Khóa luận tốt nghiệp: Ứng dụng mô hình bao dữ liệu DEA để đánh giá hiệu quả hoạt động của một số Ngân hàng thương mại Việt Nam

Chia sẻ: Bình Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:103

0
58
lượt xem
18
download

Khóa luận tốt nghiệp: Ứng dụng mô hình bao dữ liệu DEA để đánh giá hiệu quả hoạt động của một số Ngân hàng thương mại Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài được thực hiện với ba mục tiêu: Hệ thống hóa những vấn đề lý thuyết liên quan đến ngân hàng, hiệu quả hoạt động và mô hình bao dữ liệu DEA để đánh giá hiệu quả hoạt động của NHTM; ứng dụng mô hình bao dữ liệu DEA để đánh giá hiệu quả hoạt động của một số NHTM Việt Nam; đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các NHTM.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Ứng dụng mô hình bao dữ liệu DEA để đánh giá hiệu quả hoạt động của một số Ngân hàng thương mại Việt Nam

ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> ----------<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> ĐẠI HỌC<br /> <br /> Đ<br /> <br /> ỨNG DỤNG MÔ HÌNH BAO DỮ LIỆU DEA<br /> ĐỂ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA<br /> MỘT SỐ NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM<br /> <br /> Sinh viên thực hiện:<br /> Trần Đình Quang<br /> Lớp: K45B - TCNH<br /> Niên khóa: 2011 - 2015<br /> <br /> Giáo viên hƣớng dẫn:<br /> ThS. Lê Ngọc Quỳnh Anh<br /> <br /> Huế, tháng 05 năm 2015<br /> <br /> Lời cảm ơn!<br /> Để hoàn thành khóa luận này, ngoài sự cố gắng và nỗ lực của<br /> bản thân với những kiến thức đã tích lũy được qua 4 năm học tập<br /> trên giảng đường, tôi đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ và giúp đỡ<br /> của quý thầy cô, cơ quan thực tập, gia đình và bạn bè.<br /> Đầu tiên, xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới cô giáo<br /> hướng dẫn – Thạc sĩ Lê Ngọc Quỳnh Anh, người đã tận tình hướng<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> dẫn tôi trong suốt quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài.<br /> Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến quý thầy cô Trường đại học<br /> Kinh tế Huế nói chung và khoa Tài chính – Ngân hàng nói riêng đã<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> trang bị cho tôi những kiến thức và kinh nghiệm quý giá trong quá<br /> trình học tập, rèn luyện tại trường.<br /> <br /> Tôi xin cảm ơn Ban lãnh đạo, tập thể cán bộ, nhân viên Sở Tài<br /> chính Huế đã giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tôi trong<br /> quá trình thực tập tại đây.<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Cuối cùng xin được gửi lời cảm ơn tới gia đình và bạn bè,<br /> những người đã động viên, khích lệ tôi trong quá trình học tập và<br /> thực tập để hoàn thành khóa luận này.<br /> Xin chân thành cảm ơn!<br /> Sinh viên thực hiện<br /> Trần Đình Quang<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> MỤC LỤC .................................................................................................................. i<br /> DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT ............................................. iv<br /> DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ VÀ ĐỒ THỊ ............................................................... vi<br /> DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU .......................................................................... vii<br /> TÓM TẮT NGHIÊN CỨU ................................................................................... viii<br /> PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ ............................................................................................1<br /> 1. Lí do chọn đề tài ......................................................................................................1<br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu................................................................................................2<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ...........................................................................2<br /> 4. Phương pháp nghiên cứu.........................................................................................2<br /> 4.1. Phương pháp phân tích bao dữ liệu DEA .........................................................2<br /> 4.2. Một số phương pháp nghiên cứu khác ..............................................................6<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> 5. Bố cục khóa luận .....................................................................................................7<br /> PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .........................................8<br /> CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ MÔ HÌNH<br /> BAO DỮ LIỆU ĐỂ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NHTM ........8<br /> 1.1. Tổng quan về NHTM ........................................................................................8<br /> 1.1.1. Khái niệm về NHTM ..................................................................................8<br /> 1.1.2. Các hoạt động chủ yếu của NHTM.............................................................8<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 1.1.2.1. Hoạt động huy động vốn .......................................................................8<br /> 1.1.2.2. Hoạt động tín dụng .............................................................................10<br /> 1.1.2.3. Hoạt động khác ...................................................................................12<br /> 1.1.3. Chức năng của NHTM ..............................................................................12<br /> 1.2. Khung pháp lý về NHTM Việt Nam...............................................................13<br /> 1.3. Tổng quan về các nghiên cứu hiệu quả hoạt động của NHTM ......................16<br /> 1.3.1. Các nghiên cứu thực nghiệm về hiệu quả hoạt động trên thế giới............16<br /> 1.3.1.1. Mô hình phân tích bao dữ liệu DEA của Fukuyama (1993): .............16<br /> 1.3.1.2. Mô hình phân tích bao dữ liệu DEA của Zaim ...................................17<br /> <br /> i<br /> <br /> 1.3.1.3. Mô hình phân tích bao dữ liệu DEA của Miller và Noulas ................17<br /> 1.3.1.4. Mô hình phân tích bao dữ liệu DEA của Dosnyah Yudistira .............18<br /> 1.3.2. Các nghiên cứu thực nghiệm về hiệu quả hoạt động NHTM ở Việt Nam19<br /> 1.4. Khung lý thuyết nghiên cứu về hiệu quả hoạt động NHTM...........................20<br /> 1.4.1. Tổng quan hiệu quả hoạt động của NHTM ..............................................20<br /> 1.4.1.1. Khái niệm hiệu quả hoạt động của NHTM .........................................20<br /> 1.4.1.2. Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động NHTM ..........................21<br /> 1.4.2. Các nhân tố tác động đến hiệu quả hoạt động của NHTM .......................25<br /> 1.4.2.1. Nhân tố khách quan ............................................................................25<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> 1.4.2.2. Nhân tố chủ quan ................................................................................26<br /> 1.5. Mô hình bao dữ liệu DEA đánh giá hiệu quả hoạt động của các NHTM .......28<br /> 1.5.1. Giới thiệu mô hình bao dữ liệu DEA ........................................................28<br /> 1.5.1.1. Nguyên tắc tính toán và so sánh hiệu quả của các DMU ...................29<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> 1.5.1.2. Tính hiệu quả tổng hợp theo phương pháp DEA ................................30<br /> 1.5.2. Mô hình nghiên cứu ..................................................................................31<br /> 1.5.2.1. Các biến số nghiên cứu .......................................................................32<br /> 1.5.2.2. Giá của các đầu vào ............................................................................32<br /> CHƢƠNG 2: ỨNG DỤNG MÔ HÌNH BAO DỮ LIỆU DEA ĐỂ ĐÁNH GIÁ<br /> HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA MỘT SỐ NHTM VIỆT NAM .......................34<br /> 2.1. Thực trạng hoạt động của một số NHTM cổ phần Việt Nam .........................34<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 2.1.1. Sơ lược về một số NHTM .........................................................................34<br /> 2.1.2. Thực trạng hoạt động của một số NHTM cổ phần Việt Nam...................36<br /> 2.1.2.1. SWOT về khả năng cạnh tranh của các NHTM .................................36<br /> 2.1.2.2. Thực trạng hoạt động của các ngân hàng thuộc mẫu nghiên cứu thông<br /> qua các nhóm chỉ tiêu về hiệu quả ...................................................................38<br /> 2.1.2.3. Triển vọng ngành ngân hàng năm 2015..............................................45<br /> 2.2. Ứng dụng mô hình bao dữ liệu DEA để đánh giá hiệu quả hoạt động của một<br /> số NHTM Việt Nam ...............................................................................................46<br /> 2.2.1. Kết quả mô hình bao dữ liệu DEA............................................................46<br /> <br /> ii<br /> <br /> 2.2.1.1. Kết quả thống kê tóm tắt các biến trong mô hình bao dữ liệu DEA...46<br /> 2.2.1.2. Kết quả mô hình về hiệu quả thực hiện ..............................................50<br /> 2.2.1.3. Kết quả mô hình về thay đổi hiệu quả và năng suất ...........................56<br /> 2.2.2. Đánh giá chung kết quả đạt được và những hạn chế còn tồn tại ..............61<br /> 2.2.2.1. Về hiệu quả hoạt động của NHTM .....................................................61<br /> 2.2.2.2 Về mô hình bao dữ liệu DEA ..............................................................62<br /> 2.2.3. Nguyên nhân yếu kém trong quá trình hoạt động của các NHTM ...........63<br /> 2.2.3.1. Nguyên nhân khách quan ....................................................................63<br /> 2.2.3.2. Nguyên nhân chủ quan .......................................................................67<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC<br /> NHTM VIỆT NAM .................................................................................................70<br /> 3.1. Định hướng phát triển hoạt động và yêu cầu đặt ra trong quá trình hoạt động<br /> của các NHTM Việt Nam ......................................................................................70<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> 3.1.1. Định hướng phát triển hoạt động ngành ngân hàng đến năm 2020 ..........70<br /> 3.1.2. Yêu cầu đặt trong quá trình hoạt động của các NHTM ............................71<br /> 3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các NHTM Việt Nam................72<br /> 3.2.1. Nhóm giải pháp cải thiện các chỉ số về huy động vốn, cơ cấu vốn ..........72<br /> 3.2.1.1. Về huy động vốn .................................................................................72<br /> 3.2.1.2. Về cơ cấu vốn .....................................................................................73<br /> 3.2.2. Nhóm giải pháp cải thiện các chỉ số về hiệu quả sử dụng vốn .................75<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 3.2.2.1. Giải pháp về hoạt động tín dụng .........................................................75<br /> 3.2.2.2. Khắc phục nợ xấu ...............................................................................77<br /> 3.2.3. Nhóm giải pháp cải thiện các chỉ số về kết quả kinh doanh .....................79<br /> 3.2.3.1. Gia tăng số lượng khách hàng ............................................................79<br /> 3.2.3.2. Tăng doanh thu và lợi nhuận từ khách hàng .......................................79<br /> 3.2.3.3. Đào tạo phát triển nguồn nhân lực ......................................................80<br /> 3.2.3.4. Đổi mới và hiện đại hóa công nghệ ....................................................81<br /> 3.2.3.5. Xây dựng môi trường giao dịch chuyên nghiệp, thân thiện ...............82<br /> PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .............................................................83<br /> <br /> iii<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản