Kĩ thuật bờ biển - Chương2

Chia sẻ: Nguyễn Kiều Trinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
55
lượt xem
11
download

Kĩ thuật bờ biển - Chương2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'kĩ thuật bờ biển - chương2', nông - lâm - ngư, ngư nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kĩ thuật bờ biển - Chương2

 1. TỪSỰRA Đ IC Ủ ŨTRỤTỚ Ờ AV I VIỆCHÌNH THÀNH Đ Ờ Ư NGB ỜBIỂN(4). Đ ờ bờ n tạbấcứ i đ m nào cũ là kếquả a ư ng biể i t thờ iể ng t củ sự ơ tác: tư ng Quá trình phát triể đ chấkiế tạ n ị t n o a  thay đi củ mự nư c biể Sự ổ a c ớ n Tác đng thư ng xuyên củ sóng, gió, đ chấ ộ ờ a ị t a Tác đng củ con ngư i thông qua các hoạđng kinh tế hộ ộ a ờ t ộ xã i
 2. Sù hinh thµnh cña vò trô, tr¸i ®Êt, ®¹i d-¬ng vµ khÝ quyÓn 1. C¸c vô næ t¹o ra vò trô
 3. CÊu t¹o ®Þa chÊt cña tr¸i ®Êt  ®-îc x¸c ®Þnh th«ng qua: (i) C¸c hãa th¹ch (ii) Ph-¬ng ph¸p phãng x¹ (C14)  ®-îc chia thµnh c¸c ®¹i: Cæ sinh, trung sinh, t©n sinh  Trong mçi ®¹i l¹i ®-îc chia thµnh c¸c kû (xem bả 2-2) ng  Đ ờ bờ n hình thành liên quan tớ ư ng biể i:  Lôc ®Þa tr«i  Sù thay ®æi cña mùc n-íc biÓn Thuộ kỷPleistocene và Holocene cách chúng ta khoả 1.8 c ng triệ nă u m
 4. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh biÓn vµ lôc ®Þa theo lý thuyÕt lôc ®Þa tr«i
 5. ChuyÓn ®éng c¸c lôc ®Þa tr«i (Spectrum Atlas, 1973)
 6. ChuyÓn ®éng cña líp vá tr¸i ®Êt Theo ph-¬ng th¼ng ®øng:  PhÝa trªn mÆt lµ líp th¹ch quyÓn (líp vá tr¸i ®Êt)  PhÝa d-íi lµ líp vËt chÊt láng cã nhiÖt ®é t¨ng dÇn vµo t©m tr¸i ®Êt  sù chuyÓn ®éng t-¬ng ®èi gi÷a 2 líp víi tèc ®é kh¸c nhau Cã  NÐn Ðp cña vïng líp th¹ch quyÓn dµy; n©ng lªn cña líp vá máng ®· g©y ra ®éng ®Êt, nói löa lµ nguyªn nh©n g©y sãng thÇn
 7. Khe nøt t¹i khu vùc gi-a biÓn Atlantic t¹i c«ng viªn Thingviller, Iceland
 8. Sựthay đi củ mự nư c biể (Davis, 1994) ổ a c ớ n Ho¹t ®éng kiÕn t¹o (Tectonic movement; Earthquake; Volcano) Thay ®æi khÝ hËu (do tù nhiªn hoÆc do con ng-êi): Green house Effect  lón ®Êt do chÊt tai vµ rót n-íc ngÇm (Subsidence and GW taking) Sôt  lón vµ n©ng lªn cña th¹ch quyÓn (VÜ m«) Sôt Thay ®æi cña khèi l-îng n-íc biÓn toµn cÇu (VÜ m«)  dµy lªn hay máng ®i cña c¸c líp bang (Do thay ®æi khÝ hËu) Sù  n©ng lªn hay h¹ xuèng cña c¸c lôc ®Þa Sù ớ n ng Nư c biể tă Nguyên nhân gây ngậ úng các vùng đt ven biể p ấ n
 9. Phân loạđ ờ bờ i ư ng theo quan đ m kiế tạ iể n o 1. Kiể nhô ra do quá trình va chạ u m 2. Kiể bị mòn u bóc 3. Kiể nố lụ đ vớ các đo do núi lử hoạđng u i c ị i a ả a t ộ Đ ờ bờ u nhô ra và kiể bị mòn ư ng kiể u bóc
 10. 1. Nế xét về trọ thì vậchấphầ biể nặ hơ phầ lụ đ dẫ u tỷ ng t t n n ng n n c ị n a tớ quá trình chìm và nổtư ng đi theo chiề thẳ đ ng i i ơ ố u ng ứ 2. Theo phư ng nằ ngang thì các mả lụ đ biể trôi vớ vậ tố ơ m ng c ị na, i n c ớ khác nhau và theo các hư ng khác nhau 3. Nế biể và lụ đ trôi theo hư ng ngư c nhau va chạ vào nhau sẽ u n c ịa ớ ợ m tạ thành các vùng nâng (vùng hộ tụ và tạ thành các dạ đ ờ o i ) o ng ư ng bờ i (nhô ra) và là các dãy núi (Rìa Tây Châu Mỹ dãy núi Andes lồ - là ví dụ iể hình). Ngoài ra có thể y dạ đ ờ bờ u nhô ra ở đn thấ ng ư ng kiể Malaysia, Nhậbả Bồ ào Nha Không thể đng bằ lớ t n, Đ có ồ ng n Bê biÓn nh« ra gÇn Antofagasta, Chile [Theo Davis (1994)]
 11. 4. Tạ các vùng tư ng đi ổ đ vềmặ kiế tạ i ơ ố n ị nh t n o ng ớ (Các mả trôi cùng hư ng/các mả có tỷtrọ ng ng xấ xỉ p nhau Ít có hiệ tư ng nâng hạkiế tạ n ợ n o Sẽ hình thành bờ n dạ bào mòn/mài mòn biể ng n ợ 5. Hiệ tư ng mài mòn chủyế do ngoạ lự (sóng, u i c gió, mư lún …) tạ nên các đ ờ bờthoả dầ a, o ư ng i n, hình thành các bãi và có rấ nhiề các trầ tích do t u m gió, sóng và dòng chả tạ thành. y o 6. Theo quan đ m đ chấ Inman và Nordstrom chia iể ị t a thành 3 kiể bờ n mài mòn vớ tên gọ Neo,Afro u biể i i và Amero. Dư i đ sẽ ớ ây trình bày 3 kiể đ n hình u iể
 12. 1. Kiể Neo u  Hình thành sau thờ Proto-atlantic khi châu Phi và Nam Mỹ i tách khỏ i nhau tạkỷ i Triat cách bây giờ 190 triệ nă u m.  Kiể này quá trình bào mòn từ u trung tâm ra ngoài đ lộ vậchấ ể các t t kiế tạ trư c đ vớ thành tạ rắ chiế ư thế n o ớ ó i o n m u Bê sái, cuéi th« däc theo bê biÓn Cortez, Mexico
 13. 2. Kiể Afro u  Nằ ở m trung tâm lụ đ châu phi, nơ các quá trình c ị a i kiế tạ xả ra không mạ  Ít có núi cao n o y nh  Do mư không lớ đ hình lạbằ phẳ nên a n, ị a i ng ng sông suố phát triể không nhiề i n u.  Bờ n hình thành tạvùng rìa châu Phi, như do biể i ng lư ng bùn cát ít, lạkhông có khả ng tảra đn ợ i nă i ế cử sông nên không phát triể thành các đng bằ a n ồ ng lớn
 14. 3. Kiể Amero u  Đ là vùng cách xa rìa các lụ đ và đ hình thành vài chụ nă ây c ịa ã c m  Do hoạđng kiế tạ đ hình thành các vùng núi cao tạtrung tâm t ộ n o ã i tổ p vớ lư ng mư lớ đ hình thành các hệ ng sông lớ hợ i ợ a n ã thố n.  Lư ng bùn cát khổ lồ ợ ng mang ra biể hình thành các đng bằ lớ n ồ ng n  Sóng không lớ nên bùn cát lắ đng nhanh phát triể đng bằ n ng ọ n ồ ng Đờư ng bờ n biể vùng cử sông a Amazon (Brazil)
 15. Đ ờ bờ a ViệNam ư ng củ t Continuedwith file c:\…\Bai giang\cat-diachat.ppt
Đồng bộ tài khoản