intTypePromotion=1

Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Đánh giá hiệu quả tuyển dụng tại công ty TNHH Cargill Việt Nam

Chia sẻ: Bautroibinhyen Bautroibinhyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:101

0
317
lượt xem
47
download

Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Đánh giá hiệu quả tuyển dụng tại công ty TNHH Cargill Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Đánh giá hiệu quả tuyển dụng tại công ty TNHH Cargill Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Đánh giá hiệu quả tuyển dụng tại công ty TNHH Cargill Việt Nam

ThS. Bùi Văn Chiêm<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> MỤC LỤC<br /> <br /> MỤC LỤC .......................................................................................................................i<br /> DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT .......................................................................................iv<br /> DANH MỤC HÌNH ẢNH .............................................................................................v<br /> <br /> uế<br /> <br /> DANH MỤC BẢNG .....................................................................................................vi<br /> PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ ................................................................................................1<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> 1. Lý do chọn đề tài......................................................................................................1<br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu: ...............................................................................................2<br /> 3. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu:........................................................2<br /> 4. Phương pháp nghiên cứu: ........................................................................................3<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> 5. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài: ....................................................................................5<br /> PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU..............................................6<br /> <br /> cK<br /> <br /> CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TUYỂN DỤNG ......................................................6<br /> 1.1 Cơ sở lý luận ..........................................................................................................6<br /> 1.1.1 Khái niệm cơ bản về nguồn nhân lực: .............................................................6<br /> <br /> họ<br /> <br /> 1.1.1.1 Khái niệm về nguồn nhân lực: ..................................................................6<br /> 1.1.1.2 Khái niệm quản trị nguồn nhân lực:..........................................................7<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> 1.1.1.3 Phân loại lao động trong doanh nghiệp:..................................................10<br /> 1.1.2 Các nội dung về tuyển dụng nguồn nhân lực: ...............................................11<br /> 1.1.2.1 Khái niệm và các vấn đề về tuyển dụng:.................................................11<br /> <br /> ng<br /> <br /> 1.1.2.2 Tuyển mộ.................................................................................................13<br /> 1.1.2.2 Nội dung tuyển chọn: ..............................................................................21<br /> <br /> ườ<br /> <br /> 1.1.2. Thử việc ........................................................................................................26<br /> 1.1.3 Hiệu quả tuyển dụng ......................................................................................27<br /> <br /> Tr<br /> <br /> 1.1.3.1 Hiệu quả là gì?.........................................................................................27<br /> 1.1.3.2 Hiệu quả tuyển dụng là gì?......................................................................28<br /> <br /> 1.1.4 Nhóm các KPI trong tuyển dụng ...................................................................28<br /> 1.1.4.1 Khái niệm ................................................................................................28<br /> 1.1.4.2 Đặc điểm của chỉ số KPI .........................................................................28<br /> 1.1.4.3 Vai trò của KPI........................................................................................30<br /> <br /> SVTH: Lê Quang Trí<br /> <br /> i<br /> <br /> ThS. Bùi Văn Chiêm<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> 1.1.4.4 KPI trong tuyển dụng và bố trí:...............................................................31<br /> 1.2 Cơ sở thực tiễn: ....................................................................................................33<br /> 1.2.1 Thực trạng hiện nay của thị trường lao động Việt Nam:...............................33<br /> 1.2.2 Các tài liệu nghiên cứu khoa học được sử dụng trong đề tài: .......................34<br /> <br /> uế<br /> <br /> CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA TUYỂN DỤNG TẠI CÔNG TY<br /> TNHH CARGILL VIỆT NAM ..................................................................................36<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> 2.1. Tổng quan về công ty TNHH Cargill Việt Nam.................................................36<br /> 2.1.1. Giới thiệu về công ty ....................................................................................36<br /> 2.1.2- Lịch sử hình thành và phát triển:..................................................................36<br /> 2.1.3- Định hướng kinh doanh của công ty: ..........................................................37<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> 2.1.4 Các lĩnh vực kinh doanh ................................................................................38<br /> 2.1.5 Doanh thu thuần của Cargill qua ba năm 2013 – 2015: ................................39<br /> <br /> cK<br /> <br /> 2.1.6 Đặc điểm về cơ cấu nhân sự của công ty trong ba năm 2013- 2015: ............39<br /> 2.1.7 Nhu cầu tuyển dụng của Cargill qua ba năm 2013 – 2015:...........................41<br /> 2.2 Phân tích công tác tuyển dụng lao động của công ty:..........................................42<br /> <br /> họ<br /> <br /> 2.2.1 Phân tích công tác tuyển dụng lao động của công ty: ...................................42<br /> 2.2.1.1 Nguồn tuyển dụng: ..................................................................................42<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> 2.2.1.2 Mô hình tuyển dụng tại Cargill: ..............................................................42<br /> 2.2.1.3 Quy trình tuyển dụng: .............................................................................44<br /> 2.2.1.4 Thực trạng tiếp nhận và hướng dẫn tập sự tại công ty TNHH Cargill Việt<br /> <br /> ng<br /> <br /> Nam......................................................................................................................46<br /> 2.2.2 Đánh giá hiệu quả tuyển dụng qua các chỉ số KPI tuyển dụng: ....................47<br /> <br /> ườ<br /> <br /> 2.2.3 Đánh giá của lao động về hoạt động tuyển dụng tại công ty TNHH Cargill<br /> Việt Nam.................................................................................................................57<br /> <br /> Tr<br /> <br /> 2.2.3.1 Đặc điểm của tổng thể điều tra:...............................................................58<br /> 2.2.3.2 Đánh giá của lao động về hoạt động tuyển mộ: ......................................60<br /> 2.2.3.3 Đánh giá của lao động về hoạt động tuyển chọn: ...................................63<br /> 2.2.3.3 Đánh giá của lao động về hoạt động tiếp nhận tập sự và bố trí công việc ....66<br /> 2.2.3.3 Đánh giá chung của lao động về hoạt động tuyển dụng: ........................68<br /> <br /> SVTH: Lê Quang Trí<br /> <br /> ii<br /> <br /> ThS. Bùi Văn Chiêm<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VÀ NÂNG CAO<br /> HIỆU QUẢ TUYỂN DỤNG TẠI CÔNG TY TNHH CARGILL VIỆT NAM......71<br /> 3.1 Định hướng ..........................................................................................................71<br /> 3.2 Giải pháp ..............................................................................................................72<br /> <br /> uế<br /> <br /> 3.2.1 Giải pháp với quy trình tuyển mộ..................................................................72<br /> 3.2.2 Giải pháp đối với quy trình tuyển chọn .........................................................74<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> 3.2.3 Giải pháp đối với quy trình tập sự và bố trí công việc ..................................74<br /> 3.2.4 Các giải pháp khác:........................................................................................75<br /> PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .................................................................77<br /> 1- Kết luận..................................................................................................................77<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> 2- Kiến Nghị...............................................................................................................78<br /> 2.1 Kiến nghị đối với chính quyền các địa phương những nơi có nhà máy Cargill......78<br /> <br /> cK<br /> <br /> 2.2 Kiến nghị với công ty TNHH Cargill Việt Nam ..............................................78<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO...........................................................................................80<br /> <br /> Tr<br /> <br /> ườ<br /> <br /> ng<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> PHỤ LỤC .....................................................................................................................80<br /> <br /> SVTH: Lê Quang Trí<br /> <br /> iii<br /> <br /> ThS. Bùi Văn Chiêm<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT<br /> <br /> : Trách nhiệm hữu hạn<br /> <br /> KPI<br /> <br /> : Chỉ số đo lường hiệu suất cốt yếu<br /> <br /> CMKT<br /> <br /> : Chuyên môn kỹ thuật<br /> <br /> OPS<br /> <br /> : Nhân viên khối nhà máy<br /> <br /> Sales<br /> <br /> : Nhân viên kinh doanh<br /> <br /> Support Function<br /> <br /> : Nhân viên khối văn phòng<br /> <br /> HRBP<br /> <br /> : Đối tác chiến lược nhân sự<br /> <br /> Đvt<br /> <br /> : Đơn vị tính<br /> <br /> Tr<br /> <br /> ườ<br /> <br /> ng<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> cK<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> uế<br /> <br /> TNHH<br /> <br /> SVTH: Lê Quang Trí<br /> <br /> iv<br /> <br /> ThS. Bùi Văn Chiêm<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> DANH MỤC HÌNH ẢNH<br /> <br /> Hình 1- Mối quan hệ qua lại giữa tuyển mộ và các chức năng khác của quản trị nguồn<br /> nhân lực .........................................................................................................................14<br /> Hình 2. Số lượng lao động qua đào tạo có chuyên môn kỹ thuật theo cấp trình độ, quý<br /> <br /> uế<br /> <br /> 2/2015 và quý 3/2015 ....................................................................................................34<br /> Hình 3- Mục tiêu của Cargill.........................................................................................38<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> Hình 4. Mô hình lãnh đạo Cargill..................................................................................43<br /> <br /> Tr<br /> <br /> ườ<br /> <br /> ng<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> cK<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> Hình 5. Quy trình tuyển dụng tổng quát tại Cargill.......................................................44<br /> <br /> SVTH: Lê Quang Trí<br /> <br /> v<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2