Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH TM Quang Thiện

Chia sẻ: Thangnamvoiva2 Thangnamvoiva2 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:90

0
28
lượt xem
9
download

Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH TM Quang Thiện

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài có cấu trúc gồm 3 phần trình bày các nội dung: Nêu ra tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu, mục tiêu, đối tượng và nội dung nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu của đề tài; đưa ra những lý luận chung về công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh; tìm hiểu cụ thể tình hình về tài sản, nguồn vốn và kết quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH TM Quang Thiện trong giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2012.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH TM Quang Thiện

Lôøi Caûm Ôn<br /> Khoùa luaän toát nghieäp naøy laø keát quaû hoïc taäp vaø nghieân cöùu cuûa toâi trong<br /> <br /> Ế<br /> <br /> boán naêm hoïc taïi giaûng ñöôøng tröôøng Ñaïi hoïc Kinh teá Hueá. Ñeå hoaøn thaønh khoùa<br /> <br /> U<br /> <br /> luaän naøy, ngoaøi söï noã löïc coá gaéng cuûa baûn thaân, toâi ñaõ nhaän ñöôïc nhieàu söï quan<br /> <br /> -H<br /> <br /> taâm giuùp ñôõ cuûa caùc thaày coâ giaùo, caùc taäp theå, caù nhaân, trong vaø ngoaøi tröôøng<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> Ñaïi hoïc Kinh teá Hueá.<br /> <br /> Tröôùc heát toâi xin chaân thaønh caûm ôn quyù thaày coâ giaùo trong vaø ngoaøi<br /> <br /> H<br /> <br /> tröôøng Ñaïi hoïc Kinh teá Hueá, ñaõ taän tình truyeàn ñaït kieán thöùc cho toâi trong suoát<br /> <br /> IN<br /> <br /> thôøi gian qua.<br /> <br /> K<br /> <br /> Ñaëc bieät, toâi xin baøy toû loøng bieát ôn saâu saéc ñeán thaày giaùo, NGÖT. Phan<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> khoùa luaän toát nghieäp naøy.<br /> <br /> C<br /> <br /> Ñình Ngaân, ngöôøi ñaõ tröïc tieáp höôùng daãn, chæ baûo taän tình ñeå toâi hoaøn thaønh<br /> <br /> IH<br /> <br /> Toâi xin traân troïng caùm ôn caùc coâ chuù, anh chò laøm vieäc ôû<br /> <br /> Coâng ty<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> TNHH Thöông maïi Quang Thieän ñaõ giuùp ñôõ, taïo moïi ñieàu kieän thuaän lôïi cho<br /> <br /> Đ<br /> <br /> toâi trong suoát quaù trình thöïc taäp vaø thöïc hieän khoùa luaän naøy.<br /> <br /> G<br /> <br /> Cuoái cuøng, toâi xin chaân thaønh caûm ôn gia ñình, baïn beø ñaõ nhieät tình giuùp<br /> <br /> N<br /> <br /> ñôõ, ñoäng vieân toâi trong suoát quaù trình hoïc taäp vaø thöïc hieän khoùa luaän naøy.<br /> <br /> TR<br /> <br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> Moät laàn nöõa toâi xin chaân thaønh caûm ôn!<br /> Hueá, thaùng 5 naêm 2013<br /> Sinh vieân<br /> Hoaøng Thò Thuùy<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: GVC.NGƯT Phan Đình Ngân<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> MỤC LỤC .................................................................................................................... iii<br /> DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ............................................................................vii<br /> DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ........................................................................................ viii<br /> <br /> Ế<br /> <br /> DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU.................................................................................ix<br /> <br /> U<br /> <br /> TÓM TẮT NGHIÊN CỨU ...........................................................................................x<br /> <br /> -H<br /> <br /> PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ ................................................................................................1<br /> I.1. Lý do chọn đề tài .................................................................................................... 1<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> I.2. Mục đích nghiên cứu đề tài ................................................................................... 2<br /> I.3. Đối tượng nghiên cứu ............................................................................................ 2<br /> <br /> H<br /> <br /> I.4. Phạm vi nghiên cứu................................................................................................ 3<br /> <br /> IN<br /> <br /> I.5. Phương pháp nghiên cứu ...................................................................................... 3<br /> <br /> K<br /> <br /> I.6. Nội dung nghiên cứu của đề tài ............................................................................ 3<br /> <br /> C<br /> <br /> Phần II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ................................................5<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ.................5<br /> <br /> IH<br /> <br /> VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH ...............................................................5<br /> 1.1. Những vấn đề chung về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh ...............5<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> 1.1.1. Một số khái niệm cơ bản ..............................................................................5<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 1.1.1.1. Khái niệm hàng hóa ...............................................................................5<br /> <br /> G<br /> <br /> 1.1.1.2. Khái niệm tiêu thụ sản phẩm ................................................................5<br /> <br /> N<br /> <br /> 1.1.1.3. Khái niệm doanh thu..............................................................................5<br /> <br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> 1.1.1.4. Kết quả kinh doanh...............................................................................6<br /> <br /> 1.1.2. Ý nghĩa của công tác tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh................7<br /> <br /> TR<br /> <br /> 1.1.3. Nhiệm vụ của kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh .............8<br /> <br /> 1.2. Nội dung kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh (theo chế độ kế<br /> toán doanh nghiệp vừa và nhỏ, ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC ngày<br /> 14/09/2006 của Bộ trưởng BTC).................................................................................. 8<br /> 1.2.1. Kế toán doanh thu theo các phương thức bán hàng .................................8<br /> 1.2.1.1. Kế toán doanh thu theo phương thức bán hàng trực tiếp..................8<br /> SVTH: Hoàng Thị Thúy<br /> <br /> iii<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: GVC.NGƯT Phan Đình Ngân<br /> <br /> 1.2.1.2. Kế toán doanh thu bán hàng theo phương thức trả góp ..................10<br /> 1.2.1.3. Kế toán doanh thu bán hàng theo phương thức bán hàng qua đại lý<br /> .............................................................................................................................10<br /> 1.2.1.4. Kế toán doanh thu bán hàng theo phương thức hàng đổi hàng ......11<br /> 1.2.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu ....................................................12<br /> <br /> Ế<br /> <br /> 1.2.2.1. Kế toán chiết khấu thương mại...........................................................12<br /> <br /> U<br /> <br /> 1.2.2.2. Kế toán giảm giá hàng bán ..................................................................13<br /> <br /> -H<br /> <br /> 1.2.2.3. Kế toán hàng bán bị trả lại ..................................................................13<br /> 1.2.3. Kế toán xác định kết quả kinh doanh .......................................................13<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> 1.2.3.1. Kế toán giá vốn hàng bán ....................................................................13<br /> 1.2.3.2. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp .............16<br /> <br /> H<br /> <br /> 1.2.3.3. Kế toán chi phí tài chính......................................................................17<br /> <br /> IN<br /> <br /> 1.2.3.4. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính ..............................................17<br /> <br /> K<br /> <br /> 1.2.3.5. Kế toán chi phí khác.............................................................................18<br /> <br /> C<br /> <br /> 1.2.3.6. Kế toán thu nhập khác.........................................................................18<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> 1.2.3.7. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp ....................................19<br /> <br /> IH<br /> <br /> 1.2.3.8. Kế toán xác định kết quả kinh doanh.................................................20<br /> CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TM QUANG THIỆN..............................21<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 2.1. Giới thiệu khái quát về công ty TNHH TM Quang Thiện .............................. 21<br /> <br /> G<br /> <br /> 2.1.1. Khái quát quá trình hình thành và phát triển của công ty................... 21<br /> <br /> N<br /> <br /> 2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty ........................................................22<br /> <br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> 2.1.3. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của công ty ........................................23<br /> <br /> TR<br /> <br /> 2.1.4 Đánh giá tình hình của công ty...................................................................25<br /> 2.1.4.1. Tình hình sử dụng lao động của công ty ............................................25<br /> 2.1.4.2. Tình hình nguồn vốn và tài sản của công ty ......................................29<br /> 2.1.4.3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty ........................31<br /> 2.1.5. Tổ chức công tác kế toán tại công ty TNHH TM Quang Thiện .............33<br /> 2.1.5.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty ....................................................33<br /> 2.1.5.1.1. Hình thức kế toán áp dụng ...............................................................33<br /> <br /> SVTH: Hoàng Thị Thúy<br /> <br /> iv<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: GVC.NGƯT Phan Đình Ngân<br /> <br /> 2.1.5.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán ........................................................34<br /> 2.1.5.2. Chế độ kế toán áp dụng tại công ty.....................................................35<br /> 2.1.5.3. Các chính sách kế toán.........................................................................35<br /> 2.2. Thực trạng kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty<br /> TNHH TM Quang Thiện ........................................................................................... 35<br /> <br /> Ế<br /> <br /> 2.2.1. Một số đặc điểm về tổ chức công tác tiêu thụ tại công ty TNHH TM<br /> <br /> U<br /> <br /> Quang Thiện..........................................................................................................35<br /> <br /> -H<br /> <br /> 2.2.1.1. Đặc điểm về mặt hàng tiêu thụ............................................................35<br /> 2.2.1.2. Các phương thức tiêu thụ tại công ty .................................................36<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> 2.2.1.3. Các phương thức thanh toán tại công ty............................................36<br /> <br /> H<br /> <br /> 2.2.2. Kế toán tiêu thụ...........................................................................................37<br /> <br /> IN<br /> <br /> 2.2.2.1. Kế toán bán hàng..................................................................................37<br /> 2.2.2.1.1. Trường hợp bán lẻ.............................................................................37<br /> <br /> K<br /> <br /> 2.2.2.1.2. Trường hợp bán sĩ.............................................................................40<br /> <br /> C<br /> <br /> 2.2.2.2 Kế toán doanh thu bán hàng ................................................................43<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> 2.2.2.3. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu..............................................50<br /> <br /> IH<br /> <br /> 2.2.2.4. Kế toán giá vốn hàng bán ....................................................................50<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> 2.2.2.4.1. Phương pháp xác định giá vốn hàng bán........................................50<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 2.2.2.4.2. Kế toán giá vốn hàng bán .................................................................50<br /> 2.2.2.5. Kế toán doanh thu tài chính và chi phí tài chính ..............................53<br /> <br /> N<br /> <br /> G<br /> <br /> 2.2.2.5.1. Kế toán doanh thu tài chính .............................................................53<br /> <br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> 2.2.2.5.2. Kế toán chi phí tài chính...................................................................55<br /> 2.2.2.6. Kế toán thu nhập khác và chi phí khác..............................................57<br /> <br /> TR<br /> <br /> 2.2.2.6.1. Kế toán thu nhập khác......................................................................57<br /> 2.2.2.6.2. Kế toán chi phí khác..........................................................................59<br /> <br /> 2.2.3. Kế toán xác định kết quả kinh doanh .......................................................61<br /> 2.2.3.1. Kế toán chi phí bán hàng .....................................................................61<br /> 2.2.3.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp................................................63<br /> 2.2.3.3. Thuế Thu nhập doanh nghiệp .............................................................65<br /> 2.2.3.4. Xác định kết quả kinh doanh ..............................................................66<br /> <br /> SVTH: Hoàng Thị Thúy<br /> <br /> v<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: GVC.NGƯT Phan Đình Ngân<br /> <br /> CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ<br /> TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY<br /> TNHH TM QUANG THIỆN ......................................................................................70<br /> 3.1. Một số nhận xét chung về công tác kế toán tiêu thụ và xác định KQKD tại<br /> Công ty TNHH TM Quang Thiện............................................................................. 70<br /> <br /> Ế<br /> <br /> 3.1.1. Ưu điểm........................................................................................................70<br /> <br /> U<br /> <br /> 3.1.2. Nhược điểm .................................................................................................71<br /> <br /> -H<br /> <br /> 3.2. Một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác định KQKD tại<br /> Công ty TNHH TM Quang Thiện............................................................................. 72<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> 3.2.1. Giải pháp về nghiệp vụ kế toán .................................................................72<br /> <br /> H<br /> <br /> 3.2.2. Giải pháp thúc đẩy hoạt động bán hàng và nâng cao lợi nhuận............73<br /> <br /> IN<br /> <br /> PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .................................................................74<br /> III.1. Kết luận...............................................................................................................74<br /> <br /> K<br /> <br /> III.2. Kiến nghị............................................................................................................ 75<br /> <br /> C<br /> <br /> DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .......................................................................<br /> <br /> TR<br /> <br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> N<br /> <br /> G<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> IH<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> PHỤ LỤC .........................................................................................................................<br /> <br /> SVTH: Hoàng Thị Thúy<br /> <br /> vi<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản