intTypePromotion=3

Kiểm tra giữa kỳ môn học Vẽ kỹ thuật 1A: Đề số 03

Chia sẻ: Nguyễn Thị Ánh Ngọc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
46
lượt xem
4
download

Kiểm tra giữa kỳ môn học Vẽ kỹ thuật 1A: Đề số 03

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Xin giới thiệu tới các bạn sinh viên, học sinh đề "Kiểm tra giữa kỳ môn học Vẽ kỹ thuật 1A: Đề số 03" của Trường Đại học Bách Khoa. Đề thi gồm có 3 câu hỏi tự luận với thời gian làm bài 45 phút. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình ôn tập và làm bài thi của các bạn tốt hơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kiểm tra giữa kỳ môn học Vẽ kỹ thuật 1A: Đề số 03

  1. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùc h Khoa Khoa Kyõ Thuaät Xaây Döïng Ñeà : 03 Boä Moâ n Hình Hoaï – Veõ Kyõ Thuaät KIEÅM TRA GIÖÕ A HOÏC KYØ MOÂN HOÏC : VEÕ KYÕ THUAÄ T 1A (806001) Thôø i löôï ng : 45 phuù t Ngöôøi ra ñeà : Traà n Ngoïc Tri Nhaân Chuû nhieä m boä moâ n : Döông Thò Bích Huyeàn Chöõ kyù : . . . . . . . . . . Ñeà : Caâ u 1 (4 ñieåm ): Veõ hình chieá u coø n laïi cuû a mieá ng phaúng (2 ñieåm ). Xaù c ñònh ñoä lôùn thaät cuûa AB (1 ñieå m). Veõ tam giaù c caâ n ABN, N thuoäc BC vaø AB = BN (1 ñieå m). Caâ u 2 (3 ñieåm ): Döïng ñieåm D sao cho ABCD taï o thaø nh mieá ng phaúng ña giaù loài coù AC = AD. Caâ u 3 (3 ñieåm ): Xaù c ñònh hình thaä t cuû a hình phaú ng. Chuù yù : Sinh vieân khoâng ñöôï c söû duïng taøi lieä u khi laøm baøi.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản