Ký sự truyền hình - Phần 1

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
325
lượt xem
120
download

Ký sự truyền hình - Phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đối với mọi tác phẩm truyền hình thì ghi hình là khâu quan trọng và quyết định nhất trong tác phẩm. Có thể là ghi hình những sự kiện, hiện tượng, con người đang diễn ra hoặc cũng có thể trên cơ sở những hình ảnh, sự kiện, sự việc đã diễn ra rồi, nhưng cũng có khi sử dụng tư liệu cũ. Ghi hình những sự kiện hiện tượng đang diễn ra: Phương pháp ghi hình này thường xuất hiện ở ký sự, làm theo phương pháp của phóng sự, ký sự du lịch... Đòi hỏi với người quay phim...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ký sự truyền hình - Phần 1

  1. KÝ S TRUY N HÌNH Ph n 2 4, Sáng t o tác ph m ký s truy n hình 4.1, Tính xác th c c a hình nh trong ký s truy n hình ư c th hi n qua ghi hình và Montage. 4.1.1, Ghi hình i v i m i tác ph m truy n hình thì ghi hình là khâu quan tr ng và quy t nh nh t trong tác ph m. Có th là ghi hình nh ng s ki n, hi n tư ng, con ngư i ang di n ra ho c cũng có th trên cơ s nh ng hình nh, s ki n, s vi c ã di n ra r i, nhưng cũng có khi s d ng tư li u cũ. Ghi hình nh ng s ki n hi n tư ng ang di n ra: Phương pháp ghi hình này thư ng xu t hi n ký s , làm theo phương pháp c a phóng s , ký s du l ch... òi h i v i ngư i quay phim là r t kh t khe, t khâu chu n b n x lý hình nh, không th b ng cách s p x p l i các hình nh ho c không th ghi l i l n th hai: quay phim ph i n m b t ư c ý c a tác gi k ch b n, di n bi n c a s vi c, ti n trình công vi c có cách thích h p trong vi c x lý hình nh. Ghi hình v nh ng s ki n, s vi c ã x y ra: Thông thư ng, phương pháp ghi hình này thư ng t o ra nh ng hình nh mang tính n d . Nh ng c nh này thư ng ư c tính toán k trong m ch tư duy c a tác gi , k c u c a tác ph m. R t khó t o d ng l i nh ng c nh cũ có th i gian lâu, th m chí r t lâu, có khi không còn i tư ng ph ng v n. Trong trư ng h p này nên l a ch n nh ng k v t, nh ng d u v t còn l i làm cơ s cho vi c ưa ra nh ng l i bình h p lý. S d ng tư li u cũ: Trong ký s , tác gi ư c phép khai thác nh ng hình nh tư li u có m i quan h tr c ti p i v i hi n th c và phù h p v i n i dung tác ph m làm rõ n i dung tác gi mu n truy n t i. Vi c khai thác tư li u cũ ưa vào ó m t ý nghĩa m i ph i m b o s chính xác, d u không ph i là tuy t i thì
  2. cũng ph i ư c hoàn c nh, a i m... Tránh tuỳ ti n trong s d ng hình nh, tư li u. t o l p hình nh m b o tính xác th c c a nó, trong ký s truy n hình, vi c s d ng phương pháp nào là ph thu c vào ý c a tác gi , m ch c a phim. Thông thư ng, t o hi u qu , nh ng ngư i làm phim k t h p t t nh ng phương pháp này. 4.1.2, Montage Ch c năng c a Montage là t o ra s m ch l c, rõ ràng giúp ngư i xem hình dung ra các chuy n và t o ra c m xúc, suy nghĩ v i ngư i xem. Quá trình Montage thư ng di n ra hai giai o n quay phim và d ng phim. Trong khi quay phim, trên cơ s an k t nh ng hình nh theo ý ã có s n, ngư i quay phim s ch n l c, s p x p c c nh, khuôn hình, góc máy... có th t o ra nh ng hình nh v a có giá tr thông tin, v a có giá tr th m m . Khi ý Montage ư c th hi n trong quá trình quay phim thì ó không ph i là ph nh n Montage, mà là kh ng nh nó m c cao hơn. Trong d ng phim, ngư i ta thư ng so sánh vi c này v i vi c ánh bóng và l y ra viên kim cương. D ng phim là trên cơ s nh ng hình nh ã ư c ghi thành chu i hình nh có ý nghĩa theo trình t x y ra, theo yêu c u c a o di n, t o nên s sâu l ng, n tư ng i v i nh ng c nh quay ơn l c nh nhau. Có nhi u th pháp d ng phim, m i th pháp có m t th m nh riêng. N u s d ng t t, phù h p v i ý c a tác ph m, tính xác th c s ư c m b o. Ký s truy n hình tuy t i tôn tr ng tính chân th c c a s ki n tái hi n và ph n ánh hi n th c b ng s ki n chân th c. Tính chân th c không ch là nguyên t c báo chí mà nó còn ch a ng kh năng t o ra s c thuy t ph c r t cao. Vì th i v i b t c tác ph m ký s truy n hình nào ư c dàn d ng thái quá u làm h ng b phim. Khó có th dàn d ng ư c nh ng s ph n nghi t ngã, nh ng m nh i au thương, nh ng công vi c c a m t nhà khoa h c nào ó ã qua i t r t lâu. Ngư i xem có th b ánh m t nh ng tình c m c a mình khi nh ng s ph n
  3. long ong, nghèo khó c a xã h i th c t i l i ư c các di n viên di n xu t b i vì trong nh ng hoàn c nh y, không ai có th óng thay h . Ký s truy n hình là m t th lo i báo chí nên nó òi h i th t như nó ã có, không hư c u, không dàn d ng. Khán gi có quy n òi h i nhà báo có năng l c nhìn th y thiên nhiên, hi n th c không ph i như m t ng kính máy nh mà như m t con ngư i. Hình nh trong ký s truy n hình là nh ng hình nh có th c trong cu c s ng, ang di n ra trư c m t chúng ta. Khi tái hi n hi n th c thì tác gi có th s d ng các nhân v t, nhân ch ng, h i tư ng, k l i và khéo léo s d ng các hình nh tư li u v s ki n y, nhân v t y. 4.1.3, L i bình trong ký s truy n hình L i bình gi vai trò c c kỳ quan tr ng trong tác ph m báo chí truy n hình nói chung và trong ký s truy n hình nói riêng. Có th th y hình nh là y u t khách quan, hàm ch a trong nó s s ng ng c a môt cu c s ng có th c, không b dàn c nh, không b khu y ng. Nó mang ý nghĩa h t s c to l n trong toàn b ngôn ng c a lo i hình báo chí này. Còn i v i l i, trong m t s lo i hình ngh thu t, l i gi vai trò không nh . Tính ch t ch quan c a l i bình trong tác ph m là không th tránh kh i, m c dù trong r t nhi u trư ng h p, ngư i ta c g ng gi m li u lư ng c a nó. L i bình trong ký s truy n hình có th thiên v ngôn ng văn h c ho c báo chí, nhưng i u ó tuỳ thu c vào ch c a tác ph m, cách khai thác, x lý tài c a tác gi . m i d ng ký s , có th có nhi u cách vi t khác nhau: t s , chính lu n th m chí là miêu t . Vi t l i bình cho ký s òi h i ngư i vi t thông qua cu c s ng th c t , không ch tìm tòi tích lu kinh nghi m bi u hi n cho ngư i xem nh ng s th t, mà còn giúp h c m th m t cách sâu s c. C n chú ý khai thác nh ng bi u hi n các khía c nh c a ngôn ng , cân nh c ý nghĩa c a t ng danh t , ng t n vi c t o câu ng t o n cho sáng nghĩa. L i bình trong ký s truy n hình ư c th hi n trong ngôn ng bi u tc a tác gi , trong ó:
  4. - “Cái tôi” tác gi xu t hi n trong l i bình. Trong các tác ph m báo chí nói chung, “cái tôi” tác gi r t ít khi xu t hi n tr c ti p. Trong ký s truy n hình cũng v y. Nhưng khi xu t hi n thì hi u qu l i bình ư c b c l rõ ràng nh t, nó không nh ng mang màu s c c a ngôn ng s ki n mà nó là tình c m, t m lòng, là c m nghĩ c a tác gi . “Cái tôi” tác gi xu t hi n trong l i bình không ch mang tính ch t c a ngôn ng vi t mà còn là t t c nh ng gì mà tác gi có ư c trong quá trình chiêm nghi m cu c s ng. Nh ng lúc xu t hi n “cái tôi” tác gi là nh ng o n tâm huy t, có s c ch r t l n cho ý tư ng c a tác gi . ó là cách nhìn, cách c m riêng c a t ng tác gi . - Gi ng văn c tho i n i tâm nhân v t. V i gi ng văn c tho i n i tâm nhân v t nhi u ký s có vóc dáng riêng, không l n l n, không pha t p v i b t c m t cái gì khác. Ngoài ra, trong gi ng i u này, tác gi ã th i c m xúc c a mình vào nhân v t, t ý tư ng và nh ng quan ni m c a mình, t o ra ngu n c m h ng chính v i màu s c riêng. - S d ng bút pháp văn h c k t h p v i ngôn ng chính lu n. S d ng bút pháp văn h c trong tác ph m ký s truy n hình có tác d ng làm m m hoá v n , các s ki n mang tính th i s , ng th i t o ra vùng c m xúc cho ngư i xem. Tuy nhiên, câu văn mang tính ch t ngôn ng văn h c thư ng không ch a ng y u t quy t nh, vì th nhi u tác ph m ư c s d ng ngôn ng s ki n. Vi c s d ng ngôn ng s ki n là c u n i d n công chúng t i b n ch t s ki n, v n , suy ng m v v n , s ki n y nh m làm rõ b n ch t. Giá tr c a l i bình trong phim ký s là nó ph i ư c nói cái gì ó ngoài s ki n, n n p ng sau s ki n. t ư c i u này, ngư i vi t l i bình ph i t ư c tính văn h c c a ngôn ng và tính chính lu n c a báo chí ta nên s c m nh trong l i bình c a ký s truy n hình. K T LU N Ký s truy n hình là m t th lo i báo chí truy n hình thu c nhóm chính lu n ngh thu t. Ký s truy n hình trư c h t mang nh ng c i m chung c a th
  5. lo i ký nói chung, ó là: Trong ký thư ng s d ng nhi u bi n pháp i n hình hoá ngh thu t, ưa ra nh ng phương di n c a nó như chân dung nhân v t, nh ng l i nói i n hình c a nhân v t, phong c nh, s vi c, chi ti t, hư c u và ph ng oán. Nguyên li u cho ký ư c coi là t n u có cơ s là v ch ra mâu thu n, cũng như phân tích tâm lý chính xác. B c c và c t truy n r t quan tr ng – nó là các móc câu không bao gi rơi s tò mò c a con ngư i. Ký s ph n ánh s th t, ó là nh ng con ngư i, tình hu ng, hoàn c nh có th t trong cu c s ng. Trong ký s có th “ an xen” nhi u th lo i khác nhau: Phóng s , Tin, Bình lu n, Thư tín,…. i u này ch ng t m t s t do v th lo i và tính linh ho t c a ký s . Tuy nhiên, ký s có nh ng c trưng riêng. So v i các th lo i khác, ký s không ch kh c ho và khái quát nhân v t, s ki n, s vi c thành hình tư ng nh m m c ích thông tin nói chung mà còn t o ra c m xúc th m m sâu s c i v i khán gi . Hay nói cách khác, ký s nói n chi u sâu c a v n và tính nhân văn. ký s truy n hình, l i bình óng m t vai trò quan tr ng và quy t nh chi u sâu c a tác ph m ký s . vi t ư c l i bình t t, ngư i vi t c n có s tr i nghi m cu c s ng th c t , có kh năng c m th m t cách sâu s c ngôn ng và v n s ng d i ào l ng vào tác ph m “cái tôi” c a mình, hoà cùng gi ng văn c tho i c a nhân v t b ng bút pháp văn h c k t h p v i ngôn ng chính lu n. Chính l i bình s t o ư c nét riêng c a th lo i ký s truy n hình, nói ư c nh ng ý nghĩa ngoài s ki n, nh ng i u còn n n p d ng sau s ki n. Như v y, ký s truy n hình mang m t nét riêng, cái riêng ó là xúc c m th m m sâu s c i v i ngư i xem truy n hình và trong chi u sâu c a s ki n, s vi c, con ngư i có th t. Vì v y, trong khâu biên t p c n chú ý: - Nh ng c nh quay ph i th c gi a hình nh và âm thanh. - L i bình óng vai trò quan tr ng. - L i bình ph i sát v i hình nh, t o c m xúc cho ngư i xem liên tư ng. - L i bình ph i sát th c v i tài. - Ngư i th hi n l i bình cũng r t quan tr ng.
Đồng bộ tài khoản