïnh<br /> <br /> SVTH: Lý Thị Nhã Hạnh - Lớp K42 KTKT<br /> <br /> 1<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: ThS. Đào Nguyên Phi<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT<br /> DANH MỤC SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ<br /> <br /> Ế<br /> <br /> DANH MỤC BẢNG BIỂU<br /> <br /> U<br /> <br /> PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ ................................................................................................1<br /> <br /> -H<br /> <br /> 1. Lý do chọn đề tài......................................................................................................9<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu...............................................................................................10<br /> 3. Đối tượng nghiên cứu.............................................................................................10<br /> <br /> H<br /> <br /> 4. Phạm vi nghiên cứu................................................................................................10<br /> <br /> IN<br /> <br /> 5. Phương pháp nghiên cứu: ......................................................................................10<br /> <br /> K<br /> <br /> 6. Cấu trúc khóa luận .................................................................................................11<br /> <br /> C<br /> <br /> PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU............................................12<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH<br /> <br /> IH<br /> <br /> KẾT QUẢ KINH DOANH .........................................................................................12<br /> 1.1. Tổng quan về những nghiên cứu trước đây về kế toán tiêu thụ và xác định KQKD........12<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> 1.2. Một số vấn đề chung về kế toán tiêu thụ và xác định KQKD ............................13<br /> 1.2.1. Những khái niệm cơ bản...............................................................................13<br /> <br /> N<br /> <br /> G<br /> <br /> 1.2.2. Nhiệm vụ của công tác kế toán tiêu thụ và xác định KQKD........................16<br /> <br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> 1.2.3. Ý nghĩa của kế toán tiêu thụ và xác định KQKD .........................................17<br /> 1.3. Đặc điểm chế độ kế toán về tiêu thụ và xác định KQKD ...................................17<br /> <br /> TR<br /> <br /> 1.3.1. Hệ thống chứng từ kế toán............................................................................17<br /> 1.3.2. Hệ thống sổ sách kế toán ..............................................................................18<br /> <br /> 1.4. Nội dung của kế toán tiêu thụ xác định KQKD ..................................................19<br /> 1.4.1. Hạch toán quá trình tiêu thụ sản phẩm .........................................................19<br /> 1.4.1.1 Hạch toán doanh thu tiêu thụ sản phẩm ..................................................19<br /> 1.4.1.2 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu....................................................20<br /> <br /> SVTH: Lý Thị Nhã Hạnh - Lớp K42 KTKT<br /> <br /> 2<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: ThS. Đào Nguyên Phi<br /> <br /> 1.4.2. Kế toán xác định KQKD...............................................................................21<br /> 1.4.2.1. Hạch toán giá vốn hàng bán ...................................................................21<br /> 1.4.2.2. Kế toán chi phí hàng bán và chi phí QLDN...........................................21<br /> 1.4.2.3. Kế toán chi phí tài chính ........................................................................22<br /> <br /> Ế<br /> <br /> 1.4.2.4. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính...................................................22<br /> <br /> U<br /> <br /> 1.4.2.5. Kế toán thu nhập khác ............................................................................23<br /> <br /> -H<br /> <br /> 1.4.2.6. Kế toán chi phí khác...............................................................................23<br /> 1.4.2.7. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành .........................23<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> 1.4.2.8. Kế toán xác định KQKD ........................................................................23<br /> CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VLXD HUẾ.........25<br /> 2.1. Giới thiệu khái quát về công ty cổ phần VLXD Huế..........................................25<br /> <br /> K<br /> <br /> 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty cổ phần VLXD Huế ..............25<br /> <br /> C<br /> <br /> 2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty.............................................................26<br /> <br /> IH<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> 2.1.2.1. Chức năng của công ty ...........................................................................26<br /> 2.1.2.2. Nhiệm vụ của công ty.............................................................................26<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> 2.1.3. Tổ chức bộ máy quản lý tại công ty cổ phần VLXD Huế ............................27<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 2.1.3.1. Cơ cấu và sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý ...............................................27<br /> <br /> G<br /> <br /> 2.1.3.2. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận.................................................27<br /> <br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> N<br /> <br /> 2.1.4. Quy mô và năng lực kinh doanh của công ty ...............................................29<br /> 2.1.4.1. Tình hình sử dụng lao động....................................................................29<br /> <br /> TR<br /> <br /> 2.1.4.2. Tình hình tài sản và nguồn vốn ..............................................................23<br /> 2.1.4.3. Kết quả HĐKD.......................................................................................38<br /> <br /> 2.1.5. Đặc điểm tổ chức kế toán của công ty..........................................................41<br /> 2.1.5.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại công ty ........................................41<br /> 2.1.5.2. Tổ chức vận dụng chế độ kế toán...........................................................42<br /> <br /> 2.2. Thực trạng kế toán tiêu thụ và xác định KQKD tại công ty cổ phần VLXD Huế.....44<br /> <br /> SVTH: Lý Thị Nhã Hạnh - Lớp K42 KTKT<br /> <br /> 3<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: ThS. Đào Nguyên Phi<br /> <br /> 2.2.1. Đặc điểm về thị trường tiêu thụ, phương thức tiêu thụ và phương thức thanh<br /> toán ảnh hưởng đến tình hình kế toán tiêu thụ và XĐKQKD của công ty...................44<br /> 2.2.1.1. Đặc điểm về thị trường tiêu thụ..............................................................44<br /> 2.2.1.2. Phương thức tiêu thụ tại công ty ............................................................44<br /> 2.2.1.3. Phương thức thanh toán..........................................................................45<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> 2.2.2. Kế toán doanh thu tiêu thụ............................................................................46<br /> <br /> -H<br /> <br /> 2.2.2.1. Tài khoản sử dụng ..................................................................................46<br /> 2.2.2.2. Chứng từ kế toán sử dụng ......................................................................46<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> 2.2.2.3. Trình tự luân chuyển chứng từ ...............................................................46<br /> 2.2.3. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu .........................................................52<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> 2.2.4. Kế toán xác định KQKD...............................................................................55<br /> 2.2.4.1. Hạch toán GVHB ...................................................................................55<br /> <br /> K<br /> <br /> 2.2.4.2. Kế toán chi phí bán hàng........................................................................59<br /> <br /> C<br /> <br /> 2.2.4.3. Kế toán chi phí quản lý DN....................................................................60<br /> <br /> IH<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> 2.2.4.4. Kế toán DT hoạt động tài chính .............................................................61<br /> 2.2.4.5. Kế toán chi phí tài chính ........................................................................64<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> 2.2.4.6. Kế toán thu nhập khác ............................................................................66<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 2.2.4.7. Kế toán chi phí khác...............................................................................67<br /> <br /> G<br /> <br /> 2.2.4.8. Kế toán chi phí thuế thu nhập DN hiện hành .........................................68<br /> <br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> N<br /> <br /> 2.2.4.9. Kế toán xác định KQKD ........................................................................68<br /> CHƯƠNG 3. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC<br /> <br /> TR<br /> <br /> KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI<br /> CTCP VLXD HUẾ ......................................................................................................70<br /> 3.1. Đánh giá chung về hoạt động kinh doanh và công tác kế toán tại công ty.........70<br /> 3.1.1. Đánh giá chung về hoạt động SXKD của công ty........................................62<br /> 3.1.2. Đánh giá chung về công tác kế toán tại công ty ...........................................71<br /> 3.1.3. Đánh giá về công tác kế toán tiêu thụ và xác định KQKD của công ty .......72<br /> 3.1.3.1. Ưu điểm..................................................................................................72<br /> <br /> SVTH: Lý Thị Nhã Hạnh - Lớp K42 KTKT<br /> <br /> 4<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: ThS. Đào Nguyên Phi<br /> <br /> 3.1.3.2. Nhược điểm ............................................................................................73<br /> 3.2. Một số biện pháp góp phần hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác định<br /> KQKD tại công ty cổ phần VLXD Huế .....................................................................74<br /> 3.2.1. Hoàn thiện bộ máy kế toán ...........................................................................74<br /> 3.2.2. Hoàn thiện hệ thống tài khoản ......................................................................74<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> 3.2.3. Hoàn thiện quy trình luân chuyển chứng từ .................................................75<br /> <br /> -H<br /> <br /> 3.2.4. Hoàn thiện công tác hạch toán......................................................................75<br /> 3.2.5. Hoàn thiện công tác quản lý công nợ ...........................................................75<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> 3.2.6. Hoàn thiện chính sách bán hàng ...................................................................75<br /> 3.2.7. Giữ vững khách hàng cũ và tạo lập thêm các mối quan hệ với khách<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> hàng mới .................................................................................................................76<br /> 3.2.8. Tiết kiệm chi phí ...........................................................................................77<br /> <br /> K<br /> <br /> 3.2.9. Hoàn thiện việc quản lý HTK.......................................................................77<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> TR<br /> <br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> N<br /> <br /> G<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> IH<br /> <br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> PHỤ LỤC<br /> <br /> C<br /> <br /> PHẦN III: KẾT LUẬN ...............................................................................................78<br /> <br /> SVTH: Lý Thị Nhã Hạnh - Lớp K42 KTKT<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản