intTypePromotion=2
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 141
      [banner_name] => KM2 - Tặng đến 100%
      [banner_picture] => 986_1568345559.jpg
      [banner_picture2] => 823_1568345559.jpg
      [banner_picture3] => 278_1568345559.jpg
      [banner_picture4] => 449_1568779935.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 7
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:45
      [banner_startdate] => 2019-09-13 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-13 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Khóa luận tốt nghiệp: Ứng dụng mô hình Logistic để xếp hạng tín dụng doanh nghiệp ngành xây dựng được niêm yết trên các Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và TP Hồ Chí Minh

Chia sẻ: Thangnamvoiva30 Thangnamvoiva30 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:100

0
28
lượt xem
6
download

Khóa luận tốt nghiệp: Ứng dụng mô hình Logistic để xếp hạng tín dụng doanh nghiệp ngành xây dựng được niêm yết trên các Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và TP Hồ Chí Minh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài tiếp cận các lý thuyết về xếp hạng tín dụng, mô hình hồi quy Logistic, từ đó ứng dụng mô hình hồi quy Logistic để xếp hạng tín dụng các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành cụ thể. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Ứng dụng mô hình Logistic để xếp hạng tín dụng doanh nghiệp ngành xây dựng được niêm yết trên các Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và TP Hồ Chí Minh

i<br /> Đạ<br /> ng<br /> ườ<br /> Tr<br /> <br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> <br /> KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG<br /> <br /> cK<br /> họ<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> ỨNG DỤNG MÔ HÌNH LOGISTIC XẾP HẠNG TÍN<br /> <br /> inh<br /> <br /> DỤNG DOANH NGHIỆP NGÀNH XÂY DỰNG ĐƢỢC<br /> NIÊM YẾT TRÊN CÁC SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN<br /> <br /> tế<br /> <br /> HÀ NỘI VÀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH<br /> <br /> NGUYỄN THỊ HÀ VY<br /> <br /> Khóa: 2012 - 2016<br /> <br /> Giảng viên hƣớng dẫn:<br /> <br /> Th.S PHẠM QUỐC KHANG<br /> <br /> ih<br /> <br /> Lớp: K46A – Tài chính<br /> <br /> Đạ<br /> <br /> Sinh viên thực hiện:<br /> <br /> ọc<br /> ế<br /> <br /> Hu<br /> <br /> Huế, tháng 5 năm 2016<br /> <br /> i<br /> Đạ<br /> ng<br /> ườ<br /> Tr<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> <br /> Trƣớc hết em xin gởi lời cảm ơn chân thành đến Trƣờng Đại học Kinh tế<br /> <br /> Huế đã tạo điều kiện cho sinh viên đƣợc tiếp cận với thực tiễn hoạt động từ các<br /> doanh nghiệp, tổ chức tài chính và ngân hàng. Qua đó chúng em đƣợc tìm hiểu và<br /> vận dụng những kiến thức đã học từ nhà trƣờng, từ quý thầy cô giảng dạy vào thực<br /> tiễn và có đƣợc những bài học kinh nghiệm cũng nhƣ rèn luyện đƣợc phong cách,<br /> tác phong làm việc, ý thức và kỹ năng là nền tảng cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.<br /> Để hoàn thành đƣợc khóa luận tốt nghiệp đại học và đạt đƣợc những kết quả<br /> <br /> cK<br /> họ<br /> <br /> nhất định, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý thầy cô Khoa Tài chính –<br /> Ngân hàng nói riêng và quý thầy cô Trƣờng Đại học Kinh tế Huế nói chung đã tận<br /> tâm giảng dạy và chỉ bảo trong suốt quá trình học tập và rèn luyện tại trƣờng. Đặc<br /> biệt, em xin bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc đến Th.S Phạm Quốc Khang,<br /> ngƣời đã dành nhiều thời gian, tâm huyết để hƣớng dẫn và giúp đỡ tận tình trong<br /> <br /> inh<br /> <br /> suốt thời gian thực hiện khóa luận tốt nghiệp đại học.<br /> Bên cạnh đó, em cũng xin gửi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo Ngân hàng<br /> Thƣơng mại cổ phần Sài Gòn Thƣơng Tín Chi nhánh Thừa Thiên Huế đã tạo mọi<br /> <br /> tế<br /> <br /> điều kiện tốt nhất trong quá trình học việc tại Ngân hàng, tạo điều kiện để em có thể<br /> sắp xếp thời gian hoàn thành đúng tiến độ của khóa luận tốt nghiệp. Cám ơn sự<br /> <br /> Đạ<br /> <br /> quan tâm, giúp đỡ nhiệt tình của các anh chị Phòng Giao dịch Phú Vang đã giúp em<br /> có thêm nhiều kinh nghiệm và bài học thực tế về công việc. Đây sẽ là hành trang<br /> quý báu mà em sẽ mang theo suốt quá trình làm việc sau này.<br /> <br /> ih<br /> <br /> Em xin chân thành cảm ơn!<br /> <br /> ọc<br /> ế<br /> <br /> Hu<br /> i<br /> <br /> i<br /> Đạ<br /> ng<br /> ườ<br /> Tr<br /> <br /> TÓM TẮT NGHIÊN CỨU<br /> <br /> Xuất phát từ các tiêu chí để đánh giá các doanh nghiệp đang hoạt động trong<br /> <br /> nền kinh tế, trong đó phải kể đến các doanh nghiệp ngành xây dựng luôn đƣợc xem<br /> là một ngành quan trọng của nền kinh tế quốc dân đối với Việt Nam. Trong quá<br /> trình phát triển của nền kinh tế đã có rất nhiều phƣơng pháp nhằm đánh giá các<br /> doanh nghiệp trong việc cung cấp các nguồn lực xã hội nhƣ cho vay và đầu tƣ hình<br /> thành, tuy nhiên ngày nay xếp hạng tín dụng đã trở thành tiêu chí hàng đầu để đánh<br /> giá không chỉ đối với các doanh nghiệp sản xuất, các định chế tài chính mà còn cho<br /> <br /> cK<br /> họ<br /> <br /> cả nền kinh tế nói chung. Chính vì vậy mà việc đẩy mạnh công tác nghiên cứu nâng<br /> cao chất lƣợng xếp hạng tín dụng đang là yêu cầu bức thiết đối với không chỉ riêng<br /> các ngân hàng mà còn đối với các tổ chức xếp hạng và toàn bộ nền kinh tế, tác giả<br /> đã quyết định chọn đề tài “Ứng dụng mô hình Logistic xếp hạng tín dụng ngành xây<br /> dựng đƣợc niêm yết trên các Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và TP Hồ Chí<br /> <br /> inh<br /> <br /> Minh”.<br /> <br /> Mục tiêu chính của đề tài nghiên cứu nhằm hệ thống quá lý thuyết về xếp<br /> hạng tín dụng từ đó kế thừa và vận dụng mô hình Logistic để xếp hạng tín dụng các<br /> <br /> tế<br /> <br /> doanh nghiệp ngành xây dựng đƣợc niêm yết có đủ báo cáo tài chính đã đƣợc kiểm<br /> toán trong bốn năm 2012 – 2015 với mong muốn đƣa ra khuyến nghị về tình hình<br /> cao chất lƣợng xếp hạng tín dụng trong nƣớc.<br /> <br /> Đạ<br /> <br /> rủi ro của một số doanh nghiệp ngành xây dựng niêm yết đồng thời góp phần nâng<br /> <br /> ih<br /> <br /> Các tiêu chí định lƣợng đƣợc sử dụng để ứng dụng mô hình Logistic gồm 13<br /> biến độc lập là các chỉ tiêu tài chính (“Quy mô doanh nghiệp”, “Khả năng thanh<br /> toán ngắn hạn”, “Khả năng thanh toán nhanh”, “Hiệu suất sử dụng TSCĐ”, Nợ phải<br /> <br /> ọc<br /> <br /> trả/Tổng tài sản”, “Nợ dài hạn/Vốn chủ sở hữu”, Vòng quay hàng tồn kho”, “Vòng<br /> quay vốn lƣu động”, “Lợi nhuận gộp/Doanh thu thuần”, “Lợi nhuận trƣớc<br /> <br /> Hu<br /> <br /> thuế/Doanh thu thuần”, “Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu”, “Lợi nhuận sau<br /> <br /> thuế/Tổng tài sản”, “Doanh thu thuần/Tổng tài sản”). Nghiên cứu đã tiến hành phân<br /> tích tƣơng quan giữa các biến độc lập, kiểm định ý nghĩa các hệ số, kiểm định độ<br /> <br /> ế<br /> <br /> phù hợp tổng quát, độ phù hợp của mô hình và xác định độ chính xác của dự báo.<br /> <br /> ii<br /> <br /> i<br /> Đạ<br /> ng<br /> ườ<br /> Tr<br /> <br /> Kết quả đã đƣa ra đƣợc mô hình dự báo và cho thấy mối liên hệ tỷ lệ giữa 4 chỉ tiêu<br /> tài chính ảnh hƣởng đến rủi ro tín dụng. Trong đó biến Doanh thu/Tổng tài sản có<br /> ảnh hƣởng mạnh nhất. Trong số 109 doanh nghiệp ngành xây dựng đƣợc xếp hạng<br /> tín dụng cho thấy gần 1/4 doanh nghiệp ngành xây dựng đang có rủi ro tín dụng.<br /> Trên cơ sở hệ thống hóa lý thuyết xếp hạng tín dụng và ứng dụng mô hình<br /> <br /> Logistic cùng với việc phân tích tình hình từ thực tế về nhóm ngành xây dựng đƣợc<br /> niêm yết trên các Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, đề tài đã<br /> đƣa ra khuyến nghị về tình hình rủi ro của một số doanh nghiệp ngành xây dựng.<br /> <br /> inh<br /> <br /> cK<br /> họ<br /> tế<br /> ih<br /> <br /> Đạ<br /> ọc<br /> ế<br /> <br /> Hu<br /> iii<br /> <br /> i<br /> Đạ<br /> ng<br /> ườ<br /> Tr<br /> <br /> DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT<br /> <br /> BĐS<br /> <br /> Bất động sản<br /> <br /> DNNVV<br /> <br /> Doanh nghiệp nhỏ và vừa<br /> <br /> FDI<br /> <br /> Đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài<br /> <br /> GDP<br /> <br /> Tổng sản phẩm quốc nội<br /> <br /> NHTM<br /> <br /> Ngân hàng thƣơng mại<br /> <br /> NHNN<br /> <br /> Ngân hàng Nhà nƣớc<br /> <br /> TTCK<br /> <br /> Thị trƣờng chứng khoán<br /> <br /> cK<br /> họ<br /> <br /> XHTD<br /> <br /> Xếp hạng tín dụng<br /> <br /> inh<br /> tế<br /> ih<br /> <br /> Đạ<br /> ọc<br /> ế<br /> <br /> Hu<br /> iv<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản