intTypePromotion=1
ADSENSE

Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Đánh giá hiệu quả tuyển dụng tại công ty TNHH Cargill Việt Nam

Chia sẻ: Bautroibinhyen Bautroibinhyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:101

412
lượt xem
50
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Đánh giá hiệu quả tuyển dụng tại công ty TNHH Cargill Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Đánh giá hiệu quả tuyển dụng tại công ty TNHH Cargill Việt Nam

ThS. Bùi Văn Chiêm<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> MỤC LỤC<br /> <br /> MỤC LỤC .......................................................................................................................i<br /> DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT .......................................................................................iv<br /> DANH MỤC HÌNH ẢNH .............................................................................................v<br /> <br /> uế<br /> <br /> DANH MỤC BẢNG .....................................................................................................vi<br /> PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ ................................................................................................1<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> 1. Lý do chọn đề tài......................................................................................................1<br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu: ...............................................................................................2<br /> 3. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu:........................................................2<br /> 4. Phương pháp nghiên cứu: ........................................................................................3<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> 5. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài: ....................................................................................5<br /> PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU..............................................6<br /> <br /> cK<br /> <br /> CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TUYỂN DỤNG ......................................................6<br /> 1.1 Cơ sở lý luận ..........................................................................................................6<br /> 1.1.1 Khái niệm cơ bản về nguồn nhân lực: .............................................................6<br /> <br /> họ<br /> <br /> 1.1.1.1 Khái niệm về nguồn nhân lực: ..................................................................6<br /> 1.1.1.2 Khái niệm quản trị nguồn nhân lực:..........................................................7<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> 1.1.1.3 Phân loại lao động trong doanh nghiệp:..................................................10<br /> 1.1.2 Các nội dung về tuyển dụng nguồn nhân lực: ...............................................11<br /> 1.1.2.1 Khái niệm và các vấn đề về tuyển dụng:.................................................11<br /> <br /> ng<br /> <br /> 1.1.2.2 Tuyển mộ.................................................................................................13<br /> 1.1.2.2 Nội dung tuyển chọn: ..............................................................................21<br /> <br /> ườ<br /> <br /> 1.1.2. Thử việc ........................................................................................................26<br /> 1.1.3 Hiệu quả tuyển dụng ......................................................................................27<br /> <br /> Tr<br /> <br /> 1.1.3.1 Hiệu quả là gì?.........................................................................................27<br /> 1.1.3.2 Hiệu quả tuyển dụng là gì?......................................................................28<br /> <br /> 1.1.4 Nhóm các KPI trong tuyển dụng ...................................................................28<br /> 1.1.4.1 Khái niệm ................................................................................................28<br /> 1.1.4.2 Đặc điểm của chỉ số KPI .........................................................................28<br /> 1.1.4.3 Vai trò của KPI........................................................................................30<br /> <br /> SVTH: Lê Quang Trí<br /> <br /> i<br /> <br /> ThS. Bùi Văn Chiêm<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> 1.1.4.4 KPI trong tuyển dụng và bố trí:...............................................................31<br /> 1.2 Cơ sở thực tiễn: ....................................................................................................33<br /> 1.2.1 Thực trạng hiện nay của thị trường lao động Việt Nam:...............................33<br /> 1.2.2 Các tài liệu nghiên cứu khoa học được sử dụng trong đề tài: .......................34<br /> <br /> uế<br /> <br /> CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA TUYỂN DỤNG TẠI CÔNG TY<br /> TNHH CARGILL VIỆT NAM ..................................................................................36<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> 2.1. Tổng quan về công ty TNHH Cargill Việt Nam.................................................36<br /> 2.1.1. Giới thiệu về công ty ....................................................................................36<br /> 2.1.2- Lịch sử hình thành và phát triển:..................................................................36<br /> 2.1.3- Định hướng kinh doanh của công ty: ..........................................................37<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> 2.1.4 Các lĩnh vực kinh doanh ................................................................................38<br /> 2.1.5 Doanh thu thuần của Cargill qua ba năm 2013 – 2015: ................................39<br /> <br /> cK<br /> <br /> 2.1.6 Đặc điểm về cơ cấu nhân sự của công ty trong ba năm 2013- 2015: ............39<br /> 2.1.7 Nhu cầu tuyển dụng của Cargill qua ba năm 2013 – 2015:...........................41<br /> 2.2 Phân tích công tác tuyển dụng lao động của công ty:..........................................42<br /> <br /> họ<br /> <br /> 2.2.1 Phân tích công tác tuyển dụng lao động của công ty: ...................................42<br /> 2.2.1.1 Nguồn tuyển dụng: ..................................................................................42<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> 2.2.1.2 Mô hình tuyển dụng tại Cargill: ..............................................................42<br /> 2.2.1.3 Quy trình tuyển dụng: .............................................................................44<br /> 2.2.1.4 Thực trạng tiếp nhận và hướng dẫn tập sự tại công ty TNHH Cargill Việt<br /> <br /> ng<br /> <br /> Nam......................................................................................................................46<br /> 2.2.2 Đánh giá hiệu quả tuyển dụng qua các chỉ số KPI tuyển dụng: ....................47<br /> <br /> ườ<br /> <br /> 2.2.3 Đánh giá của lao động về hoạt động tuyển dụng tại công ty TNHH Cargill<br /> Việt Nam.................................................................................................................57<br /> <br /> Tr<br /> <br /> 2.2.3.1 Đặc điểm của tổng thể điều tra:...............................................................58<br /> 2.2.3.2 Đánh giá của lao động về hoạt động tuyển mộ: ......................................60<br /> 2.2.3.3 Đánh giá của lao động về hoạt động tuyển chọn: ...................................63<br /> 2.2.3.3 Đánh giá của lao động về hoạt động tiếp nhận tập sự và bố trí công việc ....66<br /> 2.2.3.3 Đánh giá chung của lao động về hoạt động tuyển dụng: ........................68<br /> <br /> SVTH: Lê Quang Trí<br /> <br /> ii<br /> <br /> ThS. Bùi Văn Chiêm<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VÀ NÂNG CAO<br /> HIỆU QUẢ TUYỂN DỤNG TẠI CÔNG TY TNHH CARGILL VIỆT NAM......71<br /> 3.1 Định hướng ..........................................................................................................71<br /> 3.2 Giải pháp ..............................................................................................................72<br /> <br /> uế<br /> <br /> 3.2.1 Giải pháp với quy trình tuyển mộ..................................................................72<br /> 3.2.2 Giải pháp đối với quy trình tuyển chọn .........................................................74<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> 3.2.3 Giải pháp đối với quy trình tập sự và bố trí công việc ..................................74<br /> 3.2.4 Các giải pháp khác:........................................................................................75<br /> PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .................................................................77<br /> 1- Kết luận..................................................................................................................77<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> 2- Kiến Nghị...............................................................................................................78<br /> 2.1 Kiến nghị đối với chính quyền các địa phương những nơi có nhà máy Cargill......78<br /> <br /> cK<br /> <br /> 2.2 Kiến nghị với công ty TNHH Cargill Việt Nam ..............................................78<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO...........................................................................................80<br /> <br /> Tr<br /> <br /> ườ<br /> <br /> ng<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> PHỤ LỤC .....................................................................................................................80<br /> <br /> SVTH: Lê Quang Trí<br /> <br /> iii<br /> <br /> ThS. Bùi Văn Chiêm<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT<br /> <br /> : Trách nhiệm hữu hạn<br /> <br /> KPI<br /> <br /> : Chỉ số đo lường hiệu suất cốt yếu<br /> <br /> CMKT<br /> <br /> : Chuyên môn kỹ thuật<br /> <br /> OPS<br /> <br /> : Nhân viên khối nhà máy<br /> <br /> Sales<br /> <br /> : Nhân viên kinh doanh<br /> <br /> Support Function<br /> <br /> : Nhân viên khối văn phòng<br /> <br /> HRBP<br /> <br /> : Đối tác chiến lược nhân sự<br /> <br /> Đvt<br /> <br /> : Đơn vị tính<br /> <br /> Tr<br /> <br /> ườ<br /> <br /> ng<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> cK<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> uế<br /> <br /> TNHH<br /> <br /> SVTH: Lê Quang Trí<br /> <br /> iv<br /> <br /> ThS. Bùi Văn Chiêm<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> DANH MỤC HÌNH ẢNH<br /> <br /> Hình 1- Mối quan hệ qua lại giữa tuyển mộ và các chức năng khác của quản trị nguồn<br /> nhân lực .........................................................................................................................14<br /> Hình 2. Số lượng lao động qua đào tạo có chuyên môn kỹ thuật theo cấp trình độ, quý<br /> <br /> uế<br /> <br /> 2/2015 và quý 3/2015 ....................................................................................................34<br /> Hình 3- Mục tiêu của Cargill.........................................................................................38<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> Hình 4. Mô hình lãnh đạo Cargill..................................................................................43<br /> <br /> Tr<br /> <br /> ườ<br /> <br /> ng<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> cK<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> Hình 5. Quy trình tuyển dụng tổng quát tại Cargill.......................................................44<br /> <br /> SVTH: Lê Quang Trí<br /> <br /> v<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2