intTypePromotion=3

Kiểm tra 1 tiết - Đại số lớp 9

Chia sẻ: Truong Phan Qui | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

1
1.272
lượt xem
146
download

Kiểm tra 1 tiết - Đại số lớp 9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, học sinh chuyên môn toán THCS - Kiểm tra 1 tiết - Đại số lớp 9

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kiểm tra 1 tiết - Đại số lớp 9

  1. Trường THCS Quảng Phú kiÓm tra 1 tiÕt                                                    M«n  : §¹i Sè   Phần I: Trắc nghiệm khách quan Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước đáp án đúng Câu 1: Trong các phương trình sau Pt nào là phương trình bậc nhất 2 ẩn 1 2 A. 0x + 0y = 1; B. 2x + 3y = 2; C. x – 2y = 1; D. +y=3 2 x ax + by = c Câu 2: Hệ PT bậc nhất 2 ẩn  có một nghiệm khi và chỉ khi a'x + b'y = c' a b c a b a b c a b c A. = ≠ ; B. ≠ ; C. ≠ = ; D. ≠ ≠ a' b' c' a' b' a' b' c' a' b' c' Câu 3: Cho Pt : x + 2y = 3 (1). Pt nào dưới đây có thể kết hợp với Pt (1) để được một hệ Pt có vô số nghiệm? A. 2x – 6 = - 4y ; B.2x + 2y = 6 ; C. x + 2y = - 3; D. 2x + 4y = - 6. x + 2 y = 3 Câu 4: Cho hệ pt (I)  . Hệ Pt nào đưới đây tương đương với hệ Pt (I) 2 x − y = 1 3 x + 3 y = 4 x + 2 y = 3 x + 2 y = 3 2 x + 4 y = 6 A.  B.  C.  D.  2 x − y = 1  x − y = −2 3 x + y = 2 2 x − y = 1 2 x + y = 2  Câu 5: Hệ phương trình  1 có số nghiệm là: x + 2 y = 1  A. Vô nghiệm. B. Có duy nhất một nghiệm. C. Có vô số nghiệm. 4 x + 5 y = 3 Câu 6: Cặp số nào sau đây là nghiệm của hệ phương trình  x − 3y = 5 A. (2; -1); B. (-2; -1); C. (2; 1); D. (8; 1). Phần II: Tự luận  4mx + y = 2 Câu 7: Cho hệ phương trình (I)  ( m là tham số)  x + my = 1 a/ Giải hệ phương trình với m = -1 b/ Tìm điều kiện của m để hệ phương trình (I) có vô số nghiệm? Tìm nghiệm tổng quát của hệ Pt trong trường hợp đó. Câu 8: Hai ngêi cïng lµm chung mét c«ng viÖc dù ®Þnh  trong 12 giê th× song .Hä cïng lµm ®îc 8 giê th× ngêi  thø nhÊt nghØ cßn ngêi thø hai tiÕp tôc lµm trong 6giê  40 phót n÷a th× song phÇn viÖc cßn l¹i  Hái nÕu mét m×nh th× mçi ngêi thî Êy ph¶i lµm bao l©u  míi song c«ng viÖc ®ã? GV: Trương Quyền
  2. Trường THCS Quảng Phú kiÓm tra 1 tiÕt                      Phần I: Trắc nghiệm ( 3đ ) Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước đáp án đúng Câu 1: Trong các phương trình sau phương trình nào là phương trình bậc nhất 2 ẩn 1 2 A. 0x + 0y = 2; B. 2x + 3y = 2; C. x – 2y = 3 ; D. +y=4 2 x ax + by = c Câu 2: Hệ phương trình  ( a ,b ,c ,a’,b’,c’ khác 0 ) có một nghiệm nếu a'x + b'y = c' a b c a b a b c a b c A. = ≠ ; B. ≠ ; C. ≠ = ; D. ≠ ≠ a' b' c' a' b' a' b' c' a' b' c' Câu 3: Cho phương trình : x + 2y = 3 (1). Phương trình nào dưới đây có thể kết hợp với pt (1) để được một hệ phương trình có vô số nghiệm? A.2x + 4y = - 6 ; B.2x + 2y = 6 ; C. x + 2y = - 3; D. 2x – 6 = - 4y . x + 2 y = 3 Câu 4: Cho hệ pt (I)  . Hệ phương trình nào đưới đây tương đương với hệ 2 x − y = 1 phương trình (I) 3 x + 3 y = 4 x + 2 y = 3 2 x + 4 y = 6 x + 2 y = 3 A.  B.  C.  D.  2 x − y = 1  x − y = −2 2 x − y = 1 3 x + y = 2 Câu 5: Phương trình bậc nhất hai ẩn : ax + by = c A/ luôn có một nghiêm duy nhất. B/ luôn luôn có vô số nghiệm . C/ luôn luôn vô nghiệm. D/ luôn luôn có hai nghiệm. 4 x + 5 y = 3 Câu 6: Cặp số nào sau đây là nghiệm của hệ phương trình  x − 3y = 5 A. (-2; -1); B. (2; -1); C. (2; 1); D. (3; 1). Phần II: Tự luận ( 7đ ) 1/ Cho hệ phương trình : x – my = m mx + y = 1 ( m là tham số ) a/ Giải hệ phương trình khi m = 2. b/ Tìm các giá trị của m để hệ phương trình có nghiệm (x;y) thoả mãn điều kiện x >0, y > 0 . 2/ Hai vòi nước cùng chảy vào một bể không có nước thì bể sẽ đầy trong 1 giờ 20 phút. Nếu mở vòi thứ nhất chảy trong 24 phút và vòi thứ hai trong 48 phút thì chỉ được 40% bể nước. Hỏi nếu mở riêng từng vòi thì thời gian để mỗi vòi chảy đầy bể là bao nhiêu ? GV: Trương Quyền
  3. Trường THCS Quảng Phú kiÓm tra 1 tiÕt                      ĐỀ II Phần I: Trắc nghiệm :Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước đáp án đúng Câu 1: Trong các phương trình sau phương trình nào là phương trình bậc nhất 2 ẩn 1 2 A. 0x + 0y = 2; B. x – 2y = 3 ; C. +y=4 D. 2x + 3y = 2 2 x ax + by = c Câu 2: Hệ phương trình  ( a,b,c,a’,b’,c’ khác 0) có một nghiệm khi và chỉ a'x + b'y = c' khi a b c a b c a b a b c A. = ≠ ; B. ≠ = C. ≠ ; D. ≠ ≠ a' b' c' a' b' c' a' b' a' b' c' Câu 3: Cho phương trình : x + 2y = 3 (1). Phương trình nào dưới đây có thể kết hợp với PT(1) để được một hệ phương trình có vô số nghiệm? A.2x + 4y = - 6 ; B.2x -6 = -4y ; C. x + 2y = - 3; D.2x +2y = 6 . x + 2 y = 3 Câu 4: Cho hệ pt (I)  . Hệ phương trình nào đưới đây tương đương với hệ 2 x − y = 1 phương trình (I) 3 x + 3 y = 4 x + 2 y = 3 x + 2 y = 3 2 x + 4 y = 6 A.  B.  C.  D.  2 x − y = 1  x − y = −2 3 x + y = 2 2 x − y = 1 Câu 5: Phương trình bậc nhất hai ẩn : ax + by = c A/ luôn có một nghiêm duy nhất. B/ luôn luôn có vô số nghiệm . C/ luôn luôn vô nghiệm. D/ luôn luôn có hai nghiệm. 4 x + 5 y = 3 Câu 6: Cặp số nào sau đây là nghiệm của hệ phương trình  x − 3y = 5 A. (-2; -1); B. (2; -1); C. (2; 1); D. (3; 1). Phần II: Tự luận 1/ Cho hệ phương trình : x – my = m mx + y = 1 ( m là tham số ) a/ Giải hệ phương trình khi m = 2. GV: Trương Quyền
  4. Trường THCS Quảng Phú b/ Tìm các giá trị của m để hệ phương trình có nghiệm (x;y) thoả mãn điều kiện x >0, y >0. 2/ Hai vòi nước cùng chảy vào một bể không có nước thì bể sẽ đầy trong 1 giờ 20 phút. Nếu mở vòi thứ nhất chảy trong 24 phút và vòi thứ hai trong 48 phút thì chỉ được 40% bể nước. Hỏi nếu mở riêng từng vòi thì thời gian để mỗi vòi chảy đầy bể là bao nhiêu ? Câu 5: Phương trình bậc nhất hai ẩn : ax + by = c A/ luôn có một nghiêm duy nhất. B/ luôn luôn vô nghiệm. C/ luôn luôn có vô số nghiệm. D/ luôn luôn có hai nghiệm. 4 x + 5 y = 3 Câu 6: Cặp số nào sau đây là nghiệm của hệ phương trình  x − 3y = 5 A. (2; -1); B. (-2; -1); C. (2; 1); D. (3; 1). Phần II: Tự luận 1/ Cho hệ phương trình : x – my = m mx + y = 1 ( m là tham số ) a/ Giải hệ phương trình khi m = 3. b/ Tìm các giá trị của m để hệ phương trình có nghiệm (x;y) thoả mãn điều kiện x >0, y >0 2/ Hai vòi nước cùng chảy vào một bể không có nước thì bể sẽ đầy trong 1 giờ 20 phút. Nếu mở vòi thứ nhất chảy trong 24 phút và vòi thứ hai trong 36 phút thì chỉ được 35% bể nước. Hỏi nếu mở riêng từng vòi thì thời gian để mỗi vòi chảy đầy bể là bao nhiêu ? GV: Trương Quyền
  5. Trường THCS Quảng Phú ĐÁP ÁN VÀ BIẺU ĐIỂM I/ Trắc nghiệm: ( 3đ) :Mỗi câu 0.5 đ C ,B ,D , C, B , B II/Tự luận 7đ 1/Thế m = 2 0,5đ Giải HPT ( x, y) = (0,8, -0,6 ) 1,0đ 2 1 − m2 2/giải HPT ( x ;y ) =( ; ) 1,0đ m2 + 1 m2 + 1 0< m < 1 0,5đ 3/ Chọn ẩn số, ĐK 0,75đ Biểu thị 0,5đ HPT dúng 1.0đ Giải đung HPT 1,0đ ĐCĐK, Trả lời ( 2giờ, 4giờ ) 0,75đ GV: Trương Quyền

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản