Kiến thức ngân hàng _ Chương 2

Chia sẻ: Nguyễn Thanh Triều | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
188
lượt xem
96
download

Kiến thức ngân hàng _ Chương 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'kiến thức ngân hàng _ chương 2', tài chính - ngân hàng, ngân hàng - tín dụng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kiến thức ngân hàng _ Chương 2

  1. Chöông 2: taøi chính dn (1) (1) k/n trong doanh nghieäp phaàn taøi chính vaän ñoäng trong noäi taïi, vôùi nhaø nöôùc, vôùi caùc dn vôùi nhau. hieän töôïng: tcdn bieåu hieän söï vaän ñoäng dich chuyeån caùc luoàn giaù trò phuïc vuï trong quaù trình hoaït ñoäng sxkd cuûa dn. baûn chaát: tcdn laø heä thoáng caùc quan heä kinh teá naûy sinh trong quaù trình phaân phoái caùc nguoàn taøi chính gaéng lieàn vôùi vieâc taïo laäp vaø söï duïng caùc quyõ tieàn teä cuûa dn ñeå phuïc vuï cho yeâu caàu sxkd cuûa dn. (2) (2) vai troø cuûa tcdn noø toàn taïi vaø tuaân theo quy luaät khaùch quan, tcdn coøn bò chi phoái bôûi caùc muïc tieâu vaø phöông höôùng kinh doanh cuûa dn. nhöng noù cuõng kìm haõm vaø thuùc ñaåy kinh doanh. + ñoøi hoûi cuûa vai troø: + phaûi coù trình ñoä quaûn lyù + quaûn lyù vó moâ cuûa neàn kt theo höôøng taïo thuaän lôïi cho caùc dn. vai troø: huy ñoäng khai thaùc nguoàn taøi chính nhaèm ñaûm baûo yeâu caàu kinh doanh toå chöùc söû duïng voán coù hieäu quaû nhaát cuûa dn. caàn: (xaùc ñònh ñuùng nhu caàu caàn huy ñoäng voán, löïa choïn nguoàn taøi trôï, löïa choïn phöông töùc ñoøn baåy kt ñeå huy ñoäng voán) ñeå nguoàn voán baûo toaøn vaø phaùt trieån, naâng cao möùc soáng cuûa ngöôøi lao ñoäng. vai troø: ñoøn baåy kích thích vaø ñieàu tieát hoaït ñoäng kinh doanh. vai troø: coâng cuï kieåm tra caùc hoaït ñoäng kinh doanh cuûa doanh nghieäp. (3) (3) voán kinh doanh cuûa caùc dn + laø löôïng tieàn + khoâng ngöøng baûo toaøn vaø phaùt trieån (a) (a) taøi saûn coá ñònh:
  2. khaùi nieäm: laø taøi saûn cuûa dn coù thôøi gian söû duïng daøi, coù giaù trò lôùn ñaëc ñieåm: tham gia nhieàu chu lyø kinh doanh, giaù trò ñöôïc luaân chuyeån töøng phaàn vaøo giaù trò sp. phaân loaïi: tscñ höõu hình (ñaát ñai, nhaø cöûa, vaät kieán truùc, maùy moùc thíeât bò, daây chuyeàn coâng ngheä, phöông tieän truyeàn taûi, truy6eøn daãn, thieát bò duïng cuï quaûn lyù, khaùc...) tscñ voâ hình (giaù trò söû duïng taøi nguyeân cuûa nhaø nöôùc, chi phí thaønh laäp chuaån bò kinh doanh, chi phí baèng phaùt minh saùnh cheá, chi phí nghieân cöùu phaùt trieån, lôïi theá thöông maïi, quyeàn ñaëc nhöôïng khai thaùc, ñoäc quyeàn nhaõ hieäu thöông hieäu, quyeàn thueâ ts, chi phí xdöïng cô baûn, caùc quyõ kyù cöôïc) ñaàu tö chöùng khoaùn ñaøi haïn goùp voán lieân doanh ñaàu tö daøi haïn khaùc. khaáu hao vaø caùc phöông phaùp khaáu hao tscñ: + hao moøn höõu hình (chæ xuaát hieän ôû taøi saûn coá ñònh höõu hình, noù giaûm daàn veà maët giaù trò, nguyeân nhaân hao moøn laø do söû duïng, vaø taéc ñoäng cuûa moâi tröôøng) + hao moøn voâ hình (xuaát hieän ôû taøi saûn coá ñònh höõu hình vaø coá ñònh voâ hình. do giaûm daàn veà maët giaù trò coùnhieàu nguyeân nhaân, tieán boä khoa hoïc coâng ngheä, uy tín bò suy giaûm, baèng phaùt minh saùng cheá laïc haäu... phöông phaùp khaáu hao: theo ñöôøng thaúng (thu hoài theo phaàn traêm coá ñònh trong moät thôøi gian nhaát ñònh,ñôn giaûn deã tính nhöng thu hoài chaäm, nguy haïi ñeán hao moøn voâ hình). theo khaáu hao gia toác möùc khaáu hao haèng naêm giaûm daàn, phuø hôïp vôùi coâng ngheä mau loã thôøi, nhö chi phí laø yeâu toá caàn quan taâm. (b) (b) taøi saûn löu ñoäng: luoân thay ñoåi hình thaùi bieåu hieän trong moãi chu kyø kinh doanh, chæ tham gia moät chu kyø kinh doanh, chuyeån dòch toaøn boä giaù trò vaøo trong giaù thaønh sp, hh, dv. ñöôïc buø ñaép baèng thu nhaäp cuûa dn. goàm ( tieàn maët, tieàn gôûi ngaân haøng, chöùng khoaùn ngaén haïn, ñaàu tö ngaén haïn, caùc khoaûn phaûi thu cuûa kh, haøng toàn kho) theo hình thöùc ñaàu tö (tslñ duøng trong sxkd, vaø duøng vaøo ñaàu tö taøi chính). (c) (c) hoaït ñoäng ñaàu tö taøi chính: + hoaït ñoäng ñaàu tö mua baùn caùc loaïi chöùng khoaùn coù giaù + hoaït ñoäng goùp voán lieân doanh
  3. + hoaït ñoäng ñaàu tö kinh doanh baát doäng saûn + hoaït ñoäng ñaàu tö taøi chính ngaén haïn + hoaït ñoäng ñaàu tö taøi chính daøi haïn . (d) (d) nguoàn voán hoaït ñoäng kinh doanh vaø caùc giaûi phaùp huy ñoäng: nguoàn voán chuû sôû höõu laø soá voán maø chuû sôû höõu dn khoâng caàn phaûi thanh toaùn. nôï phaûi traû laø tieàn maø dn ñi chieám duïng vay möôïn ñeå phuïc vuï cho kinh doanh. (4) (4) chi phí kinh doanh (a) (a) chi phí sx (b) (b) chi phí quaûn lyù vaø chi phí hoaït ñoäng tieâu thuï (5) (5) giaù thaønh saûn phaåm noù laø xuaát phaùt ñieåm ñeå xd giaù caû, chæ tieâu taøi chính ñeå phaân tích vaø ñaùnh giaù hieäu quaû cuûa dn. (6) (6) thu nhaäp doanh nghieäp (7) (7) ñieåm hoaø voán (8) (8) lôïi nhuaän (9) phaân phoái lôïi nhuaän !!! vai troø kích thích vaø ñieàu tieát hoaït ñoäng kinh doanh laø vai troø quan troïng nhaát cuûa dn vì tcdn thöïc hieän ñöôïc muïc tieâu coâng cuï quaûn lyù kinh doanh.
Đồng bộ tài khoản