Khóa luận tốt nghiệp: Ứng dụng mô hình ARIMA-GARCH trong dự báo tỷ suất sinh lợi của danh mục đầu tư hiệu quả

Chia sẻ: Bình Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:76

0
50
lượt xem
9
download

Khóa luận tốt nghiệp: Ứng dụng mô hình ARIMA-GARCH trong dự báo tỷ suất sinh lợi của danh mục đầu tư hiệu quả

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài nghiên cứu lý luận cơ bản về lý thuyết lựa chọn DMĐT của Markowitz và mô hình chuỗi thời gian ARIMA – GARCH; vận dụng lý thuyết của Markowitz vào việc xác định DMĐT hiệu quả; vận dụng mô hình ARIMA – GARCH vào việc dự báo TSSL trong tương lai của DMĐT hiệu quả.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Ứng dụng mô hình ARIMA-GARCH trong dự báo tỷ suất sinh lợi của danh mục đầu tư hiệu quả

ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> uế<br /> <br /> -----------<br /> <br /> in<br /> h<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> <br /> K<br /> <br /> ÖÙNG DUÏNG MOÂ HÌNH ARIMA - GARCH TRONG<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> c<br /> <br /> DÖÏ BAÙO TYÛ SUAÁT SINH LÔÏI CUÛA DANH MUÏC<br /> <br /> Đ<br /> <br /> ÑAÀU TÖ HIEÄU QUAÛ<br /> <br /> Sinh viên thực hiện: Trần Quang Huy<br /> Lớp: K45B Tài chính – Ngân hàng<br /> <br /> Giáo viên hướng dẫn<br /> TS. Trần Thị Bích Ngọc<br /> <br /> Niên khóa: 2011 - 2015<br /> <br /> Huế, tháng 5 năm 2015<br /> <br /> Lời Cảm Ơn<br /> <br /> Đ<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> c<br /> <br /> K<br /> <br /> in<br /> h<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> uế<br /> <br /> Đầu tiên, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể trường Đại<br /> học Kinh tế Huế, các khoa, ngành, bộ môn đã tạo điều kiện thuận lợi giúp<br /> tôi có thể hoàn thành tốt chương trình đại học của mình, giúp tôi có thể tham<br /> gia để nghiên cứu khóa luận tốt nghiệp này.<br /> Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến toàn thể quý giảng viên, quý<br /> thầy cô giáo trong trường, đặc biệt là các thầy cô giáo giảng viên trong<br /> khoa Tài chính – Ngân hàng trường đại học Kinh tế Huế. Chính họ đã<br /> cung cấp cho tôi nền tảng kiến thức cơ bản cũng như kiến thức chuyên sâu<br /> của ngành.<br /> Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến cô giáo, TS.Trần<br /> Thị Bích Ngọc. Chính cô đã hỗ trợ, giúp đỡ tôi rất nhiều trong quá trình<br /> nghiên cứu khóa luận tốt nghiệp. Tôi rất bày tỏ lòng biết ơn lớn lao đối với<br /> sự giúp đỡ tận tình của cô.<br /> Cuối cùng, lời cảm ơn còn lại tôi xin gửi đến toàn thể anh chị, cán bộ<br /> nhân viên của NHTMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh Huế<br /> (Vietinbank). Sự chỉ bảo của họ một phần nào đó đã giúp tôi có những<br /> kinh nghiệm, kỹ năng thực tế trong quá trình làm việc và giải quyết tình<br /> huống thực tiễn. Họ cũng đã hỗ trợ tôi rất nhiều trong quá trình làm khóa<br /> luận tốt nghiệp.<br /> Mặc dù đã rất nỗ lực cố gắng tuy nhiên sẽ không thể tránh khỏi sai sót.<br /> Rất mong nhận được sự góp ý sửa chữa từ quý thầy cô giáo.<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn!<br /> Huế, tháng 5 năm 2015<br /> Sinh viên thực hiện<br /> Trần Quang Huy<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CẢM ƠN ...........................................................................................................<br /> MỤC LỤC ................................................................................................................<br /> DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ................................................................................ i<br /> DANH MỤC BẢNG BIỂU ..................................................................................... ii<br /> DANH MỤC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ ..........................................................................iii<br /> TÓM TẮT NGHIÊN CỨU ..................................................................................... iv<br /> PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ .......................................................................................... 1<br /> 1.Lí do chọn đề tài ............................................................................................... 1<br /> <br /> uế<br /> <br /> 2. Mục tiêu .......................................................................................................... 2<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> 3. Đối tượng nghiên cứu ...................................................................................... 2<br /> 4. Phạm vi nghiên cứu ......................................................................................... 2<br /> 5. Phương pháp nghiên cứu ................................................................................. 2<br /> <br /> in<br /> h<br /> <br /> 6. Kết cấu đề tài ................................................................................................... 3<br /> PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ........................................... 4<br /> <br /> K<br /> <br /> CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ DMĐT HIỆU QUẢ VÀ MÔ HÌNH ARIMA –<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> c<br /> <br /> GARCH TRONG DỰ BÁO .................................................................................... 4<br /> 1.1 Tổng quan lý thuyết về CK ........................................................................ 4<br /> 1.1.1 Khái niệm ........................................................................................... 4<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 1.1.2 Phân loại ............................................................................................. 4<br /> 1.2 Nội dung lý thuyết của mô hình Markowitz. .............................................. 5<br /> 1.2.1 Rủi ro và lợi nhuận.............................................................................. 5<br /> 1.2.2 Trung bình và phương sai.................................................................... 6<br /> 1.2.3 Sự đa dạng hóa danh mục .................................................................... 7<br /> 1.2.4 Đường biên hiệu quả ........................................................................... 8<br /> 1.2.5 Đường thị trường vốn .......................................................................... 9<br /> 1.2.5.1 Kết hợp tài sản phi rủi ro vào DMĐT rủi ro .................................. 9<br /> 1.2.5.2 Đường thị trường vốn ................................................................. 10<br /> 1.2.6 Các bước thiết lập mô hình Markowitz .............................................. 11<br /> <br /> 1.2.6.1 Giả thiết ..................................................................................... 11<br /> 1.2.6.2 Các bước thiết lập....................................................................... 11<br /> 1.3 Mô hình chuỗi thời gian ARIMA, ARCH/GARCH. ................................. 11<br /> 1.3.1 Chuỗi thời gian ................................................................................. 11<br /> 1.3.1.1 Khái niệm................................................................................... 11<br /> 1.3.1.2 Thành phần của chuỗi thời gian .................................................. 12<br /> 1.3.1.3 Tính dừng ................................................................................... 13<br /> 1.3.1.4 Chuỗi thời gian trong dự báo ...................................................... 13<br /> 1.3.2 Tổng quan về dự báo ......................................................................... 14<br /> <br /> uế<br /> <br /> 1.3.2.1 Khái niệm................................................................................... 14<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> 1.3.2.2 Đặc điểm của dự báo .................................................................. 14<br /> 1.3.2.3 Các phương pháp dự báo ............................................................ 14<br /> 1.3.2.4 Quy trình dự báo ........................................................................ 15<br /> <br /> in<br /> h<br /> <br /> 1.3.2.5 Các công cụ thống kê đánh giá độ chính xác của dự báo............. 15<br /> 1.3.3 Kiểm định tính dừng ......................................................................... 17<br /> <br /> K<br /> <br /> 1.3.3.1 Kiểm định nghiệm đơn vị Dickey-Fuller (unit root test) ............. 18<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> c<br /> <br /> 1.3.3.2 Nhiễu trắng (White noise) .......................................................... 18<br /> 1.3.3.3 Biến đổi chuỗi không dừng thành chuỗi dừng. ............................ 19<br /> 1.3.4 Quá trình tự hồi quy (AR), trung bình trượt (MA) và mô hình tự hồi<br /> quy tích hợp trung bình trượt (ARMA) ...................................................... 19<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 1.3.4.1 Quá trình tự hồi quy (AR) .......................................................... 19<br /> 1.3.4.2 Quá trình trung bình trượt (MA) ................................................. 20<br /> <br /> 1.3.4.3 Quá trình tự hồi quy tích hợp trung bình trượt (ARMA) ............. 21<br /> 1.3.4.4 Quá trình ARIMA ...................................................................... 21<br /> 1.3.5 Phương pháp Box-Jenkins ................................................................. 21<br /> 1.3.6 Mô hình hóa phương sai (ARCH/GARCH) ....................................... 24<br /> 1.3.6.1 Mô hình ARCH .......................................................................... 24<br /> 1.3.6.2 Mô hình GARCH ....................................................................... 26<br /> 1.4 Tổng quan các nghiên cứu trong và ngoài nước ....................................... 27<br /> <br /> 1.4.1 Các nghiên cứu của nước ngoài ......................................................... 27<br /> 1.4.1.1 Thực tiễn ứng dụng mô hình ARIMA ......................................... 27<br /> 1.4.1.2 Thực tiễn ứng dụng mô hình ARCH/GARCH ............................ 27<br /> 1.4.2. Thực tiễn nghiên cứu dự báo ở Việt Nam ......................................... 29<br /> 1.4.2.1 Thực tiễn ứng dụng mô hình ARMA .......................................... 29<br /> 1.4.2.2 Thực tiễn ứng dụng mô hình GARCH ........................................ 30<br /> CHƯƠNG 2: ỨNG DỤNG MÔ HÌNH ARIMA, ARCH/GARCH VÀO DỰ BÁO<br /> TSSL CỦA DMĐT HIỆU QUẢ ............................................................................ 32<br /> 2.1 Giới thiệu về danh mục ............................................................................ 32<br /> <br /> uế<br /> <br /> 2.1.1 Một số tiêu chuẩn để lựa chọn cổ phiếu............................................. 32<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> 2.1.2 Danh mục cổ phiếu ........................................................................... 32<br /> 2.2 Ứng dụng mô hình Markowitz để xác định DMĐT hiệu quả. .................. 34<br /> 2.2.1 Xác định đường biên hiệu quả ........................................................... 34<br /> <br /> in<br /> h<br /> <br /> 2.2.2 Xác định DMĐT hiệu quả. ................................................................ 37<br /> 2.3 Ước lượng mô hình ARIMA(p,d,q) .......................................................... 38<br /> <br /> K<br /> <br /> 2.3.1 Mẫu quan sát ..................................................................................... 38<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> c<br /> <br /> 2.3.2 Kiểm tra tính dừng của chuỗi GTDM ............................................... 39<br /> 2.3.3 Xác định mô hình ARIMA(p,d,q)...................................................... 41<br /> 2.3.4 Kiểm tra tính ARCH ......................................................................... 46<br /> 2.4 Tiến hành dự báo ..................................................................................... 48<br /> <br /> Đ<br /> <br /> CHƯƠNG 3: THẢO LUẬN KẾT QUẢ VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ..................... 50<br /> 1. Thảo luận kết quả....................................................................................... 50<br /> 2. Kiến nghị ................................................................................................... 52<br /> PHẦN III: KẾT LUẬN ......................................................................................... 53<br /> 1. Kết luận ......................................................................................................... 53<br /> 2. Hạn chế ......................................................................................................... 53<br /> 3. Hướng phát triển đề tài .................................................................................. 54<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO ..................................................................................... 56<br /> PHỤ LỤC<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản