intTypePromotion=3

Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn sử dụng dịch vụ internet của FPT đối với người dân phường Vỹ Dạ - Thành phố Huế

Chia sẻ: Yên Bihf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:105

0
30
lượt xem
9
download

Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn sử dụng dịch vụ internet của FPT đối với người dân phường Vỹ Dạ - Thành phố Huế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn về công ty cổ phần viễn thông FPT cũng như FPT chi nhánh Huế; phân tích các yếu tố có ảnh hưởng đến sự lựa chọn nhà cung ứng dịch vụ internet của khách hàng ở thị trường phường Vĩ Dạ - Huế; việc chuyển dần từ hạ tầng cáp đồng (ADSL) sang cáp quang (FTTH) của FPT có tác động đến quyết định lựa chọn của khách hàng;... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn sử dụng dịch vụ internet của FPT đối với người dân phường Vỹ Dạ - Thành phố Huế

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> H<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> IH<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> C<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> Nghiên cứu các nhân tố ảnh hƣởng đến sự lựa chọn sử<br /> Vĩ Dạ - thành phố Huế<br /> <br /> N<br /> <br /> G<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> dụng dịch vụ Internet của FPT đối với ngƣời dân phƣờng<br /> <br /> Sinh viên thực tập<br /> <br /> T.S Phan Thanh Hoàn<br /> <br /> Nguyễn Xuân Thanh Tịnh<br /> <br /> TR<br /> <br /> Ư<br /> <br /> Ờ<br /> <br /> Giảng viên hƣớng dẫn<br /> <br /> Lớp: K45B_QTKD TH<br /> <br /> Huế, Niên khóa 2011-2015<br /> <br /> Khóa Luận Tốt Nghiệp<br /> <br /> GVHD: TS. Phan Thanh Hoàn<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Trong quá trình học tập và nghiên cứu hoàn thành luận văn tốt<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> nghiệp, tôi đã nhận đƣợc sự động viên, giúp đỡ quý báu của nhiều đơn<br /> <br /> H<br /> <br /> vị và cá nhân khác nhau.<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> Trƣớc tiên, tôi xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn đến quý Thầy<br /> Cô của Khoa Quản trị Kinh doanh, trƣờng Đại học Kinh tế Huế đã tạo<br /> <br /> H<br /> <br /> những điều kiện và hỗ trợ tốt nhất để tôi có điều kiện hoàn thành luận<br /> <br /> IN<br /> <br /> văn tốt nghiệp này.<br /> <br /> K<br /> <br /> Tôi cũng xin chân thành cảm ơn đến lãnh đạo và toàn bộ nhân<br /> viên của Công ty cổ phần viễn thông FPT chi nhánh Huế đã giúp đỡ,<br /> <br /> IH<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> gian tôi thực tập tại công ty.<br /> <br /> C<br /> <br /> cung cấp những tƣ liệu và tạo điều kiện một cách tốt nhất trong thời<br /> <br /> Đặc biệt, tôi xin bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến TS Phan Thanh Hoàn,<br /> <br /> Đ<br /> <br /> tốt nghiệp.<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> ngƣời đã hết lòng giúp đỡ và hƣớng dẫn tận tình để tôi hoàn thành luận văn<br /> <br /> G<br /> <br /> Cuối cùng, xin chân thành cám ơn gia đình và bạn bè đã ủng hộ, giúp<br /> <br /> N<br /> <br /> đỡ và động viên tôi trong suốt thời gian nghiên cứu.<br /> <br /> Ờ<br /> <br /> Mặc dù tôi đã cố gắng nỗ lực hết sức để hoàn thành luận văn tốt nghiệp<br /> <br /> TR<br /> <br /> Ư<br /> <br /> này trong phạm vi và khả năng cho phép nhƣng chắc chắn sẽ không tránh<br /> khỏi những thiếu sót, tôi rất mong nhận đƣợc sự cảm thông và tận tình chỉ<br /> bảo của quý thầy cô giảng viên.<br /> Sinh viên thực hiện<br /> Nguyễn xuân Thanh Tịnh<br /> <br /> Nguyễn Xuân Thanh Tịnh K45B QTKD TH<br /> <br /> i<br /> <br /> Khóa Luận Tốt Nghiệp<br /> <br /> GVHD: TS. Phan Thanh Hoàn<br /> MỤC LỤC<br /> <br /> PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ .......................................................................................................... 1<br /> 1. Lý do chọn đề tài ................................................................................................................. 1<br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu ........................................................................................................... 2<br /> <br /> Ế<br /> <br /> 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu .................................................................................... 2<br /> <br /> U<br /> <br /> 4. Phƣơng pháp nghiên cứu ................................................................................................... 3<br /> <br /> H<br /> <br /> 5. Kết cấu đề tài ....................................................................................................................... 4<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ........................................................ 5<br /> CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU ..................................................... 5<br /> 1.1. Cơ sở khoa học của vấn đề nghiên cứu ........................................................................ 5<br /> <br /> H<br /> <br /> 1.1.1. Tổng quan về dịch vụ và chất lƣợng dịch vụ............................................................ 5<br /> <br /> IN<br /> <br /> 1.1.1.1. Dịch vụ ........................................................................................................................ 5<br /> <br /> K<br /> <br /> 1.1.1.2. Khái niệm về chất lƣợng dịch vụ............................................................................. 7<br /> <br /> C<br /> <br /> 1.1.2 Tổng quan về dịch vụ Internet (ADSL, Cáp quang) và chất lƣợng dịch vụ<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> Internet...................................................................................................................................... 8<br /> <br /> IH<br /> <br /> 1.1.2.1 Dịch vụ Internet .......................................................................................................... 8<br /> 1.1.2. 2. Chất lƣợng dịch vụ Internet ................................................................................. 12<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> 1.1.3. Tổng quan về hành vi tiêu dùng ............................................................................... 13<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 1.1.3.1. Mô hình hành vi mua của ngƣời tiêu dùng ......................................................... 13<br /> 1.1.3.2 Các yếu tố ảnh hƣởng đến hành vi mua của khách hàng .................................. 15<br /> <br /> G<br /> <br /> 1.1.4. Quá trình mua hàng ................................................................................................... 19<br /> <br /> N<br /> <br /> 1.1.4.1. Loại hành vi mua sắm ............................................................................................. 19<br /> <br /> Ờ<br /> <br /> 1.1.4.2. Quá trình quyết định của ngƣời mua ................................................................... 20<br /> <br /> Ư<br /> <br /> 1.1.5 Tổng quan các nghiên cứu có liên quan ................................................................... 23<br /> <br /> TR<br /> <br /> 1.1.6. Mô hình nghiên cứu đề xuất ..................................................................................... 24<br /> 1.2 Cơ sở thực tiễn ................................................................................................................. 28<br /> 1.2.1 Thực trạng phát triển Internet Việt Nam. ............................................................... 28<br /> 1.2.2. Thực trạng phát triển của FPT Telecom ................................................................ 32<br /> 1.2.3. Điểm mạnh và điểm yếu của FPT Telecom chi nhánh Huế................................. 34<br /> <br /> Nguyễn Xuân Thanh Tịnh K45B QTKD TH<br /> <br /> ii<br /> <br /> Khóa Luận Tốt Nghiệp<br /> <br /> GVHD: TS. Phan Thanh Hoàn<br /> <br /> CHƢƠNG 2: NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN SỰ LỰA CHỌN<br /> SỬ DỤNG DỊCH VỤ INTERNET CỦA FPT ĐỐI VỚI NGƢỜI DÂN PHƢỜNG VỸ<br /> DẠ - THÀNH PHỐ HUẾ....................................................................................................... 35<br /> 2.1. Tổng quan về công ty Cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom) và công ty Cổ<br /> <br /> Ế<br /> <br /> phần Viễn thông FPT Chi nhánh Huế (FPT Telecom Chi nhánh Huế) ..................... 36<br /> <br /> U<br /> <br /> 2.1.1. Tổng quan về công ty Cổ phần Viễn thông FPT ................................................... 36<br /> <br /> H<br /> <br /> 2.1.2. Tổng quan về công ty Cổ phần Viễn thông FPT Chi nhánh Huế ....................... 37<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> 2.1.2.1. Lịch sử hình thành và phát triển ........................................................................... 37<br /> 2.1.2 .2. Cơ cấu tổ chức bộ máy và lĩnh vực hoạt động ................................................... 38<br /> 2.1.2.3 Lĩnh vực hoạt động ................................................................................................... 40<br /> <br /> H<br /> <br /> 2.1.2.4 Giới thiệu sản phẩm ADSL của FPT- Chi nhánh Huế ....................................... 40<br /> <br /> IN<br /> <br /> 2.1.2.5. Tình hình lao động................................................................................................... 42<br /> <br /> K<br /> <br /> 2.1.2.6. Tình hình tài sản, vốn kinh doanh của Chi nhánh ............................................. 45<br /> <br /> C<br /> <br /> 2.1.2.7 Kết quả hoạt động kinh doanh ............................................................................... 46<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> 2.1.3 Những chính sách của FPT Telecom chi nhánh Huế nhằm thu hút khách hàng.49<br /> <br /> IH<br /> <br /> 2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu.............................................................................................. 50<br /> 2.2.1 Quy mô mẫu ................................................................................................................. 50<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> 2.2.2 Quy trình nghiên cứu .................................................................................................. 52<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 2.3 Kết quả nghiên cứu chính.............................................................................................. 53<br /> 2.3.1 Mô tả mẫu nghiên cứu điều tra ................................................................................. 53<br /> <br /> G<br /> <br /> 2.3.2 Kiểm tra độ tin cậy của thang đo .............................................................................. 59<br /> <br /> N<br /> <br /> 2.3.3 Phân tích nhân tố khám phá EFA ............................................................................ 62<br /> <br /> Ờ<br /> <br /> 2.3.4. Đặt tên và giải thích nhân tố ..................................................................................... 65<br /> <br /> Ư<br /> <br /> 2.3.5 Điều chỉnh mô hình nghiên cứu................................................................................. 67<br /> <br /> TR<br /> <br /> 2.3.6 Kết quả đánh giá ảnh hƣởng của các yếu tố sự lựa chọn sử dụng dịch vụ<br /> Internet FPT của khách hàng. ............................................................................................ 68<br /> 2.3.7. Kết quả phân tích hồi quy và phân tích tƣơng quan ............................................ 72<br /> CHƢƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NHU CẦU SỬ DỤNG<br /> INTERNET CỦA FPT – CHI NHÁNH HUẾ ...................................................................... 74<br /> 3.1. Căn cứ đề xuất giải pháp ............................................................................................. 75<br /> Nguyễn Xuân Thanh Tịnh K45B QTKD TH<br /> <br /> iii<br /> <br /> Khóa Luận Tốt Nghiệp<br /> <br /> GVHD: TS. Phan Thanh Hoàn<br /> <br /> 3.2. Các giải pháp nhằm nâng cao nhu cầu sử dụng dịch vụ Internet ......................... 75<br /> 3.2.1. Chất lƣợng dịch vụ ..................................................................................................... 75<br /> 3.2.2. Thủ tục đăng ký .......................................................................................................... 77<br /> 3.2.3. Chăm sóc khách hàng ................................................................................................ 78<br /> <br /> Ế<br /> <br /> 3.2.4. Giá cƣớc........................................................................................................................ 79<br /> <br /> U<br /> <br /> PHẦN III: KẾT LUẬN .......................................................................................................... 81<br /> <br /> H<br /> <br /> 1. Kết luận.............................................................................................................................. 81<br /> <br /> TR<br /> <br /> Ư<br /> <br /> Ờ<br /> <br /> N<br /> <br /> G<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> IH<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> C<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> 2. Hạn chế và hƣớng nghiên cứu tiếp theo ....................................................................... 82<br /> <br /> Nguyễn Xuân Thanh Tịnh K45B QTKD TH<br /> <br /> iv<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản