intTypePromotion=4
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 142
      [banner_name] => KM3 - Tặng đến 150%
      [banner_picture] => 412_1568183214.jpg
      [banner_picture2] => 986_1568183214.jpg
      [banner_picture3] => 458_1568183214.jpg
      [banner_picture4] => 436_1568779919.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 9
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:29
      [banner_startdate] => 2019-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-12 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Viễn thông Thừa Thiên Huế

Chia sẻ: Thangnamvoiva2 Thangnamvoiva2 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:82

0
36
lượt xem
4
download

Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Viễn thông Thừa Thiên Huế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài tổng hợp về một số lý luận, những lý thuyết liên quan đến kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại, tìm hiểu thực trạng tổ chức công tác kế toán, đặc biệt là kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Viễn thông Thừa Thiên Huế; trên cơ sở kiến thức đã học đưa ra nhận xét, đánh giá, cũng như đề xuất một số ý kiến góp ý nhằm hoàn thiện hơn công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Viễn thông Thừa Thiên Huế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Viễn thông Thừa Thiên Huế

ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA KẾ TOÁN TÀI CHÍNH<br /> <br /> H<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> H<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> ----------<br /> <br /> C<br /> <br /> KI<br /> <br /> N<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> <br /> H<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> KEÁ TOAÙN TIEÂU THUÏ VAØ XAÙC ÑÒNH KEÁT QUAÛ<br /> <br /> Ư<br /> <br /> Ờ<br /> <br /> N<br /> G<br /> <br /> Đ<br /> <br /> ẠI<br /> <br /> KINH DOANH TAÏI VIEÃN THOÂNG THÖØA THIEÂN HUEÁ<br /> <br /> TR<br /> <br /> Sinh viên thực hiện: Đỗ Linh Chi<br /> Lớp: K43A KTDN<br /> Niên khóa: 2009 – 2013<br /> <br /> Huế, tháng 5 năm 2013<br /> <br /> Giáo viên hƣớng dẫn:<br /> ThS. Hà Diệu Thƣơng<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> TrþĆc tiên, tôi xin gāi ląi câm Ąn chân thành đến quý thæy cô trong<br /> <br /> H<br /> <br /> Khoa Kế toán Tài chính Trþąng Đäi học Kinh tế – Đäi học Huế<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> đã trang bị cho em nhiều kiến thĀc quý báu trong suốt thąi gian qua.<br /> <br /> H<br /> <br /> Đặc biệt, tôi xin chån thành câm Ąn Giâng viên Thäc sĩ Hà<br /> <br /> N<br /> <br /> Diệu ThþĄng đã tận tình giúp đỡ, hþĆng dẫn tôi cách vận dýng các kiến<br /> <br /> KI<br /> <br /> thĀc cæn thiết để hoàn thành khóa luận này một cách tốt nhçt.<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> C<br /> <br /> Qua đåy, tôi cüng xin chân thành câm Ąn Ban Giám đốc Viễn<br /> <br /> H<br /> <br /> thông Thÿa Thiên Huế cùng các anh chị trong phòng Kế toán đã nhi t<br /> <br /> ẠI<br /> <br /> tình giúp đỡ, hþĆng dẫn và täo mọi điều kiện thuận lợi trong suốt quá trình<br /> <br /> Đ<br /> <br /> thăc tập täi đĄn vị.<br /> <br /> N<br /> G<br /> <br /> Cuối cùng, tôi xin câm Ąn să động vi n, giúp đỡ cûa gia đình bän<br /> <br /> Ờ<br /> <br /> bè và nhĂng ngþąi đã luôn đồng hành cùng tôi trong suốt quá trình học tập<br /> <br /> TR<br /> <br /> Ư<br /> <br /> cüng nhþ trong thąi gian thăc hiện khóa luận.<br /> Một læn nĂa xin chån thành câm Ąn!<br /> Huế, ngày 15 tháng 5 năm 2013<br /> Sinh vi n thăc hiện<br /> Đỗ Linh Chi<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Th.S Hà Diệu Thương<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> LỜI CẢM ƠN .................................................................................................................. i<br /> MỤC LỤC ........................................................................................................................ i<br /> DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ................................................................................. v<br /> DANH MỤC BẢNG BIỂU ............................................................................................ vi<br /> <br /> Ế<br /> <br /> DANH MỤC SƠ ĐỒ .....................................................................................................vii<br /> <br /> U<br /> <br /> TÓM TẮT NGHIÊN CỨU ......................................................................................... viii<br /> <br /> H<br /> <br /> PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ .................................................................................................. 1<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> I.1 Tính cấp thiết của vấn đề ........................................................................................... 1<br /> <br /> H<br /> <br /> I.2 Mục tiêu nghiên cứu ................................................................................................... 2<br /> <br /> N<br /> <br /> I.3 Đối tƣợng nghiên cứu................................................................................................. 2<br /> <br /> KI<br /> <br /> I.4 Phạm vi nghiên cứu .................................................................................................... 2<br /> <br /> C<br /> <br /> I.5 Phƣơng pháp nghiên cứu ............................................................................................ 2<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> I.6 Kết cấu đề tài .............................................................................................................. 3<br /> <br /> H<br /> <br /> PHẦN II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .................................................. 4<br /> <br /> ẠI<br /> <br /> CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT<br /> <br /> Đ<br /> <br /> QUẢ KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ ................... 4<br /> <br /> N<br /> G<br /> <br /> 1.1 Những vấn đề chung về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh ................ 4<br /> 1.1.1 Khái niệm ............................................................................................................... 4<br /> <br /> Ờ<br /> <br /> 1.1.2 Nhiệm vụ của kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh ............................. 5<br /> <br /> Ư<br /> <br /> 1.1.3 Ý nghĩa của kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh ............................... 5<br /> <br /> TR<br /> <br /> 1.2 Kế toán tiêu thụ tại doanh nghiệp thƣơng mại .......................................................... 6<br /> 1.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch ....................................................... 6<br /> 1.2.1.1 Khái niệm doanh thu ........................................................................................... 6<br /> 1.2.1.2 Điều kiện ghi nhận doanh thu theo VAS số 14 ................................................... 6<br /> 1.2.1.3 Tài khoản sử dụng ............................................................................................... 7<br /> 1.2.1.4 Phƣơng pháp hạch toán ...................................................................................... 7<br /> 1.2.2 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu ................................................................... 7<br /> 1.2.2.1 Khái niệm ............................................................................................................ 7<br /> SVTH: Đỗ Linh Chi<br /> <br /> i<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Th.S Hà Diệu Thương<br /> <br /> 1.2.2.2 Tài khoản sử dụng ............................................................................................... 8<br /> 1.2.2.3 Trình tự hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu .............................................. 8<br /> 1.2.3 Kế toán giá vốn hàng bán ....................................................................................... 8<br /> 1.2.3.1 Tài khoản sử dụng ............................................................................................... 8<br /> 1.2.3.2 Trình tự hạch toán giá vốn hàng bán theo phƣơng pháp KKTX ......................... 9<br /> 1.2.4 Kế toán chi phí quản lý kinh doanh ........................................................................ 9<br /> <br /> Ế<br /> <br /> 1.2.4.1. Tài khoản sử dụng .............................................................................................. 9<br /> <br /> U<br /> <br /> 1.2.4.2 Trình tự hạch toán................................................................................................ 9<br /> <br /> H<br /> <br /> 1.3 Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp thƣơng mại dịch vụ .......... 10<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> 1.3.1 Kế toán chi phí tài chính ....................................................................................... 10<br /> 1.3.1.1 Tài khoản sử dụng ............................................................................................. 10<br /> <br /> N<br /> <br /> H<br /> <br /> 1.3.1.2 Trình tự hạch toán............................................................................................. 10<br /> <br /> KI<br /> <br /> 1.3.2 Kế toán doanh thu tài chính .................................................................................. 10<br /> 1.3.2.1 Tài khoản sử dụng ............................................................................................. 11<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> C<br /> <br /> 1.3.2.2 Trình tự hạch toán.............................................................................................. 11<br /> <br /> H<br /> <br /> 1.3.3 Kế toán chi phí khác ............................................................................................. 11<br /> <br /> ẠI<br /> <br /> 1.3.3.1 Tài khoản sử dụng ............................................................................................. 11<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 1.3.2.2 Trình tự hạch toán.............................................................................................. 11<br /> <br /> N<br /> G<br /> <br /> 1.3.4 Kế toán thu nhập khác .......................................................................................... 12<br /> 1.3.4.1 Tài khoản sử dụng ............................................................................................. 12<br /> <br /> Ờ<br /> <br /> 1.3.4.2 Trình tự hạch toán.............................................................................................. 12<br /> <br /> Ư<br /> <br /> 1.3.5 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiêp ........................................................ 12<br /> <br /> TR<br /> <br /> 1.3.6 Kế toán xác định kết quả kinh doanh ................................................................... 13<br /> 1.3.6.1 Tài khoản sử dụng ............................................................................................. 13<br /> 1.3.6.2 Trình tự hạch toán.............................................................................................. 13<br /> 1.4 Kinh nghiệm kế toán doanh thu của các nƣớc và những lƣu ý cho kế toán Việt<br /> Nam ............................................................................................................................... 14<br /> 1.4.1. Kế toán doanh thu ở một số nƣớc ........................................................................ 14<br /> 1.4.2. Một số lƣu ý cho kế toán doanh thu tại Việt Nam .............................................. 16<br /> 1.5. Những tồn tại về lý thuyết của CMKT Việt Nam về doanh thu ............................ 18<br /> SVTH: Đỗ Linh Chi<br /> <br /> ii<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Th.S Hà Diệu Thương<br /> <br /> 1.6 Đánh giá công trình nghiên cứu cùng lĩnh vực ....................................................... 20<br /> CHƢƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH<br /> KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI VIỄN THÔNG THỪA THIÊN HUẾ ...................... 21<br /> 2.1 Tổng quan về VNPT TT Huế .................................................................................. 21<br /> 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển ........................................................................... 21<br /> 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ, các ngành nghề kinh doanh chủ yếu ................................ 21<br /> <br /> Ế<br /> <br /> 2.1.2.1 Chức năng .......................................................................................................... 21<br /> <br /> U<br /> <br /> 2.1.2.2 Nhiệm vụ, các ngành nghề kinh doanh chủ yếu: ............................................... 22<br /> <br /> H<br /> <br /> 2.1.3 Đặc điểm, tổ chức bộ máy quản lý ....................................................................... 23<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> 2.1.4 Đặc điểm, tổ chức bộ máy kế toán ....................................................................... 24<br /> 2.1.4.1 Đặc điểm bộ máy kế toán ................................................................................. 24<br /> <br /> N<br /> <br /> H<br /> <br /> 2.1.4.2 Chức năng, nhiệm vụ ........................................................................................ 24<br /> <br /> KI<br /> <br /> 2.1.5 Các chính sách kế toán áp dụng tại công ty ......................................................... 25<br /> 2.1.6 Nguồn lực chủ yếu của công ty trong ba năm (2009 – 2012) .............................. 26<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> C<br /> <br /> 2.1.6.1 Tình hình lao động của công ty trong 3 năm (2009 – 2012) ............................ 26<br /> <br /> H<br /> <br /> 2.1.6.2 Tình hình tài sản, nguồn vốn của công ty trong 3 năm (2009 – 2012) ............. 28<br /> <br /> ẠI<br /> <br /> 2.1.6.3 Tình hình kết quả kinh doanh của công ty trong 3 năm (2009 – 2012) ............ 29<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 2.2 Thực trạng công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Viễn thông<br /> <br /> N<br /> G<br /> <br /> Thừa Thiên Huế ............................................................................................................. 31<br /> 2.2.1 Đặc điểm và phân loại doanh thu tại công ty ....................................................... 31<br /> <br /> Ờ<br /> <br /> 2.2.2 Kế toán tiêu thụ tại Công ty .................................................................................. 32<br /> <br /> Ư<br /> <br /> 2.2.2.1 Kế toán doanh thu .............................................................................................. 32<br /> <br /> TR<br /> <br /> 2.2.2.2 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu .............................................................. 42<br /> 2.2.2.3 Kế toán giá vốn hàng bán .................................................................................. 42<br /> 2.2.2.4 Kế toán chi phí kinh doanh ................................................................................ 45<br /> 2.2.3 Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty ................................................ 49<br /> 2.2.3.1 Kế toán doanh thu tài chính ............................................................................... 49<br /> 2.2.3.2 Kế toán chi phí tài chính .................................................................................... 50<br /> 2.2.3.3 Kế toán thu nhập khác ....................................................................................... 52<br /> 2.2.3.4 Kế toán chi phí khác .......................................................................................... 52<br /> SVTH: Đỗ Linh Chi<br /> <br /> iii<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản