Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán vốn bằng tiền, lập và phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Chia sẻ: Thangnamvoiva2 Thangnamvoiva2 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:129

0
83
lượt xem
36
download

Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán vốn bằng tiền, lập và phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài thực hiện những mục tiêu sau: Hệ thống hóa những vấn đề lý luận chung về công tác kế toán vốn bằng tiền, lập và phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ; tìm hiểu đánh giá thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền lập và phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ tại Công ty Cổ phần Xây dựng – Giao thông Thừa Thiên Huế; đề xuất một số giải pháp giúp công ty hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tốt hơn trong tương lai.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán vốn bằng tiền, lập và phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ

ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN<br /> <br /> ́H<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> --------------------<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> <br /> K<br /> <br /> KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN, LẬP VÀ PHÂN TÍCH<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TẠI CÔNG TY CỔ PHÂN<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> O<br /> <br /> XÂY DỰNG – GIAO THÔNG THỪA THIÊN HUẾ<br /> <br /> Sinh viên thực hiện<br /> <br /> Giáo viên hướng dẫn<br /> <br /> LÊ HOÀNG OANH<br /> <br /> Th.S PHẠM THỊ ÁI MỸ<br /> <br /> Lớp: K46 C Kế toán – kiểm toán<br /> Niên khóa: 2012 - 2016<br /> <br /> Huế, tháng 05 năm 2016<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> Lời Cảm Ơn<br /> <br /> Được sự phân công của Khoa Kế Toán- Kiểm Toán và<br /> <br /> được sự đồng ý của Cô giáo hướng dẫn TS. Phạm thị Ái Mỹ,<br /> em đã hoàn thành bài báo cáo thực tập tốt nghiệp của mình<br /> <br /> với đề tài “Kế toán vốn bằng tiền, lập và phân tích báo cáo lưu<br /> chuyển tiền tệ tại Công ty Cổ phần Xây dựng - Giao thông<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> Thừa Thiên Huế.”<br /> <br /> ́H<br /> <br /> Cho phép em được bày tỏ lời cảm ơn các thầy cô giáo<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> trong khoa Kế toán- Kiểm Toán trường Đại học Kinh Tế Huế<br /> đã giảng dạy chu đáo cho em đầy đủ kiến thức để có thể làm<br /> <br /> H<br /> <br /> tốt bài báo cáo. Đồng thời, cho phép em gửi lời cảm ơn đặc<br /> <br /> IN<br /> <br /> biệt nhất đến sự hướng dẫn tận tình của cô Phạm thị Ái Mỹ<br /> <br /> K<br /> <br /> đã tận tình hướng dẫn và giúp đỡ em trong suốt quá trình<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> hoàn thành báo cáo này.<br /> <br /> O<br /> <br /> Cùng với sự giúp đỡ nhiệt tình và tạo điều kiện của các<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> anh chị cán bộ phòng kế toán, tài vụ Công ty Cổ phần Xây<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> dựng - Giao thông Thừa Thiên Huế đã tạo điều kiện thuận lợi<br /> cho em trong suốt thời gian thực tập.<br /> <br /> Tuy vậy, do thời gian có hạn cũng như kinh nghiệm và<br /> <br /> kiến thức còn hạn chế của một sinh viên mới lần đầu đi thực<br /> <br /> tập nên trong bài báo cáo thực tập này sẽ không tránh khỏi<br /> <br /> những thiếu sót, hạn chế nhất định. Vì vậy, em rất mong nhận<br /> SVTH: Lê Hoàng Oanh<br /> <br /> iii<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> được sự chỉ bảo, góp ý của các thầy cô cùng toàn thể các bạn<br /> để em có điều kiện bổ sung, nâng cao kiến thức của mình,<br /> phục vụ tốt hơn công tác thực tế sau này.<br /> Em xin chân thành cảm ơn!<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT<br /> Chênh lệch tỷ giá<br /> <br /> CTCP<br /> <br /> Công ty cổ phần<br /> <br /> DNTN<br /> <br /> Doanh nghiệp tư nhân<br /> <br /> GTGT<br /> <br /> Giá trị gia tăng<br /> <br /> HĐKD<br /> <br /> Hoạt động kinh doanh<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> H<br /> <br /> IN<br /> <br /> Hoạt động đầu tư<br /> <br /> K<br /> <br /> HDĐT<br /> <br /> Hoạt động tài chính<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> HĐTC<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> PT<br /> <br /> O<br /> <br /> NSNN<br /> PC<br /> <br /> ́H<br /> <br /> CLTG<br /> <br /> Ngân sách Nhà nước<br /> Phiếu chi<br /> Phiếu thu<br /> <br /> QLDN<br /> <br /> Quản lý doanh nghiệp<br /> <br /> SCL<br /> <br /> Sửa chữa lớn<br /> <br /> SXKD<br /> <br /> Sản xuất kinh doanh<br /> <br /> TG<br /> <br /> Tỷ giá<br /> <br /> TNDN<br /> <br /> Thu nhập doanh nghiệp<br /> <br /> TSCĐ<br /> <br /> Tài sản cố định<br /> <br /> TSDH<br /> <br /> Tài sản dài hạn<br /> <br /> SVTH: Lê Hoàng Oanh<br /> <br /> iv<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> TSNH<br /> <br /> Tài sản ngắn hạn<br /> <br /> VLĐ<br /> <br /> Vốn lưu động<br /> <br /> XDCB<br /> <br /> Xây dựng cơ bản<br /> <br /> DANH MỤC BẢNG BIỂU<br /> <br /> Ế<br /> <br /> Bảng 2.1 - Tình hình lao động của Công ty Cổ phần Xây dựng - Giao thông TT<br /> <br /> U<br /> <br /> Huế qua 3 năm (2013 - 2015)<br /> <br /> ́H<br /> <br /> Bảng 2.2 - Tình hình tài sản của Công ty Cổ phần Xây dựng - Giao thông TT<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> Huế qua 3 năm (2013 - 2015)<br /> <br /> TT Huế qua 3 năm (2013 - 2015)<br /> <br /> H<br /> <br /> Bảng 2.3 - Tình hình nguồn vốn của Công ty Cổ phần Xây dựng - Giao thông<br /> <br /> IN<br /> <br /> Bảng 2.4 - Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Xây dựng -<br /> <br /> K<br /> <br /> Giao thông TT Huế qua 3 năm (2013 - 2015)<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> Bảng 2.5 - Trích bảng tính và phân bổ khấu hao tài sản cố định trong năm 2014<br /> <br /> O<br /> <br /> Bảng 2.6 - Trích bảng tính và phân bổ khấu hao tài sản cố định trong năm 2015<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> Bảng 2.7 - Phương pháp lập các chỉ tiêu trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ tại<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> CTCP Xây dựng - Giao thông TT Huế<br /> Bảng 2.8 - Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh<br /> Bảng 2.9 - Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư<br /> Bảng 2.10 - Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính<br /> Bảng 2.11 - Lưu chuyển tiền thuần trong năm<br /> Biểu số 2.1 - Hóa đơn GTGT số 0211862<br /> Biểu số 2.2 - Giấy đề nghị thanh toán mua nhiên liệu<br /> Biểu số 2.3 - Phiếu chi số PC 233<br /> <br /> SVTH: Lê Hoàng Oanh<br /> <br /> v<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> Biểu số 2.4 - Phiếu nhập số PC234<br /> Biểu số 2.5 - Bảng kê phát sinh bên có TK 111<br /> Biểu số 2.6 - Sổ chi tiết TK 111<br /> Biểu số 2.7 - Bảng tổng hợp phát sinh bên có TK 111<br /> Biểu số 2.8 - Nhật ký chứng từ số 1<br /> Biểu số 2.9 - Giấy đề nghị trang cấp máy tính<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> Biểu số 2.10 - Hóa đơn GTGT số 0001670<br /> <br /> ́H<br /> <br /> Biểu số 2.11 - Giấy đề nghị thanh toán mua máy tính phòng kỹ thuật<br /> <br /> Biểu số 2.13 - Phiếu nhập số PC 234<br /> <br /> H<br /> <br /> Biểu số 2.14 - Hóa đơn GTGT số 0000217<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> Biểu số 2.12 - Phiếu chi số PC 234<br /> <br /> K<br /> <br /> Biểu số 2.16 - Hóa đơn bán lẻ<br /> <br /> IN<br /> <br /> Biểu số 2.15 - Giấy đề nghị thanh toán chi phí tiếp khách phòng tổng hợp<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> Biểu số 2.17 - Giấy đề nghị thanh toán tiền mua sổ văn phòng công ty<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> O<br /> <br /> Biểu số 2.18 - Hóa đơn GTGT số 0144654<br /> Biểu số 2.19 - Giấy đề nghị thanh toán internet nhà chủ tịch<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> Biểu số 2.20 - Bảng kê chứng từ<br /> Biểu số 2.21 - Phiếu Chi số PC 248<br /> Biểu số 2.22 - Phiếu hạch toán giao dịch khách hàng<br /> Biểu số 2.23 - Phiếu thu số PT142<br /> Biểu số 2.24- Bảng kê phát sinh bên nợ TK 111<br /> Biểu số 2.25 - Bảng tổng hợp phát sinh bên nợ TK 111<br /> Biểu số 2.26 - Sổ chi tiết TK 111<br /> Biểu số 2.27 - Bảng kê số 1<br /> SVTH: Lê Hoàng Oanh<br /> <br /> vi<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản