Kỹ thuật chăm sóc mai và bón phân cho cây hoa mai - ks.phanquangthoai

Chia sẻ: Phan Quang Thoai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

2
1.121
lượt xem
237
download

Kỹ thuật chăm sóc mai và bón phân cho cây hoa mai - ks.phanquangthoai

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hoa mai xuất xứ từ cây hoang dại, có khả năng thích ứng tốt với điều kiện khí hậu nhiệt đới, đặc biệt với khí hậu miền Nam. Cây mai mỗi năm rụng lá một lần vào cuối mùa Đông (tháng 1 - tháng 2 Dương lịch) và nở hoa vào đầu mùa Xuân, chỉ riêng mai Tứ Quý là nở hoa quanh năm.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỹ thuật chăm sóc mai và bón phân cho cây hoa mai - ks.phanquangthoai

  1. phanquangthoai@yahoo-upload K thu t chăm sóc và bón phân cho cây hoa mai Mai có xu t x t cây hoang d i, có kh năng thích ng t t v i đi u ki n khí h u nhi t đ i, đ c bi t v i khí h u mi n Nam. Cây mai m i năm r ng lá m t l n vào cu i mùa ðông (tháng 1 - tháng 2 Dương l ch) và n hoa vào đ u mùa Xuân, ch riêng mai T Qúy là n hoa quanh năm. Hi n nay nh k thu t lai t o gi ng, các ngh nhân đã t o ra đư c các gi ng mai có nhi u cánh, cánh x p nhi u t ng như mai Huỳnh T , mai Gi o, mai Cúc, mai C u Long…và đa d ng v màu s c như B ch Mai, mai Mi n ði n, mai B n Tre, mai T Quý… K thu t tr ng và chăm sóc mai không ph c t p. Tuy nhiên ñ có m t cây mai theo ý mu n c a ngu i chơi, ngoài nh ng k thu t thư ng áp d ng như t a cành t o tán, tư i nư c, phòng tr sâu b nh vi c tr ng và chăm sóc mai c n chú ý m t s ñi m sau: 1. Ch n ñ t tr ng mai: * ð t tr ng mai trên vư n, líp: Cây mai phát tri n t t trên ñ t th t nh có nhi u ch t h u cơ, ñ t không chua, không b nhi m phèn, m n ho c các hoá ch t ñ c h i. * ð t tr ng mai trong ch u: c n ch n lo i ñ t có các tính ch t như trên, tr n theo t l kho ng 70-80% ñ t và 20-30% phân h u cơ hoai m c theo tr ng lư ng ñ t trong ch u. 2. K thu t bón phân 2.1 Mai tr ng trên vư n, líp: * Bón lót khi tr ng: Phân chu ng (phân trâu bò, tro tr u, sơ d a…) ñã qua kho ng 5-10 kg/g c, vôi b t kho ng 200-300 gr/g c + 50-100gr lân ð u Trâu. Toàn b lư ng phân này ñư c tr n ñ u trong h (ho c rãnh) trư c khi tr ng cây con. * Bón thúc: Sau khi tr ng kho ng 10-15 ngày, cây b t ñ u ra r m i, dùng phân NPK 20-20- 15+TE ð u Trâu hoà loãng ñ tư i, lư ng phân s d ng t 50-100 gr/10-15 lít nư c, kho ng 20-30 ngày tư i 1 l n. Khi mai ñã l n, lư ng phân bón cũng ñư c tăng d n và kho ng cách các l n bón phân xa hơn. Lo i phân bón qua ñ t thích h p cho mai là NPK 20-20-15+TE ho c NPK 16-12-8-11+TE. Lư ng bón kho ng 20 -50 gr/g c/l n bón, cách kho ng 1-2 tháng bón 1 l n. Khi mai ñã cho hoa n ñ nh: Hàng năm c n bón b sung phân h u cơ t 5-10 kg/g c. S d ng lo i phân NPK 20-20-15+TE ho c NPK 16-12-8-11+TE bón m i năm kho ng 3-4 l n v i lư ng bón như trên vào các ñ t: sau khi tàn hoa (sau d p T t), c t t a cành; ñ u mùa mưa; gi a mùa mưa và trư c khi mai n hoa kho ng 1-1,5 tháng. C n bón phân theo h c, theo rãnh sâu t 5-7 cm theo tàn lá c a cây, bón vào vùng có nhi u r non phát tri n, sau ñó l p ñ t, gi m vào mùa khô, thoáng g c vào mùa mưa. 2.2 Mai tr ng trong ch u Tuỳ theo kích thư c ch u, lư ng bón có th thay ñ i t 20-50 gr/ch u cho 1 l n bón. V i ch u l n, cây mai nhi u tu i có th bón kho ng 50-80 gr/ch u. T o Trang 1
  2. phanquangthoai@yahoo-upload rãnh xung quanh thành ch u, sâu kho ng 3-5 cm, r i phân ñ u vào rãnh, l p ñ t và tư i ñ m. Tránh làm ñ t r , cây d b nhi m b nh qua v t thương. N u có ñi u ki n, hàng năm vào ñ u mùa mưa nên thay ñ t trong ch u b ng ñ t m i tơi x p, ho c b sung phân h u cơ ñã hoai m c, lư ng bón t 2-3 kg/ch u. * S d ng phân bón lá: Ngoài vi c s d ng phân bón qua ñ t, phân bón lá có vai trò quan tr ng trong vi c thúc ñ y sinh trư ng và phát tri n, b sung các ch t dinh dư ng thi u h t trong ñ t, kích thích ra r , ra lá, ra hoa theo ý mu n c a ngư i chơi mai. M t s lo i phân bón lá ñư c nhà vư n quan tâm ñó là: Phân bón lá ð u Trâu 501 thúc ra ch i ra lá, ð u Trâu 701 thúc ra bông và ð u Trâu 901 có tác d ng dư ng bông giúp bông lâu tàn và có màu s c ñ p. Tương t nhóm s n ph m phân bón lá ð u Trâu 005, ð u Trâu 007, ð u Trâu 009 cũng có hi u qu cao ñ i v i t t c các lo i mai c nh. Kính chúc ngư i yêu mai có ñư c m t cành mai theo ý mu n m i khi Xuân v . K thu t chi t cây mai vàng đ i th B n đang có m t cây mai l n nhưng chi cành n m t m quá cao. B n mu n c t ng n cây xu ng đ nuôi l i cây g c nhưng b chi cành t ng trên thì quá đ p và b n không mu n b chúng. V y thì không c gì b n l i không nghĩ đ n vi c chi t cây đ bi n m t cây chưa đ p thành 2 cây đư c rút ng n đ cao theo ý mu n, trong đó m t cây có b g c đ p, m t cây có b chi cành đ p. ð làm đư c đi u đó, xin mách b n k thu t chi t c cây sau đây. ðây là k thu t đơn gi n, đã đư c nhóm ngh nhân C mai hoa ð i L c th c hi n thành công và đã cho ra đ i r t nhi u s n ph m đ p. Chăm sóc cây Mai sau T t V n đ chăm sóc cây Mai sau T t r t là quan tr ng, đư c nhi u ngư i quan tâm, vì cây Mai đã b hành h , b đói, b khát, không đư c chăm sóc tư i tiêu trong m y ngày T t. Bây gi cây Trang 2
  3. phanquangthoai@yahoo-upload Mai b tàn t , lá xanh mét, m ng manh y u t. Do đó chúng ta c n ph i t p trung chăm sóc l i cây Mai ngay : A . ð i v i cây Mai ñã tr ng trong ch u t trư c Dù ñã tháp ghép hay chưa tháp ghép cũng v y, n u ñã b ñem vô nhà trang trí, ñ nơi râm mát su t m y ngày T t thì cây Mai ñã b thi u nư c, thi u n ng và thi u dinh dư ng ! Chúng ta c n ph i : a) ðem cây mai ra ngoài tr i t t phơi n ng tr l i, nghĩa là ñem cây Mai ra ñ ngoài n ng d u trư c, vào bu i sáng, ñ n trưa ph i che b t ánh n ng tr c ti p ho c ñem vô ñ ch ít n ng. N u sau T t mà ñem cây Mai ra phơi n ng tr c ti p, ñ t ng t thì cây Mai s b héo h t lá non. Cho nên chúng ta ph i ñem ra phơi n ng t t , cho cây Mai quen d n. M y ngày ñ u, ch ñem cây Mai ra phơi n ng vài ba ti ng, m y ngày sau tăng d n, phơi n ng lâu hơn, cho quen v i n ng, r i m i ñem ñ ra ngoài n ng 100%. b) C t t a b t ch i lá non dư th a và nh ng cành nhánh quá dài : Chúng ta ñ u bi t sau T t là mùa xuân, khí h u mát m cây c ñ u sinh sôi n y n , ñâm ch i nh y tư c. V i cây Mai vàng th y r hơn, hàng trăm ch i, hàng ngàn lá non ñua nhau m c lên ñ y cành nhánh, xanh mư t c cây, m i tư c non có th dài ra t 10-20cm. Chúng ta cũng ph i nghiên c u th t k , xem nên t a b b t tư c nào, ñ l i tư c nào cho hài hòa. N u là cây Mai ñã ghép r i thì ph i th ng tay c t b h t nh ng nhánh nào không ph i xu t phát t nhánh ghép, ñ t p trung nuôi nhánh ghép. Thí d : như g c ghép là g c Mai t Quí thì t t c nh ng tư c non nào m c lên tr c ti p t g c Mai T Quí ñ u ph i c t t a b h t vì nhánh mai t quí m c lên t g c cây m , ví như là con ru t, r t m nh, tranh dành h t dư ng ch t, còn nh ng nhánh Mai ghép thêm vào, coi như là con gh , không th nào tranh giành l i ñư c ñ y ñ dư ng ch t nên s m y u và ch t d n ch t mòn, nh t là nh ng nhánh Mai ghép có hoa màu tr ng, càng d ch t hơn vì gi ng Mai tr ng là lo i y u nh t (vì lý do n y mà cây Mai ghép thư ng b ch t nhánh ghép do không c t b h t nh ng nhánh m c lên t cây m ) . Vi c c t t a cành nhánh cũng r t quan tr ng nên nghiên c u cho th t k ñ t a b cho ñúng nh ng nhánh dư th a, h u t o cho cây Mai sau n y có ñư c hình dáng tròn tr a cân ñ i m i ñ p. c) K ñ n cũng nên l y bõ h t trái non :Sau T t cây Mai ñ u r t nhi u trái , n u không t a bõ thì cây Mai ph i nuôi thêm trái càng m t thêm nhi u dư ng ch t, s suy y u, ch m phát tri n, tr khi chúng ta c n nuôi h t ñ l y gi ng gieo tr ng sau này, nhưng cũng t a b b t nh ng trái nh lép ñ nuôi dư ng nh ng trái còn l i ñư c to m p. Khi gieo tr ng làm gi ng, cây con m i m c lên ñ u và m nh khõe hơn. B. Trư ng h p nh ng cây Mai ñã tr ng ñ t vư n Cây Mai ñã tr ng ñ t trư c sân nhà ho c tr ng trên líp thì ít m t s c hơn nhưng cũng ph i nghiên c u c t t a b nh ng cành nhánh dư th a và t a b h t nh ng trái non, càng t t. Trang 3
  4. phanquangthoai@yahoo-upload C. Cũng là th i ñi m thu n ti n ñ chu n b tháp ghép Mùa xuân là mùa tháp ghép. Mu n tháp ghép các lo i Mai gi ng m i có hoa màu s c ñ p hơn, cánh hoa to hơn, thì ph i nghiên c u cưa c t b ngay t bây gi nh ng nhánh nào mu n ghép thêm, ñ dư ng cho tư c non s m m c ra k p th i tháp ghép sau vài tháng t i, khi các tư c non này to c b ng ñ u ñũa ăn, là ghép t t nh t. Như v y ñ n T t năm sau, cây Mai ghép này s k p ra hoa to ñ p, ñúng theo yêu c u gi ng m i, ñ trang trí chơi ñư c. D. Bón phân là ph n quan tr ng nh t, có 2 cách bón : bón lót và bón thúc. Sau T t, cây Mai m t s c c n ph i bón phân ngay, ñ k p b i dư ng cho cây Mai. V n ñ là nên bón phân như th nào?Nên ch n lo i phân gì ? ñ ti n l i và hi u qu cao ? a) Bón lót là bón làm n n b ng nh ng lo i phân h u cơ, như phân chu ng ñ s d ng lâu ngày, vì phân h u cơ tan ra t t , lâu b n hơn và khi phân h y bi n thành ch t mùn, làm cho ñ t thêm tơi x p, ch không có làm chai ñ t như phân hóa h c. Phân h u cơ cũng có r t nhi u lo i như : 1. Phân bò khô, bón cũng t t nhưng có khuy t ñi m là sinh ra nhi u c . 2. Phân rơm r t t t nhưng khi bón thì mau phân h y và gi r t nhi u nư c. 3. Phân bánh d u mi ng : lo i phân v a r ti n v a ti n l i, v a b n lâu. Sau T t ch c n b bánh d u ra t ng mi ng nh c b ng 2 ngón tay, dùng n p tre hay dao cùn moi ñ t chung quanh vành ch u ra, nhét sâu xu ng sát vành ch u, xa g c cây m i g c c t 100-200gam tùy theo ch u l n hay nh và b thêm m t ít thu c tr sâu r y như Vibasu 10H ho c m t ít thu c tr ki n là ñư c. Khi tư i nư c, bánh d u mi ng s tan ra t t . Qua ñ n ñ u mùa mưa, c tháng 5-6 âm l ch, bón thêm m t l n bánh d u mi ng n a y như l n trư c n a là ñ c năm ñ ti p s c cho cây Mai ra ch i ra lá m i. Mùa xuân và mùa mưa ñ u là mùa tăng trư ng c , là nh ng lúc cây Mai c n r t nhi u phân ñ phát tri n tươi t t, tàn nhánh sum suê. 4. Phân Dynamic Lifter là phân h u cơ ñ m ñ c c a Út, giá hơi ñ t nhưng bón r t t t, là lo i phân chu ng qua ch bi n có tr n thêm phân trung lư ng và vi lư ng như lưu huỳnh, Manhê, s t, Mangan, k m, ñ ng, bo, molyp…ð c bi t là ñư c di t h t m m c , nên khi bón không m c c , r t ti n. Ch c n x i ñ t r i chôn vào ho c tr n v i ñ t trư c r i b vô g c cây cũng ñư c. Bón cho cây gì cũng t t, hơi lâu tan, 2-3 tháng m i c n bón thêm m t l n, r t ti n. B) Bón thúc:là bón thêm phân m t l n n a. M c dù ñã có bón lót b ng phân h u cơ r i nhưng cũng c n ph i bón thúc thêm phân hóa h c thì hiêu qu s tăng g p ñôi. . Phân hóa h c cũng có r t nhi u lo i : Trang 4
  5. phanquangthoai@yahoo-upload 1. Lo i phân NPK 30-10-10 là lo i có t l ñ m(N) cao, dùng ñ bón cho cây tăng trư ng nhanh. Sau T t nên bón phân h u cơ l n phân hóa h c lo i này cho cây Mai mau l i s c, phát tri n ñâm ch i nh y tư c m nh hơn. 2. Lo i phân NPK 15-30-15, lo i 6-30-30 là nh ng lo i phân có t l Lân (P) và Kali (K) cao, dùng bón ñ kích thích cho cây Mai ra nhi u n hoa và n hoa to. 3. Lo i phân 10-50-10 là lo i phân có t l Lân (P) th t cao, bón ñ kích thích cho ra hoa nhi u và m nh. Khi g n ñ n T t c tháng 9-10 âm l ch, chúng ta c n ph i bón thúc thêm các lo i phân hóa h c NPK lo i có t l Lân và Kali cao ñ cho cây Mai ra nhi u hoa, hoa to, màu s c ñ p và lâu tàn. C) . Lo i phân bón lá vi sinh cũng có nhi u lo i : Cây không nh ng h p thu các lo i phân qua r khi bón phân vào ñ t mà còn có th h p thu qua lá. Phân bón l i còn có hi u l c nhanh hơn do di n tích lá r t l n, l n hơn nhi u l n so v i di n tích r . Phân bón qua lá là các lo i phân hòa tan trong nư c và tư i phun lên lá như : 1. Lo i phân Komix, Mymix …pha ñúng theo li u lư ng hư ng d n, r i phun sương lên lá làm t bào l n ñ u, làm cây sinh trư ng nhanh. 2. Lo i phân bón lá Atonik xâm nh p nhanh chóng vào mô cây tr ng, làm cho cây phát tri n nhanh, làm tăng năng su t cây tr ng. 3. Tùy theo ñi u ki n, chúng ta có th bón lót phân h u cơ t i ña cho cây Mai sau T t và g n ñ n T t năm sau, bón thúc thêm phân hóa h c ñ giúp sang năm m i cây Mai s ra hoa nhi u hơn(n u không bón phân ñúng cách thì qua năm sau cây Mai s ra ít hoa) . 4. Trư ng h p cây Mai ñã tr ng dư i ñ t trư c sân nhà thì ch c n cu c ñ t c 5-7 l nh chung quanh, cách xa g c cây c ch ng 5 t c, b phân vào r i l p ñ t k l i, ñ ng ñ cho mèo chu t bươi phá ho c r c lên m t ít thu c tr ki n, tr sâu r y là ñư c. E. Sang qua ch u m i khi c n Khi tr ng ñã 2-3 năm r i mà chưa thay ch u cho cây Mai thì ñ t ñay ñã chai c ng nên sang qua ch u m i. Ph i l a ch u m i tương ñ i ñ p và hơi l n hơn ch u cũ m t tí. Trong T t không có tư i nư c, bây gi ñ t trong ch u ñã khô nên th tích ñ t b rút b t l i có th lòi vành ch u ra, chúng ta có th moi b b t ñ t sát vành ch u, r i nh nhàng ôm g c Mai lên, l y tay g b b t ñ t ra nhưng coi ch ng ñ t r . Xong có th sang ch u m i, bên ch u m i nên ñ c l thoát nư c cho khá to, b lên m t l p g ch ñá nh , r i b ñ t to vô trư c, ñ t nh vô sau, t t ñ t cây Mai vô, s a cho ngay ng n, m i b thêm ñ t ñã tr n thêm phân h u cơ vào, lên ñ n 8/10 ch u là v a, n u thêm ñ t ñ y ch u quá, khi tư i nư c s tràn ra ngoài dơ b n. Nên nh lúc m i tr ng ñ ng nên bón nhi u phân vì phân r t nóng, d làm th i r non, ph i ñ i ñ n khi nào cây Mai ra r m nh m i nên bón thêm phân. Cách sang ch u th 2 là có th ñ nư c t i ña vô ch u Mai, ngâm cho m m ñ t r i l y n p tre moi b b t l p ñ t chung quanh vành ch u ra, t t mang cây Mai lên, g b b t ñ t r i tr ng tr l i y như cách trư c. Trang 5
  6. phanquangthoai@yahoo-upload F. Cách tư i nư c Cây Mai không c n ph i tư i nư c m i ngày nhưng ph i theo dõi thư ng xuyên khi nào th y ñ t trong ch u khô là tư i, nhưng khi tư i ph i tư i cho th t nhi u nư c, n u ñ quên không tư i nư c lâu dài, cây Mai thi u nư c làm héo lá vàng lá và r ng. Khi r ng lá thì cây Mai s ra hoa b t thư ng trong năm, ñ n T t s ra ít hoa. Mu n cho cây Mai ra nhi u hoa trong 3 ngày T t thì ph i tích c c chăm sóc tư i tiêu, bón phân ngay t ñ u năm làm sao cho tán lá cây Mai luôn luôn xanh tươi su t c năm. Chúc các b n thành công, ñ năm sau có ñư c cây Mai ñ p. Làm cách nào đ cây mai có tán theo ý mu n? Cách đây 3 năm khi d n v nhà m i tôi đư c b n bè t ng cho m t c p mai ghép r t đ p, sau T t vài tháng thì cành nhánh phát tri n xum xê và “r t vô t ch c” ch ng theo m t hình thù nào c . Nay tôi thích t o cho cây mai cao kho ng 2m và có hình d ng dư i to trên nh ho c gi ng hình tr li u có đư c không? N u đư c xin đư c ch d n cách làm? Tr l i: Theo l t nhiên v n có cành nhánh mai bao gi cũng t phát tri n vươn dài lên phía trên ho c chĩa ra xung quanh, tùy theo v trí c a cành n m đâu. Và m i khi nhánh chính phát tri n m nh thì bao gi nó cũng kèm hãm nh ng nhánh nh phía dư i phát tri n ch m ho c không phát tri n vươn dài ra đư c. Vì th sau khi cây mai mua v t các cơ s s n xu t (đã đư c ch vư n t o tán r t đ p) thì ch sau m t th i gian là cành nhánh c th phát tri n dài thêm ra, không theo ý mu n c a ch nhân. Cách làm như sau: Sau t t đ n t a b t cành c a nhánh mai ghép (đ n hơi đau m t chút). Bón phân tư i nư c chu đáo đ cây mai ra tư c m i, do tư c m i thư ng ra nhi u nên ch đ l i m t s tư c c n thi t theo đúng yêu c u, s còn l i ph i t a b đ t p trung dinh dư ng nuôi nh ng tư c đ l i. Khi tư c m c dài đư c 3-4 t c thì dùng cây tre, trúc hay cây tre l n c ngón tay cái c m xung quanh mép trong c a ch u mai, m i cây cách nhau kho ng 10-15 phân (nhìn gi ng như m t hàng rào c m xung quang ch u mai). Chi u cao c a cây c m là bao nhiêu thì tùy thu c vào ý đ đ nh t o tán c a mình (thư ng c m cao kho ng 1,5-2m là v a). Sau khi c m dùng dây m m bu c nh ng nhánh mai vào cây c m, khi bu c nh chia s nhánh phân b đ u xung quanh tán cây. Khi nào nhánh mai phát tri n dài t i đ theo ý mu n thì c t ng n, sau khi b c t ng n m t th i gian nhánh mai s m c ra Trang 6
  7. phanquangthoai@yahoo-upload nh ng nhánh ph phía dư i ch c t, do đư c t p trung dinh dư ng và không b nhánh chính kìm hãm nên nh ng nhánh ph s phát tri n m nh và m p m p. Khi các nhánh ph phát tri n dài, n u mu n cho ra thêm nhi u nhánh n a đ tàn mai d y d n thì ti p t c c t ng n các nhánh ph đ nhánh ph ra thêm nhánh con k ti p… Trong quá trình ra nhánh c a cây ph i thư ng xuyên quan tâm “ch nh lý”, bu c, c t, u n n n các nhánh ra sau vào cây c c đ t o cho cây có tán theo ý mu n. Dùng dây nhôm qu n, u n s a nh ng nhánh phát tri n chưa theo ý mu n c a mình. ð n đ u tháng ch p âm l ch g b dây nhôm, kho ng r m tháng ch p thì ti n hành l t lá. N u làm đư c như v y T t đ n b n s có m t cây mai có tán đ p và bông phân b khá đ u xung quanh cây. nh 1: Cây l n có chi cành quá cao, c n chi t. Trư c h t b n khoanh, c t 2 đư ng c t song song, cách nhau kho ng 10 cm. L t b h t võ, sau đó c o s ch l p võ l a (tư ng t ng) bám bên ngoài ph n g nhưng nh ph i th t nh tay, không đ ph m vào ph n g . L y bao nilon b c quanh ch c t đ ch ng nư c xâm nh p. Kho ng vài tháng sau s xu t hi n m t l p võ tái sinh ven v t c t, l n d n vào ch thân tr ng đã bóc võ (kho ng 2 cm) là lúc b n b t đ u bó chi t. Trang 7
  8. phanquangthoai@yahoo-upload nh 2: Khoanh, c t 2 đư ng song song cách nhau kho ng 10 cm Ch t li u đ chi t là giá th đư c nhào tr n b ng m t h n h p g m: Xơ d a m c, tóc v n, tro tr u, đ t cát pha, phân bò hoai, m i th có li u lư ng b ng nhau. T t hơn h t, h n h p này ph i đư c nhào tr n và ũ k trong vài tháng. Dùng thu c kích thích ra r (lo i thông d ng có bán trên th trư ng) bôi k vào v t thương đã li n da và tr n đ u trong h n h p chi t. B c h n h p chi t đã đư c m hoá vào quanh v t c t b ng bao ny lon dày, nhi u l p. Che n ng cho ch chi t. nh 3: Ph n g c sau khi chi t, đư c c y ghép chi cành m i. Kho ng 5-6 tháng sau, khi b r m i phát tri n nhi u, dày, già là lúc ta có th dùng cưa c t đi ph n trên, vô ch u chăm sóc. Ph n dư i đư c x lý Trang 8
  9. phanquangthoai@yahoo-upload như m t cây m i: c y ghép ho c ch cho tái sinh thân cành m i. Lúc đó, t m t cây phôi ban đ u b n s có 2 cây l n. M t cây t ph n trên c a cây cũ có b chi cành đ p đư c gi l i và b r hoàn toàn m i. M t cây t ph n dư i c a cây cũ, đư c gi nguyên b r đ p ban đ u, đư c c y ghép t o chi tàn m i. nh 4: Cây chi t t ph n ng n sau quá trình chăm nuôi tr thành m t s n ph m ð mai chi u th y ra hoa vào d p t t Loài hoa này trong đi u ki n t nhiên thu ng ra hoa vào mùa khô và n r i rác làm nhi u đ t. Mu n đi u khi n cho mai chi u th y ra Trang 9
  10. phanquangthoai@yahoo-upload hoa vào d p T t Nguyên đán, m t s ngh nhân vùng Th ð c, TP HCM đã làm cách sau: Cách T t kho ng 45 ngày (kho ng r m tháng 11 âm l ch) bón cho cây mai m t đ t phân (có th dùng urê ho c DAP, n u đu c lo i phân NPK có t l đ m, lân, kali tuong đ i đ ng đ u nhau nhu lo i 20-20-15 thì càng t t). B n có th r i tr c ti p phân vào g c cây, cung có th hòa loãng đ tu i. N u bón tr c ti p thì hàng ngày ph i tu i cho phân tan và ng m vào vùng r cây. Sau khi bón 5 ngày ti n hành ng t ng n và v t h t lá, ti p t c tu i nu c gi m và th nh tho ng l i hòa loãng phân kali, phân lân tu i b sung. Sau khi bón phân m t th i gian thì cây mai ra đ t non, lá và n hoa. Cách T t kho ng 10-15 ngày, hoa b t đ u n và đ n T t thì n bông tr ng xóa. Trang 10

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản