intTypePromotion=1
ADSENSE

Khóa luận tốt nghiệp: Phân tích chiến lược Marketing dịch vụ Internet của Công ty FPT chi nhánh Huế

Chia sẻ: Yên Bihf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:91

535
lượt xem
59
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài đã phân tích môi trường marketing của công ty, phân tích chiến lược marketing dịch vụ internet của công ty theo marketing- mix; đề xuất một số giải pháp hỗ trợ thực hiện chiến lược Marketing. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Phân tích chiến lược Marketing dịch vụ Internet của Công ty FPT chi nhánh Huế

TR<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Lê Thị Phương Thanh<br /> <br /> Ư<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> <br /> Ơ<br /> <br /> PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ............................................................................................1<br /> <br /> ̀N<br /> <br /> 1.1. Lí do chọn đề tài ...............................................................................................1<br /> 1.2. Mục tiêu nghiên cứu .........................................................................................2<br /> <br /> G<br /> <br /> 1.2.1. Mục tiêu nghiên cứu chung ........................................................................2<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 1.2.2. Mục tiêu nghiên cứu cụ thể ........................................................................2<br /> <br /> A<br /> <br /> 1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ....................................................................2<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> 1.3.1. Đối tượng nghiên cứu.................................................................................2<br /> 1.3.2. Phạm vi nghiên cứu ....................................................................................2<br /> <br /> O<br /> <br /> 1.4. Phương pháp nghiên cứu ..................................................................................3<br /> 1.4.1. Phương pháp thu thập số liệu .....................................................................3<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> 1.4.2. Phương pháp chọn mẩu và xử lí số liệu .....................................................3<br /> <br /> K<br /> <br /> 1.5. Cấu trúc của đề tài ............................................................................................4<br /> <br /> IN<br /> <br /> PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .........................................5<br /> CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÍ LUẬN................................................................................5<br /> <br /> H<br /> <br /> 2.1. Khái niệm về chiến lược ...................................................................................5<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> 2.2. Khái niệm Marketing ........................................................................................6<br /> 2.3. Môi trường Marketing ......................................................................................7<br /> <br /> ́H<br /> <br /> 2.3.1. Môi trường Vi mô ......................................................................................9<br /> 2.3.1.1. Nội bộ Công ty.....................................................................................9<br /> <br /> Ế<br /> U<br /> <br /> 2.3.1.2. Những người cung ứng ......................................................................10<br /> 2.3.1.3. Những người mô giới marketing .......................................................11<br /> 2.3.1.4. Khách hàng ........................................................................................11<br /> 2.3.1.5. Đối thủ tiềm ẩn mới ...........................................................................12<br /> 2.3.1.6. Sản phẩm thay thế ..............................................................................12<br /> 2.3.1.7. Công chúng trực tiếp..........................................................................12<br /> 2.3.2. Môi trường Vĩ mô ....................................................................................13<br /> 2.3.2.1. Môi trường nhân khẩu........................................................................13<br /> 2.3.2.2. Môi trường kinh tế .............................................................................14<br /> 2.3.2.3. Môi trường tự nhiên ...........................................................................14<br /> 2.3.2.4. Môi trường công nghệ........................................................................14<br /> SVTH: Nguyễn Thị Bích Đa<br /> <br /> i<br /> <br /> TR<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Lê Thị Phương Thanh<br /> <br /> Ư<br /> <br /> 2.3.2.5. Môi trường chính trị...........................................................................15<br /> <br /> Ơ<br /> <br /> 2.3.2.6. Môi trường văn hóa............................................................................15<br /> <br /> ̀N<br /> <br /> 2.3.3. Marketing hỗn hợp (Marketing- Mix)......................................................15<br /> 2.3.3.1. Sản phẩm (product)............................................................................16<br /> <br /> G<br /> <br /> 2.3.3.2. Giá (price) ..........................................................................................16<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 2.3.3.3. Xúc tiến (promotion)..........................................................................16<br /> <br /> A<br /> <br /> 2.3.3.4. Kênh phân phối (place) ......................................................................17<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> 2.3.3.5. Con người (people) ............................................................................17<br /> 2.3.3.6. Quy trình (process) ............................................................................17<br /> <br /> O<br /> <br /> 2.3.3.7. Điều kiện vật chất (physical evidence) ..............................................18<br /> 2.4. Chiến lược marketing .....................................................................................18<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> 2.4.1. Khái niệm .................................................................................................18<br /> <br /> K<br /> <br /> 2.4.2. Vai trò và vị trí của chiến lược marketing................................................18<br /> <br /> IN<br /> <br /> CHƯƠNG II: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT<br /> TELECOM ..............................................................................................................19<br /> <br /> H<br /> <br /> 2.1. Lịch sử hình thành và phát triễn của tổng công ty cổ phần viễn thông FPT<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> Việt Nam (FPT TELECOM) .................................................................................19<br /> 2.1.1. Những thông tin cơ bản ............................................................................19<br /> <br /> ́H<br /> <br /> 2.1.2. Sơ đồ bộ máy tổ chức ...............................................................................20<br /> 2.1.3 Lĩnh vực hoạt động....................................................................................20<br /> <br /> Ế<br /> U<br /> <br /> 2.1.4. Sứ mạng của công ty ................................................................................20<br /> 2.1.5. Tầm nhìn của công ty ...............................................................................21<br /> 2.1.6. Sơ lược về tình hình hoạt động kinh doanh của công ty ..........................21<br /> 2.2. Lịch sử hình thành và phát triễn của công ty FPT Telecom chi nhánh Huế. .22<br /> 2.2.1. Thông tin cơ bản.......................................................................................22<br /> 2.2.2. Sơ đồ cơ cấu tổ chức ................................................................................23<br /> CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG MARKETING CỦA CÔNG TY<br /> VIỄN THÔNG FPT TELECOM HUẾ .................................................................25<br /> 3.1. Phân tích môi trường Vi mô ...........................................................................25<br /> 3.1.1. Môi trường nội bộ công ty........................................................................25<br /> 3.1.1.1. Nguồn nhân lực..................................................................................25<br /> SVTH: Nguyễn Thị Bích Đa<br /> <br /> ii<br /> <br /> TR<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Lê Thị Phương Thanh<br /> <br /> Ư<br /> <br /> 3.1.1.2. Tài chính ............................................................................................26<br /> <br /> 3.1.1.4. Quản trị chất lượng ............................................................................29<br /> <br /> ̀N<br /> <br /> Ơ<br /> <br /> 3.1.1.3. Sản xuất và tác nghiệp .......................................................................28<br /> <br /> 3.1.1.5. Hệ thống thông tin .............................................................................29<br /> <br /> G<br /> <br /> 3.1.1.6. Nghiên cứu và phát triển....................................................................30<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 3.1.2. Đối thủ cạnh tranh ....................................................................................30<br /> <br /> A<br /> <br /> 3.1.3. Khách hàng...............................................................................................33<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> 3.4.1. Nhà cung cấp ............................................................................................34<br /> 3.1.5. Nhà trung gian ..........................................................................................34<br /> <br /> O<br /> <br /> 4.1.6. Công chúng...............................................................................................34<br /> 3.2. Phân tích môi trường vĩ mô ............................................................................35<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> 4.2.1. Yếu tố chính phủ và chính trị ...................................................................35<br /> <br /> K<br /> <br /> 3.2.2. Yếu tố kinh tế ...........................................................................................36<br /> <br /> IN<br /> <br /> 3.2.3. Yếu tố văn hóa- xã hội .............................................................................36<br /> 3.2.4. Yếu tố dân số ............................................................................................37<br /> <br /> H<br /> <br /> 3.2.5. Yếu tố tự nhiên .........................................................................................37<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> 3.2.6. Yếu tố công nghệ......................................................................................37<br /> 3.3. Phân tích ma trận SWOT ................................................................................39<br /> <br /> ́H<br /> <br /> CHƯƠNG IV: PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC MARKETING DỊCH VỤ<br /> <br /> INETERNET ...........................................................................................................42<br /> <br /> Ế<br /> U<br /> <br /> 4.1. Xác định mục tiêu marketing..........................................................................42<br /> 4.2. Thị trường mục tiêu ........................................................................................42<br /> 4.3. Khách hàng mục tiêu ......................................................................................42<br /> 4.4. Định vị sản phẩm ............................................................................................42<br /> 4.5. Phân tích chiến lược marketing dịch vụ internet theo marketing 7P..............42<br /> 4.5.1. Sản phẩm (product) ..................................................................................42<br /> 4.5.2. Giá cả (price) ............................................................................................44<br /> 4.5.3. Phân phối (Place)......................................................................................47<br /> 4.5.4. Chiêu thị (Promotion)...............................................................................49<br /> 4.5.5. Con người (people)...................................................................................50<br /> 4.5.6. Qui trình (process)....................................................................................51<br /> SVTH: Nguyễn Thị Bích Đa<br /> <br /> iii<br /> <br /> TR<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Lê Thị Phương Thanh<br /> <br /> Ư<br /> <br /> 4.5.7. Điều kiện vật chất (Physical evidence) ....................................................51<br /> <br /> Ơ<br /> <br /> 4.7. Đánh giá của Khách hàng về dịch vụ internet thông qua Marketing- mix .........52<br /> <br /> ̀N<br /> <br /> 4.8. Giải pháp thực hiện chiến lược marketing-mix ..............................................57<br /> <br /> PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .............................................................61<br /> <br /> G<br /> <br /> 5.1. Kết luận...........................................................................................................61<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 5.2. Hạn chế của đề tài...........................................................................................62<br /> <br /> A<br /> <br /> 5.3. Kiến nghị.........................................................................................................62<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO ......................................................................................64<br /> <br /> H<br /> <br /> IN<br /> <br /> K<br /> ́H<br /> <br /> TÊ<br /> Ế<br /> U<br /> <br /> SVTH: Nguyễn Thị Bích Đa<br /> <br /> iv<br /> <br /> TR<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Lê Thị Phương Thanh<br /> <br /> Ư<br /> <br /> DANH MỤC BẢNG<br /> <br /> Ơ<br /> <br /> ̀N<br /> <br /> Bảng 3.1: Tình hình nguồn nhân lực của FPT Telecom chi nhánh Huế 2013-2015.....25<br /> <br /> G<br /> <br /> Bảng 3.2. Nguồn vốn kinh doanh của Công ty FPT Telecom chi nhánh Huế 20132015...........................................................................................................................26<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Bảng 3.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của FPT Telecom chi nhánh Huế năm<br /> <br /> A<br /> <br /> 2013-2015..................................................................................................................27<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> Bảng 3.4. So sánh điểm mạnh và yếu giữa FPT và các đối thủ ................................32<br /> Bảng 3.5. Ma trận SWOT của FPT Telecom chi nhánh Huế ..................................39<br /> <br /> O<br /> <br /> Bảng 4.1. Các gói cước dành cho hộ gia đình, cá nhân Thành phố Huế ..................45<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> Bảng 4.2. Cáp quang dành cho doanh nghiệp và tiệm game, net .............................46<br /> Bảng 4.3. Các gói cước cáp đồng dành cho hộ gia đình, cá nhân.............................47<br /> <br /> K<br /> <br /> Bảng 4.4. Thời gian khách hàng sử dụng dịch vụ.....................................................53<br /> <br /> IN<br /> <br /> Bảng 4.5. Sự đánh giá của khách hàng về sản phẩm ................................................53<br /> Bảng 4.6. Sự đánh giá của khách hàng về giá cả ......................................................54<br /> <br /> H<br /> <br /> Bảng 4.7. Sự đánh giá của khách hàng về kênh phân phối.......................................55<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> Bảng 4.8. Sự đánh giá của khách hàng về chiêu thị..................................................55<br /> Bảng 4.9. Sự đánh giá của khách hàng về con người ...............................................56<br /> <br /> ́H<br /> <br /> Bảng 4.10. Sự đánh giá của khách hàng về quy trình ...............................................56<br /> Bảng 4.11. Sự đánh giá của khách hàng về điều kiện vật chất .................................57<br /> <br /> Ế<br /> U<br /> <br /> SVTH: Nguyễn Thị Bích Đa<br /> <br /> v<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2