Kinh tế vĩ mô 2 _ chương 13: Tổng Cung

Chia sẻ: Toàn Khánh Pro | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
110
lượt xem
19
download

Kinh tế vĩ mô 2 _ chương 13: Tổng Cung

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo rất hữu ích cho các bạn, củng cố nâng cao kiến thức vể môn kinh tế vi mô là hành trang giúp ban hoàn thành môn này. Chúc các bạn thành công

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kinh tế vĩ mô 2 _ chương 13: Tổng Cung

  1. M c tiêu c a ch ng CH NG 13 macro T ng Cung !" # !" $" kinh t v bmtô n m % & ' ( ') *+ nh N. Gregory Mankiw Bài gi ng c a Ph m Th Anh pham.theanh@yahoo.com (d ch và s a theo bài gi ng c a Ron Cronovich) Aggregate Supply © 2002 Worth Publishers, all rights reserved CHAPTER 13 slide 1 Mô hình ti n l ng c ng nh c Ba mô hình t ng cung ,- . / ! > ?@ : ' % A / %& B /: C 0- . 1 % 1 < = DE F - 2- . ! G /: C H %
  2. Mô hình ti n l ng c ng nh c Hành vi chu k c a ti n l ng th c t Hành 1;H O% 4@ / # =% % thay i c a 4 1972 ti n l ng % F ( th c t 3 1; 1 : 5 1998 1965 2 PG * 1; H 1 * N H 1960 1997 1999 1 / # =D - 1996 2000 1970 1984 0 PG * 1; F H1 * H 1993 1982 1992 1991 -1 / # =DN - 1990 -2 1975 Q# %F1 R = #5 1979 -3 1974 -4 1980 -5 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 % thay i c a GDP th c t Aggregate Supply Aggregate Supply CHAPTER 13 CHAPTER 13 slide 6 slide 7 Mô hình thông tin không hoàn h o Mô hình thông tin không hoàn h o 3 S% % / 3 B5 9 J % 5 : C < /% "H - < B* A@ G" * ( )F = B E &H % S% & E& % H &1 ) H %8: % T : MF ?: 1; < H- S% & = : T >? N 1 N- CJ % % E& H K% & C@ / 9 J 1 ) UN H: MF E& /- V % E& FM MF H T DN & 1 % / - Aggregate Supply Aggregate Supply CHAPTER 13 CHAPTER 13 CHAPTER slide 8 slide 9 Mô hình giá c c ng nh c Mô hình giá c c ng nh c K$ F8 A% !5 . 9J : ' P W :% " $: '% % = + a6 − 7 1 % a XY- P I#/ P : '1 9% > ? ": '5 1 %) ' * EF8 F Z : ' "H = M 8 Z : ' !H =M > B5 1 < = BJ % D P3 : ' =M J I < EF 5 6 I: " I = + a6 − 7 )F 7 Aggregate Supply Aggregate Supply CHAPTER 13 CHAPTER 13 CHAPTER slide 10 slide 11 2
  3. Mô hình giá c c ng nh c Mô hình giá c c ng nh c = + 6, − 7_ + a 6 − 7` = + a6 − 7 > ?@ : ' ! =M L QK =M L QK 1; < @ DL # 8- ! " GH = G ^ 6,− 7 ^ =5 [( EA :# F * 8 = + 6, − 7_6 − 7` a R D ( - V4 ' %\ ]: ' 3 = 5 !- G R ( = 6, − 7 a = + −7 6 Aggregate Supply Aggregate Supply CHAPTER 13 CHAPTER 13 CHAPTER slide 12 slide 13 Mô hình giá c c ng nh c Mô hình giá c c ng nh c 6, − 7 a 6, − 7 a = + −7 = + −7 6 6 T K= : ' 1; < H $ : 39 HR * b@ c ' =M D =M - 5 3 : '1 D @ =M +α6 = − 7H - V M H] % -3 : ' α= : "D = M - 6, − 7a 3% : ' "H % aH %∆ % = - Aggregate Supply Aggregate Supply CHAPTER 13 CHAPTER 13 slide 14 slide 15 Mô hình giá c c ng nh c Tóm t t & ý ngh a G / !H M !% 4 / #= hg c b +α 6 = − 7 1;5 >? d M -G H > 3] e J : ' cg c b .S - = % 49 3: ' !! ) ' E & H% : MF % ] < 1= L - / f c# :B F ( J] * cg c b % / # =- Aggregate Supply Aggregate Supply CHAPTER 13 CHAPTER 13 slide 16 slide 17 3
  4. L m phát, Th t nghi p và Tóm t t & ý ngh a ng Phillips +α 6 cg c 5 b = − 7 =π % >? R9 ] %N π HT " 1; < cg c0 b 8 8 # 8 hg c b % 8 8 % 5 # 8 ' J\ cg c, b < * U1; < - ' & ' # = \'# 8 ν R9 H = 2 2 0 b0 Q GT * H = 0= π = π − β6 − 7 +ν T , , NH b, Q cg c :B 8 8 H b % L" β XY % @ 9- # 8- 0 = = , 2 Aggregate Supply Aggregate Supply CHAPTER 13 CHAPTER 13 slide 18 slide 19 ng Phillips t SRAS ng Phillips và SRAS Xây d ng SRAS SRAS Phillips +α6 = − 6,7 7 +α6 = − cg c5 b 7 + 6, α 7 6 = −7 607 π = π − β6 − 7 +ν + 5 + 6, α 7 6 − 7 +ν = 627 [ * cg c5 b 8) = $ = −, 7 + 6, α 7 6 − 7 +ν − −, 7 = 6 − 6i7 6 1 1; < J π = π + 6, α 7 6 − 7 +ν 6j7 [* + 5 & ' 8) = $ = 6, α 7 6 − 7 = − β6 − 6k7 7 1 1; < J \'" π = π − β6 − 7 +ν 6l7 Aggregate Supply Aggregate Supply CHAPTER 13 CHAPTER 13 slide 20 slide 21 K v ng thích nghi Tính ì c a l m phát 5% / π = π −, − β 6 − 7 +ν B@ < * = M 1; < G T :" %F * + H % 4" J < " / :# 8" I 5 ) ] - PV 1 R9 F& . I: / 5 ' 1;H" D9 BL h" 1; < m" EF N ' "J - π = π −, P h" )1 L = 1; < " ' " % 1; < H K8 *+-3- L% %F " L = /f π = π −, − β 6 − 7 +ν %< * = M- Aggregate Supply Aggregate Supply CHAPTER 13 CHAPTER 13 CHAPTER slide 22 slide 23 4
  5. V ng Phillips Hai nguyên nhân l m phát t ng & gi m π = π −, − β 6 − 7 +ν π = π − β6 − 7 +ν π G ! "H !5 " " E& % "B I ^ R9 - 9q $π 3 R9 & *% N # β I E & %1 = : ' %- , [* + N H eo" nF 8 - !" π +ν # $5 " : R 9 ]- 3 R9:/ 9 ]1 = & ' E9 : # 8 H1p o \ ' " n 8 - Aggregate Supply Aggregate Supply CHAPTER 13 CHAPTER 13 slide 24 slide 25 Tl ánh i D ch chuy n ng Phillips [( " H %"B GT * π = π − β6 − 7 +ν π I ( !q ]H < * r 1; < 1= & 'N 8 8\ J 0Y Q+ t N .< * = M 1; < J < :# 8 P > Q+,Y t SN u0N & xH W P > jt S N Q+ uiN $ I ' "% / 3 IJ ' " % ]> Q+ & - - v" ( ?: )F M w1 ( F( I %F & '- Aggregate Supply Aggregate Supply CHAPTER 13 CHAPTER 13 slide 28 slide 29 5
  6. T l ánh i trong vi c Gi m phát không có chi phí? Gi gi m l m phát c a Volcker gi ,z ,5 π m zl { Ht K$ * E & 1; < 4 @ G m kl Ht \' %& a5 ,z j5 π m 2Ht { Y % π mπ mk > ?m tH − KN % ? @ KO Gy @ Ht Q+ J N- s n l l ng, vi c làm, và th ttnghi p nh sn ng, vi c làm, và th nghi p nh G\ ' m 6>Q+ & 7d6 7 ã mô tt trong mô hình c i i n ã mô trong mô hình c n m ,zklm 0H ] N > dH { Q+ U & ( ((ch ng 3-8). ch " ,t- ng 3-8). Aggregate Supply Aggregate Supply CHAPTER 13 CHAPTER 13 slide 32 slide 33 Tóm t t ch ng M t gi thuy t khác: tính tr tính % /5 % 0 L 1p :% J ) 1 9 ,- v ! "5 $ = \' & '# 8- / ! K$ R 9 & (% N H: MF 1 % %5 1 = (1 W % ! V~ N J $ A& ' 1; (B 1 & ' H% < 1 3 % 4@ N ( '1 F 1= R- 8 # 81 : K$ A& ' 1; ( 1; < - & L J
  7. Tóm t t ch ng Tóm t t ch ng 0- [ * + 2- 3 * = M 1; < " = % EA :# F ^ * cg c b 1; < I @ " % :# 8" ) ] " 1; < % 4nI o & ' 1; 1; < 4 R9 :# 8& $ x & %"B I % 4' " ( # ! " $" % 1 I & ' Aggregate Supply Aggregate Supply CHAPTER 13 CHAPTER 13 slide 36 slide 37 Tóm t t ch ng i- > F = \'# 8 %I € F = \'# 8 @ $ F J ] r ( L = % '% !" I € @ ] ( ' A :% 9 % '% Aggregate Supply CHAPTER 13 slide 38 7
Đồng bộ tài khoản