intTypePromotion=1
ADSENSE

Kinh tế hợp tác xã ở thành phố Hồ Chí Minh trong 30 năm đổi mới (1986-2015)

Chia sẻ: Nguyễn Tuấn Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

42
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Từ sau Đại hội đổi mới (1986), hệ thống hợp tác xã ở thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, cả nước nói chung lâm vào khủng hoảng, có nguy cơ phá sản bởi các hợp tác xã chưa bắt nhịp được với cơ chế kinh tế mới. Để các hợp tác xã có thể khôi phục sản xuất, Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động có những chính sách hỗ trợ về cơ sở vật chất ban đầu, pháp lý và chuyển đổi phương hướng sản xuất kinh doanh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kinh tế hợp tác xã ở thành phố Hồ Chí Minh trong 30 năm đổi mới (1986-2015)

TẠP CHÍ KHOA HỌC - ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI, SỐ 12 - 2019<br /> <br /> ISSN 2354-1482<br /> <br /> KINH TẾ<br /> Ở<br /> RO G 30 Ă ĐỔI MỚI (1986-2015)<br /> Vũ Văn Thuân1<br /> TÓM TẮT<br /> Từ sau Đại hội đổi mới (1986), hệ thống hợp tác xã ở thành phố Hồ Chí Minh<br /> nói riêng, cả nước nói chung lâm vào khủng hoảng, có nguy cơ phá sản bởi các hợp<br /> tác xã chưa bắt nhịp được với cơ chế kinh tế mới. Để các hợp tác xã có thể khôi phục<br /> sản xuất, Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động có những chính sách hỗ trợ<br /> về cơ sở vật chất ban đầu, pháp lý và chuyển đổi phương hướng sản xuất kinh doanh.<br /> Do đó các hợp tác xã dần khôi phục và phát triển trên nhiều lĩnh vực kinh tế và trở<br /> thành một thành phần kinh tế trong cơ cấu kinh tế Thành phố. Ngoài ra, các hợp tác<br /> xã còn góp phần không nhỏ trong việc giải quyết việc làm, tăng thu nhập và cải thiện<br /> đời sống nhân dân ở Thành phố.<br /> Từ khóa: ợp tác xã, kinh tế, iệt Nam, thành phố ồ Chí Minh<br /> t<br /> v<br /> tả<br /> trườ ...<br /> 1. Mở đầu<br /> N<br /> r<br /> ủ<br /> K<br /> ì t à<br /> HTX ơ<br /> V tN<br /> tr<br /> 10<br /> s ut<br /> t<br /> l<br /> à<br /> ì t à<br /> lê<br /> t Đ<br /> VI 1986 Đả C<br /> sả<br /> HTX t<br /> l<br /> vự<br /> tế. V<br /> p t<br /> V t N<br /> t<br /> t<br /> tì<br /> tr ể<br /> l<br /> ì HTX<br /> ì : ì t<br /> và sự th t<br /> t<br /> HTX<br /> và<br /> tì t<br /> ướ<br /> ú sự th t<br /> r sự th t. Cù với<br /> ú và sự tươ t í<br /> ủ<br /> tr<br /> vi<br /> ú<br /> t à tí<br /> ơ ế t trườ .<br /> t ược, ở Đ i h<br /> à Đả<br /> ú trọng<br /> 2. Nội dung nghiên cứu<br /> kiể<br /> ểm nh ng mặt yếu é p â<br /> 2.1. Sự phát triển hợp tác xã ở<br /> tí sâu s c nh ng sai lầ và u ết<br /> thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn<br /> ểm, v<br /> r<br /> u ê<br /> â<br /> êu r b n<br /> 1986-1995<br /> p p<br /> c phụ x<br /> nh nhi m vụ và<br /> Về HTX t ươ<br /> : Từ<br /> 1986<br /> mụ t êu p<br /> u tr<br /> khi<br /> u ể<br /> ầ s<br /> t<br /> t ếp t<br /> ủa thời kỳ qu<br /> lê c ủ<br /> ầ ủt<br /> êu ầu tự ủ<br /> ều<br /> x<br /> .<br /> HTX<br /> b l<br /> ượ<br /> ể<br /> ư:<br /> Từ 1986 ến 2015, v n dụng quan<br /> lú<br /> tú<br /> tr<br /> p ươ<br /> ướ<br /> ể<br /> ổi mới củ Đả<br /> t à p Hồ<br /> và p ụ vụ<br /> u quả<br /> tế và<br /> C íM<br /> tí<br /> ực hỗ trợ<br /> hợp t<br /> x<br /> ều ả sút. Bê<br /> à<br /> x HTX) về mọi mặt ư u ế<br /> í<br /> l t ếu t<br /> qu<br /> ư: l<br /> p t<br /> t à<br /> l p HTX mớ trê ơ sở Lu t<br /> t<br /> l su t â à và tí ụ<br /> HTX, hỗ trợ ơ sở v t ch t b<br /> ầu cho<br /> ều t<br /> ả<br /> ưở<br /> ặ<br /> ề ế<br /> u<br /> HTX t à l p mớ ... D<br /> kinh tế<br /> quả<br /> và bả t à v<br /> ủ<br /> HTX T à<br /> p<br /> p t tr ể<br /> ều<br /> HTX t ươ<br /> . D<br /> HTX<br /> l<br /> ì<br /> ợp t x<br /> u trê<br /> t ươ<br /> u quả sả xu t à<br /> l<br /> vự<br /> tế ư<br /> p<br /> à<br /> é<br /> ợ ầ t<br /> v<br /> quỹ ả<br /> p t ươ<br /> vụ tí ụ<br /> sút x v ê<br /> ả và<br /> t l<br /> t với<br /> 1<br /> <br /> Trườ Đ i họ Đồng Nai<br /> Email: thuanlichsu@yahoo.com<br /> <br /> 41<br /> <br /> TẠP CHÍ KHOA HỌC - ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI, SỐ 12 - 2019<br /> HTX. C HTX tr<br /> l<br /> vự t ươ<br /> lâ và tì tr<br /> ả sút ả về<br /> s lượ<br /> ơ v lẫ v tr ủ<br /> .<br /> Kết quả là từ 324 HTX u b<br /> t êu t ụ p ườ x 1976-1977<br /> l<br /> 278 HTX s u<br /> x<br /> l<br /> ớ<br /> à<br /> í<br /> 1979-1981 . Đế<br /> 1988-1989<br /> l 153 HTX u<br /> b t êu t ụ vớ 97.660 x v ê tr<br /> ều HTX ếu é . 11 L ê<br /> p HTX Mu b<br /> qu<br /> u<br /> b<br /> ả t ể t<br /> lý<br /> t u lỗ<br /> l<br /> 7 ơ v p qu<br /> u<br /> ư<br /> ầu ết<br /> t<br /> ầ<br /> ừ .C<br /> t Tổ ợp<br /> T ươ<br /> p HTX T à p<br /> ũ<br /> t u lỗ p ả ả t ể, s p<br /> p và L ê<br /> p HTX u b T à p ; HTX tí<br /> ụ<br /> ủ<br /> à<br /> ũ p ả<br /> ư<br /> t<br /> ểt<br /> lý<br /> ợ [1].<br /> G<br /> từ u<br /> 1991 ế<br /> 1996 trướ<br /> u ể<br /> ổ<br /> HTX t<br /> Lu t HTX 1996 ượ<br /> là<br /> t ờ ỳ “trụ l và ủ<br /> ” ủ<br /> HTX. Cu<br /> 1991 T à<br /> ủ<br /> T<br /> tr 96-TTr/TU; Ủ b N â â<br /> (UBND) T à p<br /> C t 52/CTUB vớ<br /> u<br /> ơ bả : T ếp tụ<br /> x<br /> tí<br /> t v tr<br /> vụ ủ<br /> HTX u b ;<br /> p ép L ê<br /> p<br /> HTX u b T à p t ếp<br /> HTX ơ sở và L ê<br /> p HTX u b<br /> qu<br /> u<br /> ể tổ<br /> l t à<br /> t<br /> t<br /> Lê<br /> p HTX u b<br /> T à p<br /> p<br /> ợp ù UBND<br /> qu<br /> u<br /> ủ<br /> Lê<br /> p<br /> HTX u b qu<br /> u<br /> ; l p tổ<br /> t p<br /> trà ;<br /> l p l B quả lý ặ ử<br /> b quả<br /> lý<br /> bà từ qu<br /> ằ là<br /> ầu<br /> t ếp<br /> HTX u b<br /> ơ sở.<br /> <br /> ISSN 2354-1482<br /> <br /> Kể<br /> êt à<br /> tr<br /> HTX<br /> u b trướ<br /> bà<br /> ; êu ầu<br /> từ<br /> ơ v p ả<br /> ề<br /> ủ<br /> ; ê<br /> qu ết ả t ể<br /> ơ v<br /> t u lỗ é à ; ở r<br /> t ê<br /> ì<br /> HTX u b l ê p ườ<br /> lê x ;v<br /> HTX tự<br /> u<br /> ợp<br /> t<br /> ằ t p tru s<br /> về v<br /> lướ ; ọ lọ l<br /> b t<br /> ọ b<br /> p ươ<br /> t<br /> và p ụ vụ ư<br /> t quả lý<br /> từ bướ<br /> và ề ếp.<br /> Từ<br /> ướ<br /> trê<br /> ủ<br /> T à ủ và UBND T à p<br /> sự p t<br /> tr ể ủ HTX<br /> t ượ<br /> t s ết<br /> quả r t<br /> là: L ê<br /> p<br /> HTX u b qu<br /> u<br /> ể tra<br /> t ếp<br /> ầu ết<br /> HTX u b<br /> p ườ<br /> x<br /> ù<br /> í<br /> qu ề<br /> p ươ tổ<br /> ợp<br /> t<br /> t s HTX<br /> l t à<br /> HTX<br /> u b<br /> Lê<br /> p ườ . S lượ<br /> qu<br /> l 89<br /> HTX tr<br /> 19 HTX l ê p ườ<br /> và 3 HTX l ê x . P ầ<br /> ều HTX<br /> u b<br /> ơ sở<br /> x<br /> l<br /> ượ ổ<br /> p ầ và s lượ x v ê t<br /> ướ<br /> ẫ ủ<br /> à<br /> ỗ ổ p ầ 20.000<br /> và<br /> ít<br /> t 30 x v ê b<br /> ầu tr<br /> ỗ HTX . V<br /> qu<br /> trê<br /> p<br /> p ầ<br /> p ụ tì tr<br /> x vê<br /> p ổ p ầ tượ trư<br /> b xâ ự HTX. Đồ t ờ v<br /> x<br /> l x v ê ể là<br /> ơ sở<br /> u ầu x v ê qu<br /> ế<br /> p ụ vụ và ướ<br /> ẫ p t u<br /> qu ề là<br /> ủ ủ x v ê . Tí<br /> ế<br /> à 31/12/1996 t à<br /> à HTX u<br /> b<br /> 35.819 x v ê vớ v<br /> ổp ầ<br /> v<br /> p là 1 tỷ 294 tr u ồ . D<br /> s<br /> t à<br /> à b t ầu<br /> <br /> 42<br /> <br /> TẠP CHÍ KHOA HỌC - ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI, SỐ 12 - 2019<br /> t<br /> trưở<br /> : từ 331 tỷ<br /> 1991 lê 1.552 tỷ<br /> 1996. K<br /> xu t<br /> ẩu<br /> 1991<br /> t 12 5 tr u<br /> USD; ế 1996 t<br /> lê 51 6 tr u<br /> USD. C<br /> ơ v<br /> p T à<br /> p<br /> và<br /> qu<br /> u<br /> ầu ết<br /> t<br /> t t<br /> u quả<br /> u ể b ế tí<br /> ự tr<br /> b l<br /> ởr<br /> b bu . Bướ ầu<br /> sự ợp t<br /> ỗ trợ<br /> u<br /> t là tr<br /> l<br /> vự xu t<br /> p ẩu t<br /> qu ầu<br /> là L ê<br /> p HTX T à p [1].<br /> Về HTX t ểu t ủ<br /> p: T ự<br /> N<br /> qu ết 16-NQ/TW<br /> à<br /> 15/7/1988 ủ B C í tr<br /> t<br /> quả lý HTX từ Tru ươ<br /> ế<br /> p ươ b ả t ể. Lú à<br /> tổ ợp<br /> t<br /> HTX ư “r<br /> t ầu”<br /> t s<br /> HTX<br /> u ể t à<br /> t<br /> p tư<br /> â . S HTX<br /> tồ t<br /> p ả<br /> ẫ<br /> ổ<br /> ớ<br /> u<br /> t<br /> à<br /> sả xu t<br /> vớ<br /> vụ<br /> b t<br /> sả …<br /> ặ p ả ả t ể. C HTX<br /> trụ l vì<br /> ưở<br /> t s ưu<br /> ư ặt bằ<br /> tà sả<br /> sử ụ<br /> N à ướ<br /> ặ<br /> t uê vớ<br /> ưu<br /> tà sả v<br /> trợ<br /> à l<br /> ủ<br /> tổ<br /> p C í<br /> p ủ… S<br /> lượ<br /> HTX t ểu t ủ<br /> p<br /> ả<br /> từ 713 HTX và<br /> 1987<br /> 356 HTX và<br /> 1995 [1]. Trướ<br /> t ự tr<br /> trê<br /> t s HTX tự tì<br /> ổ<br /> ớ ể p t tr ể sả xu t s ít<br /> HTX ọ ì t<br /> ổp ầ<br /> ể trở<br /> t à HTX ổ p ầ và bướ ầu<br /> t<br /> u quả ư HTX Cơ í Quê<br /> Hươ<br /> HTX Trườ Mỹ HTX T à<br /> Lự … Tu<br /> ê<br /> ì<br /> à<br /> ư<br /> tề l l<br /> ư<br /> t ờ<br /> ê<br /> u<br /> ể<br /> ì<br /> r ê<br /> ều ý ế<br /> <br /> ISSN 2354-1482<br /> <br /> u<br /> t là ư ượ sự<br /> p<br /> t u<br /> ủ<br /> p<br /> t ẩ qu ề<br /> v<br /> ì<br /> à<br /> ư ượ p t u<br /> â r .<br /> Về HTX<br /> p, cũ<br /> ư<br /> tr<br /> ả ướ trê<br /> bà t à p<br /> Hồ C í M<br /> HTX N<br /> p<br /> t<br /> p t tr ể ế<br /> 1989.<br /> N<br /> qu ết 10-NQ/TW<br /> à 05/4/1988<br /> ủ B C í tr<br /> v<br /> ề<br /> qu ề sử ụ<br /> t trự t ếp<br /> ườ<br /> sả xu t ể ườ<br /> â tự ủ trê<br /> ả<br /> t ủ ọ<br /> ằ t<br /> lự<br /> t ú ẩ<br /> p p t tr ể . Trướ<br /> tì<br /> ì<br /> ều HTX<br /> p ả<br /> p vớ tì<br /> ì<br /> ớ lú tú<br /> tr<br /> t<br /> p sả tr<br /> p ươ<br /> sả xu t<br /> .<br /> N<br /> 1987 từ<br /> ỗ<br /> 189 HTX<br /> N<br /> p và 460 t p à sả xu t<br /> p â bổ ở ầu ết<br /> qu<br /> u<br /> ế<br /> 1997<br /> l 13 HTX tồ t<br /> ư<br /> t<br /> ầ<br /> ừ<br /> u<br /> T ủ Đ : 6 HTX; u<br /> H M : 01<br /> HTX; qu 8: 5 HTX và qu Bì<br /> T<br /> : 1 HTX vớ tổ<br /> tí<br /> t<br /> p là 1.890 5 ha [1].<br /> T ự tế<br /> t 13 HTX<br /> tồ t là<br /> B C ủ<br /> ở<br /> b t ượ tì<br /> ì . Đồ t ờ ượ sự qu tâ<br /> p t ờ ủ<br /> p ủ Đả<br /> C í<br /> qu ề<br /> p ươ<br /> HTX<br /> l<br /> t u ể ổ s<br /> là<br /> vụ p ụ<br /> vụ<br /> sả xu t<br /> p ê vẫ<br /> bả t à ượ tà sả<br /> u trì ượ<br /> t<br /> . Tr<br /> 13 HTX<br /> 3.591<br /> x<br /> v ê vớ 23.230<br /> â<br /> ẩu. C 5/13<br /> HTX<br /> B quả tr 11/13 HTX<br /> b<br /> ể s t<br /> 16 ả v ê<br /> <br /> 43<br /> <br /> TẠP CHÍ KHOA HỌC - ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI, SỐ 12 - 2019<br /> s<br /> t tr<br /> HTX. S<br /> b<br /> quả lý tr<br /> HTX ồ 131 ườ<br /> â sự trê<br /> ượ t<br /> ả<br /> ế 5070% s vớ trướ â<br /> l<br /> b<br /> t tì<br /> b vớ<br /> HTX<br /> ý t<br /> ì và p t u<br /> t<br /> ủ HTX và<br /> qu<br /> t t<br /> vớ x v ê . C HTX trê<br /> bả t à<br /> ầ ủ ơ sở v t<br /> t<br /> t ết b 7/13HTX p ươ<br /> t<br /> v<br /> u ể 3/13 HTX và quả lý s<br /> v<br /> ầ 4 tỷ ồ . H t<br /> í<br /> ủ<br /> 13 HTX là t p tru<br /> u ể ổ s<br /> là<br /> vụ p ụ vụ sả xu t<br /> p ư là<br /> t là t ủ lợ<br /> vụ về u<br /> â<br /> v t tư<br /> p và<br /> t<br /> .C<br /> HTX<br /> t<br /> qu<br /> tổ sả xu t<br /> ể là<br /> vụ tí ụ<br /> x vê<br /> v v<br /> ể sả xu t vớ l su t t p…<br /> Tr<br /> 1995<br /> HTX trê<br /> t<br /> t<br /> u quả vớ s l t u ượ<br /> 134 tr u ồ<br /> l t t p ú lợi cho<br /> x vê<br /> uồ<br /> p ú lợ x v ê<br /> ế 34 39% tổ<br /> ủ HTX. Từ<br /> t<br /> ượ l<br /> t<br /> ủ x vê . C<br /> HTX ũ<br /> tí<br /> ự t<br /> t<br /> x<br /> ở<br /> p ươ<br /> u quả<br /> ư<br /> p xâ ự<br /> ơ sở<br /> tầ<br /> p p ầ t v là<br /> ểx<br /> ả<br /> è [1].<br /> Về HTX v tả , từ<br /> 1985 ế<br /> 1989 L ê<br /> px G<br /> t<br /> V tả<br /> T à p t ự<br /> quả lý<br /> t à<br /> vớ<br /> HTX v tả à<br /> à<br /> t<br /> trê<br /> bà .<br /> D v<br /> u ê t HTX<br /> ì<br /> t à<br /> và từ<br /> bướ<br /> ượ t ự<br /> tr<br /> HTX. Tr<br /> à<br /> ts<br /> ủ trươ<br /> í s<br /> ủ N à<br /> <br /> ISSN 2354-1482<br /> <br /> ướ về HTX v tả<br /> ượ b<br /> à<br /> ư: N<br /> 28/HĐBT<br /> à<br /> 09/3/1988 ủ H<br /> ồ<br /> B trưở ;<br /> Qu ết<br /> 49/QĐ-BT<br /> à 22/5/1988<br /> ủ B G<br /> t<br /> V tả về v b<br /> à<br /> Đ ều l<br /> ẫu HTX. T<br /> p ươ<br /> UBND T à<br /> p<br /> Qu ết<br /> 116/QĐ-UB. T ự<br /> ướ<br /> ẫ<br /> t<br /> v bả trê<br /> HTX v tả<br /> b t ầu t ự<br /> t<br /> tế<br /> tr<br /> . Tu<br /> ê s lượ<br /> HTX ũ<br /> ư<br /> t lượ p ụ vụ ư<br /> t<br /> ổ<br /> ể.<br /> Từ<br /> 1991 UBND T à p<br /> Qu ết<br /> 4376/QĐ-UB ả t ể<br /> C<br /> t<br /> tư ợp<br /> x<br /> và<br /> v tả à<br /> là<br /> t u lỗ .<br /> Tu<br /> ê , â ũ là t ờ<br /> ì<br /> t à<br /> ê<br /> t s HTX ớ về x<br /> ư: HTX M ề Tâ Tru N<br /> Sà<br /> G …; về v tả à<br /> HTX s<br /> 6,7,9. C HTX ớ t à l p vừ trự<br /> t u Sở G t<br /> vừ<br /> HTX trự t u qu<br /> u<br /> [1].<br /> N ì<br /> u<br /> tr<br /> 10<br /> ầu sau<br /> ổi mới, vi p t tr ể<br /> l<br /> ì<br /> HTX gặp r t nhiều<br /> ười<br /> â<br /> t ê lựa chọ<br /> ể p t tr ển<br /> kinh tế ồng thời b<br /> ảnh bở<br /> ì<br /> hợp t t ời bao c p. Tr<br /> n<br /> à<br /> ầu ư ít HTX ớ ượ t à<br /> l p. C HTX v<br /> từ trướ ổi mới<br /> với s lượng r t lớn nay gặp phả<br /> trầm trọ và<br /> u ơ p sản<br /> à l t. Hầu hết<br /> l<br /> ì HTX<br /> ều b<br /> ng trong sản xu t kinh doanh,<br /> tư tưở<br /> tr<br /> ờ trì<br /> lực<br /> lượng quả lý t p…<br /> p ng<br /> ược nhu cầu c nh tranh của nền kinh tế<br /> th trường. Ho t<br /> ng củ<br /> HTX<br /> <br /> 44<br /> <br /> TẠP CHÍ KHOA HỌC - ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI, SỐ 12 - 2019<br /> <br /> ISSN 2354-1482<br /> <br /> p ều<br /> l t<br /> t<br /> trưở ướ<br /> t 6 9% s vớ<br /> 1986-1995. C HTX à<br /> â<br /> tr l<br /> à trú<br /> bướ p t tr ể<br /> t t ầu ết sả p ẩ<br /> ượ xu t ẩu<br /> ư HTX H H p t<br /> 36%; à<br /> ơ<br /> í ũ<br /> t<br /> t ut<br /> ổ b t<br /> HTX T<br /> N t t<br /> 81%… Tu<br /> ê<br /> ả 60% s HTX<br /> t<br /> ả bả<br /> u ê t<br /> ủ HTX<br /> ả bả ượ vớ ơ ế quả lý â<br /> ủ tr<br /> sả xu t và p â<br /> p lợ u . N<br /> v<br /> ề tồ t<br /> r<br /> ư: v<br /> pv<br /> ều l t<br /> ểu<br /> ì<br /> ế tỷ l qu<br /> tr<br /> s x v ê là â<br /> trự t ếp l<br /> p<br /> v ít; tì<br /> ì lờ lỗ tr<br /> ít ượ<br /> t<br /> b ; t<br /> í<br /> t<br /> và HTX từ lú<br /> u ể ổ t<br /> N<br /> 16/NĐCP ủ C í p ủ ế<br /> 2001 vẫ<br /> ư tổ<br /> Đ<br /> x vê<br /> lầ à ; ở<br /> t s HTX x v ê t ự<br /> t<br /> là ườ là<br /> lươ .<br /> Đ s HTX<br /> p<br /> à<br /> t<br /> ầ<br /> ừ<br /> ủ ếu t p<br /> tru<br /> t<br /> t ủ lợ<br /> vụ<br /> p. M t s HTX<br /> sâu và p ụ vụ<br /> u b s và<br /> sú<br /> ết ợp vớ v<br /> u<br /> u ê<br /> v t l u ầu và<br /> sả xu t<br /> ư xu<br /> t ế u là u ể ầ s<br /> t<br /> t ươ<br /> vụ<br /> ư HTX Qu ết<br /> T<br /> uẩ b ặt bằ<br /> ể xâ ự<br /> lướ ử à<br /> l ê ết xâ ự<br /> u vu<br /> ơ ả trí Đồ D ều; HTX<br /> C ế T<br /> t<br /> ướ<br /> ầ p ụ<br /> vụ ướ s<br /> 200<br /> â … N ờ<br /> v<br /> HTX<br /> p ù t<br /> t<br /> trưở<br /> ư<br /> ũ<br /> b p sả t u lỗ.<br /> <br /> tí<br /> <br /> t cầm chừ và ặp r t<br /> nhiều<br /> .<br /> 2.2. Sự phát triển hợp tác xã ở<br /> thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn<br /> 1995-2000<br /> C HTX t ươ<br /> -d<br /> vụ<br /> t<br /> t<br /> trưở t à<br /> à<br /> s<br /> vớ<br /> 1986-1995 t<br /> 5 7%<br /> ư sự t<br /> trưở t p tru p ầ<br /> lớ ở<br /> ơ v ầu à<br /> ư: L ê<br /> H p HTX T ươ<br /> T à p<br /> ở<br /> r<br /> t<br /> S êu t C .opm rt t<br /> ườ<br /> t<br /> lý p â p<br /> à<br /> b bu ;<br /> HTX lớ<br /> ư HTX<br /> T ươ<br /> D<br /> vụ qu 3<br /> t<br /> s 118 tỷ t<br /> 13% HTX T ươ<br /> D<br /> vụ Củ C<br /> t<br /> s 78 tỷ<br /> t<br /> 4% L ê<br /> p HTX Tâ Bì<br /> 77<br /> tỷ t<br /> 2 5% và HTX T ươ<br /> D<br /> vụ qu 11 48 2 tỷ t<br /> 9 7% .<br /> C HTX p ườ<br /> x<br /> qu<br /> ê<br /> s<br /> và l trướ<br /> t uế<br /> ả s vớ<br /> trướ<br /> ư<br /> ều<br /> b lỗ. Tr<br /> t s HTX<br /> ũ<br /> tỷ l t<br /> trưở<br /> ư HTX<br /> P ườ 5 qu<br /> Tâ Bì<br /> t<br /> 53%<br /> HTX N u ễ Cư Tr<br /> t<br /> 46 79%<br /> HTX P ườ 14 qu Tâ Bì<br /> t<br /> 39,4%)… B t ầu từ<br /> 2000 trê<br /> ù<br /> t<br /> bà qu<br /> u<br /> xu t<br /> u<br /> ướ<br /> HTX qu<br /> t<br /> sự ợp t t à<br /> vớ<br /> u.<br /> Tu<br /> ê<br /> l ê ết v<br /> ề<br /> b<br /> l<br /> HTX là<br /> u ê<br /> â ả<br /> ưở<br /> lớ ế v<br /> ở r<br /> ợp<br /> t s p<br /> p.<br /> Theo L ê<br /> HTX t à p Hồ<br /> C íM<br /> tr<br /> tà l u 30 năm đổi mới<br /> và phát triển nền kinh tế thị trường theo<br /> định hướng xã hội chủ nghĩa, hầu ết<br /> HTX tr<br /> à<br /> t ểu t ủ<br /> 45<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2