intTypePromotion=1

Kỹ thuật cao áp : Quá điện áp khí quyển và bảo vệ chống quá điện áp khí quyển

Chia sẻ: Asgfkj Aslfho | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
398
lượt xem
136
download

Kỹ thuật cao áp : Quá điện áp khí quyển và bảo vệ chống quá điện áp khí quyển

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hiện tượng phóng điện của sét nguồn phát sinh quá điện áp khí quyển Đ1-1. Quá trình phóng điện của sét. Sét là một trường hợp phóng điện tia lửa khi khoảng cách giữa các điện cực rất lớn (trung bình khoảng 5km). Quá trình phóng điện của sét giống như quá trình xẩy ra trong trường không đồng nhất(xem chương III). Khi các lớp này được tích điện ( khoảng 80% số tr−ờng hợp phóng điện sét xuống đất điện tích của mây có cực tính âm) tới mức độ có thể tạo nên cường độ trường lớn sẽ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỹ thuật cao áp : Quá điện áp khí quyển và bảo vệ chống quá điện áp khí quyển

  1. Kü thuËt cao ¸p. Bé m«n: N¨ng l−îng ®iÖn PhÇn I Qu¸ ®iÖn ¸p khÝ quyÓn vµ b¶o vÖ chèng qu¸ ®iÖn ¸p khÝ quyÓn Ch−¬ng I HiÖn t−îng phãng ®iÖn cña sÐt nguån ph¸t sinh qu¸ ®iÖn ¸p khÝ quyÓn §1-1. Qu¸ tr×nh phãng ®iÖn cña sÐt. SÐt lµ mét tr−êng hîp phãng ®iÖn tia löa khi kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ®iÖn cùc rÊt lín (trung b×nh kho¶ng 5km). Qu¸ tr×nh phãng ®iÖn cña sÐt gièng nh− qu¸ tr×nh xÈy ra trong tr−êng kh«ng ®ång nhÊt(xem ch−¬ng III). Khi c¸c líp nµy ®−îc tÝch ®iÖn ( kho¶ng 80% sè tr−êng hîp phãng ®iÖn sÐt xuèng ®Êt ®iÖn tÝch cña m©y cã cùc tÝnh ©m) tíi møc ®é cã thÓ t¹o nªn c−êng ®é tr−êng lín sÏ h×nh thµnh dßng ph¸t triÓn vÒ phÝa mÆt dÊt. Giai ®o¹n nµy gäi lµ giai ®o¹n phãng ®iÖn tiªn ®¹o vµ dßng gäi lµ dßng tiªn ®¹o. Tèc ®é di chuyÓn trung b×nh cña tia tiªn ®¹o cña lÇn sè phãng ®iÖn ®Çu tiªn kho¶ng 1,5. 107 cm/s, cña c¸c lÇn sau nhanh h¬n vµ ®¹t tíi 2.108cm/s (trong mét ®ît sÐt ®¸nh cã thÓ cã nhiÒu lÇn phãng ®iÖn kÕ tiÕp nhau, trung b×nh lµ ba lÇn, ®iÒu nµy ®−îc gi¶i thÝch bëi trong cïng líp m©y ®iÖn cã thÓ h×nh thµnh nhiÒu trung t©m ®iÖn tÝch, chóng sÏ lÇn l−ît phãng ®iÖn xuèng ®Êt). Tia tiªn ®¹o lµ m«i tr−êng plasma cã ®iÖn dÉn lín. §Çu tia nèi víi mét trong c¸c trung t©m ®iÖn tÝch cña líp m©y ®iÖn nªn mét phÇn ®iÖn tÝch cña trung t©m nµy ®i vµo trong tia tiªn ®¹o vµ ph©n bè cã thÓ xem nh− gÇn ®Òu däc theo chiÒu dµi tia (h×nh 16- 1a). D−íi t¸c dông cña ®iÖn tr−êng cña tia tiªn ®¹o, sÏ cã sù tËp trung ®iÖn tÝch kh¸c dÊu trªn mÆt ®Êt mµ ®Þa ®iÓm tËp kÕt tuú thuéc vµo t×nh h×nh dÉn ®iÖn cña ®Êt. NÕu vïng ®Êt cã ®iÖn dÉn ®ång nhÊt th× ®Þa ®iÓm nµy n»m ngay ë phÝa d−íi tia tiªn ®¹o. Tr−êng hîp mÆt ®Êt cã nhiÒu n¬i ®iÖn dÉn kh¸c nhau th× ®iÖn tÝch trong dÊt sÏ tËp trung vÒ n¬i cã ®iÖn dÉn cao vÝ dô c¸c ao, hå, s«ng, l¹ch ë vïng ®Êt ®¸... Qu¸ tr×nh phãng ®iÖn sÏ ph¸t triÓn däc theo ®−êng søc nèi liÒn gi÷a c¸c tia tiªn ®¹o víi n¬i tËp trung ®iÖn tÝch trªn mÆt ®Êt v× ë ®Êy c−êng ®é tr−êng cã trÞ sè lín nhÊt vµ nh− vËy lµ ®Þa ®iÓm sÐt ®¸nh trªn mÆt ®Êt ®· ®−îc ®Þnh s½n. TÝnh chÊt chän läc cña phãng ®iÖn ®· ®−îc vËn dông trong viÖc b¶o vÖ chèng sÐt ®¸nh th¼ng cho c¸c c«ng tr×nh : cét thu l«i cã ®é cao lín vµ trÞ sè ®iÖn trë nèi ®Êt bÐ sÏ thu hót c¸c phãng ®iÖn sÐt vÒ phÝa m×nh, do ®ã t¹o nªn khu vùc an toµn quanh nã. CÇn nªu thªm r»ng, nÕu ë phÝa mÆt ®Êt ®iÖn tÝch kh¸c dÊu ®−îc tËp trung dÔ dµng vµ cã ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó t¹o nªn khu vùc tr−êng m¹nh ( vÝ dô ®Ønh cét ®iÖn http://www.ebook.edu.vn 1 Tr−êng §¹i häc Kü ThuËt c«ng NghiÖp Th¸i Nguyªn.
  2. Kü thuËt cao ¸p. Bé m«n: N¨ng l−îng ®iÖn ®−êng d©y cao ¸p) th× cã thÎ ®ång thêi xuÊt hiÖn tia tiªn ®¹o tõ phÝa mÆt ®Êt ph¸t triÓn ng−îc chiÒu víi tia tiªn ®¹o tõ líp m¸y ®iÖn. Khi tia tiªn ®¹o ph¸t triÓn tíi gÇn mÆt ®Êt th× tr−êng trong kho¶ng kh«ng gian gi÷a c¸c ®iÖn cùc sÏ cã trÞ sè rÊt lín vµ b¾t ®Çu cã qu¸ tr×nh ion ho¸ m·nh liÖt dÉn ®Õn sù h×nh thµnh dßng Plasma víi mËt ®é ion lín h¬n nhiÒu so víi cña tia tiªn ®¹o ( h×nh 16-1b). Do cã ®iÖn dÉn b¶n th©n rÊt cao nªn ®Çu dßng sÏ cã ®iÖn thÕ mÆt ®Êt vµ nh− vËy toµn bé hiÖu sè ®iÖn thÕ ( gi÷a ®Çu tia ®¹o víi mÆt ®Êt) ®−îc tËp trung vaß khu vùc gi÷a nã víi ®Çu tia tiªn ®¹o, tr−êng trong khu vùc nµy t¨ng cao vµ g©y ion ho¸ m·nh liÖt... dßng Plasma ®−îc kÐo dµi vµ di chuyÓn ng−îc lªn phÝa trªn. Giai ®o¹n nµy gäi lµ giai ®o¹n phãng ®iÖn ng−îc (h×nh 16-1c vµ d). Tèc ®é ph¸t triÓn cña phãng ®iÖn ng−îc thay ®æi trong giíi h¹n 1,5.109 ÷ 1,5.1910 cm/s tøc lµ 0,05 ÷ 0,5 tèc ®é ¸nh s¸ng. Trong giai ®o¹n nµy ®iÖn tÝch cña líp m¸y ®iÖn sÏ theo dßng Plasma chuyÓn vÒ phÝa mÆt ®Êt t¹o nªn dßng ®iÖn ë n¬i sÐt ®¸nh. 1 1 1 2 3 2 3 is is is is t t t t a) b) c) d) H×nh 1-1 C¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn cña phãng ®iÖn sÐt vµ biÕn thiªn cña dßng ®iÖn theo thêi gian. a) Giai ®o¹n phãng ®iÖn tiªn ®¹o. b) H×nh thµnh khu vùc ion ho¸ m·nh liÖt gµn mÆt ®Êt. d) Giai ®o¹n phãng ®iÖn ng−îc 1. Tia tiªn ®¹o ; 2. Khu vùc ion ho¸ m·nh liÖt ; 3. Dßng cña phãng ®iÖn ng−îc. NÕu tèc ®é ph¸t triÓn cña phãng ®iÖn ng−îc lµ v vµ mËt ®é ®−êng cña ®iÖn tÝch trong tia tiªn ®¹o b»ng δ th× trong ®¬n vÞ thêi gian ®iÖn tÝch ®i vµo trong dÊt sÏ lµ http://www.ebook.edu.vn 2 Tr−êng §¹i häc Kü ThuËt c«ng NghiÖp Th¸i Nguyªn.
  3. Kü thuËt cao ¸p. Bé m«n: N¨ng l−îng ®iÖn δ v vµ ®ã còng lµ c«ng thøc tÝnh dßng ®iÖn sÐt: is = δv (16-1) C«ng thøc nµy tÝnh to¸n cho tr−êng hîp sÐt ®¸nh vµo n¬i nèi ®Êt tèt(cã trÞ sè ®iÖn trë nèi ®Êt rÊt bÐ kh«ng ®¸ng kÓ). Qu¸ tr×nh chuyÓn tõ phãng ®iÖn tiªn ®¹o sang phãng ®iÖn ng−îc gÇn gièng nh− qu¸ tr×nh ng¾n m¹ch ch¹m ®Êt cña d©y dÉn th¼ng ®øng cã n¹p ®iÖn tr−íc (h×nh 16-2). Däc theo d©y dÉn sÏ truyÒn sãng ®iÖn tÝch d−¬ng víi tèc ®é ¸nh s¸ng lµm gi¶m ®iÖn thÕ d©y dÉn tíi trÞ sè kh«ng. NÕu d©y dÉn ng¾n m¹ch ch¹m ®Êt qua mét ®iÖn trë r th× trÞ sè dßng ®iÖn sÏ gi¶m c theo c«ng thøc: -δ + δ Z0 is = δv (16-2) Z0 + r Z0 − Tæng trë sãng cña d©y dÉn tøc lµ cña khe phãng ®iÖn sÐt, cã trÞ sè kho¶ng 200 ÷300Ω. a) b) ë c¸c cét thu sÐt vµ cét ®iÖn,bé phËn nèi ®Êt th−êng cã trÞ sè ®iÖn trë kh«ng qu¸ 20 ÷30Ω nªn H×nh 1-2 Qu¸ tr×nh ng¾n m¹ch ch¹m ®Êt cña khi bÞ sÐt ®¸nh dßng ®iÖn sÏ gÇn b»ng trÞ sè tÝnh d©y dÉn ®−îc n¹p ®iÖn tr−íc theo c«ng thøc (16-1). NÕu sÐt ®¸nh vµo c¸c n¬i kh«ng cã bé phËn nèi ®Êt nh©n t¹o hoÆc cã nh−ng ®iÖn trë nèi ®Êt qu¸ lín, dßng ®iÖn sÐt gi¶m nhiÒu vµ theo quy −íc hiÖn nay th−êng lÊy b»ng mét nöa trÞ sè dßng ®iÖn ë n¬i cã nèi ®Êt tèt. §1-2. Tham sè cña phãng ®iÖn sÐt. Tham sè chñ yÕu cña phãng ®iÖn sÐt lµ kA Is dßng ®iÖn sÐt. HiÖn nay ®· tÝch luü ®−îc kh¸ 100 nhiÒu sè liÖu thùc nghiÖm vÒ tham sè nµy( ®o 80 b»ng thái s¾t tõ hoÆc b»ng m¸y hiÖn sãng cao ¸p). Trªn h×nh 16-1 cho d¹ng sãng dßng ®iÖn sÐt, 60 ®ã lµ d¹ng sãng xung kÝch - chç t¨ng vät cña 40 dßng ®iÖn øng víi giai ®o¹n phãng ®iÖn ng−îc 20 cßn qu¸ tr×nh gi¶m dÇn vÒ sau lµ qu¸ tr×nh chuyÓn sè ®iÖn tÝch d− tõ líp mÊy xuèng ®Êt. 0 20 40 60 80 % KÕt qu¶ ®o l−êng cho thÊy biªn dé dßng H×nh 1-3 ®iÖn sÐt (Is) biÕn thiªn trong ph¹m vi réng tõ mÊy X¸c xuÊt cña dßng ®iÖn sÐt kA tíi hµng tr¨m kA vµ ®−îc ph©n bè theo quy (dïng ë Liªn x«) luËt thùc nghiÖm nh− sau: http://www.ebook.edu.vn 3 Tr−êng §¹i häc Kü ThuËt c«ng NghiÖp Th¸i Nguyªn.
  4. Kü thuËt cao ¸p. Bé m«n: N¨ng l−îng ®iÖn Is Is − − vI = 10 =e 26,1 60 Is hoÆc Igvi = − (16-3) 60 I s − biªn dé dßng ®iÖn sÐt, kA. vI − x¸c suÊt xuÊt hiÖn sÐt cã biªn ®é dßng ®iÖn ≥ I s . Quy luËt nµy còng ®−îc biÓu thÞ trªn ®−êng cong 16-3. §é dµi sãng trung b×nh cña dßng ®iÖn sÐt kho¶ng 40μs. Sè liÖu nµy ®−îc chÊp nhËn trong tÝnh to¸n thiÕt kÕ vµ thÝ nghiÖm mÆc dï cã thÓ kh¸c xa so víi ®é dµi sãng cña c¸c lÇn ®o thùc tÕ. Khi ph©n tÝch c¸c s¬ ®å chèng sÐt hoÆc tÝnh to¸n c¸c qu¸ tr×nh qu¸ ®é, ®Çu sãng dßng ®iÖn sÐt th−êng ®−îc thay b»ng ®o¹n Is th¼ng xiªn cã ®é dèc trung b×nh a = ( τ ds kA/ks 50 τ ds − ®é dµi ®Çu sãng). Tuy sè liÖu thùc a nghiÖm vÒ ®é dèc trung b×nh kh«ng nhiÒu 40 nh−ng vÉn cã thÓ xuÊt ®−îc quy luËt ph©n 30 bè t−¬ng tô cña biªn ®é dßng ®iÖn. a 2 − − 20 va = 10 =e 10,9 25 a 10 hoÆc 1gva = − Ua ( 16-4) 25 a − §é dèc trung b×nh cña dßng 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 ®iÖn sÐt, kA / μs . va − X¸c suÊt xuÊt hiÖn sÐt H×nh 1-4 cã ®é dèc trung b×nh ≥ a. X¸c xuÊt cña ®é dèc trung Quy luËt nµy còng ®−îc biÓu thÞ b×nh cña dßng ®iÖn sÐt trªn h×nh 16-4. Trong tÝnh to¸n cã khi cÇn ph¶i ®ång thêi xÐt ®Õn c¶ hai yÕu tè: Biªn ®é vµ ®é dèc dßng ®iÖn sÐt; trong c¸c tr−êng hîp nµy dïng x¸c suÊt phèi hîp ⎛I a⎞ 1gv( I , a ) = −⎜ s + ⎟ ( 16-5) ⎝ 60 25⎠ §Ó qu¸ tr×nh tÝnh to¸n ®−îc ®¬n gi¶n, trong tõng tr−êng hîp cô thÓ cã thÓ dïng c¸c d¹ng sãng tÝnh to¸n kh¸c nhau. d¹ng sãng cã ®Çu sãng xiªn gãc ë h×nh 16-5a dïng khi qu¸ tr×nh cÇn xÐt x¶y ra ë ®Çu sãng hoÆc trong c¸c tr−êng hîp mµ thêi gian http://www.ebook.edu.vn 4 Tr−êng §¹i häc Kü ThuËt c«ng NghiÖp Th¸i Nguyªn.
  5. Kü thuËt cao ¸p. Bé m«n: N¨ng l−îng ®iÖn : diÔn biÕn t−¬ng ®èi ng¾n so víi ®é dµi sãng. Trong c¸c tr−êng hîp nµy sù gi¶m dßng ®iÖn sau trÞ sè cùc ®¹i kh«ng cã ý nghÜa nªn khi t > τ ds cã thÓ xem dßng ®iÖn kh«ng thay ®æi vµ b»ng trÞ sè biªn ®é. Ng−îc l¹i khi qu¸ tr×nh x¶y ra trong thêi gian dµi ( t> τds ) nh− khi tÝnh to¸n vÒ hiÖu øng nhiÖt cña dßng ®iÖn sÐt, cã thÓ kh«ng sÐt ®Õn giai ®o¹n sãng vµ d¹ng sãng tÝnh to¸n ®−îc chän theo d¹ng hµm sè mò (h×nh 16-5b). §1-3. C−êng ®é ho¹t ®éng cña sÐt. C−êng ®é ho¹t ®éng cña sÐt ®−îc biÓu thÞ b»ng sè ngµy cã gi«ng sÐt hµng is n¨m (n ng.s) hoÆc tæng sè thêi gian kÐo dµi Is = aτ®s is=at cña gi«ng sÐt trong n¨m tÝnh theo giê (ng. s). C¸c trÞ sè nµy ®−îc x¸c ®Þnh theo c¸c sè t τ®s liÖu quan tr¾c ë c¸c ®µi khÝ t−îng ph©n bè −t trªn l·nh thæ tïng n−íc vµ trªn c¬ së ®ã vÏ is is = Is e T b¶n ®å ph©n vïng gi«ng sÐt. τs Theo sè liÖu thèng kª cña nhiÒu Is T = 0 ,7 n−íc, sè ngµy sÐt hµng n¨m ë vïng xÝch ®¹o kho¶ng 100 ÷ 150 ngµy, vïng nhiÖt ®íi τs 75 ÷100 ngµy, vïng «n ®íi kho¶ng 30 ÷ 50 ngµy, cßn ë c¸c vïng nam b¾c cùc chØ H×nh 1-5 kho¶ng vµi ngµy. Sè ngµy vµ sè giê cã D¹ng sãng tÝnh to¸n cña dßng ®iÖn sÐt. gi«ng sÐt nãi trªn lµ chØ c¸c ho¹t ®éng a) D¹ng sãng xiªn gãc. b) d¹ng sãng hµm sè mò. gi«ng sÐt chung, qu¸ tr×nh phãng ®iÖn cã thÓ x¶y ra gi÷a c¸c líp m©y víi nhau hoÆc lµ gi÷a líp m©y víi ®Êt ( theo danh tõ ViÖt nam, ®ã lµ sè ngµy giê cã sÉm sÐt). §Ó tÝnh to¸n sè lÇn cã phãng ®iÖn xuèng ®Êt cÇn biÕt vÒ sè lÇn cã sÐt ®¸nh trªn diÖn tÝch 1km2 mÆt ®Êt øng víi mét ngµy sÐt, nã cã trÞ sè kho¶ng 0,1 ÷ 0,15; tõ ®ã sÏ tÝnh ®−îc sè lÇn sÐt ®¸nh vµo c¸c c«ng tr×nh hoÆc ®¸nh lªn ®−êng d©y t¶i ®iÖn. KÕt qu¶ tÝnh to¸n nµy chØ cho mét kh¸i niÖm trung b×nh v× phãng ®iÖn sÐt mang s½n tÝnh chän läc mµ kh«ng ph¶i r¶i ®Òu trªn mäi n¬i cña mÆt ®Êt. §1-4. §iÖn tõ tr−êng cña khe phãng ®iÖn. V× phãng ®iÖn sÐt cã kÌm theo viÖc di chuyÓn trong kh«ng gian mét sè l−îng ®iÖn tÝch ®¸ng kÓ nªn s¶n sinh ra ®iÖn tõ tr−êng m¹nh ®−îc biÓu thÞ bëi thÕ vÐct¬ A vµ thÕ v« h−íng ϕ. http://www.ebook.edu.vn 5 Tr−êng §¹i häc Kü ThuËt c«ng NghiÖp Th¸i Nguyªn.
  6. Kü thuËt cao ¸p. Bé m«n: N¨ng l−îng ®iÖn ⎛ R⎞ q⎜ t − ⎟ ⎝ c⎠ 1 ∫ ϕ= dV (16-6) 4πε (V ) R δ (t − ) dV μ R ∫ A= c (16-7) 4π R (V ) Trong c¸c ®¼ng thøc trªn tÝch ph©n tiÕn hµnh theo khèi (V) chøa ®iÖn tÝch víi mËt ®é khèi q vµ dßng ®iÖn cã mËt ®é δ . R lµ kho¶ng c¸ch tõ c¸c phÇn tö dV cña khèi ⎛ R⎞ ⎛ R⎞ tíi ®iÓm cÇn x¸c ®Þnh thÕ. Ký hiÖu q ⎜ t − ⎟ vµ δ ⎜ t − ⎟ cã nghÜa lµ ®Ó x¸c ®Þnh thÕ t¹i ⎝ c⎠ ⎝ c⎠ thêi ®iÓm t th× trong (16-6), (16-7) cÇn ph¶i xÐt hiÖn t−îng " chËm trÔ " tøc lµ trÞ sè q vµ δ ph¶i tÝnh ë thêi ®iÓm sím h¬n t mét kho¶ng thêi gian b»ng thêi gian truyÒn tÝn hiÖu ⎛ R⎞ tõ phÇn tö dV tíi ®iÓm cÇn xÐt víi tèc ®é ¸nh s¸ng ⎜ ⎟ . Nh− vËy nÕu biÕt ®−îc sù ⎝ c⎠ ph©n bè trong kh«ng gian vµ biÕn thiªn theo thêi gian cña ®iÖn tÝch kh«Ý q vµ cña mËt ®é dßng ®iÖn δ th× cã thÓ x¸c ®Þnh thÕ vµ suy ra c−êng ®é ®iÖn tr−êng: E = −gradϕ = E d + E t (16-8) §iÖn tr−êng gåm hai thµnh phÇn, thµnh phÇn ®iÖn E d = − gradϕ x¸c ®Þnh bëi sù δA biÕn thiªn trong kh«ng gian cña ®iÖn tr−êng vµ phÇn tö E t = − sinh ra bëi sù thay ϕt ®æi theo thêi gian cña tõ tr−êng. §iÖn tõ tr−êng sinh ra do phãng ®iÖn sÐt lµ nguån nhiÔu lo¹n v« tuyÕn cùc m¹nh, nã cßn gi÷ ®−îc c−êng ®é rÊt lín ngay ë nh÷ng n¬i c¸ch xa hµng tr¨m km. TÝnh to¸n gÇn ®óng vÒ ®iÖn tõ tr−êng trong thêi gian sÐt ®¸nh kh«ng khã kh¨n nÕu cho r»ng dßng sÐt lµ ®−êng th¼ng vu«ng gãc víi mÆt ®Êt cßn phãng ®iÖn ng−îc ®−îc biÓu thÞ bëi sù di chuyÓn cña ®iÖn tÝch mËt ®é δ theo tèc ®é thay ®æi v , tøc lµ khi dßng ®iÖn cã d¹ng sãng vu«ng gãc vµ biªn ®é I s = δv . ChuyÓn dÞch cña phãng ®iÖn ng−îc x¸c ®Þnh sù thay ®æi cña ®iÖn tÝch vµ dßng ®iÖn kh«ng gian vµ thêi gian vµ v× ë ngoµi giíi h¹n cña dßng kh«ng cã ®iÖn tÝch vµ dßng ®iÖn nªn tÝch ph©n khèi cña (16-6), (16-7) ®−îc rót gän vÒ tÝch ph©n ®−êng. H−íng vÒ vect¬ A trïng víi h−íng cña vect¬ dßng ®iÖn sÐt is tøc lµ cã h−êng δA th¼ng ®øng vµ do ®ã vect¬ E t = − còng cã h−íng th¼ng ®øng. Ng−îc l¹i vect¬ δt Et = − gradϕ ë c¸c ®iÓm kh¸c nhau cña kh«ng gian sÏ cã h−íng kh¸c nhau. V× ®iÖn ¸p ®èi víi ®Êt ®−îc x¸c ®Þnh bëi thµnh phÇn th¼ng ®øng cña ®iÖn tr−êng nªn chØ cÇn xÐt http://www.ebook.edu.vn 6 Tr−êng §¹i häc Kü ThuËt c«ng NghiÖp Th¸i Nguyªn.
  7. Kü thuËt cao ¸p. Bé m«n: N¨ng l−îng ®iÖn d ®Õn h×nh chiÕu cña vect¬ E d trªn trôc th¼ng ®øng EY . ë ®©y kh«ng ®i vµo ph−¬ng ph¸p tÝnh to¸n mµ chØ ®−a ra kÕt qu¶ ®Ó x¸c ®Þnh c−êng ®é ®iÖn tr−êng trªn mÆt ®Êt. β EY = E t = −60I s t ( 16-9) v 2 t 2 + (1 − β ) ( x 2 + b 2 ) 2 ⎡ ⎤ 1 1 EY = −60I s ⎢ ⎥ − d (16-10) ( ) v 2 t 2 + (1 − β ) x 2 + b 2 ⎢ x 2 + b2 ⎥ 2 ⎣ ⎦ 2μc v Is 2 β = ;δ = = = 60Ω / m trong ®ã: vµ tπ 4πεc c v TrÞ sè r = x 2 + b 2 lµ kho¶ng c¸ch tõ ®iÓm P, ®iÓm cÇn x¸c ®Þnh c−êng ®é tr−êng, tíi trôc cña dßng sÐt (h×nh 16-6). Trªn h×nh 16-7 cho ®å thÞ biÕn thiªn theo thêi gian cña c−êng ®é tr−êng tæng hîp vµ c¸c thµnh phÇn cña nã tÝnh theo c¸c c«ng thøc trªn øng víi hai kho¶ng c¸ch r = 100 vµ 300m. Tõ c¸c ®å thÞ thÊy r»ng, thµnh Eγ = EY + EY d t y phÇn tõ t¨ng vät (do ®Çu sãng vu«ng gãc cña dßng ®iÖn sÐt) vµ sau ®ã gi¶m dÇn. Thµnh phÇn ®iÖn sÏ t¨ng tíi giíi h¹n x¸c ®Þnh bëi sè h¹ng ®Çu cña biÓu thøc (16-10). x C¸c thµnh phÇn nµy xuÊt hiÖn chËm h¬n so xb P víi lóc b¾t ®Çu cã phãng ®iÖn ng−îc kho¶ng Ey ® E-t x2 + b2 -t Ez® E thêi gian t0 = cã nghÜa lµ tõ lóc c z Ex® b¾t ®Çu cã phãng ®iÖn ng−îc cho ®Õn khi tÝn H×nh 1-6 hiÖu cña ®iÖn tõ tr−êng truyÒn ®Õn P (®iÓm TÝnh to¸n vÒ c−êng ®é ®iÖn tr−êng ®o khe sÐt g©y nªn. quan s¸t) th× c¶ hai thµnh phÇn E d vµ E t ë ®iÓm ®ã ®Òu b»ng kh«ng. http://www.ebook.edu.vn 7 Tr−êng §¹i häc Kü ThuËt c«ng NghiÖp Th¸i Nguyªn.
  8. Kü thuËt cao ¸p. Bé m«n: N¨ng l−îng ®iÖn kV/m kV/m Ey Eyt Ey 80 80 Ey 1 Ey ® 60 60 Ey® 2 Ey 1 2 40 40 Ey a) Ey b) ® 20 20 Ey® Eyt Ey t t t 8 μs μs 2 4 6 2 4 6 8 a) b) H×nh 1-7 BiÕn thiªn theo thêi gian cña c−êng ®é tr−êng tæng hîp. H×nh a −β = 0,1 H×nh b −β = 0,5 1. Khoµng c¸ch r = 100m ; 2. Khoµng c¸ch r = 300m. http://www.ebook.edu.vn 8 Tr−êng §¹i häc Kü ThuËt c«ng NghiÖp Th¸i Nguyªn.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản