intTypePromotion=1

Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Phân tích, đánh giá hoạt động kinh doanh của công ty Cổ phần ngư nghiệp Đông Phương

Chia sẻ: Bautroibinhyen Bautroibinhyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:75

0
30
lượt xem
9
download

Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Phân tích, đánh giá hoạt động kinh doanh của công ty Cổ phần ngư nghiệp Đông Phương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu chung của đề tài là phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần ngư nghiệp Đông Phương, Huế qua 3 năm 2009-2011; trên cơ sở đó đề ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong thời gian tới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Phân tích, đánh giá hoạt động kinh doanh của công ty Cổ phần ngư nghiệp Đông Phương

KLTN/2013<br /> <br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> uế<br /> <br /> KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN<br /> <br /> in<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> cK<br /> <br /> PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN<br /> XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN<br /> NGƯ NGHIỆP ĐÔNG PHƯƠNG<br /> <br /> NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG NHI<br /> <br /> NGUY<br /> <br /> Tr<br /> <br /> ườ<br /> <br /> ng<br /> <br /> PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HO<br /> S<br /> TẠI CÔNG TY C<br /> N NGƯ NGHI<br /> <br /> h<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> <br /> Khóa học 2009 - 2013<br /> <br /> ii<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> uế<br /> <br /> ÂAÛI HOÜC HUÃÚ<br /> TRÆÅÌNG ÂAÛI HOÜC KINH TÃÚ HUÃÚ<br /> KHOA KINH TÃÚ PHAÏT TRIÃØN<br /> <br /> cK<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> KHOÏA LUÁÛN TÄÚT NGHIÃÛP ÂAÛI HOÜC<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> PHÁN TÊCH HIÃÛU QUAÍ HOAÛT ÂÄÜNG SAÍN XUÁÚT<br /> KINH DOANH TAÛI CÄNG TY CÄØ PHÁN<br /> NGÆ NGHIÃÛP ÂÄNG PHÆÅNG<br /> <br /> Giaïo viãn hæåïng dáùn:<br /> Th.S Nguyãùn Quang Phuûc<br /> <br /> Tr<br /> <br /> ườ<br /> <br /> ng<br /> <br /> Sinh viãn thæûc hiãûn:<br /> Nguyãùn Ngoüc Phæång Nhi<br /> Låïp: KDNN<br /> Niãn khoïa: 2009 - 2013<br /> <br /> Huãú, thaïng 5 nàm 2013<br /> <br /> iii<br /> <br /> Tr<br /> <br /> ườ<br /> <br /> ng<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> cK<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> uế<br /> <br /> Ñeå hoaøn thaønh khoùa luaän toát nghieäp naøy toâi xin chaân<br /> thaønh caûm ôn quyù Thaày Coâ giaùo tröôøng Ñaïi Hoïc Kinh teá<br /> Hueá ñaõ truyeàn ñaït kieán thöùc cho toâi trong suoát quaù trình hoïc<br /> taäp taïi tröôøng.<br /> Ñaëc bieät toâi xin baøy toû loøng bieát ôn tôùi thaày giaùo<br /> ThS. Nguyeãn Quang Phuïc ñaõ taän tình tröïc tieáp höôùng<br /> daãn toâi trong suoát thôøi gian thöïc taä p vaø hoaøn thaønh khoùa<br /> luaän naøy.<br /> Toâi xin göûi lôøi caûm ôn ñeán gia ñình, ngöôøi thaân, baïn beø<br /> ñaõ ñoäng vieân chuùng toâi trong suoát quaù trình hoïc taäp vaø<br /> nghieân cöùu.<br /> Do haïn cheá veà maët thôøi gian vaø khaû naêng cuûa baûn thaân<br /> neân ñeà taøi khoâng theå traùnh khoûi nhöõng thieáu soùt. Raát mong söï<br /> thoâng caûm vaø yù kieán ñoùng goùp cuûa quyù thaày coâ, cô quan vaø baïn<br /> ñoïc ñeå baùo caùo ñöôïc hoaøn thieän hôn.<br /> Xin chaân thaønh caûm ôn!<br /> Hueá, thaùng 5 naêm 2013<br /> Sinh vieân thöïc hieän<br /> <br /> Nguyeãn Ngoïc Phöông Nhi<br /> iv<br /> <br /> Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh Công ty CP Ngư nghiệp Đông Phương<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CẢM ƠN .................................................................................................................ii<br /> TÓM TẮT NGHIÊN CỨU ...........................................................................................vi<br /> <br /> uế<br /> <br /> DANH MỤC CÁC BẢNG ...........................................................................................vii<br /> DANH MỤC CÁC HÌNH .......................................................................................... viii<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ..................................................................................................1<br /> 1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI ........................................................................................1<br /> 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU .................................................................................2<br /> 1.2.1. Mục tiêu chung...............................................................................................2<br /> <br /> h<br /> <br /> 1.2.2. Mục tiêu cụ thể...............................................................................................2<br /> <br /> in<br /> <br /> 1.3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU ....................................................3<br /> <br /> cK<br /> <br /> 1.3.1. Đối tượng nghiên cứu ....................................................................................3<br /> 1.3.2. Phạm vi nghiên cứu........................................................................................3<br /> 1.3.2.1. Phạm vi không gian .................................................................................3<br /> <br /> họ<br /> <br /> 1.3.2.2. Phạm vi thời gian.....................................................................................3<br /> 1.3.2.3. Nội dung ..................................................................................................3<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> 1.4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ........................................................................3<br /> 1.4.1. Phương pháp thu thập số liệu.........................................................................3<br /> 1.4.2. Phương pháp xử lý số liệu..............................................................................3<br /> <br /> ng<br /> <br /> 1.4.3. Phương pháp phân tích số liệu .......................................................................3<br /> PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .................................................4<br /> <br /> ườ<br /> <br /> CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU...........................................4<br /> 1.1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SẢN XUẤT<br /> <br /> Tr<br /> <br /> KINH DOANH ...........................................................................................................4<br /> 1.1.1. Hiệu quả sản xuất kinh doanh ........................................................................4<br /> 1.1.1.1. Quan điểm cơ bản về hiệu quả sản xuất kinh doanh trong các doanh<br /> nghiệp ...................................................................................................................4<br /> 1.1.1.2. Khái niệm hiệu quả sản xuất kinh doanh ................................................6<br /> 1.1.1.3. Phân loại hiệu quả sản xuất kinh doanh ..................................................6<br /> <br /> iii<br /> <br /> Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh Công ty CP Ngư nghiệp Đông Phương<br /> <br /> 1.1.2. Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh.......................................................7<br /> 1.1.2.1. Khái niệm phân tích hoạt động kinh doanh.............................................7<br /> 1.1.2.2. Vai trò của phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh.............................7<br /> 1.1.2.3. Ý nghĩa của việc phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh....................8<br /> <br /> uế<br /> <br /> 1.2. CÁC PHƯƠNG PHÁP, CHỈ TIÊU DÙNG TRONG PHÂN TÍCH KINH DOANH<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ PHÂN TÍCH KINH DOANH ......8<br /> 1.2.1. Các phương pháp dùng trong phân tích kinh doanh.......................................8<br /> 1.2.1.1. Phương pháp so sánh...............................................................................8<br /> 1.2.1.2. Phương pháp loại trừ ...............................................................................9<br /> <br /> h<br /> <br /> 1.2.2. Các chỉ tiêu dùng trong phân tích kinh doanh .............................................12<br /> <br /> in<br /> <br /> 1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả phân tích kinh doanh ..........................13<br /> <br /> cK<br /> <br /> 1.3. CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH..........14<br /> 1.3.1. Các chỉ tiêu về tình hình thanh toán.............................................................14<br /> 1.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động ...................................................................15<br /> <br /> họ<br /> <br /> 1.3.3. Các chỉ tiêu về hiệu quả sử dụng vốn ..........................................................15<br /> 1.3.4. Các chỉ tiêu về khả năng sinh lợi .................................................................16<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG<br /> TY CỔ PHẦN NGƯ NGHIỆP ĐÔNG PHƯƠNG .......................................................18<br /> 2.1. SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN NGƯ NGHIỆP ĐÔNG PHƯƠNG........18<br /> 2.1.1. Tổng quan về công ty cổ phân Ngư Nghiệp Đông Phương.........................18<br /> <br /> ng<br /> <br /> 2.1.2. Quá trình hình thành phát triển của Công ty................................................18<br /> 2.1.3. Cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ các phòng ban.................................................20<br /> <br /> ườ<br /> <br /> 2.1.3.1. Cơ cấu tổ chức của công ty ...................................................................20<br /> <br /> Tr<br /> <br /> 2.1.3.2. Nhiệm vụ các bộ phận ...........................................................................20<br /> 2.1.3.3. Công tác nhân sự qua ba năm................................................................21<br /> <br /> 2.1.4. Đặc điểm sản phẩm của công ty...................................................................23<br /> 2.1.4.1. Đặc điểm sinh vật học của tôm .............................................................23<br /> 2.1.4.2. Yêu cầu kỹ thuật nuôi tôm trên cát........................................................28<br /> <br /> iv<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản