Khóa luận tốt nghiệp: Ứng dụng mô hình ARIMA – ARCH/GARCH để dự báo thanh khoản của 30 cổ phiếu có giá trị vốn hóa và thanh khoản lớn nhất niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh trong ngắn hạn

Chia sẻ: Thangnamvoiva30 Thangnamvoiva30 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:97

0
10
lượt xem
4
download

Khóa luận tốt nghiệp: Ứng dụng mô hình ARIMA – ARCH/GARCH để dự báo thanh khoản của 30 cổ phiếu có giá trị vốn hóa và thanh khoản lớn nhất niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh trong ngắn hạn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài " Ứng dụng mô hình ARIMA – ARCH/GARCH để dự báo thanh khoản của 30 cổ phiếu có giá trị vốn hóa và thanh khoản lớn nhất niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh trong ngắn hạn" nhằm vận dụng các công thức và mô hình để đo lường và dự báo tính thanh khoản của chỉ số VN30-Index trong ngắn hạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Ứng dụng mô hình ARIMA – ARCH/GARCH để dự báo thanh khoản của 30 cổ phiếu có giá trị vốn hóa và thanh khoản lớn nhất niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh trong ngắn hạn

Lôøi Caûm Ôn<br /> Đầu tiên, em xin gởi lời cảm ơn đến Thầy Cô trường Đại học Kinh tế Huế<br /> nói chung và Thầy Cô khoa Tài Chính – Ngân Hàng nói riêng, đã tận tâm giảng<br /> dạy em trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu tại trường. Đặc biệt, em xin gởi<br /> lời cám ơn chân thành nhất đến Ths. Đoàn Như Quỳnh, người đã trực tiếp hướng<br /> dẫn em thực hiện đề tài tốt nghiệp. Nhờ sự hướng dẫn và chỉ bảo tận tình của cô,<br /> em đã có được những kiến thức và kinh nghiệm quý báu về cách xác định vấn đề<br /> nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, xác định kết cấu cho đề tài, trình bày kết<br /> quả… và hoàn thành đề tài tốt nghiệp của mình.<br /> Cuối cùng, em xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến gia đình và bạn bè đã luôn<br /> bên cạnh, hỗ trợ và động viên em hoàn thành tốt khoá luận của mình.<br /> Em xin chân thành cảm ơn!<br /> Huế, tháng 05/2015<br /> Sinh viên thực hiện<br /> Huỳnh Thị Phượng<br /> <br /> i<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ .....................................................................................................1<br /> 1.Tính cấp thiết của đề tài: ...........................................................................................2<br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu:................................................................................................5<br /> 2.1.Mục tiêu nghiên cứu ...............................................................................................5<br /> 3.Đối t ợng, ph m vi: ..................................................................................................5<br /> 3.1.Đối t ợng nghiên cứu:............................................................................................5<br /> 3.2.Ph m vi nghiên cứu: ...............................................................................................6<br /> 4.Ph ng ph p nghiên cứu ...........................................................................................6<br /> 5.Kết cấu đề tài .............................................................................................................7<br /> PHẦN 2: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU...................................................8<br /> CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN THANH KHOẢN VÀ CÁC MÔ HÌNH ĐO LƯỜNG, DỰ<br /> BÁO ......................................................................................................................................8<br /> 1.1.Thanh khoản: ..........................................................................................................8<br /> 1.1.1.Định nghĩa tính thanh khoản: ..............................................................................8<br /> 1.1.2.Tính thanh khoản:................................................................................................8<br /> 1.1.3.Tính thanh khoản của cổ phiếu: ..........................................................................8<br /> 1.2.C c yếu tố ảnh h ởng đến thanh khoản cổ phiếu: .................................................9<br /> 1.3.Đo l ờng tính thanh khoản của cổ phiếu: ............................................................10<br /> 1.3.1 Ph ng ph p đo l ờng liên hệ độ sâu:..............................................................11<br /> 1.3.2 Ph ng ph p đo l ờng liên hệ độ chặt: ............................................................13<br /> 1.3.3. Ph ng ph p đo l ờng liên hệ thời gian giao dịch:.........................................14<br /> 1.3.4. Ph ng ph p đo l ờng liên hệ độ co giãn: ......................................................14<br /> 1.4. Dữ liệu nghiên cứu: .............................................................................................16<br /> 1.5.Ph ng ph p nghiên cứu:.....................................................................................16<br /> 1.5.1. Vấn đề c bản về chuỗi thời gian: ...................................................................16<br /> 1.5.1.1 Chuỗi thời gian là gì: ......................................................................................16<br /> 1.5.1.2 C c thành phần của chuỗi thời gian ...............................................................16<br /> 1.5.2 C c vấn đề liên quan đến tính dừng: .................................................................17<br /> 1.5.2.2 Kh i niệm tính dừng .......................................................................................17<br /> 1.5.2.3 Hậu quả của chuỗi không dừng: ....................................................................17<br /> 1.5.2.4 C ch kiểm định tính dừng của chuỗi thời gian: .............................................18<br /> <br /> ii<br /> <br /> 1.5.2.4.1. Tự t<br /> 1.5.2.4.3. Tự t<br /> <br /> ng quan ACF (Autocorrelation function) .......................................18<br /> ng quan mẫu PACF (Partial Autocorrelation function): ................19<br /> <br /> 1.5.2.4.4. Kiểm định Dickey-Fuller (kiểm định nghiệm đ n vị- Unit root test):......19<br /> 1.5.2.4.5 Nhiễu trắng(white noise):............................................................................19<br /> 1.5.2.4.6. B ớc đi ngầu nhiên (Random Walk): ........................................................20<br /> 1.4.1.5. Biến đổi chuỗi không dừng thành chuỗi dừng..............................................20<br /> 1.4.2 Mô hình Arima ..................................................................................................20<br /> 1.4.2.1 C sở lý luận...................................................................................................20<br /> 1.4.2.2 Qu trình tự hồi quy (AR – Autoregressive Process) ....................................21<br /> 1.4.2.3 Qu trình trung bình tr ợt (MA – Moving Average) ....................................21<br /> 1.4.2.4 Qu trình trung bình tr ợt và tự hồi quy ARMA ..........................................22<br /> 1.4.2.5 Qu trình trung bình tr ợt, đồng liên kết, tự hồi quy ARIMA ......................22<br /> 1.4.2.6 Ph ng ph p Box-Jenkins .............................................................................23<br /> 1.4.3.6.1 Định d ng: ...................................................................................................24<br /> 1.4.3.6.2 Ước l ợng mô hình .....................................................................................29<br /> 1.4.3.6.3 Kiểm định tính thích hợp của mô hình .......................................................29<br /> 1.4.3.6.4 Dự b o .........................................................................................................31<br /> 1.2.4. Lý thuyết mô hình ARCH/GARCH.................................................................31<br /> 1.2.4.1. Mô hình ARCH: ............................................................................................31<br /> 1.2.4.2. L ý thuyết mô hình GARCH: ........................................................................34<br /> Ch ng 2: CHỈ SỐ CHỨNG KHOÁN VN30-INDEX VÀ DIỄN BIẾN THANH<br /> KHOẢN CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2012 2015 ............................................................................................................................36<br /> 2.1 Tổng quan về chỉ số chứng kho n VN30-Index ..................................................36<br /> 2.1.1 Chỉ số VN30 là gì .............................................................................................36<br /> 2.1.2 Ý nghĩa .............................................................................................................36<br /> 2.1.3 Tiêu chuẩn lựa chọn cổ phiếu vào rổ VN30 .....................................................37<br /> 2.1.4 Điều kiện tham gia chỉ số VN30: ......................................................................37<br /> 2.1.5 Ph ng ph p tính: .............................................................................................38<br /> 2.1.5.1 Tiêu chí tính toán: ..........................................................................................38<br /> 2.1.5.2 Công thức tính VN30: ....................................................................................39<br /> 2.1.5.3 Gi để tính to n chỉ số ....................................................................................39<br /> 2.2 Thanh khoản của thị tr ờng chứng kho n giai đo n từ năm 2012 đến nay: diễn<br /> biến VN-Index, VN30-Index .....................................................................................39<br /> <br /> iii<br /> <br /> 2.2.1 Năm 2012: .........................................................................................................40<br /> 2.2.2 Năm 2013: hồi phục m nh mẽ ..........................................................................43<br /> 2.2.3 Năm 2014 đến nay: ...........................................................................................45<br /> Ch ng 3: DỰ BÁO THANH KHOẢN CỦA NHÓM 30 CỔ PHIẾU CÓ GIÁ TRỊ<br /> VỐN HÓA VÀ KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH LỚN NIÊM YẾT TRÊN SƠ GIAO<br /> DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ........................................50<br /> 3.1 Lý do lựa chọn chỉ số Amivest: ...........................................................................50<br /> 3.2 Mẫu quan s t: .......................................................................................................50<br /> 3.3 Kết quả nghiên cứu: .............................................................................................51<br /> 3.3.1 Thống kê mô tả số liệu: .....................................................................................51<br /> 3.3.2 Kiểm định tính dừng của chuỗi Amivest: .........................................................52<br /> 3.3.3 Phân phối x c suất của chuỗi Amivest: ............................................................52<br /> 3.3.4 Lựa chọn mô hình ARIMA(p,d,q): ...................................................................53<br /> 3.3.4.1. Mô hình ARIMA (p,0,q) tốt nhất để dự b o:................................................53<br /> 3.3.4.2 Dự b o thử nghiệm trên mô hình ARIMA(1,0,1) : .......................................55<br /> 3.3.5 Ước l ợng mô hình GARCH: ...........................................................................58<br /> 3.3.5.1 Ước l ợng mô hình GARCH(p,q): ................................................................58<br /> 3.3.5.2 Dự b o: ...........................................................................................................59<br /> 3.3.5.3 Nhận xét và thảo luận:....................................................................................60<br /> PHẦN 3 : KÊT LUẬN ...............................................................................................62<br /> 1.Kết quả đ t đ ợc : ...................................................................................................62<br /> 2. H n chế : .................................................................................................................63<br /> 3. H ớng ph t triển đề tài :.........................................................................................64<br /> 4. Khuyến nghị: ..........................................................................................................64<br /> TAI LIỆU THAM KHẢO ..........................................................................................65<br /> PHỤ LỤC ...................................................................................................................67<br /> Phụ lục ........................................................................................................................68<br /> <br /> iv<br /> <br /> DANH MỤC CÁC CHỮ CÁI VÀ KÝ HIỆU VIẾT TẮT<br /> VN30-INDEX : Chỉ số chứng khoán của 30 doanh nghiệp có giá trị vốn hóa<br /> lớn nhất<br /> TTCK<br /> : Thị tr ờng chứng khoán<br /> HOSE<br /> NHNN<br /> NĐT<br /> DN<br /> KLGD<br /> DMĐT<br /> <br /> : Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh<br /> : Ngân hàng Nhà n ớc<br /> : Nhà đầu t<br /> : Doanh nghiệp<br /> : Khối l ợng giao dịch<br /> : Danh mục đầu t<br /> <br /> CSTT<br /> GTVH<br /> GTDD<br /> CTCP<br /> NHTMCP<br /> ACF<br /> <br /> : Chính sách tiền tệ<br /> : Giá trị vốn hóa<br /> : Giá trị dao dịch<br /> : Công ty cổ phần<br /> : Ngân hàng th ng m i cổ phần<br /> : Hàm tự t ng quan<br /> <br /> PACF<br /> AR<br /> MA<br /> ARIMA<br /> <br /> : Hàm tự t ng quan riêng phần<br /> : Tự hồi quy (Autoregressive)<br /> : Trung bình tr ợt (Moving Average)<br /> : Tự hồi quy tích hợp trung bình tr ợt (Autogressive<br /> Integrated Moving Average)<br /> : Tự hồi quy có điều kiện ph ng sai sai số thay đổi<br /> <br /> ARCH<br /> GARCH<br /> PPXS<br /> <br /> (Autoregressive Conditional Heteroshedasticity)<br /> : Tự hồi quy tổng qu t có điều kiện ph ng sai sai số thay đổi<br /> (Generalized Autoregressive Conditionnal Heteroshedasticity<br /> :<br /> Phân<br /> phối<br /> xác<br /> suất<br /> <br /> v<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản