intTypePromotion=1
ADSENSE

Khóa luận tốt nghiệp: Phân tích tài chính tại Công ty Cổ Phần in Quảng Bình

Chia sẻ: Toán Thuế Thành | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:97

102
lượt xem
11
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu Khóa luận tốt nghiệp: Phân tích tài chính tại Công ty Cổ Phần in Quảng Bình nhằm hệ thống hóa cơ sở lý luận về công tác phân tích tài chính trong doanh nghiệp; tìm hiểu về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời đánh giá thực trạng công tác phân tích tài chính tại Công ty Cổ phần in Quảng Bình; từ cơ sở lý luận và thực tiễn công tác phân tích tài chính tại công ty và đề ra một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác phân tích tài chính tại Công ty Cổ phần in Quảng Bình trong thời gian tới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Phân tích tài chính tại Công ty Cổ Phần in Quảng Bình

Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: ThS. Nguyễn Tuyết Khanh<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> PHẦN I: MỞ ĐẦU ........................................................................................................1<br /> 1. Lý do chọn đề tài .....................................................................................................1<br /> 2. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu ..........................................................................2<br /> 2.1. Đối tƣợng nghiên cứu ............................................................................................2<br /> 2.2. Phạm vi nghiên cứu ...............................................................................................2<br /> 3. Mục tiêu nghiên cứu ................................................................................................2<br /> 3.1. Mục tiêu chung: Phân tích tình hình tài chính tại công ty Cổ phần In Quảng<br /> Bình. ................................................................................................................................2<br /> 3.2. Mục tiêu cụ thể: ......................................................................................................2<br /> 4. Phƣơng pháp nghiên cứu ........................................................................................2<br /> 5. Bố cục đề tài .............................................................................................................4<br /> PHẦN II: NỘI DUNG ...................................................................................................5<br /> CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH<br /> TRONG DOANH NGHIỆP ..........................................................................................5<br /> 1.1. TỔNG QUAN VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VÀ PHÂN TÍCH TÀI<br /> CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP ...........................................................................5<br /> 1.1.1. Hoạt động tài chính doanh nghiệp và phân tích tài chính doanh nghiệp ......5<br /> 1.1.1.1. Hoạt động tài chính doanh nghiệp ..................................................................5<br /> 1.1.1.2. Phân tích tài chính doanh nghiệp ...................................................................7<br /> 1.1.2. Tổ chức công tác phân tích tài chính trong doanh nghiệp ..............................8<br /> 1.1.3. Tài liệu dùng trong phân tích tài chính doanh nghiệp ..................................12<br /> 1.1.3.1. Bảng cân đối kế toán ......................................................................................12<br /> 1.1.3.2. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh .......................................................13<br /> 1.1.3.3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ .............................................................................13<br /> 1.1.3.4. Thuyết minh báo cáo tài chính ......................................................................14<br /> 1.1.4. Phƣơng pháp phân tích tài chính doanh nghiệp ............................................14<br /> 1.1.4.1. Phương pháp so sánh .....................................................................................14<br /> 1.1.4.2. Phương pháp tỷ lệ ...........................................................................................15<br /> 1.1.4.3. Phương pháp tài chính Dupont .....................................................................16<br /> 1.1.4.4. Phương pháp đồ thị .........................................................................................17<br /> 1.1.4.5. Phương pháp liên hệ cân đối ...........................................................................17<br /> <br /> SVTH: Trần Ngọc Thành<br /> <br /> I<br /> <br /> Lớp: ĐH Kế toán K54<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: ThS. Nguyễn Tuyết Khanh<br /> <br /> 1.2. NỘI DUNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP ............17<br /> 1.2.1. Phân tích tổng quát tình hình tài chính qua hệ thống báo cáo tài chính .....17<br /> 1.2.1.1. Phân tích biến động quy mô – cơ cấu tài sản và nguồn vốn của doanh<br /> nghiệp ............................................................................................................................17<br /> 1.2.1.2. Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh .........................................19<br /> 1.2.2. Phân tích các chỉ tiêu tài chính chủ yếu ..........................................................19<br /> 1.2.2.1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán ....................................................................20<br /> 1.2.2.2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn .....................................................................................21<br /> 1.2.2.3. Chỉ tiêu hiệu quả hoạt động ............................................................................23<br /> 1.2.2.4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời của doanh nghiệp ...........................................25<br /> 1.2.2.5. Phân tích các tỷ số về chứng khoán EPS và P/E ...........................................26<br /> 1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH<br /> DOANH NGHIỆP .......................................................................................................27<br /> 1.3.1. Nhân tố khách quan ..........................................................................................27<br /> 1.3.2. Nhân tố chủ quan ..............................................................................................28<br /> CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ<br /> PHẦN IN QUẢNG BÌNH ...........................................................................................30<br /> 2.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN IN QUẢNG BÌNH ..........30<br /> 2.1.1. Tên. địa chỉ công ty ...........................................................................................30<br /> 2.1.2. Ngành nghề kinh doanh....................................................................................30<br /> 2.1.3. Loại hình doanh nghiệp ....................................................................................30<br /> 2.1.4. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty ...................................................30<br /> 2.1.4.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý công ty ................................................30<br /> 2.1.4.2. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban ......................................................31<br /> 2.1.5. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán của công ty ...................................................34<br /> 2.1.5.1. Sơ đồ bộ máy kế toán của công ty .................................................................34<br /> 2.1.5.2. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban ......................................................34<br /> 2.1.5.3. Tổ chức vận hành chế độ kế toán ...................................................................35<br /> 2.1.6. Chức năng và nhiệm vụ của công ty................................................................ 38<br /> 2.1.7. Lịch sử hình thành và phát triển công ty ........................................................39<br /> 2.2. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY<br /> CỔ PHẦN IN QUẢNG BÌNH ....................................................................................40<br /> SVTH: Trần Ngọc Thành<br /> <br /> II<br /> <br /> Lớp: ĐH Kế toán K54<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: ThS. Nguyễn Tuyết Khanh<br /> <br /> 2.2.1. Tình hình tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Cổ phần In Quảng Bình giai đoạn<br /> 2013 – 2015 ...................................................................................................................40<br /> 2.2.2. Tình hình sử dụng lao động của công ty Cổ phần In Quảng Bình ...........41<br /> 2.2.3. Tình hình hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty Cổ phần In Quảng<br /> Bình giai đoạn 2013 – 2015........................................................................................43<br /> 2.3. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ<br /> PHẦN IN QUẢNG BÌNH ...........................................................................................45<br /> 2.3.1. Quy trình phân tích tài chính ..........................................................................45<br /> 2.3.2. Về phƣơng pháp phân tích tài chính ............................................................... 46<br /> 2.3.3. Nội dung phân tích tài chính tại công ty Cổ phần In Quảng Bình ...............46<br /> 2.3.3.1. Phân tích biến động về quy mô - cơ cấu tài sản và nguồn vốn ....................46<br /> 2.3.3.2. Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh ........................................53<br /> 2.3.3.3. Phân tích chỉ tiêu hiệu quả hoạt động ...........................................................55<br /> 2.3.3.5. Phân tích khả năng sinh lời tại công ty Cổ phần In Quảng Bình ................68<br /> 2.4. NHỮNG ĐIỂM MẠNH, ĐIỂM HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN CỦA<br /> TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN QUẢNG BÌNH. ..........76<br /> 2.4.1. Những điểm mạnh và nguyên nhân ................................................................ 76<br /> CHƢƠNG 3: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG<br /> TY CỔ PHẦN IN QUẢNG BÌNH ..............................................................................79<br /> 3.1. ĐỊNH HƢỚNG CHIẾN LƢỢC PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN<br /> IN QUẢNG BÌNH ........................................................................................................79<br /> 3.1.1. Mục tiêu .............................................................................................................79<br /> 3.1.2. Phƣơng hƣớng ....................................................................................................79<br /> 3.2. GIẢI PHÁP VỀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC<br /> PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN QUẢNG BÌNH. .........80<br /> 3.2.1. Các giải pháp hoàn thiện tình hình tài chính ..................................................80<br /> 3.2.2. Giải pháp về tổ chức phân tích tài chính .........................................................82<br /> 3.2.2.1. Quy trình phân tích ........................................................................................82<br /> 3.2.2.2. Nhân sự và tổ chức ..........................................................................................82<br /> 3.2.2.3. Thông tin để sử dụng phân tích .....................................................................83<br /> 3.2.2.4. Phương pháp sử dụng trong quá trình phân tích .........................................84<br /> 3.2.2.5. Các nhóm chỉ tiêu dùng trong quá trình phân tích .......................................84<br /> SVTH: Trần Ngọc Thành<br /> <br /> III<br /> <br /> Lớp: ĐH Kế toán K54<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: ThS. Nguyễn Tuyết Khanh<br /> <br /> 3.3. Kiến nghị nh m thực hiện các giải pháp ............................................................84<br /> 3.3.1. Về phía Nhà nƣớc ..............................................................................................84<br /> 3.3.2. Về phía công ty Cổ phần In Quảng Bình ........................................................85<br /> PHẦN III: KẾT LUẬN ............................................................................................... 88<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO...........................................................................................90<br /> <br /> SVTH: Trần Ngọc Thành<br /> <br /> IV<br /> <br /> Lớp: ĐH Kế toán K54<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: ThS. Nguyễn Tuyết Khanh<br /> DANH MỤC VIẾT TẮT<br /> <br /> Từ viết tắt<br /> <br /> STT<br /> <br /> Nguyên gốc<br /> <br /> 1.<br /> <br /> BCĐKT<br /> <br /> Bảng cân đối kế toán<br /> <br /> 2.<br /> <br /> BCKQHĐKD<br /> <br /> Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh<br /> <br /> 3.<br /> <br /> BCLCTT<br /> <br /> Báo cáo lưu chuyển tiền tệ<br /> <br /> 4.<br /> <br /> BCTC<br /> <br /> Báo cáo tài chính<br /> <br /> 5.<br /> <br /> BQ<br /> <br /> Bình quân<br /> <br /> 6.<br /> <br /> D/A<br /> <br /> Tỷ số nợ trên tổng tài sản<br /> <br /> 7.<br /> <br /> D/E<br /> <br /> Tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu<br /> <br /> 8.<br /> <br /> DN<br /> <br /> Doanh nghiệp<br /> <br /> 9.<br /> <br /> LNST<br /> <br /> Lợi nhuận sau thuế<br /> <br /> 10.<br /> <br /> ROA<br /> <br /> Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản<br /> <br /> 11.<br /> <br /> ROE<br /> <br /> Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu<br /> <br /> 12.<br /> <br /> ROS<br /> <br /> Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu<br /> <br /> 13.<br /> <br /> SXKD<br /> <br /> Sản xuất kinh doanh<br /> <br /> 14.<br /> <br /> TK<br /> <br /> Tài khoản<br /> <br /> 15.<br /> <br /> TMBCTC<br /> <br /> Thuyết minh báo cáo tài chính<br /> <br /> 16.<br /> <br /> TNDN<br /> <br /> Thu nhập doanh nghiệp<br /> <br /> 17.<br /> <br /> Trđ<br /> <br /> Triệu đồng<br /> <br /> 18.<br /> <br /> TS<br /> <br /> Tài sản<br /> <br /> 19.<br /> <br /> TSCĐ<br /> <br /> Tài sản cố định<br /> <br /> 20.<br /> <br /> TSDH<br /> <br /> Tài sản dài hạn<br /> <br /> 21.<br /> <br /> TSNH<br /> <br /> Tài sản ngắn hạn<br /> <br /> 22.<br /> <br /> UBND<br /> <br /> Uỷ ban nhân dân<br /> <br /> 23.<br /> <br /> VCSH<br /> <br /> Vốn chủ sở hữu<br /> <br /> SVTH: Trần Ngọc Thành<br /> <br /> V<br /> <br /> Lớp: ĐH Kế toán K54<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=102

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2