intTypePromotion=1

kinh tế học vĩ mô dành cho chính sách công bài giảng độ co giản của cung và cầu

Chia sẻ: Van Nguyen Van | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
124
lượt xem
22
download

kinh tế học vĩ mô dành cho chính sách công bài giảng độ co giản của cung và cầu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Độ co giản của cầu theo biến số x là % thay đổi của lượng cầu khi biến số x thay đổi 1%. Độ co giãn của cầu theo giá là phần trăm thay đổi trong lượng cầu của một hàng hoá hoặc dịch vụ khi giá của nó thay đổi 1%.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: kinh tế học vĩ mô dành cho chính sách công bài giảng độ co giản của cung và cầu

  1. Chöông trình giaûng daïy kinh teá Fulbright Kinh teá Vi moâ Baøi giaûng 3 ÑOÄ CO GIAÕN CUÛA CUNG VAØ CAÀU CAÙC NOÄI DUNG CHÍNH Ñoä co giaõn cuûa caàu theo giaù  Ñoä co giaõn cheùo cuûa caàu  Ñoä co giaõn cuûa caàu theo thu nhaäp  Ñoäï co giaõn cuûa cung (theo giaù)  Gaùnh naëng cuûa thueá  27.9.2010 Ñaëng Vaên Thanh 2 27.9.2010 Ñaëng Vaên Thanh 1
  2. Chöông trình giaûng daïy kinh teá Fulbright Kinh teá Vi moâ Baøi giaûng 3 Ñoä co giaõn cuûa caàu Khaùi nieäm:  Ñoä co giaõn cuûa caàu theo bieán soá x laø % thay ñoåi cuûa löôïng caàu khi bieán soá x thay ñoåi 1%. Coâng thöùc tính:  Ex = % QD/ % x 27.9.2010 Ñaëng Vaên Thanh 3 Ñoä co giaõn cuûa caàu theo giaù Khaùi nieäm: Laø phaàn traêm thay ñoåi trong  löôïng caàu cuûa moät haøng hoùa hoaëc dòch vuï khi giaù cuûa noù thay ñoåi 1%. Coâng thöùc tính: EP (% Q)/(% P)  Q/Q QP EP * P/P PQ 27.9.2010 Ñaëng Vaên Thanh 4 27.9.2010 Ñaëng Vaên Thanh 2
  3. Chöông trình giaûng daïy kinh teá Fulbright Kinh teá Vi moâ Baøi giaûng 3 Ñoä co giaõn cuûa caàu theo giaù Nhaän xeùt  1) Do moái quan heä giöõa P vaø Q laø nghòch bieán neân EP < 0. 2) EP khoâng coù ñôn vò tính 27.9.2010 Ñaëng Vaên Thanh 5 Ñoä co giaõn cuûa caàu theo giaù Caùc tröôøng hôïp co giaõn cuûa caàu theo giaù  Neáu EP 1: phaàn traêm thay ñoåi cuûa löôïng caàu  lôùn hôn phaàn traêm thay ñoåi cuûa giaù. Caàu co giaõn nhieàu, khaùch haøng phaûn öùng maïnh. Neáu EP >- 1 hay /Ep/
  4. Chöông trình giaûng daïy kinh teá Fulbright Kinh teá Vi moâ Baøi giaûng 3 Ñoä co giaõn cuûa caàu theo giaù P EP - 4 Khi di chuyeån xuoáng döôùi ñöôøng caàu, ñoä co Ep < -1 giaõn caøng giaûm. Ep = -1 2 Ep > -1 Ep = 0 Q 4 8 27.9.2010 Ñaëng Vaên Thanh 7 Ñoä co giaõn cuûa caàu theo giaù P P Caàu co giaõn hoaøn toaøn Caàu hoaøn toaøn khoâng co giaõn P* D EP 0 EP - Q Q Q 27.9.2010 Ñaëng Vaên Thanh 8 27.9.2010 Ñaëng Vaên Thanh 4
  5. Chöông trình giaûng daïy kinh teá Fulbright Kinh teá Vi moâ Baøi giaûng 3 Ñoä co giaõn cuûa caàu theo giaù Nhöõng nhaân toá chính aûnh höôûng ñeán ñoä co giaõn cuûa  caàu theo giaù Tính chaát cuûa haøng hoaù.  Tính thay theá cuûa haøng hoaù.  Möùc chi tieâu cuûa maët haøng trong toång möùc chi tieâu  Tính thôøi gian  27.9.2010 Ñaëng Vaên Thanh 9 Ñoä co giaõn cuûa caàu theo giaù Moái quan heä giöõa doanh thu (chi tieâu) vaø giaù  baùn phuï thuoäc vaøo Ep EP-1: TR ñoàng bieán vôùi P (nghòch bieán vôùi Q)  Taïi möùc giaù vaø löôïng baùn coù EP= -1 TR theá naøo?  27.9.2010 Ñaëng Vaên Thanh 10 27.9.2010 Ñaëng Vaên Thanh 5
  6. Chöông trình giaûng daïy kinh teá Fulbright Kinh teá Vi moâ Baøi giaûng 3 Ñoä co giaõn cheùo cuûa caàu Ñoä co giaõn cheùo giöõa hai maët haøng X vaø Y laø  phaàn traêm thay ñoåi cuûa löôïng caàu maët haøng X khi giaù maët haøng Y thay ñoåi 1%. E XY (% Q X )/(% PY ) Q X /Q X Q X PY E XY * PY /PY PY Q X 27.9.2010 Ñaëng Vaên Thanh 11 Ñoä co giaõn cheùo cuûa caàu EXY = 0 : X vaø Y laø hai maët haøng khoâng  lieân quan EXY < 0 : X vaø Y laø hai maët haøng boå sung  EXY > 0 : X vaø Y laø hai maët haøng thay theá  Quan heä giöõa hai doanh nghieäp laø gì? 27.9.2010 Ñaëng Vaên Thanh 12 27.9.2010 Ñaëng Vaên Thanh 6
  7. Chöông trình giaûng daïy kinh teá Fulbright Kinh teá Vi moâ Baøi giaûng 3 Ñoä co giaõn cuûa caàu theo thu nhaäp Ñoä co giaõn cuûa caàu theo thu nhaäp laø phaàn  traêm thay ñoåi cuûa löôïng caàu khi thu nhaäp thay ñoåi 1%. EI (% Q)/(% I ) Q/Q Q I EI * I/I I Q 27.9.2010 Ñaëng Vaên Thanh 13 Ñoä co giaõn cuûa caàu theo thu nhaäp EI < 0: haøng caáp thaáp  EI > 0: haøng thoâng thöôøng  EI 1: haøng cao caáp  27.9.2010 Ñaëng Vaên Thanh 14 27.9.2010 Ñaëng Vaên Thanh 7
  8. Chöông trình giaûng daïy kinh teá Fulbright Kinh teá Vi moâ Baøi giaûng 3 Ñoä co giaõn cuûa cung Ñoä co giaõn cuûa cung (theo giaù) laø phaàn traêm  thay ñoåi cuûa löôïng cung khi giaù thay ñoåi 1%. Ñoä co giaõn cuûa cung coù daáu döông do giaù vaø  löôïng cung quan heä ñoàng bieán ES (% Q)/(% P) Q/Q Q P ES * P/P P Q 27.9.2010 Ñaëng Vaên Thanh 15 Ñoä co giaõn cuûa cung ES>1: cung co giaõn nhieàu  ES
  9. Chöông trình giaûng daïy kinh teá Fulbright Kinh teá Vi moâ Baøi giaûng 3 Ai thöïc söï laø ngöôøi chòu thueá? P S * Saûn löôïng giaûm PD1 * Giaù caàu taêng P0 * Giaù cung giaûm t * Ngöôøi tieâu duøng PS 1 vaø nhaø saûn xuaát cuøng chòu thueá D Q Q1 Q0 27.9.2010 Ñaëng Vaên Thanh 17 Ai chòu thueá nhieàu hôn tuyø thuoäc vaøo ñoä co giaõn cuûa cung vaø caàu P D P S PD1 S t PD1 P0 P0 PS 1 D t Cung co giaõn ít Caàu co giaõn ít hôn caàu, nhaø hôn cung, ngöôøi PS 1 saûn xuaát chòu tieâu duøng chòu thueá nhieàu hôn thueá nhieàu hôn Q1 Q0 Q1 Q0 Q Q 27.9.2010 Ñaëng Vaên Thanh 18 27.9.2010 Ñaëng Vaên Thanh 9

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản