intTypePromotion=3

Kiểm tra giữa kỳ môn học Vẽ kỹ thuật 1A: Đề 02

Chia sẻ: Nguyễn Thị Ánh Ngọc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
39
lượt xem
1
download

Kiểm tra giữa kỳ môn học Vẽ kỹ thuật 1A: Đề 02

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kiểm tra giữa kỳ môn học Vẽ kỹ thuật 1A: Đề 02 sẽ giới thiệu tới các bạn 3 câu hỏi về vẽ kỹ thuật. Đây là tài liệu bổ ích cho các bạn sinh viên đang theo học ngành kỹ thuật xây dựng. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kiểm tra giữa kỳ môn học Vẽ kỹ thuật 1A: Đề 02

  1. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùc h Khoa Khoa Kyõ Thuaät Xaây Döïng Ñeà : 02 Boä Moân Hình Hoaï – Veõ Kyõ Thuaät ---oooOooo--- KIEÅM TRA GIÖÕ A HOÏC KYØ MOÂN HOÏC : VEÕ KYÕ THUAÄ T 1A (806001) Thôø i löôï ng : 45 phuù t Ngöôøi ra ñeà : Tröông Höõu Hoan Chuû nhieä m boä moâ n : Döông Thò Bích Huyeàn Chöõ kyù : . . . . . . . . . . Ñeà : Caâ u 1 (4 ñieåm ): Veõ hình chieá u coø n laïi cuû a hình bình haø nh ABCD (2 ñieåm). Xaùc ñònh ñoä daøi thaät cuû a ñoaïn thaúng BC (1 ñieå m). Döïng tam giaùc caân ñænh A, ñaùy DE vaø E thuoä c AB (1 ñieåm ). Caâ u 2 (3 ñieåm ): Hoaø n chænh hình chieáu cuûa tam giaù c vuoâ ng IKJ, vuoâ ng taïi J vaø ñieåm K thuoäc ñöôøng thaúng a. Caâ u 3 (3 ñieåm ): Hoaø n chænh hình chieáu cuûa hình vuoâng MNPL. Chuù yù : Sinh vieân khoâng ñöôïc söû duïng taø i lieä u khi laøm baø i.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản